Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm A Tăng Kỳ

Kinh Hoa Nghiêm

Đại Phương Quảng Phật

giảng giải

Phẩm Thứ 30

Hòa Thượng TUYÊN HÓA
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

— o0o —

PHẨM A TĂNG KỲ

A tăng kỳ là số mục đầu tiên của mười số mục lớn của Ấn độ. « A » dịch là vô. « Tăng kỳ » dịch là số, tức là vô số, hoặc dịch là vô lượng số. Nghĩa là số mục không biết được là bao nhiêu, không cách chi có thể nói được số mục chính xác, không cách chi có thể hình dung được, cho nên mới nói : « Bất khả thuyết bất khả thuyết ». Phẩm này là phẩm thứ ba mươi trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, nên gọi là Phẩm A Tăng Kỳ thứ ba mươi.

 

Nhĩ thời, tâm Vương Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn! chư Phật Như Lai diễn thuyết a-tăng-kì vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết.

Bấy giờ, Bồ Tát Tâm Vương bạch Phật rằng : Đức Thế Tôn ! Chư Phật Như Lai diễn nói A tăng kỳ, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết.

Giảng: Lúc đó, tức là lúc Bồ Tát Phổ Hiền nói xong Phẩm Thập Nhẫn, có vị Bồ Tát gọi là Tâm Vương (tâm thống nhiếp các pháp, vương thống ngự bốn biển), bèn đối với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni) nói : « Đức Thế Tôn ! Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đã từng diễn nói A tăng kỳ, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết. Con thường thường nghe đến những số mục này, nhưng vẫn không hiểu rõ, rốt ráo ý nghĩa như thế nào ?

 

Thế Tôn! vân hà a-tăng-kì nãi chí bất khả thuyết bất khả thuyết da?

Đức Thế Tôn ! Thế nào là A tăng kỳ, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết ?

Giảng: Bồ Tát Tâm Vương lại nói : « Đức Thế Tôn ! Thế nào là A tăng kỳ ? Cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết ? Xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm, diễn nói để cho chúng con hiểu rõ ».

 

Phật cáo tâm Vương Bồ Tát ngôn: Thiện tai thiện tai! Thiện nam tử! nhữ kim vi dục lệnh chư thế gian nhập Phật sở tri số lượng chi nghĩa, nhi vấn Như Lai, ưng, chánh đẳng giác.

Phật bảo Bồ Tát Tâm Vương rằng : Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam tử ! Nay ông vì muốn khiến cho các thế gian, nhập vào nghĩa số lượng của Phật biết, mà hỏi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Giảng: Phật nói với Bồ Tát Tâm Vương rằng : « Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam tử! Vấn đề ông hỏi tốt lắm! Tốt lắm! Hiện tại ông muốn khiến cho tất cả chúng sinh thế gian, đều biết nghĩa lý số lượng của Phật biết, mà hỏi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác”.

 

Thiện nam tử! đế thính đế thính! thiện tư niệm chi! đương vi nhữ. thời, tâm Vương Bồ Tát duy nhiên thọ giáo.

Thiện nam tử! Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà nói.

Giảng: Phật lại gọi một tiếng: “Thiện nam tử! Ông phải tụ tinh hội thần, ông phải chú ý lắng nghe, phải khéo suy gẫm và nhớ lấy. Bây giờ ta sẽ vì ông mà nói rõ vấn đề ông hỏi”.

 

Phật ngôn: Thiện nam tử!

Phật nói : “Này Thiện nam tử !

 

Nhất bách lạc xoa vi nhất câu-chi,                                       Một trăm lạc xoa làm một câu chi.
Câu-chi câu-chi vi nhất A-dữu-đa,                                      Câu chi lần câu chi làm một a giu đa.
A-dữu-đa A-dữu-đa vi nhất na-do-tha,                               A giu đa lần a giu đa làm một na do tha.
Na-do-tha na-do-tha vi nhất tần Bà la,                               Na do tha lần na do tha làm một tần bà la.

Tần Bà la tần Bà la vi nhất Căng yết la,                              Tần bà la lần tần bà la làm một căn yết la.
Căng yết la Căng yết la vi nhất a già la,                             Căn yết la lần căn yết la làm một a già la.
A già la a già la vi nhất tối thắng,                                        A già la lần a già la làm một tối thắng.
Tối thắng tối thắng vi nhất ma Bà La,                                 Tối thắng lần tối thắng làm một ma bã la.

Ma Bà La-ma Bà la vi nhất A bà La,                                  Ma bã la lần ma bã la làm một a bã la.
A Bà la a Bà la vi nhất đa Bà La,                                         A bã la lần a bã la làm một đa bã la.
Đa Bà la đa Bà la vi nhất giới phần,                                    Ða bã la lần đa bã la làm một giới phần.
Giới phần giới phần vi nhất phổ ma,                                   Giới phần lần giới phần làm một phổ ma.

Phổ ma phổ ma vi nhất nỉ ma,                                            Phổ ma lần phổ ma làm một nễ ma.
Nỉ ma nỉ ma vi nhất A bà kiềm,                                           Nễ ma lần nễ ma làm một a bã câm.
A bà kiềm A bà kiềm vi nhất di già Bà,                               A bã câm lần a bã câm làm một di già bà.
Di già Bà di già Bà vi nhất Tì la già,                                    Di già bà lần di già bà làm một tỳ lã già.

Tì la già Tì la già vi nhất Tì già Bà,                                     Tỳ lã già lần tỳ lã già làm một tỳ già bà.
Tì già Bà Tì già Bà vi nhất tăng yết lá ma,                         Tỳ già bà lần tỳ già bà làm một tăng yết lã ma.
Tăng yết lá ma tăng yết lá ma vi nhất Tì tát la,                  Tăng yết lã ma lần tăng yết lã ma làm một tỳ tát la.
Tì tát la Tì tát la vi nhất Tì thiệm Bà,                                 Tỳ tát la lần tỳ tát la làm một tỳ chiêm bà.

Tì thiệm Bà Tì thiệm Bà vi nhất Tì thịnh già,                     Tỳ chiêm bà lần tỳ chiêm bà làm một tỳ thạnh già.
Tì thịnh già Tì thịnh già vi nhất Tì tố đà,                            Tỳ thạnh già lần tỳ thạnh già làm một tỳ tố đà
Tì tố đà Tì tố đà vi nhất Tì Bà ha,                                      Tỳ tố đà lần tỳ tố đà làm một tỳ bà ha
Tì Bà ha Tì Bà ha vi nhất Tì bạc để,                                   Tỳ bà ha lần tỳ bà ha làm một tỳ bạc để

Tì bạc để Tì bạc để vi nhất Tì khư đảm,                            Tỳ bạc để lần tỳ bạc để làm một tỳ khư đảm
Tì khư đam Tì khư đảm vi nhất xưng lượng,             Tỳ khư đảm lần tỳ khư đảm làm một xứng lượng.
Xưng lượng xưng lượng vi nhất nhất trì,                            Xứng lượng lần xứng lượng làm một nhứt trì.
Nhất trì nhất trì vi nhất dị lộ,                                              Nhứt trì lần nhứt trì làm một dị lộ.

Dị lộ dị lộ vi nhất điên đảo,                                                  Dị lộ lần dị lộ làm một điên đảo.
Điên đảo điên đảo vi nhất tam mạt da,                               Ðiên đảo lần điên đảo làm một tam mạt gia
Tam mạt da tam mạt da vi nhất Tì đổ La,                         Tam mạt gia lần tam mạt gia làm một tỳ đỗ la
Tì đổ La Tì đổ La vi nhất hề Bà La,                                   Tỳ đỗ la lần tỳ đỗ la làm một hề bã la.

Hề Bà la hề Bà la vi nhất tý sát,                                          Hề bã la lần hề bã la làm một từ tế.
Tý sát tý sát vi nhất châu quảng,                                        Từ tế lần từ tế làm một châu quảng
Châu quảng châu quảng vi nhất cao xuất,                        Châu quảng lần châu quảng làm một cao xuất.
Cao xuất cao xuất vi nhất tối diệu,                                     Cao xuất lần cao xuất làm một tối diệu.

Tối diệu tối diệu vi nhất nê La bà,                                       Tối diệu lần tối diệu làm một nê la bà.
Nê La bà nê La bà vi nhất ha lý Bà,                                   Nê la bà lần nê la bà làm một a lý bà
Ha lý Bà ha lý Bà vi nhất nhất động,                                  A lý bà lần a lý bà làm một nhứt động
Nhất động nhất động vi nhất ha lý bồ,                               Nhứt động lần nhứt động làm một ha lý bồ.

Ha lý bồ ha lý bồ vi nhất ha lý tam,                                    Ha lý bồ lần ha lý bồ làm một ha lý tam.
Ha lý tam ha lý tam vi nhất hề lỗ già,                                 Ha lý tam lần ha lý tam làm một hề lỗ già.
Hề lỗ già hề lỗ già vi nhất đạt la bộ đà,                               Hề lỗ già lần hề lỗ già làm một đạt lã bộ đà.
Đạt la bộ đà đạt la bộ đà vi nhất ha lỗ na,                          Ðạt lã bộ đà lần đạt lã bộ đà làm một a lỗ na.

Ha lỗ na ha lỗ na vi nhất ma lỗ đà,                                     A lỗ na lần a lỗ na làm một ma lỗ đà
Ma lỗ đà ma lỗ đà vi nhất sám mộ đà,                                Ma lỗ đà lần ma lỗ đà làm một sám mạc đà.
Sám mộ đà sám mộ đà vi nhất y la đà,                               Sám mạc đà lần sám mạc đà làm một y lã đà
Y la đà y la đà vi nhất ma lỗ ma,                                         Y lã đà lần y lã đà làm một ma lỗ ma

Ma lỗ ma ma lỗ ma vi nhất điều phục,                               Ma lỗ ma lần ma lỗ ma làm một điều phục
Điều phục điều phục vi nhất ly kiêu mạn,                           Ðiều phục lần điều phục làm một ly kiêu mạn
Ly kiêu mạn ly kiêu mạn vi nhất bất động,                         Ly kiêu mạn lần ly kiêu mạn làm một bất động
Bất động bất động vi nhất cực lượng,                                bất động lần bất động làm một cực lượng

Cực lượng cực lượng vi nhất a ma đát La,                         Cực lượng lần cực lượng làm một a mạ đát la
A ma đát La a ma đát La vi nhất bột ma đát La,              A mạ đát la lần a mạ đát la làm một bột mạ đát la
Bột ma đát La bột ma đát La vi nhất già ma đát La,        Bột mạ đát la lần bột mạ đát la làm một già mạ đát la
Già ma đát La già ma đát La vi nhất na ma đát La,         Già mạ đát la lần già mạ đát la làm một na mạ đát la

Na ma đát La na ma đát La vi nhất hề ma đát La,           Na mạ đát la lần na mạ đát la làm một hề mạ đát la.
Hề ma đát La hề ma đát La vi nhất tỳ ma đát La,            Hề mạ đát la lần hề mạ đát la làm một tỳ mạ đát la.
Tỳ ma đát La tỳ ma đát La vi nhất bát la ma đát La,       Tỳ mạ đát la lần tỳ mạ đát la làm một bát la mạ đát la
Bát la ma đát La bát la ma đát La vi nhất thi Bà ma đát La,     Bát la mạ đát la lần bát la mạ đát la làm một thi bà mạ đát la.

