Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thân Tướng Hải

Kinh Hoa Nghiêm

Đại Phương Quảng Phật

giảng giải

Phẩm Thứ 34

Hòa Thượng TUYÊN HÓA
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

— o0o —

PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI 

Mười thân của Phật tướng tốt trang nghiêm như biển cả, vô cùng vô tận, vô biên không bờ mé, cho nên gọi là biển tướng.

Phật Thích Ca Mâu Ni, ba A tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Trải qua thời gian lâu dài như thế, tu hành khổ hạnh, cuối cùng ở dưới cội bồ đề thành chánh giác, mới chứng được đủ thứ tướng tốt làm trang nghiêm. Tướng tốt đó, dù có nói bao lâu, cũng nói không hết được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về mười thân biển tướng (thập thân tướng hải), chỉ là nói một cách đơn giản mà thôi, chứ không khi nào nói hết được. Tại sao không thể nói hết được? Vì thuở xưa Phật tu công đức vô cùng vô tận, đắc được thần thông cũng vô cùng vô tận. Công đức đó không thể dùng số mục nói hết được, cho nên nói bất khả thuyết bất khả thuyết.

Cho đến mỗi danh từ, giống như chìa khoá, có thể khai mở tâm khoá ngu muội của chúng sinh, khiến cho chúng sinh tâm lượng rộng lớn, do đó có câu: “Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới”, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Ở trong Kinh có nói: “Quang minh phổ chiếu, đầy khắp pháp giới”, tức cũng là dạy chúng sinh phóng tâm lượng ra cho rộng lớn, đừng có nhỏ hẹp như thế.

Phật có đủ thứ tướng tốt của bậc đại nhân, chúng ta chúng sinh có chăng? Có! Bất quá không thể dùng được. Tại sao chúng ta chúng sinh cũng có tướng tốt của bậc đại nhân? Vì chúng ta chúng sinh giống như Phật, chẳng có gì khác biệt. Nhưng Phật là bậc đã giác ngộ, còn chúng ta thì chúng sinh mê hoặc, mê lại thêm mê, mê ở trong mê, cho nên chẳng hiện ra tướng tốt của bậc đại nhân.

Từ trên đảnh của Như Lai đến dưới chân của Như Lai, nói sơ lược có 97 tướng, đây là thuận quán biển tướng (tướng hải). Là những tướng tốt nào? Đó là:
1. Trên đảnh Như Lai có 32 tướng.
2. Giữa lông mày của Như Lai có 1 tướng.
3. Mắt của Như Lai có 1 tướng.
4. Mũi của Như Lai có 1 tướng.
5. Lưỡi của Như Lai có 4 tướng.
6. Hàm trên của Như Lai có 1 tướng.
7. Răng nanh của Như Lai có 4 tướng.
8. Răng của Như Lai có 1 tướng.
9. Môi của Như Lai có 1 tướng.
10. Cổ của Như Lai có 1 tướng.
11. Vai của Như Lai có 5 tướng.
12. Ngực của Như Lai có 11 tướng.
13. Tay phải của Như Lai có 13 tướng.
14. Âm tàng của Như Lai có 1 tướng.
15. Toà xứ phải của Như Lai có 2 tướng.
16. Lá lách của Như Lai có 2 tướng.
17. Trán của Như Lai có 2 tướng.
18. Chân của Như Lai có 13 tướng.
Tổng cộng có 97 tướng.
Phẩm này là phẩm thứ ba mươi bốn trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên tên là Phẩm Như Lai mười thân biển tướng (thập thân tướng hải) thứ ba mươi bốn.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát cáo chư Bồ-tát ngôn: Phật tử! kim đương vi nhữ diễn thuyết Như Lai sở hữu tướng hải.

Chư Phật tử ! Nay tôi sẽ vì các Ngài mà diễn nói những tướng hải của Như Lai.

Giảng: Lúc đó, vị Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài là đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, Ngài bảo tất cả Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm nói: “Các vị đệ tử của Phật! Bây giờ tôi sẽ vì quý vị diễn nói tất cả những biển tướng của Như Lai, xin các vị hãy lắng nghe cho kỹ”.

 

Phật tử! Như Lai đảnh thượng hữu tam thập nhị bảo trang nghiêm Đại nhân tướng. kỳ trung hữu Đại nhân tướng, danh: quang chiếu nhất thiết phương phổ phóng vô lượng đại quang minh võng, nhất thiết diệu bảo dĩ vi trang nghiêm, bảo phát chu biến, nhu nhuyễn mật trí, nhất nhất hàm phóng ma-ni Bảo quang, sung mãn nhất thiết vô biên thế giới, tất hiện Phật thân sắc tướng viên mãn, thị vi nhất.

Chư Phật tử ! Trên đảnh đức Như Lai có ba mươi hai bửu trang nghiêm đại nhơn tướng. Trong đó có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu tất cả phương khắp phóng vô lượng lưới đại quang minh, tất cả diệu bửu dùng làm trang nghiêm. Tóc báu cùng khắp kín dầy mềm nhuyễn, mỗi mỗi đều phóng ánh sáng ma ni bửu chiếu khắp tất cả vô biên thế giới, đều hiện thân Phật sắc tướng viên mãn. Ðây là thứ nhứt.

Giảng: Trong đó có một tướng tốt của đại nhân, tên gọi là Quang chiếu tất cả phương, khắp phóng ra vô lượng lưới đại quang minh. Dùng tất cả báu đẹp để làm trang nghiêm, đầy khắp mười phương tất cả vô biên thế giới. Ở mỗi thế giới, đều thị hiện thân Phật, sắc tướng rất viên mãn, lại rất trang nghiêm. Đó là tướng tốt đại nhân thứ nhất.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: Phật nhãn quang minh vân, dĩ ma-ni Vương chủng chủng trang nghiêm xuất kim sắc quang, như my gian hào tướng sở phóng quang minh, kỳ quang phổ chiếu nhất thiết thế giới, thị vi nhị.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phật nhãn quang minh vân, dùng ma ni vương để trang nghiêm phóng ra ánh sáng màu huỳnh kim như tướng lông giữa chặng mày. Quang minh phóng ra đây chiếu khắp tất cả thế giới. Ðây là thứ hai.

Giảng: Kế đến, lại có một tướng đại nhân, tên gọi là Mây quang minh mắt Phật. Dùng ma ni vương báu, làm đủ thứ sự trang nghiêm. Trong quang minh báu, lại hiện ra ánh sáng vàng, giống như giữa chặn mày của Phật phóng ra ánh sáng trắng. Quang minh phóng ra chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai.

Tại sao dùng chữ “mây” để đại biểu cho danh từ? Vì mây có rất nhiều ý nghĩa, bất cứ giảng như thế nào cũng đều được. Có thể nói nó là hư vọng không thật, một thứ huyễn hoá vô cùng. Cũng có thể nói nó rải đầy khắp pháp giới, cuộn thu vào trong hạt bụi. Mây tuỳ thời sẽ xuất hiện, tuỳ thời sẽ chẳng có, đây là biểu thị tướng đại nhân của Phật, tuỳ thời sẽ hiện, tuỳ thời sẽ thu vào.

Chúng ta nghe kinh phải hiểu đạo lý, không thể sinh tâm chấp trrước. Nếu sinh chấp trước: “Ô! Cái này như thế nào? Cái kia lại như thế nào?” Như thế nào thì như thế ấy, đừng tính toán. Nếu sinh tâm chấp trước, thì sẽ làm chẳng được. Nếu không có sự chấp trước, thì tất cả pháp đều là Phật pháp, đều không thể được, không thể giữ lấy nó, không thể xả bỏ nó. Lấy không được, bỏ không được, trong không thể được, chỉ nói được. Được cái gì? Được khai ngộ. Khai ngộ cái gì? Chân chánh khai ngộ, thì vấn đề gì cũng chẳng còn. Trong Kinh Kim Cang có nói:

“Phàm hết thảy tướng,
Đều là hư vọng.
Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng,
Tức thấy Như Lai”.

Các vị nói, làm như thế nào !

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: sung mãn Pháp giới vân, thượng diệu bảo luân dĩ vi trang nghiêm, phóng ư Như Lai phước trí đăng minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết pháp giới chư thế giới hải, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật cập chư Bồ-tát, thị vi tam.

Kế có đại nhơn tướng tên là Sung mãn pháp giới vân, bửu luân thượng diệu dùng để trang nghiêm, phóng ánh sáng đèn phước trí của Như Lai, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới những thế giới hải, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Ðây là thứ ba.

Giảng: Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây đầy khắp pháp giới. Dùng luân báu tốt đẹp thượng hạng, để làm trang nghiêm. Phóng ra đèn sáng trí huệ phước đức của Như Lai, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới và tất cả biển thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện phổ chiếu vân, chân kim ma-ni chủng chủng trang nghiêm, kỳ chư diệu bảo hàm phóng quang minh, chiếu bất tư nghị chư Phật quốc độ, nhất thiết chư Phật ư trung xuất hiện, thị vi tứ.

Kế có đại nhơn tướng tên là Thị hiện phổ chiếu vân, trang nghiêm bằng chơn kim ma ni. Những diệu bửu đó đều phóng quang minh chiếu bất tư nghì cõi nước Phật. Tất cả chư Phật xuất hiện trong quang minh này. Ðây là thứ tư.

Giảng: Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây thị hiện chiếu khắp. Dùng vàng thật và ma ni báu làm đủ thứ sự trang nghiêm. Trong các báu đẹp đó, đều phóng quang minh, chiếu tất cả các cõi Phật không thể nghĩ bàn. Tất cả chư Phật xuất hiện ở trong đó. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tư.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phóng bảo quang minh vân, ma-ni bảo vương thanh tịnh trang nghiêm, Tì lưu ly bảo dĩ vi hoa nhị, quang chiếu thập phương nhất thiết pháp giới, ư trung phổ hiện chủng chủng thần biến, tán thán Như Lai vãng tích sở hạnh trí tuệ công đức, thị vi ngũ.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phóng bửu quang minh vân, ma ni bửu vương thanh tịnh trang nghiêm. Tùy lưu ly bửu làm hoa nhụy. Ánh sáng chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả thần biến, ca ngợi trí huệ công đức của Như Lai đã tu hành thưở xưa. Ðây là thứ năm.

Giảng: Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây phóng quang minh báu. Dùng ma ni bảo vương làm thanh tịnh trang nghiêm, dùng báu tỳ lưu ly làm nhụy hoa. Quang minh đó chiếu sang mười phương, tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp đủ thứ thần thông biến hoá, khen ngợi Như Lai, thuở xưa tu hành công đức và trí huệ. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện Như Lai biến Pháp giới đại tự tại vân, Bồ Tát thần biến bảo diệm ma-ni dĩ vi kỳ quan, cụ Như Lai lực giác ngộ nhất thiết bảo diệm quang luân dĩ vi kỳ man, kỳ quang phổ chiếu thập phương thế giới, ư trung thị hiện nhất thiết Như Lai tọa ư đạo tràng, nhất thiết trí vân sung mãn hư không vô lượng Pháp giới, thị vi lục.

Kế có đại nhơn tướng tên là Thị hiện Như Lai khắp pháp giới đại tự tại vân, Bồ Tát thần biến bửu diệm ma ni làm mão, đầy đủ Như Lai lực giác ngộ tất cả bửu diệm quang luân làm tràng hoa. Quang luân này chiếu khắp thập phương thế giới, trong đó thị hiện tất cả Như Lai ngồi đạo tràng, mây nhứt thiết trí đầy khắp hư không vô lượng pháp giới. Ðây là thứ sáu.

Giảng: Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây thị hiện Như Lai đại tự tại khắp pháp giới. Bồ Tát thần biến bảo diệm ma ni làm mão. Đầy đủ mười lực của Như Lai, giác ngộ tất cả chúng sinh. Dùng bảo diệm quang luân làm tràng báu, quang minh đó chiếu khắp mười phương hết thảy thế giới. Trong đó thị hiện tất cả Như Lai, ngồi dưới cội bồ đề thành Chánh Giác, đang giáo hoá tất cả chúng sinh. Mây nhất thiết trí đầy khắp hư không, vô lượng pháp giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: Như Lai phổ đăng vân, dĩ năng chấn động Pháp giới quốc độ đại tự tại bảo hải nhi vi trang nghiêm, phóng Tịnh Quang minh sung mãn Pháp giới, ư trung phổ hiện thập phương chư Bồ-tát công đức hải, qua hiện vị lai Phật trí tuệ tràng hải, thị vi thất.

Kế có đại nhơn tướng tên là Như Lai phổ đăng vân, dùng đại tự tại bửu hải hay chấn động cõi nước trong pháp giới để trang nghiêm. Phóng tịnh quang minh chiếu khắp pháp giới. Trong đó khắp hiện công đức hải của thập phương chư Bồ Tát, và khắp hiện trí huệ tràng hải của tam thế chư Phật. Ðây là thứ bảy.

Giảng: Kế đến, lại có tướng đại nhân, tên là Mây Như Lai phổ đăng. Vì hay chấn động tất cả cõi nước pháp giới, đại tự tại biển báu làm trang nghiêm. Phóng quang minh thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong quang minh đó thị hiện khắp biển công đức của các Bồ Tát mười phương, và biển tràng trí huệ của tất cả chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu chư Phật quảng đại vân, Nhân-đà-la bảo, như ý Vương bảo, ma-ni Vương bảo dĩ vi trang nghiêm, thường phóng Bồ Tát diệm đăng quang minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới, ư trung hiển hiện nhất thiết chư Phật chúng sắc tướng hải, Đại âm thanh hải, thanh tịnh lực hải, thị vi bát.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu chư Phật quảng đại vân, trang nghiêm với nhơn đà la bửu, như ý vương bửu, ma ni vương bửu, thường phóng Bồ Tát diệm đăng quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiển hiện các sắc tướng hải của tất cả chư Phật, và hiển hiện đại âm thanh hải, thanh tịnh lực hải của tất cả chư Phật. Ðây là thứ tám.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây rộng lớn chiếu khắp chư Phật. Dùng lưới Nhân đà la các báu, bảo châu như ý, bảo ma ni vương, dùng làm trang nghiêm. Thường thường phóng ra quang minh Bồ Tát diệm đăng, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trong đó hiển hiện các biển sắc tướng, biển âm thanh lớn, biển lực thanh tịnh, của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: viên mãn quang minh vân, thượng diệu lưu ly ma-ni Vương chủng chủng bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, nhất thiết chúng bảo thư Đại diệm võng sung mãn thập phương, nhất thiết thế giới nhất thiết chúng sanh tất kiến Như Lai hiện tọa kỳ tiền, tán thán chư Phật cập chư Bồ-tát Pháp thân công đức, lệnh nhập Như Lai thanh tịnh cảnh giới, thị vi cửu.

Kế có đại nhơn tướng tên là Viên mãn quang minh vân, trang nghiêm với các thứ bửu hoa bằng thượng diệu lưu ly ma ni vương, phóng lưới đại quang minh khắp mười phương tất cả thế giới. Tất cả chúng sanh đều thấy đức Như Lai hiện ngồi trước mình, khen ngợi công đức pháp thân của chư Phật và chư Bồ Tát, khiến vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai. Ðây là thứ chín.

Giảng: Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây viên mãn quang minh. Dùng lưu ly và bảo vương ma ni, làm thành đủ thứ hoa báu tốt đẹp để làm trang nghiêm. Tất cả các báu đều phóng ra lưới quang minh sáng lớn, đầy khắp mười phương tất cả thế giới. Hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy Như Lai hiện thân ngồi ở trước mặt họ, khen ngợi pháp thân và công đức của mười phương chư Phật, và mười phương các Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng sinh vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu nhất thiết Bồ Tát hạnh tạng quang minh vân, chúng bảo hương khí dĩ vi trang nghiêm, Bảo quang phổ chiếu vô lượng thế giới, bảo diệm phổ phước nhất thiết quốc độ, thập phương Pháp giới thông đạt vô ngại, chấn động Phật âm tuyên sướng pháp hải, thị vi thập.

Kế có đại nhơn tướng tên là Chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh tạng quang minh vân, trang nghiêm với những bửu hoa đẹp. Bửu quang chiếu khắp vô lượng thế giới. Bửu diệm trùng khắp tất cả quốc độ. Thập phương thế giới thông đạt vô ngại. Chấn động Phật âm tuyên thông pháp hải. Ðây là thứ mười.

Giảng: Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây quang minh tạng chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh. Dùng các báu và hoa đẹp để trang nghiêm. Quang minh báu phóng ra quang minh báu, chiếu sáng khắp mười phương vô lượng thế giới, bảo diệm che trùm khắp tất cả cõi nước, tận hư không khắp pháp giới, thông đạt không chướng ngại, trong âm thanh chấn động của Phật, đều diễn nói biển pháp của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ quang chiếu diệu vân, Tì lưu ly, Nhân-đà-la, Kim cương ma-ni bảo dĩ vi trang nghiêm, lưu ly Bảo quang sắc tướng minh triệt, phổ chiếu nhất thiết chư thế giới hải, xuất diệu âm thanh sung mãn Pháp giới, như thị giai tùng chư Phật trí tuệ Đại công đức hải chi sở hóa hiện, thị vi thập nhất.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ quang chiếu diệu vân, trang nghiêm bằng tỳ lưu ly nhơn đà la kim cang ma ni. Bửu quang ma ni sắc tướng sáng thấu chiếu khắp tất cả thế giới hải, phát ra âm thanh vi diệu tràn đầy pháp giới. Như thế đều từ trí huệ đại công đức hải của chư Phật mà hoá hiện. Ðây là thứ mười một.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu sáng khắp. Dùng tỳ lưu ly, lưới châu nhân đà la, đá kim cang, ma ni báu, để trang nghiêm. Quang báu lưu ly, sắc tướng rất sáng triệt, chiếu khắp mười phương tất cả các biển thế giới. Vang ra âm thanh vi diệu, đầy khắp hết thảy pháp giới, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Đó đều là từ biển đại công đức trí huệ của chư Phật hoá hiện ra. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười một.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: chánh giác vân, dĩ tạp bảo hoa nhi vi trang nghiêm, kỳ chư bảo hoa tất phóng quang minh, giai hữu Như Lai tọa ư đạo tràng, sung mãn nhất thiết vô biên thế giới, lệnh chư thế giới phổ đắc thanh tịnh, vĩnh đoạn nhất thiết vọng tưởng phân biệt, thị vi thập nhị.

Kế có đại nhơn tướng tên là Chánh giác vân, dùng tạp bửu hoa để trang nghiêm. Những bửu hoa đó đều phóng quang minh, đều có Như Lai ngồi đạo tràng, khắp đầy tất cả vô biên thế giới, khiến các thế giới đều khắp thanh tịnh, dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Ðây là thứ mười hai.

Giảng: Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây chánh giác, dùng tạp hoa báu làm trang nghiêm. Các hoa báu đó, đều phóng đại quang minh, đều có Như Lai ngồi tại đạo tràng, giáo hoá chúng sinh. Cảnh giới đó, đầy khắp mười phương tất cả vô biên thế giới, khiến cho chúng sinh ở trong các thế giới đó, đều được thanh tịnh, chẳng những chúng sinh thanh tịnh, mà thế giới cũng thanh tịnh, tất cả chúng sinh vĩnh viễn dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười hai.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: quang minh chiếu diệu vân, dĩ bảo diệm tạng hải tâm Vương ma-ni nhi vi trang nghiêm, phóng đại quang minh, quang trung hiển hiện vô lượng Bồ Tát cập chư Bồ-tát sở hạnh chi hạnh, nhất thiết Như Lai trí thân, Pháp thân, chư sắc tướng hải sung mãn Pháp giới, thị vi thập tam.

Kế có đại nhơn tướng tên là Quang minh chiếu diệu vân, dùng bửu diệm tạng hải tâm vương ma ni để trang nghiêm, phóng đại quang minh. Trong quang minh hiển hiện vô lượng Bồ Tát và Bồ Tát hạnh, tất cả Như Lai, trí thân, pháp thân, các sắc tướng hải đầy dẫy pháp giới. Ðây là thứ mười ba.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu sáng. Dùng biển báu diệm tạng, tâm vương ma ni, làm trang nghiêm. Trong quang minh hiển hiện vô lượng Bồ Tát, và hạnh môn tu hành của các Bồ Tát. Trí thân và pháp thân, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, các biển sắc tướng của mười phương tất cả các Như Lai, đều đầy khắp tận hư không khắp pháp giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười ba.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: trang nghiêm phổ chiếu vân, dĩ Kim cương hoa, Tì lưu ly bảo nhi vi trang nghiêm, phóng đại quang minh, quang trung hữu đại bảo liên hoa tọa, cụ túc trang nghiêm, di phước Pháp giới, tự nhiên diễn thuyết tứ Bồ-tát hạnh, kỳ âm phổ biến chư Pháp giới hải, thị vi thập tứ.

Kế có đại nhơn tướng tên là Trang nghiêm phổ chiếu vân, dùng kim cang hoa tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm, phóng đại quang minh, trong quang minh có tòa đại bửu liên hoa, đầy đủ trang nghiêm, che trùm pháp giới, tự nhiên diễn thuyết bốn hạnh Bồ Tát. Tiếng đó thấu khắp pháp giới hải. Ðây là thứ mười bốn.

Giảng: Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây trang nghiêm chiếu khắp. Dùng hoa kim cang, và báu tỳ lưu ly làm trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh, trong quang minh có toà hoa sen báu lớn, đầy đủ sự trang nghiêm thanh tịnh, che trùm khắp mười phương pháp giới, tự nhiên diễn nói bốn Bồ Tát hạnh, tức là :

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyên học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Và bốn pháp nhiếp (Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), âm thanh đó khắp cùng các biển pháp giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười bốn.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: hiện Phật tam muội hải hạnh vân, ư nhất niệm trung thị hiện Như Lai vô lượng trang nghiêm, hổ biến trang nghiêm nhất thiết pháp giới bất tư nghị thế giới hải, thị vi thập ngũ.

Kế có đại nhơn tướng tên là hiện Phật tam muội hải hạnh vân, trong một niệm thị hiện Như Lai vô lượng trang nghiêm, trang nghiêm khắp tất cả pháp giới bất tư nghì thế giới hải. Ðây là thứ mười lăm.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây biển hạnh hiện Phật tam muội. Ở trong một niệm, thị hiện Như Lai vô lượng trang nghiêm. Trang nghiêm khắp cùng tất cả pháp giới, biển thế giới không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười lăm.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: biến hóa hải phổ chiếu vân, diệu bảo liên hoa Như-Tu-Di-Sơn dĩ vi trang nghiêm, chúng bảo quang minh tùng Phật nguyện sanh, hiện chư biến hóa vô hữu cùng tận, thị vi thập lục.

Kế có đại nhơn tướng tên là Biến hóa hải phổ chiếu vân, trang nghiêm với diệu bửu liên hoa như núi Tu Di. Những bửu quang minh từ Phật nguyện sanh, hiện các sự biến hóa không có cùng tận. Ðây là thứ mười sáu.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây biển biến hoá chiếu khắp. Dùng hoa sen báu đẹp như núi Tu Di, để trang nghiêm. Tất cả quang minh báu đẹp phóng ra, là từ nguyện lực thuở xưa đã phát của chư Phật mà sinh ra, hiện ra các thần thông biến hoá, không khi nào hết được. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười sáu.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: nhất thiết Như Lai giải thoát vân, thanh tịnh diệu bảo dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh trang nghiêm nhất thiết Phật sư tử tọa, thị hiện nhất thiết chư Phật sắc tượng cập vô lượng Phật Pháp chư Phật sát hải, thị vi thập thất.

Kế có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết Như Lai giải thoát vân, trang nghiêm với diệu bửu thanh tịnh, phóng đại quang minh trang nghiêm tất cả tòa sư tử của chư Phật. Thị hiện tất cả sắc tướng của chư Phật, và vô lượng Phật pháp, cùng chư Phật sát hải. Ðây là thứ mười bảy.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả Như Lai giải thoát. Dùng báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh, trang nghiêm tất cả toà sư tử của Phật, thị hiện sắc tượng của tất cả chư Phật, và vô lượng Phật pháp, cùng biển cõi của chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười bảy.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: tự tại phương tiện phổ chiếu vân, Tì lưu ly hoa, chân kim liên hoa, ma-ni Vương đăng, diệu pháp diệm vân dĩ vi trang nghiêm, phóng nhất thiết chư Phật bảo diệm mật vân, thanh Tịnh Quang minh sung mãn Pháp giới, ư trung phổ Hiện-Nhất-Thiết diệu hảo trang nghiêm chi cụ, thị vi thập bát.

Kế có đại nhơn tướng tên là Tự tại phương tiện phổ chiếu vân, trang nghiêm bằng những tỳ lưu ly hoa, chơn kim liên hoa, ma ni vương đăng, diệu pháp diệm vân, phóng tất cả quang minh thanh tịnh bửu diệm mật vân của chư Phật tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm đẹp tốt. Ðây là thứ mười tám.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tự tại phương tiện chiếu khắp. Dùng hoa tỳ lưu ly, hoa sen vàng thật, đèn báu ma ni vương, mây diệu pháp diệm, để trang nghiêm. Phóng ra quang minh thanh tịnh, mây dày bảo diệm tất cả chư Phật, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười tám.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: giác Phật chủng tánh vân, vô lượng Bảo quang dĩ vi trang nghiêm, cụ túc thiên luân, nội ngoại thanh tịnh, tùng ư vãng tích thiện căn sở sanh, kỳ quang biến chiếu thập phương thế giới, phát minh trí nhật, tuyên bố pháp hải, thị vi thập cửu.

Kế có đại nhơn tướng tên là Giác Phật chủng tánh vân, trang nghiêm với vô lượng bửu quang, đầy đủ ngàn luân, trong ngoài thanh tịnh, từ thiện căn thưở xưa sanh ra. Quang minh này chiếu khắp thập phương thế giới, phát minh trí nhựt, tuyên bố pháp hải. Ðây là thứ mười chín.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là mây giác ngộ giống tánh Phật. Dùng vô lượng quang minh báu để trang nghiêm. Đầy đủ ngàn bánh xe, trong ngoài thanh tịnh. Đó là từ căn lành thuở xưa đã gieo trồng sinh ra. Quang minh đó chiếu khắp mười phương thế giới, phát ra ánh sáng mặt trời trí huệ, tuyên dương lưu bố biển pháp của chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười chín.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: hiện nhất thiết Như Lai tướng tự tại vân, chúng bảo anh lạc, lưu ly bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, thư đại bảo diệm sung mãn Pháp giới, ư trung phổ hiện đẳng nhất thiết Phật sát vi trần số khứ, lai, hiện tại vô lượng chư Phật, như Sư tử Vương dũng mãnh vô úy, sắc tướng, trí tuệ giai tất cụ túc, thị vi nhị thập.

Kế có đại nhơn tướng tên là Hiện tất cả tướng Như Lai tự tại vân, trang nghiêm với những bửu anh lạc, lưu ly bửu hoa, phóng đại bửu diệm đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tam thế vô lượng chư Phật bằng số vi trần trong tất cả Phật độ, như sư tử vương dũng mãnh vô úy, đều đầy đủ sắc, tướng và trí huệ. Ðây là thứ hai mươi.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện tất cả tướng tự tại của Như Lai. Dùng các chuỗi anh lạc báu, hoa lưu ly báu, để trang nghiêm. Toả ra ánh sáng đại bảo diệm, đầy khắp pháp giới. Trong ánh sáng đại bảo diệm đó, lại hiện khắp vô lượng chư Phật mười phương ba đời quá khứ vị lai hiện tại, số lượng đó vô lượng vô biên, đồng với số hạt bụi của tất cả cõi Phật. Giống như toà sư tử vương, dũng mãnh vô uý, sắc tướng và trí huệ, thảy đều đầy đủ. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: biến chiếu nhất thiết pháp giới vân, Như Lai Bảo-Tướng thanh tịnh trang nghiêm, phóng đại quang minh phổ chiếu Pháp giới, hiển Hiện-Nhất-Thiết vô lượng vô biên chư Phật Bồ-tát trí tuệ diệu tạng, thị vi nhị thập nhất.

Kế có đại nhơn tướng tên là Biến chiếu nhứt thiết pháp giới vân, Như Lai bửu tướng thanh tịnh trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, hiển hiện tất cả vô lượng vô biên trí huệ diệu tạng của chư Bồ Tát. Ðây là thứ hai mươi mốt.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây chiếu khắp tất cả pháp giới. Dùng tướng báu của Như Lai vừa thanh tịnh lại trang nghiêm. Phóng đại quang minh, chiếu khắp pháp giới, hiển hiện trí huệ diệu tạng của tất cả vô lượng vô biên mười phương chư Phật và mười phương các Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi mốt.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: Tỳ Lô Giá Na Như Lai tướng vân, thượng diệu bảo hoa cập Tì lưu ly thanh tịnh diệu nguyệt dĩ vi trang nghiêm, tất phóng vô lượng bách thiên vạn ức ma-ni Bảo quang, sung mãn nhất thiết hư không Pháp giới, ư trung thị hiện vô lượng Phật sát, giai hữu Như Lai kết già phu tọa, thị vi nhị thập nhị.