Thi Bà ma đát La thi Bà ma đát La vi nhất ế La,              Thi bà mạ đát la lần thi bà mạ đát la làm một ế la
Ế La ế La vi nhất bệ La,                                                      Ế la lần ế la làm một tiết la
Bệ La bệ La vi nhất đế La,                                                  Tiết la lần tiết la làm một đế la
Đế La đế La vi nhất kệ La,                                                  Ðế la lần đế la làm một kệ la.

Kệ La kệ La vi nhất tốt bộ La,                                            Kệ la lần kệ la làm một túy bộ la.
Tốt bộ La tốt bộ La vi nhất nê La,                                      Túy bộ la lần túy bộ la làm một nê la.
Nê La nê La vi nhất kế La,                                                  Nê la lần nê la làm một kế la
Kế La kế La vi nhất tế La,                                                  Kế la lần kế la làm một tế la

Tế La tế La vi nhất bễ La,                                                   Tế la lần tế la làm một tỳ la
Bễ La bễ La vi nhất mê La,                                                 Tỳ la lần tỳ la làm một mế la
Mê La mê La vi nhất sa la đồ,                                             Mế la lần mế la làm một ta lã đồ
Sa la đồ sa la đồ vi nhất mê lỗ đà,                                       Ta lã đồ lần ta lã đồ làm một mế lỗ đà

Mê lỗ đà mê lỗ đà vi nhất khế lỗ đà,                                   Mế lỗ đà lần mế lỗ đà làm một khế lỗ đà
Khế lỗ đà khế lỗ đà vi nhất ma đổ La,                                Khế lỗ đà lần khế lỗ đà làm một ma đỗ la
Ma đổ La-ma đổ La vi nhất sa mẫu La,                             Ma đỗ la lần ma đỗ la làm một ta mẫu la
Sa mẫu La sa mẫu La vi nhất a dã sa,                                Ta mẫu la lần ta mẫu la làm một a dã ta

A dã sa a dã sa vi nhất Ca ma La,                                      A dã ta lần a dã ta làm một ca mạ la
Ca ma La Ca ma La vi nhất ma già Bà,                             Ca mạ la lần ca mạ la làm một ma già bà.
Ma già Bà ma già Bà vi nhất a đát La,                               Ma già bà lần ma già bà làm một a đát la.
A đát La a đát La vi nhất hề lỗ da,                                     A đát la lần a đát la làm một hê lỗ gia.

Hề lỗ da hề lỗ da vi nhất bệ lỗ Bà,                                      Hê lỗ gia lần hê lỗ gia làm một tiết lỗ bà
Bệ lỗ Bà bệ lỗ Bà vi nhất yết La ba,                                    Tiết lỗ bà lần tiết lỗ bà làm một yết la ba
Yết La ba yết La ba vi nhất ha bà Bà,                                Yết la ba lần yết la ba làm một ha bà bà
ha bà Bà ha bà Bà vi nhất Tì Bà La,                                  Ha bà bà lần ha bà bà làm một tỳ bã la.

Tì Bà la Tì Bà la vi nhất na bà La,                                      Tỳ bã la lần tỳ bã la làm một na bã la
Na bà La na bà La vi nhất ma la La,                                  Na bã la lần na bã la làm một ma lã la
Ma la La-ma la La vi nhất Ta-bà La,                                 Ma lã la lần ma lã la làm một ta bã la
Ta-bà La Ta-bà La vi nhất mê la phổ,                                Ta bã la lần ta bã la làm một mế lã lỗ

Mê la phổ mê la phổ vi nhất giả ma La,                              Mế lã lỗ lần mế lã lỗ làm một giả mạ la
Giả ma La giả ma La vi nhất Đà ma La,                            Giả mạ la lần giả mạ la làm một đà mạ la
Đà ma La Đà ma La vi nhất bát la ma đà,                         Ðà mạ la lần đà mạ la làm một bát lã mạ đà
Bát la ma đà bát la ma đà vi nhất Tì già ma,                     Bát lã mạ đà lần bát lã mạ đà làm một tỳ già ma

Tì già ma Tì già ma vi nhất ô ba bạt đa,                             Tỳ già ma lần tỳ già ma làm một ô ba bạt đa.
Ô ba bạt đa ô ba bạt đa vi nhất diễn thuyết,                     Ô ba bạt đa lần ô ba bạt đa làm một diễn thuyết
Diễn thuyết diễn thuyết vi nhất vô tận,                              Diễn thuyết lần diễn thuyết làm một vô tận
Vô tận vô tận vi nhất xuất sanh,                                         Vô tận lần vô tận làm một xuất sanh

Xuất sanh xuất sanh vi nhất vô ngã,                                   Xuất sanh lần xuất sanh làm một vô ngã
Vô ngã vô ngã vi nhất a bạn đa,                                         Vô ngã lần vô ngã làm một a bạn đa
A bạn đa a bạn đa vi nhất thanh liên hoa,                          A bạn đa lần a bạn đa làm một thanh liên hoa
Thanh liên hoa thanh liên hoa vi nhất bát đầu ma,            Thanh liên hoa lần thanh liên hoa làm một bát đầu ma

Bát đầu ma bát đầu ma vi nhất tăng kì,                             Bát đầu ma lần bát đầu ma làm một tăng kỳ.
Tăng kì tăng kì vi nhất thú,                                                 Tăng kỳ lần tăng kỳ làm một thú
Thú thú vi nhất chí,                                                             Thú lần thú làm một chí
Chí chí vi nhất a-tăng-kì,                                                     Chí lần chí làm một a tăng kỳ

A-tăng-kì a-tăng-kì vi nhất a-tăng-kì chuyển,                    A tăng kỳ lần a tăng kỳ làm một a tăng kỳ chuyển.
A-tăng-kì chuyển a-tăng-kì chuyển vi nhất vô lượng,       A tăng kỳ chuyển lần a tăng kỳ chuyển làm một vô lượng
Vô lượng vô lượng vi nhất vô lượng chuyển,                      Vô lượng lần vô lượng làm một vô lượng chuyển
Vô lượng chuyển vô lượng chuyển vi nhất vô biên,            Vô lượng chuyển lần vô lượng chuyển làm một vô biên.

Vô biên vô biên vi nhất vô biên chuyển,                              Vô biên lần vô biên làm một vô biên chuyển
Vô biên chuyển vô biên chuyển vi nhất vô đẳng,               Vô biên chuyển lần vô biên chuyển làm một vô đẳng.
Vô đẳng vô đẳng vi nhất vô đẳng chuyển,                         Vô đẳng lần vô đẳng làm một vô đẳng chuyển
Vô đẳng chuyển vô đẳng chuyển vi nhất bất khả số,        Vô đẳng chuyển lần vô đẳng chuyển làm một bất khả sổ

 

Bất khả số bất khả số vi nhất bất khả số chuyển,

Bất khả số chuyển bất khả số chuyển vi nhất bất khả xưng,

Bất khả xưng bất khả xưng vi nhất bất khả xưng chuyển,

Bất khả xưng chuyển bất khả xưng chuyển vi nhất bất khả tư,

Bất khả sổ lần bất khả sổ làm một bất khả sổ chuyển

Bất khả sổ chuyển lần bất khả sổ chuyển làm một bất khả xưng.

Bất khả xưng lần bất khả xưng làm một bất khả xưng chuyển

Bất khả xưng chuyển lần bất khả xưng chuyển làm một bất khả tư.

 

Bất khả tư bất khả tư vi nhất bất khả tư chuyển,

Bất khả tư chuyển bất khả tư chuyển vi nhất bất khả lượng,

Bất khả lượng bất khả lượng vi nhất bất khả lượng chuyển,

Bất khả lượng chuyển bất khả lượng chuyển vi nhất bất khả thuyết,

Bất khả tư lần bất khả tư làm một bất khả tư chuyển.

Bất khả tư chuyển lần bất khả tư chuyển làm một bất khả lượng.

Bất khả lượng lần bất khả lượng làm một bất khả lượng chuyển.

Bất khả lượng chuyển lần bất khả lượng chuyển làm một bất khả thuyết.

 

Bất khả thuyết bất khả thuyết vi nhất bất khả thuyết chuyển,

Bất khả thuyết chuyển bất khả thuyết chuyển vi nhất bất khả thuyết bất khả thuyết,

Thử hựu bất khả thuyết bất khả thuyết vi nhất bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển.

Bất khả thuyết lần bất khả thuyết làm một bất khả thuyết chuyển.

Bất khả thuyết chuyển lần bất khả thuyết chuyển làm một bất khả thuyết bất khả thuyết.

Và bất khả thuyết bất khả thuyết lần bất khả thuyết bất khả thuyết làm một bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển”.

Giảng: Phật lại gọi một tiếng: Thiện nam tử! Mười vạn làm một Lạc xoa. Một trăm Lạc xoa làm một Câu chi. Câu chi Câu chi làm một A dữu đa. Từ đây trở đi tăng gấp đến một trăm hai mươi lần, tên gọi là bất khả lượng chuyển. Bất khả lượng chuyển bất khả lượng chuyển, gọi là một bất khả thuyết. Bất khả thuyết bất khả thuyết, gọi là bất khả thuyết chuyển. Bất khả thuyết chuyển bất khả thuyết chuyển, làm một bất khả thuyết bất khả thuyết. Và từ đây tăng lên đến bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển. Vượt qua số lời nói gọi là bất khả thuyết bất khả thuyết.

Chữ đại biểu số mục, Trung Quốc có hai mươi ba số. Một đến mười là mười. Mười lần mười là trăm. Mười lần trăm là ngàn. Mười lần ngàn là vạn. Mười lần vạn là ức. Mười lần ức là triệu. Mười lần triệu là kinh. Mười lần kinh là cai. Mười lần cai là tử. Mười lần tử là nhưỡng. Mười lần nhưỡng là câu. Mười lần câu là giản. Mười lần giản là chánh. Mười lần chánh là tái. Tái là ý nghĩa trời đất không thể dung chứa. Tiểu thừa có sáu mươi số, đến vô số là ngừng. Trong phẩm này có một trăm hai mươi bốn số, tăng dần lên, đến bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển là ngừng.

 

Nhĩ thời, Thế Tôn vi tâm Vương Bồ Tát nhi thuyết tụng viết:

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Tâm Vương mà nói bài kệ rằng.

Giảng: Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì Bồ Tát Tâm Vương mà nói ra một trăm hai mươi bài kệ dưới đây, dùng để trả lời vấn đề của Bồ Tát Tâm Vương hỏi.

 

Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết                            Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
Sung mãn nhất thiết bất khả thuyết                            Sung mãn tất cả bất khả thuyết
Bất khả ngôn thuyết chư kiếp trung                            Trong những kiếp bất khả ngôn thuyết
Thuyết bất khả thuyết bất khả tận.                             Nói bất khả thuyết chẳng hết được.