Kế có đại nhơn tướng tên là Tỳ Lô Giá Na Như Lai tướng vân, trang nghiêm với bửu hoa thượng diệu và tỳ lưu ly thanh tịnh diệu nguyệt, đều phóng vô lượng trăm ngàn vạn ức ma ni bửu quang, đầy khắp tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiển hiện vô lượng cõi Phật, đều có Như Lai ngồi kiết già. Ðây là thứ hai mươi hai.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tướng Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Dùng hoa báu tốt đẹp và tỳ lưu ly thanh tịnh diệu nguyệt để trang nghiêm. Đều phóng vô lượng trăm ngàn vạn ức quang minh ma ni báu, đầy khắp tất cả hư không và pháp giới. Trong đó thị hiện vô lượng cõi Phật, đều có Như Lai ngồi toà sư tử. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi hai.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu nhất thiết Phật quang minh vân, chúng bảo diệu đăng dĩ vi trang nghiêm, phóng tịnh quang minh biến chiếu thập phương nhất thiết thế giới, tất hiện chư Phật chuyển ư Pháp luân, thị vi nhị thập tam.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu nhứt thiết Phật quang minh vân, trang nghiêm với những đèn báu đẹp, phóng tịnh quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đều hiện chư Phật chuyển pháp luân. Ðây là thứ hai mươi ba.

Giảng: Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu khắp tất cả chư Phật. Dùng đèn báu đẹp để trang nghiêm. Đèn báu đẹp đó phóng ra quang minh thanh tịnh, chiếu sáng khắp mười phương tất cả thế giới. Tại mỗi thế giới, đều thị hiện chư Phật đang chuyển bánh xe pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi ba.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ Hiện-Nhất-Thiết trang nghiêm vân, chủng chủng bảo diệm dĩ vi trang nghiêm, phóng Tịnh Quang minh sung mãn Pháp giới, niệm niệm thường hiện bất khả thuyết bất khả thuyết nhất thiết chư Phật dữ chư Bồ-tát tọa ư đạo tràng, thị vi nhị thập tứ.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện nhứt thiết trang nghiêm vân, trang nghiêm với những bửu diệm phóng tịnh quang minh tràn đầy pháp giới, niệm niệm thường niệm bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và chư Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng. Ðây là thứ hai mươi bốn.

Giảng: Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây hiện khắp tất cả sự trang nghiêm. Dùng đủ thứ bảo diệm để trang nghiêm. Mỗi thứ bảo diệm phóng ra quang minh thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới. Ở trong niệm niệm thường hiện bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát, ngồi tại đạo tràng, giáo hoá chúng sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi bốn.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: xuất nhất thiết pháp giới âm thanh vân, ma-ni bảo hải, thượng diệu chiên đàn dĩ vi trang nghiêm, thư Đại diệm võng sung mãn Pháp giới, kỳ trung phổ diễn vi diệu âm thanh, thị chư chúng sanh nhất thiết nghiệp hải, thị vi nhị thập ngũ.

Kế có đại nhơn tướng tên là Xuất tất cả pháp giới âm thanh vân, trang nghiêm với ma ni bửu hải và thượng diệu chiên đàn. Phóng lưới đại diệm tràn đầy pháp giới, trong đó diễn khắp âm thanh vi diệu, hiển thị tất cả nghiệp hải của tất cả chúng sanh. Ðây là thứ hai mươi lăm.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây âm thanh vang ra tất cả pháp giới. Dùng biển báu ma ni và chiên đàn tốt đẹp để trang nghiêm. Toả ra lưới đại quang diệm, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó âm thanh vi diệu diễn nói khắp, thị hiện tất cả biển nghiệp của các chúng sinh, khiến cho các chúng sinh phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi lăm.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu chư Phật biến hóa luân vân, Như Lai Tịnh nhãn dĩ vi trang nghiêm, quang chiếu thập phương nhất thiết thế giới, ư trung phổ hiện khứ, lai, kim Phật sở hữu nhất thiết trang nghiêm chi cụ, phục xuất Diệu-Âm diễn bất tư nghị quảng đại pháp hải, thị vi nhị thập lục.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu chư Phật biến hóa luân vân, Như Lai tịnh nhãn dùng làm trang nghiêm, quang chiếu tất cả thế giới mười phương. Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm của tam thế Phật. Lại phát diệu âm diễn nói pháp hải quảng đại bất tư nghì. Ðây là thứ hai mươi sáu.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây bánh xe biến hoá chiếu khắp chư Phật. Dùng con mắt pháp thanh tịnh của Như Lai để trang nghiêm, quang minh đó chiếu sáng khắp mười phương tất cả thế giới. Trong đó, hiện khắp tất cả hết thảy đồ trang nghiêm của chư Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại. Lại vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói biển pháp rộng lớn không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi sáu.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: quang chiếu Phật hải vân, kỳ quang phổ chiếu nhất thiết thế giới, tận vu Pháp giới vô sở chướng ngại, tất hữu Như Lai kết già phu tọa, thị vi nhị thập thất.

Kế có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu Phật hải vân, quang minh chiếu khắp tất cả thế giới, khắp cả pháp giới không bị chướng ngại, đều có đức Như Lai ngồi kiết già. Ðây là thứ hai mươi bảy.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang chiếu biển Phật. Quang minh đó chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, tận hư không khắp pháp giới, không có chướng ngại, đều có Như Lai ngồi kiết già. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi bảy.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: bảo đăng vân, phóng ư Như Lai quảng đại quang minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết pháp giới, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật cập chư Bồ-tát bất khả tư nghị chư chúng sanh hải, thị vi nhị thập bát.

Kế có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng vân, phóng Phật quảng đại quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát cùng bất tư nghì các chúng sanh hải. Ðây là thứ hai mươi tám.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây bảo đăng. Phóng ra quang minh Như Lai rộng lớn, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó thị hiện khắp tất cả chư Phật, và tất cả Bồ Tát, lại hiện khắp biển chúng sinh không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi tám.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: Pháp giới vô sái biệt vân, phóng ư Như Lai Đại trí quang minh, phổ chiếu thập phương chư Phật quốc độ, nhất thiết Bồ Tát đạo trường chúng hội vô lượng pháp hải, ư trung phổ hiện chủng chủng thần thông, phục xuất Diệu-Âm, tùy chư chúng sanh tâm chi sở lạc diễn thuyết Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện, lệnh kỳ hồi hướng, thị vi nhị thập cửu.

Kế có đại nhơn tướng tên là Pháp giới vô sai biệt vân, phóng Phật đại trí quang minh, chiếu khắp mười phương cõi Phật, và tất cả Bồ Tát đạo tràng chúng hội vô lượng pháp hải. Trong đó hiện khắp các thứ thần thông. Lại phát diệu âm tùy tâm sở thích của các chúng sanh mà diễn nói hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, khiến họ hồi hướng. Ðây là thứ hai mươi chín.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây pháp giới không khác biệt. Phóng ra quang minh Như Lai đại trí huệ, chiếu khắp mười phương các cõi Phật, và tất cả đạo tràng chúng hội Bồ Tát, vô lượng biển pháp. Trong đó hiện khắp đủ thứ thần thông, lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu, tuỳ thuận tâm ưa thích của các chúng sinh, mà diễn nói hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho tất cả chúng sinh đều hồi hướng. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi chín.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: an trụ nhất thiết thế giới hải phổ chiếu vân, phóng bảo quang minh sung mãn nhất thiết hư không Pháp giới, ư trung phổ hiện tịnh diệu đạo tràng cập Phật Bồ-tát trang nghiêm thân tướng, lệnh kỳ kiến giả đắc vô sở kiến, thị vi tam thập.

Kế có đại nhơn tướng tên là An trụ tất cả thế giới hải phổ chiếu vân, phóng bửu quang minh tràn đầy tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng tịnh diệu và thân tướng trang nghiêm của Phật cùng Bồ Tát, khiến ai ngó thấy đều được vô sở kiến. Ðây là thứ ba mươi.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây an trụ chiếu khắp tất cả biển thế giới. Phóng ra các quang minh báu, đầy khắp tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng thanh tịnh vi diệu, và Phật Bồ Tát thân tướng trang nghiêm, khiến cho người thấy đắc được không chỗ thấy (vô sở kiến). Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: nhất thiết bảo thanh Tịnh Quang diệm vân, phóng ư vô lượng chư Phật Bồ-tát ma-ni diệu bảo thanh Tịnh Quang minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết pháp giới, ư trung phổ hiện chư Bồ-tát hải, mạc bất cụ túc Như Lai thần lực, thường du thập phương tận hư không giới nhất thiết sát võng, thị vi tam thập nhất.

Kế có nhơn tướng tên là Nhứt thiết bửu thanh tịnh quang diệm vân, phóng vô lượng quang minh thanh tịnh ma ni diệu bửu của chư Phật và Bồ Tát, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó hiện khắp chư Bồ Tát hải đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường du hành thập phương cùng tận cõi hư không tất cả sát võng. Ðây là thứ ba mươi mốt.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả báu thanh tịnh quang diệm. Phóng ra vô lượng quang minh ma ni diệu báu thanh tịnh chư Phật Bồ Tát, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả biển Bồ Tát, hết thảy Bồ Tát đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường đi đến mười phương tận cõi hư không tất cả lưới cõi. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi mốt.

 

Thứ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu nhất thiết pháp giới trang nghiêm vân, tối xứ ư trung, tiệm thứ long khởi, diêm phù đàn kim, nhân đà la võng dĩ vi trang nghiêm, phóng Tịnh Quang vân sung mãn Pháp giới, niệm niệm thường Hiện-Nhất-Thiết thế giới chư Phật Bồ-tát đạo tràng chúng hội, thị vi tam thập nhị.

Kế có đại nhơn tướng tên là Chiếu khắp tất cả pháp giới trang nghiêm vân, ở ngay giữa tất cả tướng lần lần vun cao, trang nghiêm với diêm phù đàn kim nhơn đà la võng, phóng tịnh quang vân tràn đầy pháp giới, niệm niệm thường hiện tất cả thế giới chư Phật Bồ Tát đạo tràng chúng hội. Ðây là thứ ba mươi hai.

Giảng: Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây trang nghiêm chiếu khắp tất cả pháp giới. Ở giữa dần dần lên cao, dùng diêm phù đàn kim, lưới nhân đà la để trang nghiêm. Phóng ra mây quang minh thanh tịnh, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong niệm niệm thường hiện ra đạo tràng chúng hội chư Phật Bồ Tát của tất cả thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi hai.

 

Phật tử! Như Lai đảnh thượng hữu như thị tam thập nhị chủng Đại nhân tướng dĩ vi nghiêm hảo.

Trên đây là ba mươi hai tướng đại nhơn trang nghiêm trên đảnh của đức Như Lai.

Giảng: Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! Ở trên đảnh của Như Lai có ba mươi hai tướng tốt đại nhân như thế, để trang nghiêm.

 

Phật tử! Như Lai my gian hữu Đại nhân tướng, danh: biến Pháp giới quang minh vân, ma-ni bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh, cụ chúng bảo sắc, do như nhật nguyệt đỗng triệt thanh tịnh, kỳ quang phổ chiếu thập phương quốc độ, ư trung hiển Hiện-Nhất-Thiết Phật thân, phục xuất Diệu-Âm tuyên sướng pháp hải, thị vi tam thập tam.

Chư Phật tử ! Giữa chặng mày của đức Như Lai có đại nhơn tướng tên là Biến pháp giới quang minh vân, trang nghiêm với ma ni bửu hoa, phóng đại quang minh đủ những bửu sắc, dường như mặt trời mặt trăng, suốt thấu thanh tịnh. Quang minh này chiếu khắp mười phương quốc độ, trong đó hiển hiện tất cả thân Phật. Lại xuất diệu âm tuyên dương pháp hải. Ðây là thứ ba mươi ba.

Giảng: Các vị Phật tử ! Ở giữa lông mày của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh khắp pháp giới. Dùng hoa ma ni báu để trang nghiêm. Phóng đại quang minh, đầy đủ các màu sắc báu, như ánh sáng mặt trời mặt trăng, thanh tịnh thấu suốt. Quang minh đó chiếu sáng khắp mười phương cõi nước. Trong đó hiển hiện tất cả thân Phật. Lại vang ra pháp âm vi diệu, tuyên dương biển pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi ba.

Đó là tướng tốt hào quang trắng, do tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát Nhã, sáu độ mà thành tựu, và trí lực biết thị xứ phi xứ, trí lực biết nghiệp báo ba đời, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, trí lực biết các căn thắng liệt, trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết, trí lực biết đủ thứ cõi, trí lực biết chỗ đến của tất cả loài, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, trí lực biết túc mạng vô ngại, trí lực biết dứt hẳn tập khí – Đó là mười lực của Phật, và nhất thiết trí vô sở uý, lậu tận vô sở uý, nói chướng đạo vô sở uý, nói đạo hết khổ vô sở uý – Đó là bốn vô sở uý của Phật. Các công đức tu hành viên mãn, mà đắc được tướng hào quang trắng tốt đẹp trang nghiêm.

 

Như Lai nhãn hữu Đại nhân tướng, danh: tự tại phổ kiến vân, dĩ chúng diệu bảo nhi vi trang nghiêm, ma-ni Bảo quang thanh tịnh ánh triệt, phổ kiến nhất thiết giai vô chướng ngại, thị vi tam thập tứ.

Mắt của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tự tại phổ kiến vân, trang nghiêm với những diệu bửu, ma ni bửu quang thanh tịnh sáng suốt, thấy khắp tất cả đều không chướng ngại. Ðây là thứ ba mươi bốn.

Giảng: Mắt của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tự tại thấy khắp. Dùng các báu đẹp để trang nghiêm. Phóng ra quang minh ma ni báu thanh tịnh sáng suốt, thấy khắp tất cả, đều không chướng ngại. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi bốn.

Mắt của Như Lai xanh biếc, do đó có câu: Mắt xanh biếc như nước bốn biển

 

Như Lai tỳ hữu Đại nhân tướng, danh: nhất thiết thần thông trí tuệ vân, thanh tịnh diệu bảo dĩ vi trang nghiêm, chúng bảo sắc quang di phước kỳ thượng, ư trung xuất hiện vô lượng hóa Phật tọa bảo liên hoa, vãng chư thế giới vi nhất thiết Bồ Tát, nhất thiết chúng sanh diễn bất tư nghị chư Phật Pháp hải, thị vi tam thập ngũ.

Mũi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết Nhứt thiết thần thông trí huệ vân, trang nghiêm với diệu bửu thanh tịnh, những quang minh bửu sắc giăng che trên đó, trong đó xuất hiện vô lượng Hóa Phật tọa bửu liên hoa qua đến các thế giới, vì tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh diễn bất tư nghì Phật pháp hải. Ðây là thứ ba mươi lăm.

Giảng: Mũi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả thần thông trí huệ. Dùng báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm. Các ánh sáng màu sắc báu che phủ phía trên. Trong quang minh đó, hiện ra vô số vô lượng hoá Phật, đều ngồi trên hoa sen báu lớn, đi đến mười phương tất cả thế giới, vì tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh, mà diễn nói biển pháp của chư Phật nói không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi lăm.

 

Như Lai thiệt hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện âm thanh ảnh tượng vân, chúng sắc diệu bảo dĩ vi trang nghiêm, tú thế thiện căn chi sở thành tựu, kỳ thiệt quảng trường biến phước nhất thiết chư thế giới hải, Như Lai nhược hoặc lai di vi tiếu, tất phóng nhất thiết ma-ni Bảo quang, kỳ quang phổ chiếu thập phương Pháp giới, năng lệnh nhất thiết tâm đắc thanh lương, khứ, lai, hiện tại sở hữu chư Phật giai ư quang trung bỉnh nhiên hiển hiện, tất diễn quảng đại vi diệu chi âm, biến nhất thiết sát, trụ vô lượng kiếp, thị vi tam thập lục.

Lưỡi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện âm thanh ảnh tượng vân, trang nghiêm với diệu bửu nhiều màu, do thiện căn nhiều đời trước thành tựu. Lưỡi đó rộng dài che khắp tất cả thế giới hải. Ðức Như Lai hoặc vui vẻ vi tiếu tất phóng tất cả ma ni bửu quang, quang minh này chiếu khắp mười phương pháp giới, hay làm cho tất cả tâm được thanh lương. Tam thế tất cả chư Phật đều hiển hiện sáng rỡ trong quang minh đó, đều phát âm thanh vi diệu quảng đại khắp tất cả cõi, trụ vô lượng kiếp. Ðây là thứ ba mươi sáu.

Giảng: Lưỡi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây thị hiện âm thanh hình bóng. Dùng các màu sắc báu đẹp để trang nghiêm, đó là do căn lành đời trước mà thành tựu. Lưỡi Phật rộng dài, che trùm khắp tất cả các biển thế giới. Khi Như Lai vui vẻ mỉm cười, thì sẽ phóng ra tất cả quang minh ma ni báu. Quang minh đó chiếu khắp mười phương pháp giới, hay khiến cho tâm của tất cả chúng sinh được mát mẻ. Chư Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại, đều hiển hiện sáng rỡ ở trong quang minh. Khắp tất cả cõi nước chư Phật, đều diễn nói âm thanh vi diệu rộng lớn, trụ thời gian lâu dài vô lượng kiếp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi sáu.

 

Như Lai thiệt phục hưũ đại nhân tướng, danh: Pháp giới vân, kỳ chưởng an bình, chúng bảo vi nghiêm, phóng diệu Bảo quang sắc tướng viên mãn, do như my gian sở phóng quang minh, kỳ quang phổ chiếu nhất thiết Phật sát, duy trần sở thành, vô hữu tự tánh, quang trung phục hiện vô lượng chư Phật, hàm phát Diệu-Âm thuyết nhất thiết pháp, thị vi tam thập thất.

Lưỡi của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Pháp giới vân, bằng phẳng các thứ báu trang nghiêm, phóng diệu bửu quang sắc tướng đều viên mãn như quang minh từ giữa chặng mày phóng ra. Quang minh này chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ vi trấn hiệp thành không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện vô lượng chư Phật đều phát diệu âm thuyết tất cả pháp. Ðây là thứ ba mươi bảy.

Giảng: Lưỡi của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây pháp giới. Bằng phẳng dùng tất cả các báu để trang nghiêm. Phóng ra quang minh báu đẹp, sắc tướng viên mãn, như quang minh phóng ra ở giữa lông mày. Quang minh đó chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ có hạt bụi thành tựu, không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện ra vô lượng chư Phật, đều vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói tất cả diệu pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi bảy.

 

Như Lai thiệt đoan hữu Đại nhân tướng, danh: chiếu Pháp giới quang minh vân, như ý bảo vương dĩ vi trang nghiêm, tự nhiên hằng xuất kim sắc bảo diệm, ư trung ảnh Hiện-Nhất-Thiết Phật hải, phục chấn Diệu-Âm sung mãn nhất thiết vô biên thế giới, nhất nhất âm trung cụ nhất thiết âm, tất diễn diệu pháp, thính giả tâm duyệt, Kinh vô lượng kiếp ngoạn vị bất vong, thị vi tam thập bát.

Ðầu lưỡi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Chiếu pháp giới quang minh vân, trang nghiêm với Như ý bửu vương, tự nhiên hằng xuất bửu diệm màu chơn kim, trong đó ảnh hiện tất cả Phật hải, lại phát diệu âm tràn đầy tất cả vô biên thế giới. Trong mỗi mỗi diệu âm đủ tất cả âm thanh đều diễn thuyết pháp, người nghe tâm vui đẹp, trải vô lượng kiếp nghiền ngẫm chẳng quên. Ðây là thứ ba mươi tám.

Giảng: Đầu lưỡi của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu pháp giới. Dùng như ý bảo vương để trang nghiêm. Tự nhiên luôn toả ra sắc vàng bảo diệm. Trong đó ảnh hiện tất cả biển Phật. Lại phát âm thanh vi diệu, đầy khắp mười phương vô biên thế giới. Ở trong mỗi âm thanh, đủ tất cả âm thanh, đều diễn nói diệu pháp. Khiến cho người nghe được, sinh tâm vui mừng, trải qua thời gian vô lượng kiếp nghiền ngẫm không quên. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mười tám.

 

Như Lai thiệt đoan phục hưũ Đại nhân tướng, danh: chiếu diệu Pháp giới vân, ma-ni bảo vương dĩ vi nghiêm sức, diễn chúng sắc tướng vi diệu quang minh, sung mãn thập phương vô lượng quốc độ, tận vu Pháp giới mị bất thanh tịnh, ư trung tất hữu vô lượng chư Phật cập chư Bồ-tát các thổ Diệu-Âm chủng chủng khai thị, nhất thiết Bồ Tát hiện tiền thính thọ, thị vi tam thập cửu.

Ðầu lưỡi của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Chiếu diệu pháp giới vân, dùng ma ni bửu vương để nghiêm sức diễn những sắc tướng quang minh vi diệu đầy khắp vô lượng cõi nước, khắp pháp giới đều thanh tịnh. Trong đó đều có vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát đều phát diệu âm phương tiện khai thị, tất cả Bồ Tát hiện tiền thính thọ. Ðây là thứ ba nươi chín.

Giảng: Đầu lưỡi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây chiếu sáng pháp giới. Dùng ma ni bảo vương để nghiêm sức. Quang minh diễn các sắc tướng vi diệu, đầy khắp mười phương vô lượng cõi nước chư Phật, tận hư không khắp pháp giới đều thanh tịnh. Trong đó đều có vô lượng chư Phật và vô lượng các Bồ Tát, đều vang ra diệu âm, khai thị đủ thứ pháp. Tất cả Bồ Tát hiện tiền lắng nghe tin thọ phụng hành. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi chín.

 

Như Lai khẩu cái thượng hữu đại nhân tướng, danh: thị hiện bất tư nghị Pháp giới vân, Nhân-đà-la bảo, Tì lưu ly bảo dĩ vi trang nghiêm, phóng hương đăng diệm thanh Tịnh Quang vân, sung mãn thập phương nhất thiết pháp giới, thị hiện chủng chủng thần thông phương tiện, phổ ư nhất thiết chư thế giới hải khai diễn thậm thâm bất tư nghị Pháp, thị vi tứ thập.

Hàm trên trong miệng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện bất tư nghì pháp giới vân, dùng nhơn đà la bửu và tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm. Phóng hương đăng diệm thanh tịnh quang vân đầy khắp tất cả pháp giới mười phương, thị hiện các thứ thần thông phương tiện, khắp tất cả thế giới hải, khai diễn pháp thậm thâm bất tư nghì. Ðây là thứ bốn mươi.

Giảng: Hàm trên trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây thị hiện pháp giới không nghĩ bàn. Dùng nhân đà la báu, và tỳ lưu ly báu để trang nghiêm. Toả ra mây quang minh hương đăng diệm thanh tịnh, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, thị hiện đủ thứ thần thông phương tiện, khắp tất cả biển thế giới, khai thị diễn nói pháp thâm sâu không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi.

 

Như Lai khẩu hữu phụ hạ nha hữu Đại nhân tướng, danh: Phật nha vân, chúng bảo ma-ni vạn tự tướng luân dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh phổ chiếu Pháp giới, ư trung phổ Hiện-Nhất-Thiết Phật thân, châu lưu thập phương khai ngộ quần sanh, thị vi tứ thập nhất.

Trong miệng của Như Lai, phía dưới răng nanh hữu có đại nhơn tướng tên là Phật nha vân, tướng luân chữ “vạn” bằng những bửu ma ni dùng trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả thân Phật, châu lưu thập phương khai ngộ quần sanh. Ðây là thứ bốn mươi mốt.

Giảng: Phía dưới răng nanh phải trong miệng của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây răng Phật. Dùng tướng luân chữ vạn các báu ma ni để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả thân Phật, khắp cùng mười phương, giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi mốt.

 

Như Lai khẩu hữu phụ thượng nha hữu Đại nhân tướng, danh: bảo diệm di lô tạng vân, ma-ni Bảo Tạng dĩ vi trang nghiêm, phóng Kim cương hương diệm thanh Tịnh Quang minh, nhất nhất quang minh sung mãn Pháp giới, thị hiện nhất thiết chư Phật thần lực, phục Hiện-Nhất-Thiết thập phương thế giới tịnh diệu đạo tràng, thị vi tứ thập nhị.

Phía trên răng nanh hữu có đại nhơn tướng tên là Bửu diệm di lô tạng luân, trang nghiêm với ma ni bửu tạng. Phóng kim cang hương diệm thanh tịnh quang minh. Mỗi mỗi quang minh tràn đầy pháp giới thị hiện tất cả thần lực chư Phật, lại hiện tất cả đạo tràng tịnh diệu trong thập phương thế giới. Ðây là thứ bốn mươi hai.

Giảng: Phía trên răng nanh phải trong miệng của Như Lai, có tướng tốt đại nhân tên là Mây bảo diệm di lư tạng. Dùng ma ni bảo tạng để trang nghiêm. Phóng ra quang minh kim cang hương diệm thanh tịnh. Mỗi mỗi quang minh đầy khắp mười phương pháp giới, thị hiện tất cả thần thông của chư Phật. Lại hiện tất cả đạo tràng thanh tịnh vi diệu của mười phương thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi hai.

 

Như Lai khẩu tả phụ hạ nha hữu Đại nhân tướng, danh: bảo đăng phổ chiếu vân, nhất thiết diệu bảo thư hoa phát hương dĩ vi trang nghiêm, phóng đăng diệm vân thanh Tịnh Quang minh, sung mãn nhất thiết chư thế giới hải, ư trung hiển hiện nhất thiết chư Phật tọa liên hoa tạng sư tử chi tọa, chư Bồ-tát chúng sở cọng vi nhiễu, thị vi tứ thập tam.

Phía dưới răng nanh tả có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng phổ chiếu vân, trang nghiêm với tất cả diệu bửu nở hoa pháp hương. Phóng đăng diệm vân thanh tịnh quang minh đầy khắp tất cả thế giới hải. Trong đó hiển hiện tất cả chư Phật ngồi tòa liên hoa tạng sư tử. Chúng Bồ Tát vi nhiễu quanh Phật. Ðây là thứ bốn mươi ba.

Giảng: Phía dưới răng nanh trái trong miệng của Như Lai, có tướng tốt đại nhân tên là Mây đèn báu chiếu khắp. Dùng tất cả báu đẹp, nở hoa toả hương thơm để trang nghiêm. Phóng ra mây đăng diệm quang minh thanh tịnh, đầy khắp tất cả biển thế giới. Trong đó hiển hiện tất cả chư Phật, ngồi toà sư tử liên hoa tạng. Có các chúng Bồ Tát đều cùng vây quanh đức Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi ba.

 

Như Lai khẩu tả phụ thượng nha hữu Đại nhân tướng, danh: chiếu hiện Như Lai vân, thanh Tịnh Quang minh, diêm phù đàn kim, bảo võng, bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, phóng Đại diệm luân sung mãn Pháp giới, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật, dĩ thần thông lực ư hư không trung lưu bố pháp nhũ, pháp đăng, pháp bảo, giáo hóa nhất thiết chư Bồ-tát chúng, thị vi tứ thập tứ.

Phía trên răng nanh tả có đại nhơn tướng tên là chiếu hiện Như Lai vân, trang nghiêm với thanh tịnh quang minh, diêm phù đàn kim, lưới báu và hoa báu, phóng đại diệm luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, dùng thần lực ở trong hư không lưu bố pháp nhũ, pháp đăng, pháp bửu, giáo hóa tất cả chúng Bồ Tát. Ðây là thứ bốn mươi bốn.

Giảng: Phía trên răng nanh trái trong miệng của Như Lai, có tướng tốt đại nhân tên là Mây chiếu hiện Như Lai. Dùng quang minh thanh tịnh vàng diêm phù đàn lưới báu và hoa báu để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh diệm luân đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả mười phương chư Phật, dùng sức thần thông chảy khắp pháp nhũ, pháp đăng, pháp bảo, trong hư không, để giáo hoá tất cả các chúng Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi bốn.

Hiện tại đang lúc đả thiền thất (ngày 15/12/1977), các vị lúc nào cũng phải đề lên câu “thoại đầu” để tham thiền, để dụng công. Người tu đạo, phải tự mình tu hành, đừng ỷ vào người khác, càng không nên ỷ vào sư phụ. Chúng ta đang đả thiền thất, chẳng phải là đả sư phụ thất, điểm nầy phải phân biệt cho rõ ràng. Có người nghĩ như vầy: “Khi sư phụ ở tại Vạn Phật Thành thì tôi dụng công tu hành. Khi sư phụ đi khỏi Vạn Phật Thành thì tôi không tu hành”. Sự suy nghĩ như vậy, thật là không thể được. Bất cứ sư phụ ở, hay không ở tại Vạn Phật Thành, đều phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, quán triệt thuỷ chung, thì mới có sự thành tựu. Bằng không, cứ làm công việc biểu diễn ở trước mặt, thì đó là hành vi tự mình lừa gạt mình, vĩnh viễn không thể nào được giải thoát.

 

Như Lai xỉ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ hiện quang minh vân, nhất nhất xỉ gian tướng hải trang nghiêm, nhược vi tiếu thời tất phóng quang minh, cụ chúng bảo sắc ma-ni bảo diệm hữu toàn uyển chuyển, lưu bố Pháp giới mị bất sung mãn, diễn Phật ngôn âm thuyết Phổ Hiền hạnh, thị vi tứ thập ngũ.