Giảng: Vì không thể dùng lời nói, cho nên không thể nói (bất khả thuyết). Không thể nói nghĩa là hình dung quá nhiều, không biết có bao nhiêu, cũng có nghĩa là không khi nào nói hết được, vì quá nhiều, trong hết thảy thế gian, đều đầy dẫy tất cả không thể nói. Dù không thể nói ra trong tất cả đại kiếp, nói không thể nói, cũng nói không thể hết được. Nói không hết được, vẫn có thể nói, cho nên không thể nói không thể nói hết được.

 

Bất khả ngôn thuyết chư Phật sát,                              Bất khả ngôn thuyết các cõi Phật
Giai tất toái mạt vi vi trần,                                            Thảy đều nghiền nát làm vi trần
Nhất trần trung sát bất khả thuyết,                             Trong một trần, bất khả thuyết cõi
Như nhất nhất thiết giai như thị.                                  Như một, tất cả đều như vậy.

Giảng:  Có các cõi Phật nhiều không thể nói được, đem những cõi đó nghiền nát ra nhỏ như hạt bụi. Ở trong mỗi hạt bụi, lại có cõi Phật nhiều không thể nói ra hết được. Ở trong mỗi hạt bụi, đều có cõi Phật nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết. Rốt ráo có bao nhiêu ? Chúng ta phàm phu không cách chi biết được. Dù có dùng máy điện toán để tính, cũng tính không ra số mục là bao nhiêu. Tại sao ? Vì có số thì có lời để nói.

 

Thử bất khả thuyết chư Phật sát                                 Bất khả thuyết cõi Phật trên đây
Nhất niệm toái trần bất khả thuyết,                             Một niệm nghiền trần bất khả thuyết
Niệm niệm sở toái tất diệc nhiên,                                  Mỗi niệm nghiền nát cũng như vậy
Tận bất khả thuyết kiếp hằng nhĩ.                               Suốt bất khả thuyết kiếp luôn nghiền

Giảng: Cõi nước chư Phật bất khả thuyết bất khả thuyết như vậy, ở trong một niệm, đều nghiền nát thành bụi. Số lượng đó nhiều không thể nói. Ở trong mỗi một hạt bụi, lại có các cõi nước chư Phật nhiều bất khả thuyết. Ở trong niệm niệm, hạt bụi nghiền ra đều như vậy. Cùng tận bất khả thuyết kiếp, luôn luôn là như vậy.

 

Thử trần hữu sát bất khả thuyết,                                 Mỗi trần có bất khả thuyết cõi
Thử sát vi trần thuyết cánh nan                                   Cõi này làm trần nói khó hơn
Dĩ bất khả thuyết toán số Pháp,                                   Dùng pháp toán số bất khả thuyết
Bất khả thuyết kiếp như thị số.                                    Bất khả thuyết kiếp đếm như vậy.

Giảng: Hết thảy cõi Phật trong mỗi một hạt bụi, đã là bất khả thuyết. Lại đem mỗi cõi Phật, nghiền nát ra làm bụi, càng bất khả thuyết hơn nữa. Dùng bất khả thuyết phương pháp toán số, ở trong bất khả thuyết kiếp như vậy để tính toán.

 

Dĩ thử chư trần số chư kiếp,                                         Dùng những trần này đếm các kiếp
Nhất trần thập vạn bất khả thuyết,                             Một trần mười vạn bất khả thuyết
Nhĩ kiếp xưng tán nhất Phổ Hiền,                                Kiếp ấy xưng tán một Phổ Hiền
Vô năng tận kỳ công đức lượng.                                  Không hết được lượng công đức đó.

Giảng: Dùng đủ thứ số mục hạt bụi như vậy để làm các kiếp. Ở trong mỗi hạt bụi, có mười vạn kiếp số bất khả thuyết. Ở trong nhiều kiếp như vậy, để tán thán khen ngợi công đức của một vị Bồ Tát Phổ Hiền, không ai có thể nói hết được Bồ Tát Phổ Hiền rốt ráo có bao nhiêu lượng công đức !

 

Ư nhất vi tế mao đoan xứ                                             Nơi trên một đầu lông rất nhỏ
Hữu bất khả thuyết chư Phổ Hiền,                              Có bất khả thuyết những Phổ Hiền
Nhất thiết mao đoan tất diệc nhĩ                                  Tất cả đầu lông đều cũng vậy
Như thị nãi chí biến Pháp giới                                      Lần lượt nhẫn đến khắp pháp giới.

Giảng: Ở nơi đầu của mỗi sợi lông, có Bồ Tát Phổ Hiền nhiều bất khả thuyết. Ở tại tất cả hạt bụi đầu sợi lông, có bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát Phổ Hiền. Giống như vậy, cho đến khắp cùng pháp giới.

Lượng công đức của một vị Bồ Tát Phổ Hiền, đã không thể nói hết được, hà huống là lượng công đức của nhiều vị Bồ Tát Phổ Hiền tận hư không khắp pháp giới, càng nói không hết được.

 

Nhất mao đoan xứ sở hữu sát,                                     Nơi đầu một lông có những cõi
Kỳ số vô lượng bất khả thuyết,                                     Số đó vô lượng bất khả thuyết
Tận hư không lượng chư mao đoan                             Khắp lượng hư không những đầu lông
Nhất nhất xứ sát tất như thị.                                         Nơi mỗi lông số cõi cũng vậy.

Giảng: Ở trên mỗi đầu sợi lông, hết thảy tất cả các cõi, số đó nhiều vô lượng vô biên, không thể nói ra được rốt ráo có bao nhiêu. Các đầu sợi lông nhiều ở tận hư không khắp pháp giới, mỗi một cõi, cũng đều như vậy.

 

Bỉ mao đoan xứ chư quốc độ                                        Những cõi nước nơi đầu lông kia
Vô lượng chủng loại sái biệt trụ                                    Vô lượng chủng loại trụ sai khác
Hữu bất khả thuyết dị loại sát,                                     Có bất khả thuyết cõi các loại
Hữu bất khả thuyết đồng loại sát.                                Có bất khả thuyết cõi đồng loại.

Giảng: Có những đầu sợi lông nhiều không thể nói hết được, đều có cõi thanh tịnh, số lượng đó là bất khả thuyết. Ở trong mỗi cõi nước, đều có đủ thứ sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn, số lượng đó cũng là bất khả thuyết. Lại có đủ thứ cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn, số lượng đó cũng là bất khả thuyết.

 

Bất khả ngôn thuyết mao đoan xứ                               Ở trên bất khả thuyết đầu lông
Giai hữu tịnh sát bất khả thuyết                                   Ðều có cõi tịnh bất khả thuyết
Chủng chủng trang nghiêm bất khả thuyết,               Nhiều thứ trang nghiêm bất khả thuyết
Chủng chủng kì diệu bất khả thuyết                            Nhiều thứ kỳ diệu bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát có thể ở nơi mỗi một đầu sợi lông, diễn nói danh hiệu chư Phật nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi danh hiệu, đều có các Như Lai, danh hiệu đều nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết, không cách chi nói hết được.

Cổ đức có nói : « Thiện ác hai con đường, tu thì tu, tạo thì tạo », đúng là tình hình như vậy. Tu cái gì ? Tu đường lành. Tạo những gì ? Tạo đường ác. Thiện tri thức đã cảnh cáo chúng ta không ngừng, nhưng chúng ta ngu si, chẳng nghe lời của thiện tri thức, chỉ biết lợi mình, chẳng biết lợi người. Tóm lại, tạo ác chẳng tu thiện, cho nên cuối cùng không thoát được sáu nẻo luân hồi.

Tư tưởng của chúng ta và A tăng kỳ rất nhiều như nhau, vô lượng vô biên vô cùng tận. Một niệm chạy đến thiên đường, một niệm chạy xuống địa ngục. Khởi vọng tưởng thiện thì sinh thiên, khởi vọng tưởng ác thì đoạ vào địa ngục. Cho nên, chúng ta mỗi cử chỉ lời nói hành động, đều phải cẩn thận, từng phút từng giây coi chừng, lúc nào cũng phải chú ý.

Về mặc làm việc, làm rất là tốt, nhưng trong tâm cứ khởi vọng tưởng, như vậy thì không thể thành tựu đạo quả. Phải trong ngoài như một, không khởi vọng tưởng. Có người đang khởi vọng tưởng, cho rằng người khác không biết, hằng ngày cứ khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng đến địa ngục, chính mình còn không biết tại sao lại đến địa ngục, loại người này thật đáng thương xót !

Chúng ta người tu đạo, phải giữ gìn lời nói của mình. Khi mọi người cùng ở với nhau, thì phải phòng ngừa thị phi. Do đó có câu rằng :

« Hoạ tùng khẩu xuất,
Bệnh tùng khẩu nhập ».

Nghĩa là :
Hoạ do miệng mà ra
Bệnh do ăn mà sinh.

Không thể tuỳ tiện nói bừa bãi, đừng để sinh ra phiền não, tốt nhất là cẩn thận lời nói, đừng nói nhiều quá. Do đó có câu:

“Thị phi chỉ vì nói nhiều quá,
Phiền não đều do đó mà ra”.

Phải ngồi một mình phòng ngừa tâm, khi mình ngồi một mình, thì phải cẩn thận phòng tâm, không thể khởi vọng tưởng, nhất là ý niệm về dâm dục, càng không thể dấy khởi. Người xuất gia phải đặc biệt chú ý, phải quản lý tâm của mình, đừng khởi những vọng tưởng vô ích.

Vọng tưởng, ai ai cũng đều hay khởi lên, chưa từng có người nào không khởi vọng tưởng. Nhưng khi khởi vọng tưởng, phải biết vận dụng phương pháp để khống chế nó, đừng để nó nổi sóng làm gió. Dùng phương pháp gì? Niệm Phật, hoặc trì chú, hoặc ngồi thiền, hoặc lễ lạy. Tóm lại, tìm chút việc làm cho tinh thần tập trung, để đừng khởi vọng tưởng.

Người tu đạo, trước hết phải phá cửa ải sắc dục, nếu không phá cửa ải sắc dục, thì tất cả đều không có hy vọng. Suốt ngày hồ đồ điên đảo, không thể thành tựu. Cho nên hôm nay tôi thành thật nói với quý vị, phải hàng phục được tâm của mình. Hàng phục được tâm, thì ý niệm dâm dục sẽ không còn nữa. Nếu không đoạn trừ ý niệm dâm dục, thì khi tu cái gì, cũng đều không thể chứng quả Thánh. Dù tu đến tám vạn đại kiếp, giống như nấu cát muốn thành cơm, không có chuyện đó xảy ra.

Các vị! Muốn đắc được quả Thánh vô lậu, thì nhất định phải đoạn dục khử ái, thanh tâm quả dục, thì mới có một chút hy vọng. Bằng không, một chút hy vọng cũng không có, chi bằng sớm hoàn tục còn tốt hơn, đừng để thời gian trôi qua lãng phí!