Răng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện quang minh vân, giữa mỗi mỗi răng có tướng hải trang nghiêm. Nếu lúc Phật vi tiếu đều phóng quang minh đủ những bửu sắc, bửu diệm ma ni uyển chuyển xoay phía hữu lưu bố pháp giới đều cùng khắp, diễn ngôn âm của Phật, thuyết hạnh Phổ Hiền. Ðây là thứ bốn mươi lăm.

Giảng: Răng của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh hiện khắp. Giữa mỗi cái răng, biển tướng trang nghiêm. Khi Phật mỉm cười, đều phóng ra đại quang minh, đầy đủ tất cả màu sắc báu, ma ni bảo diệm, xoay vòng về bên phải, chảy khắp mười phương pháp giới, đều đầy khắp, diễn xướng âm thanh lời lẽ của chư Phật, nói hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi lăm.

Như Lai có bốn mươi cái răng, vừa trắng vừa đều, vừa khít. Vì xa lìa nói hai lưỡi, chưởi mắng, đối với tất cả chúng sinh đều tu đại từ bi, nên đắc được tướng tốt trang nghiêm này.

 

Như Lai thần hữu Đại nhân tướng, danh: ảnh Hiện-Nhất-Thiết Bảo quang vân, phóng Diêm-phù-đàn chân kim sắc, liên hoa sắc, nhất thiết bảo sắc quảng đại quang minh, chiếu vu Pháp giới tất lệnh thanh tịnh, thị vi tứ thập lục.

Môi Như Lai có đại nhơn tướng tên là Ảnh hiện tất cả bửu quang vân, phóng quang minh quảng đại màu diêm phù đàn kim, màu liên hoa, màu tất cả bửu, chiếu khắp pháp giới làm cho đều thanh tịnh. Ðây là thứ bốn mươi sáu.

Giảng: Môi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây ảnh hiện tất cả quang minh báu. Phóng ra màu sắc vàng thật Diêm phù đàn, màu sắc hoa sen, màu sắc tất cả báu. Quang minh rộng lớn, chiếu khắp mười phương pháp giới, đều khiến cho thanh tịnh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi sáu.

 

Như Lai cảnh hữu Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu nhất thiết thế giới vân, ma-ni bảo vương dĩ vi trang nghiêm, cám bồ thành tựu nhu nhuyễn tế hoạt, phóng Tỳ Lô Giá Na thanh Tịnh Quang minh, sung mãn thập phương nhất thiết thế giới, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật, thị vi tứ thập thất.

Cổ Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu tất cả thế giới vân, trang nghiêm với ma ni bửu vương, mềm nhuyễn mịn láng, phóng tỳ lô giá na thanh tịnh quang minh, đầy khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Ðây là thứ bốn mươi bảy.

Cổ của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây chiếu khắp tất cả thế giới. Dùng ma ni bảo vương để trang nghiêm, Cam bồ thành tựu (tên của trái cây, màu đỏ mà tròn, có ba vần ngang), vì cổ Như Lai có ba vần, cho nên gọi là Cam bồ thành tựu, mà còn vừa mềm mại, vừa mịn láng. Phóng ra quang minh tỳ lô giá na thanh tịnh, đầy khắp mười phương tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi bảy.

 

Như Lai hữu kiên hữu Đại nhân tướng, danh: Phật quảng đại nhất thiết Bảo Vân, phóng nhất thiết bảo sắc, chân kim sắc, liên hoa sắc quang minh, thành bảo diệm võng phổ chiếu Pháp giới, ư trung phổ Hiện-Nhất-Thiết Bồ Tát, thị vi tứ thập bát.

Vai hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phật quảng đại nhứt thiết bửu vân, phóng quang minh màu tất cả bửu, màu chơn kim, màu liên hoa, thành lưới bửu diệm, chiếu khắp pháp giới trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát. Ðây là thứ bốn mươi tám.

Giảng: Vai phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây Phật rộng lớn tất cả báu. Phóng ra quang minh màu sắc tất cả báu, màu sắc vàng thật, màu sắc hoa sen, thành tựu lưới bảo diệm, chiếu sáng khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi tám.

 

Như Lai hữu kiên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: tối thắng bảo phổ chiếu vân, kỳ sắc thanh tịnh như Diêm-phù kim, phóng ma-ni quang sung mãn Pháp giới, ư trung phổ Hiện-Nhất-Thiết Bồ Tát, thị vi tứ thập cửu.

Vai hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Tối thắng bửu phổ chiếu vân, màu thanh tịnh như vàng diêm phù đàn, phóng ma ni quang tràn đầy pháp giới, trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát. Ðây là thứ bốn mươi chín.

Giảng: Vai phải của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là Mây báu tối thắng chiếu khắp. Màu sắc đó rất thanh tịnh, như vàng Diêm phù phóng quang minh ma ni báu, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi chín.

 

Như Lai tả kiên hữu Đại nhân tướng, danh: tối thắng quang chiếu Pháp giới vân, do như đảnh thượng cập dĩ my gian chủng chủng trang nghiêm, phóng diêm phù đàn kim cập liên hoa sắc chúng bảo quang minh, thành Đại diệm võng sung mãn Pháp giới, ư trung thị Hiện-Nhất-Thiết thần lực, thị vi ngũ thập.

Vai tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tối thắng quang chiếu pháp giới vân, các thứ trang nghiêm như trên đảnh và giữa mày phóng bửu quang minh màu vàng diêm phù đàn, màu liên hoa thành lưới sáng lớn tràn đầy pháp giới, trong đó thị hiện tất cả thần lực. Ðây là thứ năm mươi.

Giảng: Vai trái của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây quang tối thắng chiếu pháp giới. Có đủ thứ sự trang nghiêm giống như trên đảnh và giữa lông mày. Phóng ra quang minh các màu sắc báu vàng diêm phù đàn và hoa sen, thành tựu lưới đại diệm, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó thị hiện tất cả thần lực. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi.

 

Như Lai tả kiên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: quang minh biến chiếu vân, kỳ tướng hữu toàn, diêm phù đàn kim sắc ma-ni bảo vương dĩ vi trang nghiêm, phóng chúng bảo hoa, hương diệm quang minh sung biến Pháp giới, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật cập dĩ nhất thiết nghiêm tịnh quốc độ, thị vi ngũ thập nhất.

Vai tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Quang minh biến chiếu vân, tướng đó xoay vế phía hữu, trang nghiêm với ma ni bửu vương màu vàng diêm phù đàn, phóng những quang minh bửu hoa hương diệm tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và cùng tất cả cõi nước nghiêm tịnh. Ðây là thứ năm mươi mốt.

Giảng: Vai trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu khắp. Tướng đó vòng bên phải. Dùng sắc vàng diêm phù đàn và ma ni bảo vương, để trang nghiêm. Phóng ra quang minh hương diệm, các hoa báu, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, và tất cả tất cả cõi nước trang nghiêm thanh tịnh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi mốt.

 

Như Lai tả kiên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu diệu vân, kỳ tướng hữu toàn, vi mật trang nghiêm, phóng Phật đăng diệm vân, thanh Tịnh Quang minh sung biến Pháp giới, ư trung hiển Hiện-Nhất-Thiết Bồ Tát chủng chủng trang nghiêm tất giai diệu hảo, thị vi ngũ thập nhị.

Vai tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu diệu vân, tướng đó xoay phía hữu vi mật trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh Phật đăng diệm vân đầy khắp pháp giới, trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát, những sự trang nghiêm thảy đều diệu hảo. Ðây là thứ năm mươi hai.

Giảng: Vai trái của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây chiếu sáng khắp. Tướng đó vòng qua bên phải, vi mật trang nghiêm. Phóng ra mây quang minh Phật đăng diệm thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều tốt đẹp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi hai.

Khi chúng ta đi nhiễu Phật, tại sao phải vòng qua bên phải ? Vì nhiễu vòng qua bên phải là thuận hành, bên trái là nghịch hành. Phật phóng ra quang minh, đều vòng qua bên phải. Phật y chiếu theo chân lý mà tu thành, nên mỗi cử chỉ hành động, đều biểu thị tồn tại của chân lý, do đó mà tướng đó vòng qua bên phải.

 

Như Lai hung ức hữu Đại nhân tướng, hình như vạn tự, danh: cát tường hải vân, ma-ni bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, phóng nhất thiết bảo sắc chủng chủng quang diệm luân, sung mãn Pháp giới phổ lệnh thanh tịnh, phục xuất Diệu-Âm tuyên sướng pháp hải, thị vi ngũ thập tam.

Giữa ngực Như Lai có đại nhơn tướng hình như chữ “vạn” tên là Kiết tường hải vân, trang nghiêm với ma ni bửu hoa, phóng những quang diệm vân màu tất cả bửu tràn đầy pháp giới làm cho khắp thanh tịnh. Lại diễn diệu âm diễn thông pháp hải. Ðây là thứ năm mươi ba.

Giảng: Ngực của Như Lai có tướng tốt đại nhân, hình như chữ vạn, tên là Mây biển cát tường. Dùng hoa báu ma ni để trang nghiêm. Phóng ra tất cả màu sắc báu đủ thứ quang minh diệm luân, đầy khắp pháp giới, khắp khiến cho thanh tịnh. Lại vang ra âm thanh vi diệu, tuyên nói diễn xướng biển pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi ba.

 

Cát tường tướng hữu biên hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện quang chiếu vân, nhân đà la võng dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang luân sung mãn Pháp giới, ư trung phổ hiện vô lượng chư Phật, thị vi ngũ thập tứ.

Bên hữu tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là Thị hiện quang chiếu vân, dùng lưới nhơn đà la để trang nghiêm, phóng đại quang luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật. Ðây là thứ năm mươi bốn.

Giảng: Bên phải tướng cát tường có tướng đại nhân, tên là Mây thị hiện quang chiếu. Dùng lưới nhân đà la để trang nghiêm. Phóng ra đại quang luân, đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật mười phương ba đời. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi bốn.

 

Cát tường tướng hữu biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: phổ hiện Như Lai vân, dĩ chư Bồ-tát ma-ni bảo quán nhi vi trang nghiêm, phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới tất lệnh thanh tịnh, ư trung thị hiện khứ, lai, kim Phật tọa ư đạo tràng, phổ hiện thần lực quảng tuyên pháp hải, thị vi ngũ thập ngũ.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện Như Lai vân dùng ma ni bửu quang của chư Bồ Tát để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới đều làm cho thanh tịnh, trong đó thị hiện tam thế Phật ngồi nơi đạo tràng, khắp hiện thần lực, tuyên rộng pháp hải. Ðây là thứ năm mươi lăm.

Giảng: Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên là Mây hiện khắp Như Lai. Dùng các Bồ Tát mũ báu ma ni để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đều khiến cho thanh tịnh. Trong đó thị hiện Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại, ngồi nơi đạo tràng, hiện khắp thần lực, rộng nói tuyên dương biển pháp, giáo hoá tất cả chúng sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi lăm.

 

Cát tường tướng hữu biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: khai phu hoa vân, ma-ni bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, phóng bảo hương diệm đăng thanh Tịnh Quang minh, trạng như liên hoa, sung mãn thế giới, thị vi ngũ thập lục.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Khai phu hoa vân, trang nghiêm với ma ni bửu hoa, phóng bửu hương diệm đăng thanh tịnh quang minh trạng như liên hoa, đầy khắp pháp giới. Ðây là thứ năm mươi sáu.

Giảng: Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên là Mây khai phu hoa. Dùng hoa ma ni báu để trang nghiêm. Phóng ra quang minh bảo hương diệm đăng thanh tịnh, hình trạng như hoa sen, đầy khắp mười phương tất cả thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi sáu.

 

Cát tường tướng hữu biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: khả duyệt lạc kim sắc vân, dĩ nhất thiết bảo tâm Vương tạng ma-ni Vương nhi vi trang nghiêm, phóng Tịnh Quang minh chiếu vu Pháp giới, ư trung phổ hiện do như Phật nhãn quảng đại quang minh ma-ni Bảo Tạng, thị vi ngũ thập thất.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Khả duyệt lạc kim sắc vân, trang nghiêm với ma ni vương tất cả bửu tâm vương tạng, phóng tịnh quang minh chiếu khắp pháp giới hiện tất cả trong đó, như Phật nhãn quảng đại quang minh ma ni bửu tạng. Ðây là thứ năm mươi bảy.

Giảng: Bên phải tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây sắc vàng đáng vui thích. Dùng tất cả bảo tâm vương tạng ma ni vương để trang nghiêm. Phóng ra quang minh thanh tịnh, chiếu sáng mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp quang minh ma ni bảo tạng rộng lớn, giống như mắt Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi bảy.

 

Cát tường tướng hữu biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: Phật hải vân, Tì lưu ly bảo, hương đăng, hoa man dĩ vi trang nghiêm, phóng mãn hư không ma-ni bảo vương hương đăng Đại diệm thanh Tịnh Quang minh, sung biến thập phương nhất thiết quốc độ, ư trung phổ hiện đạo tràng chúng hội, thị vi ngũ thập bát.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phật hải vân, dùng tràng hoa tỳ lưu ly bửu hương đăng để trang nghiêm. Phóng quang minh thanh tịnh ma ni bửu vương hương đăng đại diện đầy hư không khắp mười phương tất cả quốc độ. Trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội. Ðây là thứ năm mươi tám.

Giảng: Bên phải tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây biển Phật. Dùng tỳ lưu ly báu, hương đèn tràng hoa để trang nghiêm. Phóng ra quang minh ma ni bảo vương hương đèn rất rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp hư không, đầy khắp mười phương tất cả cõi nước. Trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi tám.

 

Cát tường tướng tả biên hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện quang minh vân, vô số Bồ Tát tọa bảo liên hoa dĩ vi trang nghiêm, phóng ma-ni Vương chủng chủng gian thác bảo diệm quang minh, phổ tịnh nhất thiết chư pháp giới hải, ư trung thị hiện vô lượng chư Phật, cập Phật Diệu-Âm diễn thuyết chư Pháp, thị vi ngũ thập cửu.

Bên tả tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là Thị hiện quang minh vân, vô số Bồ Tát tọa bửu liên hoa dùng làm trang nghiêm, phóng quang minh ma ni vương bửu diệm thanh tịnh khắp tất cả pháp giới hải. Trong đó thị hiện vô lượng Phật, và Phật diệu âm diễn thuyết các pháp. Ðây là thứ năm mươi chín.

Giảng: Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân, tên là Mây thị hiện quang minh. Vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu, dùng để trang nghiêm. Phóng ra quang minh ma ni vương có đủ thứ bảo diệm xen tạp, thanh tịnh khắp tất cả biển pháp giới. Trong đó thị hiện vô lượng mười phương chư Phật, và âm thanh vi diệu của chư Phật, diễn nói các pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi chín.