Bất cứ là người nam, hoặc người nữ, là Tỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo ni, là cư sĩ nam, hoặc cư sĩ nữ, hoặc là người già, hoặc là người trẻ, ai nói ra đạo lý đúng, thì tin người đó; ai nói ra đạo lý không đúng, thì không tin người đó. Điều quan trọng nhất là phải có con mắt chọn pháp. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi; lựa thiện mà theo, không thiện thì đổi. Đó là quan niệm căn bản của người tu đạo.

Có người biết rõ lỗi lầm của mình, mà không biết dừng lại để sửa đổi, loại người này biết rõ mà cố phạm, thật là không kham sự giáo hoá, không kham lãnh thọ Phật pháp, mình không thương yêu mình, mình không thứ lỗi cho mình, thì người khác làm sao làm được, người khác làm sao thương yêu được, cho nên về điểm này, phải đặc biệt chú ý.

 

Ư bỉ nhất nhất mao đoan xứ                                        Ở trên mỗi mỗi đầu lông kia
Diễn bất khả thuyết chư Phật danh,                            Diễn bất khả thuyết danh hiệu Phật
Nhất nhất danh hữu chư Như Lai                               Mỗi mỗi danh hiệu có Như Lai
Giai bất khả thuyết bất khả thuyết.                             Ðều bất khả thuyết bất khả thuyết.

Giảng: Có các vị Phật nhiều bất khả thuyết, ở trên báo thân của mỗi vị Phật, hiện ra nhiều lỗ chân lông bất khả thuyết. Ở trong mỗi lỗ chân lông của chư Phật, lại hiện ra vô lượng vô biên các sắc tướng, nói không ra được có bao nhiêu? Cho nên nói bất khả thuyết. Tuy nhiên bất khả thuyết, nhưng vẫn phải nói. Tại sao? Vì dạy bạn đừng chấp trước, chẳng chấp trước thì mới có thể giải thoát.

 

Nhất nhất chư Phật ư thân thượng                             Ở trên thân mỗi đức Như Lai
Hiện bất khả thuyết chư mao khổng                            Hiện bất khả thuyết lỗ chân lông
Ư bỉ nhất nhất mao khổng trung                                 Trong mỗi mỗi lỗ chân lông kia
Hiện chúng sắc tướng bất khả thuyết                          Hiện những sắc tướng bất khả thuyết.

Giảng: Trên báo thân của chư Phật, có nhiều lỗ chân lông bất khả thuyết. Ở trong mỗi lỗ chân lông phóng ra đại quang minh, cũng bất khả thuyết.

 

Bất khả ngôn thuyết chư mao khổng,                          Bất khả ngôn thuyết lỗ chân lông
Hàm phóng quang minh bất khả thuyết,                     Ðều phóng quang minh bất khả thuyết
Ư bỉ nhất nhất quang minh trung,                               Ở trong mỗi mỗi quang minh kia
Tất hiện liên hoa bất khả thuyết.                                  Ðều hiện liên hoa bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong mỗi quang minh, đều hiện ra các hoa sen đủ thứ màu sắc: Có hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, lớn như bánh xe, những hoa sen đó, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Ư bỉ nhất nhất liên hoa nội,                                          Ở trong mỗi mỗi liên hoa kia
Tất hữu chúng diệp bất khả thuyết,                            Ðều có những cánh bất khả thuyết
Bất khả thuyết hoa chúng diệp trung,                         Trong cánh của bất khả thuyết hoa
Các hiện sắc tướng bất khả thuyết                              Ðều hiện sắc tướng bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong mỗi đoá hoa sen, lại có vô lượng cánh hoa sen, cũng là bất khả thuyết. Ơ trong bất khả thuyết cánh hoa sen, mỗi cánh hoa sen, đều hiện ra đủ thứ sắc tướng, cũng là bất khả thuyết.

 

Bỉ bất khả thuyết chư sắc nội,                                      Trong những sắc bất khả thuyết kia
Phục hiện chúng diệp bất khả thuyết,                         Lại hiện cánh hoa bất khả thuyết
Diệp trung quang minh bất khả thuyết,                      Trong hoa quang minh bất khả thuyết
Quang trung sắc tướng bất khả thuyết                       Trong hoa sắc tướng bất khả thuyết.

Giảng: Trong đủ thứ sắc bất khả thuyết của hoa sen, lại hiện ra đủ thứ cánh hoa sen, cũng có nhiều bất khả thuyết. Ở trong cánh hiện ra quang minh, cũng nhiều bất khả thuyết. Sắc tướng hiện ra ở trong quang minh, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Thử bất khả thuyết sắc tướng trung,                           Trong sắc tướng bất khả thuyết này
Nhất nhất hiện quang bất khả thuyết,                         Mỗi mỗi hiện quang bất khả thuyết
Quang trung hiện nguyệt bất khả thuyết,                   Trong quang hiện nguyệt bất khả thuyết
Nguyệt phục hiện nguyệt bất khả thuyết.                    Nguyệt lại hiện nguyệt bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong đủ thứ sắc tướng bất khả thuyết đó, mỗi mỗi sắc tướng lại hiện ra đủ thứ quang minh, cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi quang minh, lại hiện ra mặt trăng, cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mặt trăng lại hiện ra mặt trăng, mặt trăng trùng trùng vô tận, cũng nhiều bất khả thuyết.

Trên báo thân chư Phật bất khả thuyết, mỗi mỗi hiện ra các lỗ chân lông nhiều bất khả thuyết. Trong mỗi lỗ chân lông, lại hiện ra cõi nước chư Phật, lại hiện ra hoa sen báu lớn, lại hiện ra bất khả thuyết cánh hoa sen. Ở trong mỗi cánh hoa, đều phóng quang minh. Ở trong quang minh, lại phóng quang minh, hiện ra đủ thứ sắc tướng, vô cùng vô tận. Trong quang minh hiện ra mặt trăng, trong mặt trăng lại hiện mặt trăng, cảnh giới đó, đều do chư Phật hiện ra.

Trên thân của chúng ta chúng sinh, cũng có sở hiện. Hiện cái gì? Hiện ra vi trùng. Trên thân của chúng ta có vô lượng vi trùng, vi trùng này còn hôi thúi hơn vi trung trong nhà cầu. Trên thân của mỗi vi trùng, lại hiện ra bất khả thuyết tế khuẩn (vi khuẩn cực nhỏ). Những tế khuẩn này, con mắt của phàm phu nhìn chẳng thấy được, người chứng được thiên nhãn thông mới nhìn thấy được (kính hiển vi đặc biệt hiện tại cũng nhìn không thấy được). Tế khuẩn này rất là bố láo. Bất quá, chính chúng ta chẳng biết mà thôi. Vi trùng lớn (thân thể) xem giống như là bảo bối, quan trọng, lại sợ đói, lại sợ khát, lại sợ lạnh, lại sợ nóng, nghĩ hết biện pháp để bảo hộ vi trùng lớn này. Tại sao phải thương mến nó? Vì có tâm ba độc. Có tâm tham bèn sinh ra vi trùng tham dục. Có tâm sân, thì sinh ra vi trùng sân hận. Có tâm si thì sinh ra vi trùng ngu si. Tóm lại, có tư tưởng gì rồi, thì sinh ra vi trùng đó.

Tư tưởng của chúng ta so với dòi trong nhà cầu còn bố láo hơn gấp mười lần, cứ nghĩ tà tri tà kiến, chẳng có một chút chánh tri chánh kiến. Càng bố láo thì càng bố láo nghĩ đông tây, cho đến tạo thành thế giới bố láo, thế giới ô nhiễm, cho nên biến thành đời ác năm trước.

Đời ác năm trược là do tâm vọng tưởng chẳng thanh tịnh của chúng ta tạo thành. Năm trược là: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Năm trược này thật là đáng sợ.

Trong tâm của chúng ta có ý niệm bất chánh đáng, như ý niệm đố kỵ và ý niệm chướng ngại, lúc nào cũng đang tác quái, nhưng chính mình không thừa nhận có tà tri tà kiến, tìm cách che đậy nó lại, để người khác không biết. Kỳ thật, hành vi xấu xí này, so với yêu ma quỷ quái còn xấu xí gấp mười lần. Sự xấu xí, nói đơn giản là giống như toả ra mùi hôi thối, xông đến cõi trời Ba Mươi Ba, khiến cho trời Đế Thích phải bịt mũi bỏ chạy. Các vị xem! Mùi hôi thối này có lợi hại chăng? Có thể biết mùi hôi đó không thể ngửi được vậy.

Tư tưởng và hành vi của mình, dù có hôi thối như vậy, mình cũng không biết, cho rằng mình là người thanh cao, hoá ra làm cho thế giới ô nhiễm, do đó mà biến thành đời ác năm trược.

Các vị phải biết, một niệm của chúng ta chánh, thì hỗ trợ trời đất thêm chánh khí; một niệm của chúng ta là tà, thì hơi thối xung thiên, khiến cho trời đất dung nạp không hết. Đây chẳng phải là nói chơi, càng chẳng phải là hí luận, mà đúng sự thật là như vậy.

 

Ư bất khả thuyết chư nguyệt trung,                            Trong bất khả thuyết những mặt nguyệt
Nhất nhất hiện quang bất khả thuyết                          Mỗi nguyệt hiện quang bất khả thuyết
Ư bỉ nhất nhất quang minh nội,                                   Nơi trong mỗi mỗi quang minh kia
Phục hiện ư nhật bất khả thuyết.                                 Lại hiện mặt nhựt bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong các mặt trăng nhiều bất khả thuyết, mỗi mặt trăng lại hiện ra ánh sáng mặt trăng, cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi ánh sáng mặt trăng, lại hiện ra các mặt trời, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Bất khả thuyết chư nhật trung,                                   Ở trong bất khả thuyết mặt nhựt.
Nhất nhất hiện sắc bất khả thuyết,                              Mỗi mỗi hiện sắc bất khả thuyết
Ư bỉ nhất nhất chư sắc nội,                                          Ở trong mỗi mỗi những sắc kia
Hựu hiện quang minh bất khả thuyết.                         Lại hiện quang minh bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong các mặt trời nhiều bất khả thuyết, mỗi mặt trời lại hiện ra đủ thứ màu sắc, cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi một thứ màu sắc, lại hiện ra đủ thứ quang minh, cũng bất khả thuyết.

 

Ư bỉ nhất nhất quang minh nội,                                   Ở trong mỗi mỗi quang minh kia
Hiện bất khả thuyết sư tử tọa,                                      Hiện bất khả thuyết tòa sư tử
Nhất nhất nghiêm cụ bất khả thuyết,                          Mỗi tòa trang nghiêm bất khả thuyết
Nhất nhất quang minh bất khả thuyết.                       Mỗi nghiêm quang minh bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong mỗi luồng quang minh, lại hiện ra bất khả thuyết toà sư tử. Lại hiện ra đồ trang nghiêm, mỗi thứ đồ trang nghiêm, đều nhiều bất khả thuyết. Lại hiện ra quang minh, mỗi luồng quang minh, đều có diệu sắc nhiều bất khả thuyết.

 

Quang trung diệu sắc bất khả thuyết,                         Trong quang diệu sắc bất khả thuyết
Sắc trung Tịnh Quang bất khả thuyết,                        Trong sắc tịnh quang bất khả thuyết
Ư bỉ nhất nhất Tịnh Quang nội,                                   Ở trong mỗi mỗi tịnh quang kia
Phục hiện chủng chủng diệu quang minh.                  Lại hiện các thứ diệu quang minh.

Giảng: Diệu sắc hiện ra ở trong quang minh, cũng bất khả thuyết. Quang minh thanh tịnh hiện ra ở trong diệu sắc, cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi thứ quang minh thanh tịnh, lại hiện ra đủ thứ diệu quang minh. Cảnh giới đó, đều là không thể nghĩ bàn.

 

Thử quang phục hiện chủng chủng quang,                 Quang này lại hiện các thứ quang
Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết                            Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
Như thị chủng chủng quang minh nội,                        Trong các thứ quang minh như vậy
Các hiện diệu bảo như Tu-Di.                                      Ðều hiện diệu bửu như Tu Di.

Giảng: Ở trong quang minh đó, lại hiện ra đủ thứ quang minh, nhiều bất khả thuyết không thể nói ra được. Ở trong đủ thứ quang minh đó, trong mỗi mỗi quang minh, lại hiện ra báu đẹp bất khả thuyết, cao lớn như núi Tu Di.

Chúng ta và hư không hợp mà làm một, chúng ta có vọng tưởng gì, thì sẽ toả ra mùi vị đó. Mùi vị này, đầy dẫy hư không. Hư không đã bị nhiễm ô, chúng ta hít vào trong cơ thể, bèn sinh ra đau bệnh. Nhẹ thì toàn thân khó chịu, nặng thì ảnh hưởng đến sự hô hấp!

Chúng ta khởi vọng tưởng tà tri tà kiến, như: Tâm sát sinh, tâm trộm cắp, tâm tà dâm, tâm nói dối, tâm sân hận, tâm đố kị, tâm chướng ngại v.v…có những thứ độc tố này trong tâm, khi phun ra ngoài thì làm nhiễm ô không khí. Cho nên ở trong không khí, tồn tại rất nhiều độc khí, nếu hít vào trong cơ thể, thì sẽ bị trúng độc. Tế bào trong cơ thể sẽ sinh ra sự biến hoá, chẳng phải ung thư thì bệnh nặng, khiến cho con người chịu không thấu. Cho nên, tư tưởng và hành vi của chúng ta, nhất định phải chân chánh quang minh, bằng không, chỉ làm tăng thêm độc khí cho trời đất. Vũ trụ đầy dẫy khí độc, thì chúng sinh toàn thế giới sẽ bị trúng độc mà chết.

Vọng tưởng của chúng ta là ác, thì độc khí ở trong hư không nhiều một chút, vọng tưởng của chúng ta là thiện, thì tường khí ở trong hư không nhiều một chút. Độc khí đầy dẫy trong hư không, còn lợi hại hơn đạn nguyên tử gấp ngàn vạn lần.

Trong thân thể của chúng ta, cũng có đạn nguyên tử, đạn laser, đạn hạt nhân v.v…Nếu trong tâm của chúng ta chẳng có những thứ này, thì thế giới vốn chẳng hiện ra những thứ này. Ở bên trong chúng ta có những gì, thì sẽ hiện ra bên ngoài cái ấy. Nếu bên trong chẳng có, thì bên ngoài cũng chẳng có, do đó:

“Vạn pháp do tâm tạo”.

Cổ nhân có nói:
“Trời đất vốn vô sự,
Con người tự làm ra”.

Đây là nói người ngu si, cảm thấy cái này cũng là thật, cái kia cũng là thật, thật lại thật đi, thì chết thật, chính mình còn không biết vì sao mà chết, thật là đáng thương!

Người ngu si ở trên thế giới này, điên điên đảo đảo, phiền phiền não não, tranh tranh náo náo, chẳng có khi nào ngừng được. Bên ngoài chẳng có, thì bên trong có, bên trong chẳng có, thì trong lúc ngủ lại có. Có cái gì? Có vọng tưởng, vọng tưởng lăn xăn, tâm chẳng thanh tịnh, phải biết vọng tưởng là hòn đá cột chân người tu đạo, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp.

Các vị xem! Con người thật là quái vật, mình còn không thừa nhận mình là quái vật. Còn thương tiếc cho rằng thân thể của mình là đồ quý giá, lúc nào cũng nghĩ đến nó, cho nó ăn uống đồ bổ! Khiến cho nó sống thêm mấy năm. Bất cứ là thần phụ, mục sư, hoà thượng, rất nhiều người ăn uống thuốc bổ mỗi ngày, cho rằng đó là sự kéo dài mạng sống, để được mạnh khoẻ, có thể duy trì mạng sống, trường sinh bất tử.

Hôm nay tôi nói với mọi người! Bớt khởi vọng tưởng, thì rất có lợi ích hơn với bất cứ thuốc bổ nào. Nếu không tin đạo lý này, thì đó là ngu si đến cực điểm. Đạo lý chân chánh này, không thể không tin, không tin tức là chẳng có trí huệ. Người chẳng có trí huệ, thì không tin chân lý.

Chân lý là gì? Tức là đạo lý chân chánh, ví như người có dục niệm nặng, uống thuốc bổ gì cũng vô dụng. Tại sao? Vì lậu đi hết. Họ chẳng hiểu đạo dưỡng sanh chân chánh – thanh tâm quả dục. Chúng ta người tu đạo, trước hết phải đoạn dục khứ ái, đó là pháp tắc cơ bản. Bằng không, tu đến tám vạn đại kiếp, cũng không thể nào thành tựu được.

Hôm nay tôi nói lời thật, hy vọng các vị nghe rồi, hãy thu hồi tham sân si ba độc của mình lại, đừng để toả độc ra ngoài hư không, để cho tất cả chúng sinh hít thở không trí tươi mát trong lành, công đức của các vị thật vô lượng, đó là gián tiếp phóng sinh. Và tôi hy vọng các vị mọi người tiêu diệt hết mọi vọng tưởng, chẳng còn vọng tưởng nữa, thì tất cả đều tự tại, đắc được lợi ích.

Mùa đông tại Vạn Phật Thành là khảo nghiệm định lực của người tu đạo, là rèn luyện thân tâm của người tu đạo. Mùa hè tại Vạn Phật Thành cũng là khảo nghiệm. Do đó:

“Tất cả là khảo nghiệm
Xem bạn làm thế nào?
Trước mắt không nhận thức
Hãy luyện lại từ đầu”.

Mọi người phải nhớ câu này. Cách đây mấy ngày, chúng ta đả Phật thất và thiền thất (một Phật thất và ba thiền thất, tổng cộng bốn tuần lễ). Do đó có câu: “Đông thiền hạ học”, vào mùa đông, vì thời tiết lạnh, cho nên phải tham thiền đả toạ. Vào mùa hè, vì thời tiết nóng nực, cho nên phải giảng kinh thuyết pháp. Tại sao? Vì mùa hè nóng nực, nếu tham thiền đả toạ, ngồi thiền mồ hôi chảy ra, trong tâm bực bội, ngồi không yên. Mùa đông trời lạnh, mặc áo lạnh vào ngồi thiền tĩnh toạ, tâm an dễ nhập định.

Bây giờ tôi kể một câu chuyển để tham khảo: Trước kia có một vị thiện tri thức, dẫn một số đồ đệ đi ra ngoài tham phương. Vì đều là người phương nam đi đến phương bắc, lúc đó đúng vào thời tiết lạnh lẽo băng giá, làm lạnh chết một số côn trùng nhỏ, côn trùng lớn chịu cũng không thấu, bèn ở chỗ đất trống nhóm lửa lên để sưởi ấm. Vị thiện tri thức nhìn thấy, bèn la lớn nói:

– “Người tu đạo, nếu không thể chịu đói chịu lạnh, còn tu đạo gì nữa”?

Do đó bèn dùng nước dập tắt lửa, còn dạy rằng:

– “Các vị không tự làm sinh ra lửa trong người của mình, mà đi tìm lửa bên ngoài hơ cho ấm, thật là không có chí khí”!

Đám đồ đệ thấy sư phụ nổi nóng, đều nhìn nhau không nói, dập tắt hết lửa bên ngoài, sinh khởi lửa trong nội tâm, ngồi xuống bắt đầu ngồi thiền, và không cảm thấy lạnh nữa. Do đó, có thể thấy chúng ta không thể mượn duyên bên ngoài, mà phải tự cường bất tức, dùng nghị lực của mình, để khắc phục hoàn cảnh bất như ý.

 

Nhất nhất quang trung sở hiện bảo,                            Trong mỗi quang minh hiện diệu bửu
Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết,                           Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
Bỉ như Tu-Di nhất diệu bảo,                                            Một diệu bửu như Tu Di kia
Hiện chúng sát độ bất khả thuyết.                               Hiện những cõi nước bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong mỗi luồng quang minh, hiện ra các báu đẹp như núi Tu Di, nhiều không thể nào nói ra được rốt ráo có bao nhiêu, cho nên mới nói bất khả thuyết. Trong mỗi mỗi báu đẹp nhiều như núi Tu Di đó, lại hiện ra tất cả cõi nước chư Phật, số lượng đó cũng nhiều không thể nói ra bất khả thuyết.

 

Tận Tu-Di bảo vô hữu dư,                                            Hết bửu Tu Di không còn thừa
Thị hiện sát độ giai như thị,                                      Thị hiện cõi nước đều như vậy
Dĩ nhất sát độ mạt vi trần,                                         Ðem mỗi cõi nước nghiền làm trần
Nhất trần sắc tướng bất khả thuyết.                      Mỗi trần sắc tướng bất khả thuyết.

Giảng: Hết các núi Tu Di báu, không biết số là bao nhiêu, thị hiện ra cõi nước chư Phật, nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết như vậy. Dùng một cõi nước nghiền nát ra làm bụi, ở trong mỗi hạt bụi, lại phóng ra vô lượng quang minh sắc tướng, cũng là bất khả thuyết.

 

Chúng sát vi trần trần hữu tướng,                               Những cõi làm trần, trần có tướng
Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết,                           Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
Như thị chủng chủng chư trần tướng                          Các loại trần tướng như thế kia
Giai xuất quang minh bất khả thuyết.                         Ðều phát quang minh bất khả thuyết.

Giảng: Đem hết thảy cõi nước thảy đều nghiền nát thành bụi. Ở trong mỗi mỗi hạt bụi, lại có vô lượng quang minh sắc tướng, cũng nhiều không thể nào dùng lời nói để nói ra, cho nên nói bất khả thuyết. Đủ thứ các sắc tướng như vậy, đều phóng ra quang minh, cũng bất khả thuyết.

 

Quang trung hiện Phật bất khả thuyết                        Trong quang hiện Phật bất khả thuyết
Phật sở thuyết pháp bất khả thuyết,                           Pháp của Phật nói bất khả thuyết
Pháp trung diệu kệ bất khả thuyết,                             Trong pháp diệu kệ bất khả thuyết
Văn kệ đắc giải bất khả thuyết.                                    Nghe kệ được hiểu bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong quang minh hiện ra vô lượng vô số chư Phật, cũng bất khả thuyết. Diệu pháp của mỗi vị Phật nói ra, vô lượng vô biên, cũng là bất khả thuyết. Ở trong diệu pháp, có rất nhiều diệu kệ, cũng là bất khả thuyết. Nghe những bài kệ rồi, bèn hiểu rõ, cũng là bất khả thuyết.