 

Cát tường tướng tả biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: thị hiện biến Pháp giới quang minh vân, ma-ni bảo hải dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh biến nhất thiết sát, ư trung phổ hiện chư Bồ-tát chúng, thị vi lục thập.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Thị hiện khắp pháp giới quang minh vân, dùng ma ni bửu hải để trang nghiêm, phóng đại quang minh khắp tất cả cõi, trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát. Ðây là thứ sáu mươi.

Giảng: Bên trái tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh thị hiện khắp pháp giới. Dùng biển báu ma ni để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh, đầy khắp tất cả cõi. Trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi.

 

Cát tường tướng tả biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: phổ thắng vân, nhật quang minh ma-ni Vương bảo luân man nhi vi trang nghiêm, phóng đại quang diệm sung mãn Pháp giới chư thế giới hải, ư trung thị Hiện-Nhất-Thiết thế giới, nhất thiết Như Lai, nhất thiết chúng sanh, thị vi lục thập nhất.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phổ thắng vân, trang nghiêm với tràng nhựt quang minh ma ni vương bửu luân, phóng đại quang diệm, tràn đầy pháp giới những thế giới hải, trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả chúng sanh. Ðây là thứ sáu mươi mốt.

Giảng: Bên trái tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây phổ thắng. Dùng ánh sáng mặt trời tràng ma ni bảo luân để trang nghiêm. Phóng đại quang minh rực rỡ, đầy khắp mười phương pháp giới, và tất cả biển thế giới. Trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả chúng sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi mốt.

 

Cát tường tướng tả biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: chuyển pháp luân Diệu-Âm vân, nhất thiết pháp đăng thanh tịnh hương nhị dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn Pháp giới, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật sở hữu tướng hải cập dĩ tâm hải, thị vi lục thập nhị.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Chuyển pháp luân diệu âm vân, trang nghiêm với tất cả pháp đăng thanh tịnh hương nhụy, phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật có bao nhiêu tướng hải và tâm hải. Ðây là thứ sáu mươi hai.

Giảng: Bên trái tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên là Mây chuyển pháp luân diệu âm. Dùng tất cả đèn pháp hương nhuỵ thanh tịnh để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp hết thảy biển tướng, và biển tâm, của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi hai.

 

Cát tường tướng tả biên phục hưũ Đại nhân tướng, danh: trang nghiêm vân, dĩ khứ, lai, kim nhất thiết Phật hải nhi vi trang nghiêm, phóng Tịnh Quang minh nghiêm tịnh nhất thiết chư Phật quốc độ, ư trung phổ hiện thập phương nhất thiết chư Phật Bồ Tát cập Phật Bồ-tát sở hạnh chi hành, thị vi lục thập tam.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là trang nghiêm vân, dùng tam thế tất cả Phật hải để trang nghiêm, phóng tịnh quang minh nghiêm tịnh tất cả Phật độ, trong đó hiện khắp tất cả thập phương chư Phật, chư Bồ Tát và những hạnh sở hành của chư Phật, chư Bồ Tát. Ðây là thứ sáu mươi ba.

Giảng: Bên trái tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên là Mây trang nghiêm. Dùng tất cả biển chư Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại để trang nghiêm. Phóng đại quang minh thanh tịnh, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Trong đó hiện khắp mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát, và hạnh của Phật Bồ Tát tu hành. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi ba.

 

Như Lai hữu thủ hữu Đại nhân tướng, danh: hải chiếu vân, chúng bảo trang nghiêm, hằng phóng nguyệt diệm thanh Tịnh Quang minh, sung mãn hư không nhất thiết thế giới, phát Đại âm thanh thán mỹ nhất thiết chư Bồ-tát hạnh, thị vi lục thập tứ.

Tay hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hải chiếu vân, các báu trang nghiêm, hằng phóng nguyệt diệm thanh tịnh quang minh tràn đầy hư không tất cả thế giới, phát đại âm thanh khen ngợi tất cả Bồ Tát hạnh. Ðây là thứ sáu mươi bốn.

Giảng: Tay phải của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây biển chiếu. Các báu trang nghiêm, luôn phóng ra ánh sáng mặt trăng rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp hư không, tất cả thế giới, phát ra âm thanh rộng lớn, vui đẹp tất cả các Bồ Tát hạnh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi bốn.

 

Như Lai hữu thủ phục hưũ Đại nhân tướng, danh: ảnh hiện chiếu diệu vân, dĩ Tì lưu ly, đế thanh, ma-ni bảo hoa nhi vi trang nghiêm, phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương Bồ Tát sở trụ liên hoa tạng, ma-ni tạng đẳng nhất thiết thế giới, ư trung tất hiện vô lượng chư Phật, dĩ tịnh Pháp thân tọa Bồ-đề thụ, chấn động nhất thiết thập phương quốc độ, thị vi lục thập ngũ.

Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Ảnh hiện chiếu diệu vân, dùng tỳ lưu ly đế thanh ma ni bửu hoa để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp liên hoa tạng, ma ni tạng tất cả thế giới của thập phương Bồ Tát an trụ. Trong đó đều hiện vô lượng chư Phật, dùng tịnh pháp thân ngồi cội Bồ Ðề, chấn động tất cả cõi nước mười phương. Ðây là thứ sáu mươi lăm.

Giảng: Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là Mây ảnh hiện chiếu sáng. Dùng tỳ lưu ly đế thanh hoa báu ma ni để trang nghiêm. Phóng đại quang minh, chiếu khắp liên hoa tạng, ma ni tạng, chỗ ở của Bồ Tát mười phương, đồng với tất cả thế giới. Trong đó đều hiện vô lượng chư Phật, dùng pháp thân thanh tịnh, ngồi dưới cội bồ đề, chấn động tất cả mười phương cõi nước. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi lăm.

 

Như Lai hữu thủ phục hưũ Đại nhân tướng, danh: đăng diệm man phổ nghiêm tịnh vân, Tỳ Lô Giá Na bảo dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh thành biến hóa võng, ư trung phổ hiện chư Bồ-tát chúng, hàm đái bảo quán diễn chư hạnh hải, thị vi lục thập lục.

Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Ðăng diệm man phổ nghiêm tịnh vân, dùng tỳ lô giá na bửu để trang nghiêm, phóng đại quang minh thành lưới biến hóa, trong đó hiện khắp những chúng Bồ Tát đều đội bửu quan, diễn những hạnh hải. Ðây là thứ sáu mươi sáu.

Giảng: Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây đèn rực rỡ trang nghiêm tịnh khắp. Dùng tỳ lô giá na báu để trang nghiêm. Phóng đại quang minh, thành lưới biến hoá. Trong đó hiện khắp tất cả các chúng Bồ Tát, đều đội mũ báu, diễn nói các biển hạnh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi sáu.

 

Như Lai hữu thủ phục hưũ Đại nhân tướng, danh: phổ Hiện-Nhất-Thiết ma-ni vân, liên hoa diệm đăng nhi vi trang nghiêm, phóng hải tạng quang sung biến Pháp giới, ư trung phổ hiện vô lượng chư Phật tọa liên hoa tọa, thị vi lục thập thất.

Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện tất cả ma ni vân, dùng liên hoa diệm đăng để trang nghiêm, phóng hải tạng quang đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp chư Phật ngồi tòa liên hoa. Ðây là thứ sáu mươi bảy.

Giảng: Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện khắp tất cả ma ni. Dùng đèn hoa sen rực rỡ để trang nghiêm. Phóng quang minh hải tạng đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật, ngồi toà hoa sen. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi bảy.

 

Như Lai hữu thủ phục hưũ Đại nhân tướng, danh: quang minh vân, ma-ni diệm hải dĩ vi trang nghiêm, phóng chúng bảo diệm, hương diệm, hoa diệm thanh Tịnh Quang minh, sung mãn nhất thiết chư thế giới võng, ư trung phổ hiện chư Phật đạo tràng, thị vi lục thập bát.

Tay hữu của Như lai lại có đại nhơn tướng tên là Quang minh vân, dùng ma ni diệm hải để trang nghiêm, phóng những quang minh thanh tịnh bửu diệm, hương diệm, hoa diệm tràng đầy tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng của chư Phật. Ðây là thứ sáu mươi tám.

Giảng: Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh. Dùng biển ma ni rực rỡ để trang nghiêm. Phóng quang minh các báu rực rỡ, hương rực rỡ, hoa rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp tất cả các lưới thế giới. Trong đó hiện khắp chư Phật đạo tràng. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi tám.

 

Như Lai tả thủ hữu Đại nhân tướng, danh: Tì lưu ly thanh tịnh đăng vân, bảo địa diệu sắc dĩ vi trang nghiêm, phóng ư Như Lai kim sắc quang minh, niệm niệm thường Hiện-Nhất-Thiết thượng diệu trang nghiêm chi cụ, thị vi lục thập cửu.

Tay tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tỳ lưu ly thanh tịnh đăng vân, dùng bửu địa diệu sắc để trang nghiêm, phóng Như Lai kim sắc quang minh, niệm niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm thượng diệu. Ðây là thứ sáu mươi chín.

Giảng: Tay trái của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây đèn tỳ lưu ly thanh tịnh. Dùng báu địa sắc đẹp để trang nghiêm. Phóng quang minh Như Lai sắc vàng, ở trong niệm niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi chín.

 

Như Lai tả thủ phục hưũ Đại nhân tướng, danh: nhất thiết sát trí tuệ đăng âm thanh vân, dĩ nhân đà la võng, Kim cương hoa nhi vi trang nghiêm, phóng diêm phù đàn kim thanh Tịnh Quang minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới, thị vi thất thập.

Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết sát trí huệ đăng âm thanh vân. Dùng nhơn đà la võng kim cang hoa để trang nghiêm. Phóng diêm phù đàn kim thanh tịnh quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ðây là thứ bảy mươi.

Giảng: Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là Mây tất cả cõi trí huệ đèn âm thanh. Dùng lưới nhân đà la hoa kim cang để trang nghiêm. Phóng quang minh vàng diêm phù đàn thanh tịnh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi.

 

Như Lai tả thủ phục hưũ Đại nhân tướng, danh: an trụ bảo Liên Hoa Quang minh vân, chúng bảo hương khí dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh như Tu-Di-Đăng, phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới, thị vi thất thập nhất.

Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là An Trụ bửu liên hoa quang minh vân, dùng những bửu diệu hoa để trang nghiêm. Phóng đại quang minh như Tu Di đăng chiếu khắp tất cả thế giới mười phương. Ðây là thứ bảy mươi mốt.

Giảng: Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là Mây quang minh an trụ hoa sen báu. Dùng hoa báu đẹp để trang nghiêm. Phóng đại quang minh, như đèn Tu Di, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi mốt.

 

Như Lai tả thủ phục hưũ Đại nhân tướng, danh: biến chiếu Pháp giới vân, dĩ diệu bảo man, bảo luân, bảo bình, nhân đà la võng cập chúng diệu tướng dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương nhất thiết quốc độ, ư trung thị hiện nhất thiết pháp giới, nhất thiết thế giới hải, nhất thiết Như Lai tọa liên hoa tọa, thị vi thất thập nhị.

Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Biến chiếu pháp giới vân, dùng tràng hoa diệu bửu, bửu luân, bửu bình, lưới nhơn đà la và những diệu tướng để trang nghiêm. Phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương. Trong đó thị hiện tất cả pháp giới, tất cả thế giới hải, tất cả Như Lai ngồi tòa liên hoa. Ðây là thứ bảy mươi hai.

Giảng: Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là Mây chiếu khắp pháp giới. Dùng tràng báu đẹp, luân báu, bình báu, lưới nhân đà la và các tướng đẹp để trang nghiêm. Phóng đại quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả cõi nước. Trong đó thị hiện tất cả pháp giới, tất cả biển thế giới. Tất cả Như Lai ngồi trên toà hoa sen. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi hai.

 

Như Lai hữu thủ chỉ hữu Đại nhân tướng, danh: hiện chư kiếp sát hải toàn vân, thủy nguyệt diệm tạng ma-ni Vương nhất thiết bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn Pháp giới, kỳ trung hằng xuất vi diệu âm thanh mãn thập phương sát, thị vi thất thập tam.

Ngón tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Hiện chư kiếp sát hải triền vân, dùng thủy nguyệt diệm tạng ma ni vương tất cả bửu hoa để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hằng phát âm thanh vi diệu khắp tất cả cõi. Ðây là thứ bảy mươi ba.

Giảng: Ngón tay phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện trở lại các kiếp biển cõi. Dùng thuỷ nguyệt diệm tạng ma ni vương để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó luôn vang ra âm thanh vi diệu, đầy khắp mười phương cõi. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi ba.

 

Như Lai tả thủ chỉ hữu Đại nhân tướng, danh: an trụ nhất thiết Bảo Vân, dĩ đế thanh, Kim cương bảo nhi vi trang nghiêm, phóng ma-ni Vương chúng bảo quang minh sung mãn Pháp giới, kỳ trung phổ hiện nhất thiết chư Phật cập chư Bồ-tát, thị vi thất thập tứ.

Ngón tay tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là An trụ tất cả bửu vân. Dùng đế thanh kim cang bửu để trang nghiêm. Phóng ma ni vương chúng bửu quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Ðây là thứ bảy mươi bốn.

Giảng: Ngón tay trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây an trụ tất cả báu. Dùng kim cang báu đế thanh để trang nghiêm. Phóng quang minh ma ni vương các báu, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi bốn.

 

Như Lai hữu thủ chưởng hữu Đại nhân tướng, danh: chiếu diệu vân, dĩ ma-ni Vương thiên phước bảo luân nhi vi trang nghiêm, phóng bảo quang minh, kỳ quang hữu toàn sung mãn Pháp giới, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật, nhất nhất Phật thân quang diệm sí nhiên, thuyết Pháp độ nhân, tịnh chư thế giới, thị vi thất thập ngũ.

Bàn tay hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Chiếu diệu vân. Dùng ma ni vương thiên bức bửu luân để trang nghiêm. Phóng bửu quang minh xoay phía hữu tràn đầy pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Mỗi mỗi thân Phật quang minh rực rỡ, thuyết pháp độ người, làm thanh tịnh thế giới. Ðây là thứ bảy mươi lăm.

Giảng:  Lòng bàn tay phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây chiếu sáng. Dùng bánh xe báu ngàn căm ma ni vương để trang nghiêm. Phóng quang minh báu, quang minh đó vòng bên phải đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Thân của mỗi vị Phật phóng quang minh rực rỡ, nói pháp Bồ Tát vi diệu, độ hoá người nhân gian, thanh tịnh tất cả các thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi lăm.