 

Bất khả thuyết giải niệm niệm trung,                           Hiểu bất khả thuyết trong mỗi niệm
Hiển liễu chân đế bất khả thuyết,                                 Hiểu rõ chơn đế bất khả thuyết
Thị hiện vị lai nhất thiết Phật                                        Thị hiện vi lai tất cả Phật
Thường diễn thuyết Pháp vô cùng tận.                       Thường diễn thuyết pháp không cùng tận.

Giảng: Sư hiểu rõ các pháp bất khả thuyết đó, ở trong niệm niệm, hiển rõ đế chân thật, cũng là bất khả thuyết. Lại thị hiện tất cả chư Phật vị lai, thường diễn nói tất cả diệu pháp, cũng là vô cùng vô tận.

 

Nhất nhất Phật Pháp bất khả thuyết,                          Mỗi mỗi Phật pháp bất khả thuyết
Chủng chủng thanh tịnh bất khả thuyết,                    Các thứ thanh tịnh bất khả thuyết
Xuất diệu âm thanh bất khả thuyết                             Xuất diệu âm thanh bất khả thuyết
Chuyển chánh Pháp luân bất khả thuyết.                   Chuyển chánh pháp luân bất khả thuyết

Giảng: Pháp của mỗi vị Phật nói ra, là diệu pháp thâm sâu vô thượng, không thể dùng lời nói để nói ra được. Đủ thứ thanh tịnh diệu pháp, “Thanh tịnh bổn nguyên, diệu chân như tính”, đạo lý này, rộng lớn vô biên, cũng là bất khả thuyết. Diệu âm thanh của Phật nói ra, cũng là bất khả thuyết. Phật thường chuyển bánh xe pháp, nói tất cả chánh pháp, cũng là bất khả thuyết.

 

Ư bỉ nhất nhất Pháp luân trung,                                  Ở trong mỗi mỗi pháp luân kia
Diễn tu-đa-la bất khả thuyết                                        Diễn nói khế kinh bất khả thuyết
Ư bỉ nhất nhất tu-đa-la                                                   Ở trong mỗi mỗi khế kinh kia
Phân biệt Pháp môn bất khả thuyết                            Phân biệt pháp môn bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong mỗi một pháp luân, diễn nói Tu đa la (kinh điển), cũng là nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi bộ Tu đa la, lại có tất cả pháp môn khác nhau, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Ư bỉ nhất nhất Pháp môn trung,                                   Ở trong mỗi mỗi pháp môn kia
Hựu thuyết chư Pháp bất khả thuyết                          Lại nói những pháp bất khả thuyết
Ư bỉ nhất nhất chư Pháp trung,                                    Ở trong mỗi mỗi những pháp kia
Điều phục chúng sanh bất khả thuyết.                        Ðiều phục chúng sanh bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong mỗi một pháp môn, lại diễn nói tất cả các pháp, cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi các pháp, điều phục tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết.

 

Hoặc phục ư nhất mao đoan xứ                                   Hoặc lại ở trong một đầu lông
Bất khả thuyết kiếp thường an trụ,                             Bất khả thuyết kiếp thường an trụ
Như nhất mao đoan dư tất nhiên                                 Như một đầu lông khác cũng vậy
Sở trụ kiếp số giai như thị.                                             Số kiếp an trụ đều thế cả.

Giảng: Hoặc lại ở nơi đầu một sợi lông, không biết Phật trụ bao nhiêu đại kiếp, số kiếp đó cũng là bất khả thuyết. Tại một đầu sợi lông như vậy, ở những đầu sợi lông khác cũng như thế. Kiếp số an trụ đều là bất khả thuyết.

 

Kỳ tâm vô ngại bất khả thuyết,                                    Tâm đó vô ngại bất khả thuyết
Biến hóa chư Phật bất khả thuyết,                              Biến hóa chư Phật bất khả thuyết
Nhất nhất biến hóa chư Như Lai,                                Mỗi mỗi biến hóa các Như Lai
Phục hiện ư hóa bất khả thuyết.                                  Lại hiện biến hóa bất khả thuyết.

Giảng: Tâm của Phật là viên dung vô ngại, cũng là bất khả thuyết. Lại ở đầu sợi lông, biến hoá ra tất cả chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Tất cả chư Phật biến hoá ra, đều là tướng tốt trang nghiêm. Ở trong sự biến hoá, lại hiện sự biến hoá, biến hoá trùng trùng, trùng trùng biến hoá, cũng là bất khả thuyết.

 

Bỉ Phật Pháp thân bất khả thuyết,                              Phật kia pháp thân bất khả thuyết
Bỉ Phật phần thân bất khả thuyết,                              Phật kia phân thân bất khả thuyết
Trang nghiêm vô lượng bất khả thuyết,                    Trang nghiêm vô lượng bất khả thuyết
Vãng nghệ thập phương bất khả thuyết,                  Qua đến mười phương bất khả thuyết.

Giảng: Pháp thân của Phật là khắp cùng tất cả mọi nơi. Vô tại vô bất tại, chẳng có số mục có thể hình dùng được, cho nên nói là bất khả thuyết. Phân thân của Phật, là tận hư không, khắp pháp giới. Ở trong mỗi hạt bụi, đều có phân thân của Phật, cũng là bất khả thuyết. Cõi nước của Phật là trang nghiêm vô lượng, cũng là bất khả thuyết. Phật thường thường đi đến cõi nước chư Phật trong mười phương, để giáo hoá chúng sinh, cũng là bất khả thuyết.

 

Châu hành quốc độ bất khả thuyết                             Ði đến quốc độ bất khả thuyết
Quan sát chúng sanh bất khả thuyết,                        Quán sát chúng sanh bất khả thuyết
Thanh tịnh chúng sanh bất khả thuyết                      Thanh tịnh chúng sanh bất khả thuyết
Điều phục chúng sanh bất khả thuyết.                        Ðiều phục chúng sanh bất khả thuyết.

Giảng: Phật vì giáo hoá chúng sinh, mà đi khắp các cõi nước, cũng là bất khả thuyết. Phật vì quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, chúng sinh nào đáng độ được, liền đi độ thoát, cũng là bất khả thuyết. Thanh tịnh chúng sinh, nhiều bất khả thuyết, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu bồ đề đạo. Phật dùng đủ thứ pháp môn, để điều phục chúng sinh cang cường, khiến cho họ nhu thuận, nhiều bất khả thuyết.

 

Bỉ chư trang nghiêm bất khả thuyết,                           Những trang nghiêm kia bất khả thuyết
Bỉ chư thần lực bất khả thuyết,                                    Những thần lực kia bất khả thuyết
Bỉ chư tự tại bất khả thuyết,                                         Những tự tại kia bất khả thuyết
Bỉ chư thần biến bất khả thuyết.                                  Những thần biến kia bất khả thuyết.

Giảng: Đạo tràng của mỗi vị Phật, đều thanh tịnh trang nghiêm, cũng là bất khả thuyết. Hết thảy thần lực của chư Phật, rộng lớn vô biên, cũng là bất khả thuyết. Tất cả tự tại của chư Phật, nhậm vận tự như, cũng là bất khả thuyết. Thần thông của chư Phật, thiên biến vạn hoá, cũng là bất khả thuyết.

 

Sở hữu thần thông bất khả thuyết,                            Sở hữu thần thông bất khả thuyết
Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết,                                Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết
Sở hữu gia trì bất khả thuyết,                                      Sở hữu đa trì bất khả thuyết
Sở trụ thế gian bất khả thuyết.                                    Sở trụ thế gian bất khả thuyết.

Giảng: Hết thảy thần thông diệu dụng của chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Hết thảy tất cả cảnh giới của chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Sự gia trì của chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Tướng của chư Phật trụ thế gian, cũng là bất khả thuyết.

 

Thanh tịnh thật tướng bất khả thuyết                     Thanh tịnh thiệt tướng bất khả thuyết
Thuyết tu-đa-la bất khả thuyết,                                  Nói tu đa la bất khả thuyết
Ư bỉ nhất nhất tu-đa-la                                                 Nơi mỗi mỗi tu đa la kia
Diễn thuyết Pháp môn bất khả thuyết                    Diễn nói pháp môn bất khả thuyết.

Giảng: Lý thể thật tướng thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết. Nói tất cả nghĩa lý kinh điển, cũng là bất khả thuyết. Trong bất khả thuyết kinh điển, mỗi một bộ kinh điển, diễn nói pháp môn vô cùng vô tận, cũng là bất khả thuyết.

Học Phật pháp, càng học phải càng thông minh, mới có cơ hội khai ngộ. Chẳng phải càng học càng ngu si, học nhiều năm mà chẳng tăng trưởng trí huệ, vẫn hồ đồ chẳng biết gì là chánh pháp, gì là tà pháp. Tại sao ? Vì chẳng nghiên cứu triệt để. Nghe Phật pháp, là giáo hoá chúng ta cung hành thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Chẳng phải nghe kinh rồi, thì đem kinh điển để vào trong tủ, không còn dùng nữa. Đạo lý nghe được, phải tự hỏi mình có thể làm được như vậy chăng ? Học Phật pháp như vậy, mới không lãng phí công phu, mới không lãng phí thời gian.

Cổ nhân có nói :
« Nói là pháp, hành là đạo ».

Lại nói :
« Nói rất hay, nói rất giỏi,
Chẳng thực hành, chẳng phải đạo ».

Lại nói :
« Đạo là hành, chẳng hành đâu có dùng đạo;
Đức là làm, chẳng làm sao có đức ».

Trời mùa đông lạnh như thế này, mà đến giảng Phật pháp, đến nghe Phật pháp, phải thân thể lực hành, cung hành thực tiễn, mới là hành vi nghe pháp. Bằng không, bất cứ nghe bao nhiêu kinh, nghe bao nhiêu pháp, cũng chẳng ích gì. Điểm này, hy vọng các vị hiểu rõ thâm sâu.

Tu đạo ! Tu đạo! Tu đạo ! Phải tu đạo! Thế nào là tu đạo? Ăn cơm là tu đạo, mặc áo là tu đạo, ngủ là tu đạo. Khi ăn cơm, phải ăn cho hết sạch, không thể chừa nửa bát, đổ vào thùng rát, làm tiêu hao phước báo. Khi mặc áo, phải mặc áo sạch sẽ, không thể mặc áo dơ bẩn, bằng không mất đi oai nghi. Khi ngủ thì, cũng phải mặc đồ ngủ sạch sẽ đàng hoàng, không thể cẩu thả, nếu người khác nhìn thấy, thật là khó coi. Nhất là người xuất gia, đi đứng nằm ngồi bốn oai nghi lớn, càng phải chú ý.

Vạn Phật Thánh Thành mới bắt đầu, nơi nơi phải có quy cụ, tất cả phải làm cho tốt. Trước hết phải từ chỗ nhỏ, mỗi người phải dọn dẹp phòng ngủ của mình cho sạch sẽ, dù một tờ giấy, một cây bút, đều phải để chỗ nên để; một cây kim, một sợi chỉ, cũng không thể để bậy bạ. Phải dưỡng thành tập quán tốt, thì tương lai đi ra ngoài tham phương, cũng phải tề chỉnh, sai một chút cũng không được, điểm này phải đặc biệt chú ý.

 

Ư bỉ nhất nhất Pháp môn trung                                   Ở trong mỗi mỗi pháp môn kia
Hựu thuyết chư Pháp bất khả thuyết                         Lại nói các pháp bất khả thuyết.
Ư bỉ nhất nhất chư Pháp trung                                    Ở trong mỗi mỗi chánh pháp kia.
Sở hữu quyết định bất khả thuyết                              Sở hữu quyết định bất khả thuyết.

Giảng: Trong bất khả thuyết pháp môn, mỗi thứ pháp môn, lại nói tất cả các pháp, cũng là bất khả thuyết. Trong các pháp bất khả thuyết, mỗi một thứ pháp, hết thảy quyết định, cũng là bất khả thuyết.

 

Ư bỉ nhất nhất quyết định trung                                  Ở trong mỗi mỗi quyết định kia
Điều phục chúng sanh bất khả thuyết                        Ðiều phục chúng sanh bất khả thuyết
Bất khả ngôn thuyết đồng loại Pháp,                          Bất khả ngôn thuyết pháp đồng loại
Bất khả ngôn thuyết đồng loại tâm,                            Bất khả ngôn thuyết tâm đồng loại.

Giảng: Trong bất khả thuyết quyết định, mỗi thứ quyết định, đều có thể điều phục tất cả chúng sinh cang cường, cũng là bất khả thuyết. Có pháp đồng loại không thể nói ra và tâm đồng loại không thể nói ra.

 

Bất khả ngôn thuyết dị loại Pháp,                                Bất khả ngôn thuyết pháp dị loại
Bất khả ngôn thuyết dị loại tâm,                                  Bất khả ngôn thuyết tâm dị loại
Bất khả ngôn thuyết dị loại căn                                    Bất khả ngôn thuyết căn dị loại
Bất khả ngôn thuyết dị loại ngữ,                                  Bất khả ngôn thuyết ngữ dị loại.

Giảng: Có pháp khác loại nhiều không thể nói ra được, có tâm khác loại nhiều không thể nói ra được, có căn khác loại không thể nói ra được, có lời lẽ khác loại không thể nói ra được.

 

Niệm niệm ư chư sở hạnh xứ                                        Niệm niệm những chỗ du hành
Điều phục chúng sanh bất khả thuyết.                       Ðiều phục chúng sanh bất khả thuyết
Sở hữu thần biến bất khả thuyết                                 Sở hữu thần biến bất khả thuyết
Sở hữu thị hiện bất khả thuyết,                                    Sở hữu thị hiện bất khả thuyết.

Giảng: Trong niệm niệm của Bồ Tát, tất cả chỗ sở hành, điều phục chúng sinh cang cường, đều thành chúng sinh nhu thuận, số lượng đó nhiều không thể nói ra được. Hết thảy thần thông biến hoá, cũng bất khả thuyết. Hết thảy tự tại thị hiện, cũng bất khả thuyết.

 

Ư trung thời kiếp bất khả thuyết                                 Trong đó thời kiếp bất khả thuyết
Ư trung sái biệt bất khả thuyết                                    Trong đó sai biết bất khả thuyết
Bồ Tát tất năng phân biệt thuyết                                 Bồ Tát đều hay phân biệt nói
Chư minh toán giả mạc năng biện.                              Người giỏi tính đếm không biện được.

Giảng: Trải qua trong các thời kiếp, cũng là bất khả thuyết. Ở trong hết thảy sự khác biệt, cũng là bất khả thuyết. Nhưng sự bất khả thuyết này, Bồ Tát đều phân biệt nói ra được. Tất cả những người tính toán giỏi, chẳng có cách chi làm được.

 

Nhất mao đoan xứ đại tiểu sát                                      Chỗ một đầu lông cõi lớn nhỏ
Tạp nhiễm thanh tịnh thô tế sát,                                  Tạp nhiễm thanh tịnh cõi thô tế
Như thị nhất thiết bất khả thuyết,                              Tất cả như vậy bất khả thuyết
Nhất nhất minh liễu khả phân biệt.                            Mỗi mỗi rõ ràng phân biệt được.

Giảng: Nơi đầu một sợi lông, có vô lượng cõi nước lớn và cõi nước nhỏ, có cõi nước tạp nhiễm và cõi nước thanh tịnh, có cõi nước thô và cõi nước tế. Những cõi nước như vậy, nhiều bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát thấu rõ từng cõi từng cõi, và phân biệt được rất rõ ràng.

 

Dĩ nhất quốc độ toái vi trần                                          Ðem một cõi nước nghiền làm bụi
Kỳ trần vô lượng bất khả thuyết,                                 Bụi đó vô lượng bất khả thuyết
Như thị trần số vô biên sát                                            Trần số vô biên cõi như vậy
Câu lai cọng tập nhất mao đoan.                                 Ðều đến đồng nhóm đầu một lông.

Giảng: Dùng một cõi nước, nghiền nát thành hạt bụi, số lượng những hạt bụi đó, nhiều bất khả thuyết. Vô lượng vô biên số hạt bụi cõi nước đó, thảy đều tụ tập tại một đầu sợi lông. Đó là cảnh giới trong nhỏ dung lớn.

 

Thử chư quốc độ bất khả thuyết,                                Những cõi nước này bất khả thuyết
Cọng tập mao đoan vô bách ải,                                    Ðồng nhóm đầu lông không chật hẹp
Bất sử mao đoan hữu tăng Đại,                                   Chẳng khiến đầu lông có thêm lớn
Nhi bỉ quốc độ câu lai tập.                                            Mà những cõi kia chung đến nhóm.

Giảng: Các cõi nước đó, nhiều bất khả thuyết, đều cùng tụ tập ở nơi đầu một sợi lông, nhưng không chật hẹp, cũng chẳng khiến cho đầu sợi lông lớn thêm, mà tất cả cõi nước đều tụ tập trên đầu sợi lông.

 

Ư trung sở hữu chư quốc độ,                                       Trên lông tất cả những cõi nước.
Hình tướng như bổn vô tạp loạn,                                 Hình tướng như cũ không tạp loạn
Như nhất quốc độ bất loạn dư,                                    Như một cõi chẳng loạn các cõi
Nhất thiết quốc độ giai như thị.                                  Tất cả cõi nước đều như vậy.

Giảng: Hết thảy các cõi nước trên đầu sợi lông, chẳng những không chật hẹp, mà hình tướng vẫn như cũ, chẳng có sự tạp loạn, đều có thứ tự. Một cõi nước tình hình như vậy, hết thảy cõi nước cũng đều như thế.

 

Hư không cảnh giới vô biên tế,                                     Hư không cảnh giới không biên tế
Tất bố mao đoan sử sung mãn,                                    Ðều để trên lông khiến đầy đủ
Như thị mao đoan chư quốc độ,                                   Ðầu lông cõi nước như vậy thảy
Bồ Tát nhất niệm giai năng thuyết.                              Bồ Tát một niệm đều hay nói.

Giảng: Cảnh giới hư không chẳng có bờ mé, đều để đầy dẫy nơi đầu sợi lông, khiến cho hư không đầy ắp không có không gian. Nhiều đầu sợi lông như vậy, trên mỗi đầu sợi lông, có bất khả thuyết cõi nước, nhưng Bồ Tát ở trong một niệm, đều nói ra được.

 

Ư nhất vi tế mao khổng trung                                      Trong một lỗ lông rất nhỏ bé
Bất khả thuyết sát thứ đệ nhập                                   Bất khả thuyết cõi tuần tự vào
Mao khổng năng thọ bỉ chư sát,                                  Lỗ lông hay chứa những cõi kia
Chư sát bất năng biến mao khổng.                             Các cõi chẳng khắp lỗ lông được.

Giảng: Trong một lỗ chân lông rất nhỏ, có bất khả thuyết bụi cõi, lần lượt tiến vào trong lỗ chân lông, mà trong lỗ chân lông dung nạp được các cõi nhiều như hạt bụi ấy, nhưng cõi nước nhiều như hạt bụi đó, không thể nào chiếm đầy lỗ chân lông.

 

Nhập thời kiếp số bất khả thuyết,                                Lúc nhập kiếp số bất khả thuyết
Thọ thời kiếp số bất khả thuyết,                                   Lúc thọ kiếp số bất khả thuyết
Ư thử hành liệt an trụ thời,                                           Ở lúc hàng liệt an trụ
Nhất thiết chư kiếp vô năng thuyết                            Tất cả những kiếp không nói được.

Giảng: Khi vào số lượng kiếp, cũng là bất khả thuyết. Khi thọ số lượng kiếp cũng bất khả thuyết. Khi hàng liệt an trụ, hết thảy tất cả kiếp, chẳng có cách chi có thể nói được rõ ràng, rốt ráo có bao nhiêu tiểu kiếp.

 

Như thị nhiếp thọ an trụ dĩ                                           Nhiếp thọ an trụ như vậy rồi
Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết,                                Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết
Nhập thời phương tiện bất khả thuyết                     Lúc nhập phương tiện bất khả thuyết
Nhập dĩ sở tác bất khả thuyết,                                     Nhập rồi chỗ làm bất khả thuyết.

Giảng: Sau khi nhiếp nhiếp thọ an trụ rồi, hết thảy cảnh giới bất khả thuyết bất khả thuyết. Khi vào phương tiện là bất khả thuyết, vào rồi, sở tác cũng bất khả thuyết.

 

Ý căn minh liễu bất khả thuyết                                    Ý căn sáng tỏ bất khả thuyết
Du lịch chư phương bất khả thuyết,                           Du lịch các phương bất khả thuyết
Dũng mãnh tinh tấn bất khả thuyết,                           Dũng mãnh tinh tấn bất khả thuyết
Tự tại thần biến bất khả thuyết,                                   Tự tại thần biến bất khả thuyết

Giảng: Ý căn của Bồ Tát minh bạch thấu rõ, là bất khả thuyết. Bồ Tát du lịch mười phương thế giới, giáo hoá chúng sinh, là bất khả thuyết. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn hành Bồ Tát đạo, là bất khả thuyết. Bồ Tát có thần thông tự tại biến hoá, là bất khả thuyết.

 

Sở hữu tư tánh bất khả thuyết                                     Sở hữu tư duy bất khả thuyết
Sở hữu đại nguyện bất khả thuyết,                              Sở hữu đại nguyện bất khả thuyết
Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết                                  Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết
Nhất thiết thông đạt bất khả thuyết                           Tất cả thông đạt bất khả thuyết.

Giảng: Sự tư duy của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Những đại nguyện của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Những cảnh giới của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đối với hết thảy tất cả đều thông đạt vô ngại, cũng là bất khả thuyết.