 

Như Lai tả thủ chưởng hữu Đại nhân tướng, danh: diệm luân phổ tăng trưởng hóa hiện Pháp giới đạo tràng vân, dĩ nhật quang ma-ni Vương thiên phước luân nhi vi trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn nhất thiết chư thế giới hải, ư trung thị Hiện-Nhất-Thiết Bồ Tát, diễn thuyết Phổ Hiền sở hữu hạnh hải, phổ nhập nhất thiết chư Phật quốc độ, các các khai ngộ vô lượng chúng sanh, thị vi thất thập lục.

Bàn tay tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Diệm luân phổ tăng trưởng hóa hiện pháp giới đạo tràng vân. Dùng nhựt quang ma ni vương thiên bức luân để trang nghiêm. Phóng đại quang minh tràn đầy tất cả những thế giới hải. Trong đó thị hiện tất cả Bồ Tát diễn thuyết tất cả hạnh hải của Phổ Hiền, vào khắp tất cả Phật độ, mỗi Bồ Tát đều khai ngộ vô lượng chúng sanh. Ðây là thứ bảy mươi sáu.

Giảng: Lòng bàn tay trái của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây bánh xe rực rỡ khắp tăng trưởng hoá hiện đạo tràng pháp giới. Dùng ánh sáng mặt trời ma ni vương bánh xe ngàn căm để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp tất cả các biển thế giới. Trong đó thị hiện tất cả Bồ Tát, diễn nói hết thảy biển hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, vào khắp tất cả các cõi Phật. Giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều khai ngộ vô lượng chúng sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi sáu.

 

Như Lai uẩn tạng hữu Đại nhân tướng, danh: phổ lưu xuất Phật âm thanh vân, nhất thiết diệu bảo dĩ vi trang nghiêm, phóng ma-ni đăng hoa diệm quang minh, kỳ quang sí thịnh, cụ chúng bảo sắc, phổ chiếu nhất thiết hư không Pháp giới, kỳ trung phổ hiện nhất thiết chư Phật du hành vãng lai xứ xứ chu biến, thị vi thất thập thất.

Âm tàng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ lưu xuất Phật âm thanh vân. Dùng tất cả diệu bửu để trang nghiêm. Phóng ma ni đăng hoa diệm quang minh chiếu sáng rực rỡ đủ những màu báu, chiếu khắp hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành qua lại cùng khắp mọi nơi. Ðây là thứ bảy mươi bảy.

Giảng: Nơi âm tàng của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây khắp vang ra âm thanh của Phật. Dùng tất cả báu đẹp để trang nghiêm. Phóng quang minh ma ni đèn hoa rực rỡ. Quang minh đó rất sáng rực rỡ, đầy đủ tất cả các màu sắc báu, chiếu khắp tất cả, tận hư không, khắp thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, du hành đến đi, cùng khắp các nơi. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi bảy.

Làm thế nào để đắc được tướng mã âm tàng ? Phải tu công đức bố thí. Thấy người sợ hãi thì cứu hộ họ, thấy họ không có quần áo mặc, thì bố thí cho họ quần áo. Dùng tài thí, pháp thí, vô uý thí, công đức ba sự bố thí này viên mãn thì sẽ đắc được tướng này.

Thiền thất năm nay sắp viên mãn, chỉ còn một tuần lễ cuối (mỗi năm có khoá thiền thất 3 tuần lễ). Tôi hy vọng tuần lễ thiền thất cuối cùng có người khai ngộ, bất luận đại ngộ hoặc tiểu ngộ, miễn ngộ là được. Như thế mới không cô phụ mục đích đả thiền thất. Làm thế nào để được khai ngộ ? Mọi người phải cước đạp thật địa, chân thật để tham « thoại đầu ». Đề lên thanh kiếm báu kim cang, chặt đứt tất cả vọng tưởng tập khí, phải biết

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe

Hôm nay chúng ta may mắn gặp nhau, sống bình an tại nước Mỹ, tại Vạn Phật Thánh Thành thanh tịnh, chuyên tâm nhất chí đả thiền thất, có thể nói là cơ hội khó gặp được. Mọi người phải dũng mãnh tinh tấn để tham thiền. Tức nhiên có điều kiện ưu việt thế này, thì nhất định phải đắc được lợi ích, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Ở đây phải nhẫn nại dụng công, chân đau lưng ê kệ mặc nó, đừng để ý đến nó. Một lòng một dạ tham thoại đầu, khi tinh thần tập trung, thì chân cũng không đau, lưng cũng không ê. Lúc đó, sẽ có tin tức tốt. Trong khoảng sát na, có thể sẽ khai ngộ.

Nếu không khai ngộ, thì thật là đáng tiếc. Tuy nhiên nói : « Công không luống mất », ngồi một phút thì tăng một phút định lực, nhưng phải chân chánh khai ngộ, thì mới đắc được lợi ích thật sự. Nếu chỉ đắc được chút định lực, thì đừng có biết đủ, đừng có trung đạo tự vẽ, phải tinh ích cầu tinh, do đó có câu :

Đầu sào trăm trượng tiến thêm một bước

Mười phương thế giới hiện toàn thân

Nhất định có con đường để đi, phải hướng về trước tiến tới. Đến lúc đó, bạn sẽ thay đầu đổi mặt, biết bộ mặt thật trước khi cha mẹ sinh ra. Các vị ! Xin chú ý ! Đừng bỏ qua cơ hội khai ngộ, đừng để thời gian tuỳ tiện trôi qua, ở tại Vạn Phật Thành nhất định phải làm người khai ngộ trước tiên, khai đại trí huệ trước tiên, ngộ đại đạo trước tiên.

Hiện tại đang giảng Kinh Hoa Nghiêm, tại sao Phật đắc được những tướng tốt đại nhân đó ? Vì thuở xưa, Phật đã tu phước tu huệ, phước huệ viên mãn, công đức đầy đủ, mới đắc được ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Tu phước tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục; tu huệ tức là tinh tấn, thiền định, Bát nhã. Phước huệ đều tròn đầy, thì tự nhiên hiện tướng tốt đại nhân. Hiện tại mọi người đang nghe Kinh Hoa Nghiêm, phải siêng tu phước huệ, sớm nhận thức được bản lai diện mục của chính mình. Đây là pháp môn quan trọng nhất, hy vọng mọi người hướng về trước tiến tới, hoàn thành sứ mạng mong cầu.

 

Như Lai hữu đồn hữu Đại nhân tướng, danh: bảo đăng man phổ chiếu vân, chư ma-ni bảo dĩ vi trang nghiêm, phóng bất tư nghị bảo diệm quang minh, di bố thập phương nhất thiết pháp giới, dữ hư không Pháp giới đồng vi nhất tướng, nhi năng xuất sanh nhất thiết chư tướng, nhất nhất tướng trung tất hiện chư Phật tự tại thần biến, thị vi thất thập bát.

Hông hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng mạn phổ chiếu vân, các báu ma ni dùng để trang nghiêm. Phóng bất tư nghì bửu diệm quang minh, giăng bày mười phương tất cả pháp giới, cùng hư không pháp giới đồng làm một tướng mà hay xuất sanh tất cả các tướng. Trong mỗi mỗi tướng đều hiện thần biến tự tại của chư Phật. Ðây là thứ bảy mươi tám.

Giảng: Hông phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây đèn báu óng ánh chiếu khắp. Dùng các báu ma ni để trang nghiêm. Phóng quang minh báu rực rỡ không thể nghĩ bàn. Giăng bủa mười phương tất cả pháp giới, và tận hư không khắp pháp giới, đồng làm một tướng, mà sinh ra tất cả các tướng. Trong mỗi mỗi tướng, đều hiện tự tại thần biến của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi tám.

 

Như Lai tả đồn hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện nhất thiết pháp giới hải quang minh di phước hư không vân, do như liên hoa, thanh tịnh diệu bảo dĩ vi nghiêm sức, phóng quang minh võng biến chiếu thập phương nhất thiết pháp giới, ư trung phổ hiện chủng chủng tướng vân, thị vi thất thập cửu.

Hông tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện tất cả pháp giới hải quang minh vân, che trùm hư không như liên hoa. Nghiêm sức với diệu bửu thanh tịnh. Phóng lưới quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới mười phương. Trong đó hiện khắp những tướng đẹp. Ðây là thứ bảy mươi chín.

Giảng: Hông trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh che trùm hư không, thị hiện tất cả biển pháp giới. Dùng báu đẹp thanh tịnh như hoa sen để nghiêm sức. Phóng lưới quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện khắp đủ thứ tướng mây. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi chín.

 

Như Lai hữu bễ hữu Đại nhân tướng, danh: phổ hiện vân, dĩ chúng sắc ma-ni nhi vi trang nghiêm, kỳ bễ dữ chân thượng hạ tướng xưng, phóng ma-ni diệm diệu pháp quang minh, ư nhất niệm trung năng phổ thị Hiện-Nhất-Thiết bảo vương du bộ tướng hải, thị vi bát thập.

Vế hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện vân dùng ma ni nhiều màu để trang nghiêm. Vế và bắp chân trên dưới xứng nhau. Phóng ma ni diệm diệu pháp quang minh trong một niệm hay thị hiện khắp tất cả du bộ tướng hải của đấng Bửu Vương. Ðây là thứ tám mươi.

Giảng: Đùi phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện khắp. Dùng các màu sắc ma ni để trang nghiêm. Đùi và bắp chân trên dưới xứng nhau. Phóng quang minh diệu pháp ma ni rực rỡ. Trong một niệm, thị hiện khắp tất cả bảo vương du bộ tướng hải. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi.

 

Như Lai tả bễ hữu Đại nhân tướng, danh: Hiện-Nhất-Thiết Phật Vô-Lượng-Tướng hải vân, nhất thiết bảo hải tùy thuận an trụ dĩ vi trang nghiêm, quảng đại du hành, phóng Tịnh Quang minh phổ chiếu chúng sanh, tất sử hy cầu vô thượng Phật Pháp, thị vi bát thập nhất.

Vế tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện tất cả Phật vô lượng tướng hải vân, dùng tất cả bửu hải tùy thuận an trụ để trang nghiêm, du hành rộng lớn phóng tịnh quang minh chiếu khắp chúng sanh, đều khiến mong cầu Phật pháp vô thượng. Ðây là thứ tám mươi mốt.

Giảng: Đùi trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện tất cả vô lượng biển tướng của Phật. Dùng tuỳ thuận an trụ để trang nghiêm. Phóng quang minh thanh tịnh du hành rộng lớn, chiếu khắp chúng sinh, đều khiến mong cầu Phật pháp vô thượng. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi mốt.

 

Như Lai hữu biên y ni duyên lộc Vương chân hữu đại nhân tướng, danh: nhất thiết hư không Pháp giới vân, quang minh diệu bảo dĩ vi trang nghiêm, kỳ tướng viên trực, thiện năng du bộ, phóng Diêm-phù kim sắc thanh Tịnh Quang minh, biến chiếu nhất thiết chư Phật thế giới, phát Đại âm thanh phổ giai chấn động, phục hiện nhất thiết chư Phật quốc độ, trụ ư hư không bảo diệm trang nghiêm, vô lượng Bồ Tát tùng trung hóa hiện, thị vi bát thập nhị.

Bắp chân lộc vương y ni diên bên hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tất cả hư không pháp giới vân. Dùng quang minh diệu bửu để trang nghiêm. Tướng đó tròn thẳng hay khéo bước đi, phóng quang minh thanh tịnh màu vàng diêm phù đàn chiếu khắp chư Phật thế giới, phát âm thanh lớn đều chấn động khắp nơi. Lại hiện tất cả quốc độ của chư Phật trụ giữa hư không, bửu diệm trang nghiêm, vô lượng Bồ Tát hóa hiện trong đó. Ðây là thứ tám mươi hai.

Giảng: Bắp chân nai chúa y ni diên bên phải của Như Lai, có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả hư không pháp giới. Dùng quang minh báu đẹp để trang nghiêm. Tướng đó vừa tròn lại vừa thẳng, khéo hay đi bộ. Phóng quang minh màu sắc vàng diêm phù thanh tịnh, chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật, phát ra âm thanh lớn, đều chấn động khắp. Lại hiện ra tất cả cõi nước chư Phật, trụ ở trong hư không, báu rực rỡ trang nghiêm, vô số vô lượng Bồ Tát hoá hiện trong đó. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi hai.

 

Như Lai tả biên y ni duyên lộc Vương chân hữu Đại nhân tướng, danh: trang nghiêm hải vân, sắc như chân kim, năng biến du hành nhất thiết Phật sát, phóng nhất thiết bảo thanh Tịnh Quang minh, sung mãn Pháp giới thí tác Phật sự, thị vi bát thập tam.

Bắp chân lộc vương y ni diên bên tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Trang nghiêm hải vân, màu như chơn kim, hay khắp du hành tất cả cõi Phật, phóng quang minh tất cả bửu thanh tịnh tràn đầy pháp giới ra làm Phật sự. Ðây là thứ tám mươi ba.

Giảng: Bắp chân nai chúa y ni diên bên trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây biển trang nghiêm. Màu sắc như vàng thật, khéo hay du hành khắp tất cả cõi Phật. Phóng quang minh tất cả báu thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, thí làm Phật sự. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi ba.

 

Như Lai bảo chân thượng mao hữu Đại nhân tướng, danh: phổ hiện Pháp giới ảnh tượng vân, kỳ mao hữu toàn, nhất nhất mao đoan phóng bảo quang minh, sung mãn thập phương nhất thiết pháp giới, thị hiện nhất thiết chư Phật thần lực, kỳ chư mao khổng tất phóng quang minh, nhất thiết Phật sát ư trung hiển hiện, thị vi bát thập tứ.

Lông trên bắp chân báu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện pháp giới ảnh tượng vân. Lông đó xoay bên hữu. Mỗi mỗi đầu lông phóng bửu quang minh đầy khắp tất cả mười phương tất cả pháp giới, thị hiện tất cả thần lực của chư Phật. Những lỗ lông đó đều phóng quang minh, tất cả cõi Phật đều hiện trong đó. Ðây là thứ tám mươi bốn.

Giảng: Lông trên bắp chân báu của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện hình bóng khắp pháp giới. Lông đó vòng bên phải, trên mỗi đầu sợi lông, đều phóng ra quang minh báu, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, thị hiện thần thông lực của tất cả chư Phật. Trong tất cả các lỗ lông đó, đều phóng đại quang minh, tất cả cõi Phật đều hiển hiện trong đó. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi bốn.

Nếu gần gũi bậc trí, xa lìa kẻ ngu, khéo vui vấn đáp, quét sạch đường đi, thì sẽ được lông chân vòng bên phải. Nếu đem y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc men, hương hoa, đèn sáng .v.v… bố thí cho người khác, thì sẽ được thân thể sắc vàng.

 

Như Lai túc hạ hữu Đại nhân tướng, danh: nhất thiết Bồ Tát hải an trụ vân, sắc như Kim cương, diêm phù đàn kim, thanh tịnh liên hoa phóng bảo quang minh, phổ chiếu thập phương chư thế giới hải, bảo hương diệm vân xứ xứ chu biến, cử túc tướng bộ, hương khí châu lưu, cụ chúng bảo sắc sung mãn Pháp giới, thị vi bát thập ngũ.

Dưới bàn chân của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tất cả Bồ Tát hải an trụ vân, màu như hoa sen thanh tịnh bằng vàng kim cang diêm phù đàn, phóng bửu quang minh chiếu khắp mười phương những thế giới hải. Mây bửu hương diệm cùng khắp mọi nơi. Lúc cất chân sắp bước thời hơi thơm lan khắp đủ những màu báu khắp pháp giới. Ðây là thứ tám mươi lăm.

Giảng: Dưới chân của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây tất cả biển Bồ Tát an trụ. Màu sắc như kim cang vàng diêm phù đàn. Hoa sen thanh tịnh phóng quang minh báu đẹp, chiếu khắp mười phương các biển thế giới. Mây báu thơm rực rỡ, khắp cùng nơi nơi. Khi dở chân cất bước thì hương thơm toả khắp, đầy đủ các sắc báu, đầy khắp pháp giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi lăm.

 

Như Lai hữu túc thượng hữu Đại nhân tướng, danh: phổ chiếu nhất thiết quang minh vân, nhất thiết chúng bảo dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn Pháp giới, thị hiện nhất thiết chư Phật Bồ Tát, thị vi bát thập lục.

Trên bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu nhứt thiết quang minh vân. Dùng tất cả các báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới thị hiện tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Ðây là thứ tám mươi sáu.

Trên bàn chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu khắp tất cả. Dùng tất cả các báu để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới. Thị hiện tất cả chư Phật Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi sáu.

 

Như Lai tả túc thượng hữu Đại nhân tướng, danh: phổ hiện nhất thiết chư Phật vân, Bảo Tạng ma-ni dĩ vi trang nghiêm, phóng bảo quang minh, ư niệm niệm trung Hiện-Nhất-Thiết Phật thần thông biến hóa, cập kỳ pháp hải sở tọa đạo tràng, tận vị lai tế kiếp vô hữu gian đoạn, thị vi bát thập thất.

Trên bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện nhứt thiết chư Phật vân, dùng bửu tạng ma ni để làm trang nghiêm, phóng bửu quang minh, trong mỗi niệm hiện tất cả thần biến và pháp hải của Phật. Ðạo tràng của đức Phật ngự suốt đến kiếp vị lai không gián đoạn. Ðây là thứ tám mươi bảy.

Giảng: Trên bàn chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện khắp tất cả chư Phật. Dùng bảo tạng ma ni để trang nghiêm. Phóng quang minh báu, ở trong niệm niệm, hiện ra tất cả thần thông biến hoá của Phật, và biển pháp của Ngài, Phật ngồi đạo tràng, hết kiếp thuở vị lai không có gián đoạn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi bảy.

 

Như Lai hữu túc chỉ gian hữu Đại nhân tướng, danh: quang chiếu nhất thiết pháp giới hải vân, Tu-Di-Đăng ma-ni Vương thiên phước diệm luân chủng chủng trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn thập phương nhất thiết pháp giới chư thế giới hải, ư trung phổ hiện nhất thiết chư Phật sở hữu chủng chủng bảo trang nghiêm tướng, thị vi bát thập bát.

Khoảng giữa ngón chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu nhứt thiết pháp giới hải vân. Trang nghiêm với tu di đăng ma ni vương thiên bức diệm luân, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới những thế giới hải. Trong đó hiện khắp tất cả những tướng bửu trang nghiêm của chư Phật. Ðây là thứ tám mươi tám.

Giảng: Giữa ngón chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang chiếu tất cả biển pháp giới. Dùng đèn bánh xe Tu Di ma ni vương ngàn căm rực rỡ đủ thứ sự trang nghiêm. Phóng đại quang minh, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới và tất cả biển thế giới. Trong đó hiện khắp hết thảy đủ thứ tướng báu trang nghiêm của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi tám.

 

Như Lai tả túc chỉ gian hữu Đại nhân tướng, danh: Hiện-Nhất-Thiết Phật hải vân, ma-ni bảo hoa, hương diệm, đăng man, nhất thiết bảo luân dĩ vi trang nghiêm, hằng phóng bảo hải thanh Tịnh Quang minh, sung mãn hư không, phổ cập thập phương nhất thiết thế giới, ư trung thị hiện nhất thiết chư Phật cập chư Bồ-tát viên mãn âm thanh, vạn tự đẳng tướng, lợi ích vô lượng nhất thiết chúng sanh, thị vi bát thập cửu.

Khoảng giữa ngón chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện nhứt thiết Phật hải vân. Trang nghiêm với ma ni bửu hoa, tràng hương diệm đăng, tất cả bửu luân. Hằng phóng bửu hải thanh tịnh quang minh đầy khắp hư không khắp đến mười phương tất cả thế giới. Trong đó thị hiện những tướng chữ “vạn” và thanh âm viên mãn của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Lợi ích vô lượng tất cả chúng sanh. Ðây là thứ tám mươi chín.

Giảng: Giữa ngón chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện tất cả biển Phật. Dùng báu ma ni tràng hoa hương rực rỡ bánh xe tất cả báu để trang nghiêm. Luôn phóng quang minh biển báu thanh tịnh, tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp nơi nơi, cùng với mười phương tất cả thế giới. Trong đó thị hiện âm thanh viên mãn của tất cả chư Phật và các Bồ Tát, lại thị hiện tướng chữ vạn .v.v… lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi chín.

 

Như Lai hữu túc cân hữu Đại nhân tướng, danh: tự tại chiếu diệu vân, đế thanh, bảo mạt dĩ vi trang nghiêm, thường phóng Như Lai diệu bảo quang minh, kỳ quang diệu hảo sung mãn Pháp giới, giai đồng nhất tướng vô hữu sái biệt, ư trung thị hiện nhất thiết chư Phật tọa ư đạo tràng diễn thuyết diệu pháp, thị vi cửu thập.

Gót chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tự tại chiếu diệu vân. Dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm. Thường phóng Như Lai diệu bửu quang minh. Quang minh này đẹp tốt tràn đầy pháp giới đều đồng một tướng không sai khác. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng diễn nói diệu pháp. Ðây là thứ chín mươi.

Giảng: Gót chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tự tại chiếu sáng. Dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm. Thường phóng quang minh Như Lai báu đẹp. Quang minh đó tốt đẹp, đầy khắp pháp giới, đều đồng một tướng, không có khác biệt. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi nơi đạo tràng toà sư tử liên hoa tạng, diễn nói diệu pháp. Đó là tướng tốt  đại nhân thứ chín mươi.

 

Như Lai tả túc cân hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện Diệu-Âm diễn thuyết chư pháp hải vân, dĩ iến hóa hải ma-ni bảo, hương diệm hải Tu-Di hoa ma-ni bảo cập Tì lưu ly nhi vi trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn Pháp giới, ư trung phổ hiện chư Phật thần lực, thị vi cửu thập nhất.

Gót chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện diệu âm diễn thuyết pháp hải vân. Dùng biến hóa hải ma ni bửu, hương diệm hải, tu di hoa ma ni bửu và tỳ lưu ly để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật. Ðây là thứ chín mươi mốt.

Giảng: Gót chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây thị hiện diệu âm diễn nói biển các pháp. Dùng biển báu ma ni biến hoá, biển hương Tu Di rực rỡ, hoa báu ma ni, và tỳ lưu ly để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi mốt.

 

Như Lai hữu túc phu hữu Đại nhân tướng, danh: thị Hiện-Nhất-Thiết trang nghiêm quang minh vân, chúng bảo sở thành, cực diệu trang nghiêm, phóng diêm phù đàn kim sắc thanh Tịnh Quang minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết pháp giới, kỳ quang minh tướng do như đại vân, phổ phước nhất thiết chư Phật đạo tràng, thị vi cửu thập nhị.

Lưng bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện tất cả trang nghiêm quang minh vân, các báu làm thành rất trang nghiêm đẹp, phóng quang minh thanh tịnh màu vàng diêm phù đàn, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Tướng quang minh đó như đại vân che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật. Ðây là thứ chín mươi hai.

Giảng: Mu bàn chân phải của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây thị hiện tất cả quang minh trang nghiêm. Dùng các thành tựu rất đẹp để trang nghiêm. Phóng quang minh sắc vàng diêm phù đàn thanh tịnh, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Tướng quang minh đó như mây lớn, che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi hai.

 

Như Lai tả túc phu hữu Đại nhân tướng, danh: hiện chúng sắc tướng vân, dĩ nhất thiết nguyệt diệm tạng Tỳ Lô Giá Na bảo, nhân Đà-la-ni la bảo nhi vi trang nghiêm, niệm niệm du hành chư Pháp giới hải, phóng ma-ni đăng hương diệm quang minh, kỳ quang biến mãn nhất thiết pháp giới, thị vi cửu thập tam.

Lưng bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện chúng sắc tướng vân. Dùng nguyệt diệm tạng tỳ lô giá na bửu và nhơn đà la ni la bửu để trang nghiêm. Niệm niệm du hành các pháp giới hải, phóng ma ni đăng hương diệm quang minh đầy khắp pháp giới. Ðây là thứ chín mươi ba.

Giảng: Mu bàn chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện các sắc tướng. Dùng tất cả báu nguyệt diệm tạng tỳ lô giá na, báu nhân đà la ni la để trang nghiêm. Niệm niệm du hành các biển thế giới. Phóng quang minh ma ni đèn hương rực rỡ. Quang minh đó đầy khắp tất cả mười phương tất cả pháp giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi ba.

 

Như Lai hữu túc tứ châu hữu Đại nhân tướng, danh: phổ tạng vân, nhân Đà-la-ni la Kim cương bảo dĩ vi trang nghiêm, phóng bảo quang minh sung mãn hư không, ư trung thị hiện nhất thiết chư Phật tọa ư đạo tràng ma-ni bảo vương sư tử chi tọa, thị vi cửu thập tứ.

Chu vi bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ tạng vân. Dùng nhơn đà la ni la kim cang bửu để trang nghiêm. Phóng bửu quang minh đầy khắp hư không. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng trên tòa sư tử ma ni bửu vương. Ðây là thứ chín mươi bốn.

Giảng: Chu vi bàn chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây phổ tạng. Dùng kim cang báu nhân đà la ni la để trang nghiêm. Phóng quang minh báu, đầy khắp hư không. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật, ngồi tại đạo tràng toà sư tử ma ni bảo vương. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi bốn.

 

Như Lai tả túc tứ châu hữu Đại nhân tướng, danh: quang minh biến chiếu Pháp giới vân, ma-ni bảo hoa dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn Pháp giới bình đẳng nhất tướng, ư trung thị hiện nhất thiết chư Phật cập chư Bồ-tát tự tại thần lực, dĩ Đại Diệu-Âm diễn thuyết Pháp giới vô tận Pháp môn, thị vi cửu thập ngũ.

Chu vi bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Quang minh biến chiếu pháp giới vân. Dùng ma ni bửu hoa để trang nghiêm. Phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới, bình đẳng một tướng. Trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và chư Bồ Tát, dùng đại diệu âm diễn thuyết pháp giới vô tận pháp môn. Ðây là thứ chín mươi lăm.

Giảng: Chu vi chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu khắp pháp giới. Dùng hoa báu ma ni để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới, bình đẳng cùng đồng một tướng. Trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và các Bồ Tát. Dùng diệu âm rộng lớn, diễn nói pháp môn pháp giới vô tận. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi lăm.

 

Như Lai hữu túc chỉ đoan hữu Đại nhân tướng, danh: thị hiện trang nghiêm vân, thậm khả ái lạc Diêm-phù-đàn thanh tịnh chân kim dĩ vi trang nghiêm, phóng đại quang minh sung mãn thập phương nhất thiết pháp giới, ư trung thị hiện nhất thiết chư Phật cập chư Bồ-tát vô tận pháp hải chủng chủng công đức, thần thông biến hóa, thị vi cửu thập lục.

Ðầu ngón chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện trang nghiêm vân, rất đáng mến thích, dùng chơn kim thanh tịnh diêm phù đàn để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó thị hiện vô tận pháp hải, những thứ công đức, thần thông biến hóa của chư Phật, chư Bồ Tát. Ðây là thứ chín mươi sáu.

Giảng: Đầu ngón chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây thị hiện trang nghiêm, rất đáng ưa thích. Dùng vàng thật diêm phù đàn thanh tịnh để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật và các Bồ Tát vô tận biển pháp. Có đủ thứ công đức, và thần thông biến hoá. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi sáu.

 

Như Lai tả túc chỉ đoan hữu Đại nhân tướng, danh: Hiện-Nhất-Thiết Phật thần biến vân, bất tư nghị Phật quang minh, nguyệt diệm phổ hương, ma-ni bảo diệm luân dĩ vi trang nghiêm, phóng chúng bảo sắc thanh Tịnh Quang minh, sung mãn nhất thiết chư thế giới hải, ư trung thị hiện nhất thiết chư Phật cập chư Bồ-tát diễn thuyết nhất thiết chư Phật pháp hải, thị vi cửu thập thất.

Ðầu ngón chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện nhứt thiết Phật thần biến vân. Dùng bất tư nghì Phật quang minh nguyệt diệm phổ hương ma ni bửu diệm luân để trang nghiêm. Phóng quang minh thanh tịnh nhiều bửu sắc đầy khắp tất cả thế giới hải. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật và chư Bồ Tát diễn thuyết tất cả Phật pháp hải. Ðây là thứ chín mươi bảy.

Giảng: Đầu ngón chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả Phật thần biến. Dùng bất tư nghì Phật quang minh nguyệt diệm phổ hương ma ni bảo diệm luân, để trang nghiêm. Phóng quang minh các sắc báu thanh tịnh, đầy khắp tất cả các biển thế giới. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát, diễn nói tất cả biển pháp của chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi bảy.

 

Phật tử! Tỳ Lô Giá Na Như Lai hữu như thị đẳng thập hoa tạng thế giới hải vi trần số đại nhân tướng; nhất nhất thân phần, chúng bảo diệu tướng dĩ vi trang nghiêm.

Chư Phật tử ! Tỳ Lô Giá Na Như Lai có hoa tạng thế giới hải vi trần số đại nhơn tướng như vậy. Mỗi mỗi thân phần của Như Lai dùng những tướng vi diệu báu đẹp để trang nghiêm.

Giảng: Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật! Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có những tướng tốt đại nhân như vậy, nhiều như số hạt bụi mười biển thế giới Hoa Tạng. Trên mỗi phần thân, đều có các tướng báu đẹp, dùng để trang nghiêm, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là biển tướng tốt.