 

Thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết                      Thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết
Ngữ nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết,                       Ngữ nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết
Ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết                             Ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết
Tín giải thanh tịnh bất khả thuyết,                               Tín giải thanh tịnh bất khả thuyết

Giảng: Thân nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh không nhiễm, cũng là bất khả thuyết. Lời nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh không nhiễm, cũng là bất khả thuyết. Ý nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh không nhiễm, cũng là bất khả thuyết. Ba nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh đến cực điểm, chẳng có chút tư tưởng nhiễm ô nào. Bồ Tát đối với tin hiểu hành chứng rất thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết.

Chúng ta học Phật pháp, phải y chiếu “Tin, hiểu, hành, chứng” bốn giai đoạn này tu hành, mới có thể được giải thoát.

1. Tin: Nghĩa là không hoài nghi. Phải tin hiểu tam tạng mười hai bộ kinh của Phật nói. Đức Phật là bậc Thánh nhân không nói dối, lời lẽ nói ra đều chân thật. Phải tin nhân quả, do đó:
“Trồng dưa được dưa
Trồng đậu được đậu”.

Phải tin luân hồi, do đó:
“Tu thập thiện sinh về trời,
Giữ năm giới sinh làm người”.

Phải tin tất cả chúng sinh, đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Nếu giết hại một chúng sinh, tức là gián tiếp giết hại một vị Phật, do đó:

“Tin là nguồn gốc mẹ công đức

Nuôi lớn tất cả các pháp lành”.
2. Hiểu: Nghĩa là hiểu biết. Bất cứ chủ nghĩa và tư tưởng nào, nếu không hiểu biết triệt để, mà tin mù quáng, đó là mê tín. Cho nên phải có con mắt chọn pháp, biết lựa chọn thế nào là chánh pháp, thế nào là tà pháp. Tóm lại, nếu không trái ngược với truyền thống tư tưởng, thì có thể tin, nhưng phải được vị thiện tri thức chỉ dẫn, bằng không, tu mù luyện đui, lãng phí công phu, chẳng những không được lợi ích, thậm chí còn bị hại.

3. Hành: Nghĩa là đem công sức ra thực hành. Tin kinh điển của Phật nói rồi, tinh tấn nghiên cứu, hiễu rõ rồi, nếu không áp dụng tu hành, thì không lợi ích gì cả. Do đó: “Ngồi mà nói, không bằng đứng dậy đi”, bằng không, trở thành thiền nơi miệng lưỡi. Nói một trượng, không bằng làm một thước.

4. Chứng: Nghĩa là chứng được, cũng là điểm cuối của hành, đắc được sự thu hoạch rốt ráo. Do đó:
“Trồng trọt một phần,
Thu hoặch một phần”.

Nếu không nỗ lực trồng trọt, thì tuyệt đối không có gì để thu hoạch. Thu hoạch học Phật pháp là gì? Tức là chấm dứt sinh tử, đắc được cứu kính Niết Bàn. Cho nên phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, mới chứng được “Thường, lạc, ngã, tịnh”, bốn đức Niết Bàn, đó mới là khoái lạc thật sự, đó mới là mục đích tu học Phật pháp.

 

Diệu trí thanh tịnh bất khả thuyết                               Diệu trí thanh tịnh bất khả thuyết
Diệu tuệ thanh tịnh bất khả thuyết                             Diệu huệ thanh tịnh bất khả thuyết
Liễu chư thật tướng bất khả thuyết,                           Rõ các thiệt tướng bất khả thuyết
Đoạn chư nghi hoặc bất khả thuyết                             Dứt các nghi lầm bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát vì tu lục độ vạn hạnh, cho nên chứng được diệu quán sát trí, không những thanh tịnh, mà còn bất khả thuyết. Trí huệ vi diệu của Bồ Tát rất thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát thấu rõ lý thể thật tướng của các pháp, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã đoạn đoạn tuyệt kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, cũng là bất khả thuyết.

 

Xuất ly sanh tử bất khả thuyết,                                    Xuất ly sanh tử bất khả thuyết
Siêu thăng chánh vị bất khả thuyết                             Siêu thăng chánh vị bất khả thuyết
Thậm thâm tam muội bất khả thuyết                        Tam muội thâm bất khả thuyết
Liễu đạt nhất thiết bất khả thuyết,                             Tỏ thấu tất cả bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát đã thoát khỏi sinh tử của ba cõi, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã thăng lên chánh vị (Đẳng giác Bồ Tát), cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát hay nhập vào tam muội thâm sâu, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã đạt được đạo lý tất cả pháp đều không, đều do duyên khởi, mà không thực thể, cũng là bất khả thuyết.

 

Nhất thiết chúng sanh bất khả thuyết                     Tất cả chúng sanh bất khả thuyết
Nhất thiết Phật sát bất khả thuyết                           Tất cả cõi Phật bất khả thuyết
Tri chúng sanh thân bất khả thuyết                          Biết thân chúng sanh bất khả thuyết
Tri kỳ tâm lạc bất khả thuyết                                      Biết tâm họ muốn bất khả thuyết.

Giảng: Tất cả chúng sinh nhiều bất khả thuyết. Tất cả cõi Phật nhiều bất khả thuyết. Nhưng Bồ Tát biết tất cả thân chúng sinh, là bất khả thuyết. Lại biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết. Tóm lại, mỗi cử chỉ hành động lời nói của chúng sinh, Bồ Tát đều biết. Khởi vọng tưởng gì, Bồ Tát cũng đều biết, đều thấy.

 

Tri kỳ nghiệp quả bất khả thuyết,                               Biết nghiệp quả họ bất khả thuyết
Tri kỳ ý giải bất khả thuyết,                                          Biết ý giải họ bất khả thuyết
Tri kỳ phẩm loại bất khả thuyết                                   Biết phẩm loại họ bất khả thuyết
Tri kỳ chủng tánh bất khả thuyết,                               Biết chủng tánh họ bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát có thần thông bất khả thuyết, biết được nghiệp quả của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết. Biết được ý hiểu của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết. Biết được phẩm loại của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết. Biết được chủng tánh của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết.

 

Tri kỳ thọ thân bất khả thuyết,                                    Biết họ thọ thân bất khả thuyết
Tri kỳ sanh xứ bất khả thuyết,                                     Biết chỗ họ sanh bất khả thuyết
Tri kỳ chánh sanh bất khả thuyết                               Biết họ đương sanh bất khả thuyết
Tri kỳ sanh dĩ bất khả thuyết                                       Biết họ sanh rồi bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát biết cảnh giới nhập thai, trụ thai, thọ thân, của tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết tất cả chúng sinh, chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, xứ sở này cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả chúng sinh đang sinh ra, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả chúng sinh, sinh ra rồi, cũng là bất khả thuyết.

 

Tri kỳ giải liễu bất khả thuyết                                       Biết họ hiểu rõ bất khả thuyết
Tri kỳ thú hướng bất khả thuyết,                                 Biết họ xu hướng bất khả thuyết
Tri kỳ ngôn ngữ bất khả thuyết                                    Biết họ ngôn ngữ bất khả thuyết
Tri kỳ tác nghiệp bất khả thuyết                                  Biết họ tác nghiệp bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát biết cảnh giới hiểu biết và thấu rõ của tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới hướng về của tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết ngôn ngữ học của tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết nghiệp làm của tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết.

 

Bồ Tát như thị đại từ bi                                                Bồ Tát đại từ bi như vậy
Lợi ích nhất thiết chư thế gian                                   Lợi ích tất cả các thế gian
Phổ hiện kỳ thân bất khả thuyết,                              Hiện khắp thân mình bất khả thuyết
Nhập chư Phật sát bất khả thuyết,                           Vào các cõi Phật bất khả thuyết

Giảng: Bồ Tát đại từ bi như vậy, thấu rõ cảnh giới bất khả thuyết của tất cả chúng sinh, để lợi ích tất cả các chúng sinh thế gian. Bồ Tát khắp thị hiện thân mình, để giáo hoá tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đi vào các cõi Phật giáo hoá chúng sinh, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Kiến chư Bồ-tát bất khả thuyết,                                  Thấy các Bồ Tát bất khả thuyết
Phát sanh trí tuệ bất khả thuyết,                                Pháp sanh trí huệ bất khả thuyết
Thỉnh vấn chánh pháp bất khả thuyết                       Thỉnh nói chánh pháp bất khả thuyết
Phu dương Phật giáo bất khả thuyết,                        Biển bày Phật giáo bất khả thuyết

Giảng: Thấy được tất cả Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Phát sinh ra tất cả trí huệ, cũng là bất khả thuyết. Hay thưa hỏi tất cả chánh pháp, cũng là bất khả thuyết. Xiển dương tất cả Phật giáo, cũng là bất khả thuyết.

 

Hiện chủng chủng thân bất khả thuyết,                     Hiện các thứ thân bất khả thuyết
Nghệ chư quốc độ bất khả thuyết,                               Ðến các cõi nước bất khả thuyết
Thị hiện thần thông bất khả thuyết                             Thị hiện thần thông bất khả thuyết
Phổ biến thập phương bất khả thuyết,                       Khắp cùng mười phương bất khả thuyết

Giảng: Bồ Tát tuỳ các loài chúng sinh, mà hiện ra đủ thứ thân, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đến cõi nước chư Phật mười phương, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát thị hiện đủ thứ thần thông, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát khắp cùng mười phương thế giới, cũng là bất khả thuyết.

 

Xứ xứ phần thân bất khả thuyết                                 Xứ xứ phân thân bất khả thuyết
Thân cận chư Phật bất khả thuyết,                            Gần gũi chư Phật bất khả thuyết
Tác chư cung cụ bất khả thuyết                                  Sắm đồ cúng dường bất khả thuyết
Chủng chủng vô lượng bất khả thuyết                      Nhiều thứ vô lượng bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát phân thân đến các nơi, để vì chúng sinh thuyết pháp, phân thân nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát đến các cõi nước chư Phật mười phương, gần gũi chư Phật, có chư Phật nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát dùng tất cả đồ trang nghiêm, để cúng dường tất cả chư Phật, nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát dùng đủ thứ vô lượng đồ cúng dường, nhiều bất khả thuyết.

 

Thanh tịnh chúng bảo bất khả thuyết                         Bửu vật thanh tịnh bất khả thuyết
Thượng diệu liên hoa bất khả thuyết                          Liên hoa thượng diệu bất khả thuyết
Tối thắng hương man bất khả thuyết                         Tràng thơm tối thắng bất khả thuyết
Cúng dường Như Lai bất khả thuyết                           Cúng dường Như Lai bất khả thuyết.

Giảng: Dùng các báu thanh tịnh để cúng dường Phật, cũng là bất khả thuyết. Dùng các thứ hoa sen tốt đẹp tối thượng để cúng dường Phật, cũng là bất khả thuyết. Dùng tràng hương hoa thù thắng để cúng dường Phật, cũng là bất khả thuyết. Rộng tu cúng dường tất cả Như Lai, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Thanh tịnh tín tâm bất khả thuyết,                             Tín tâm thanh tịnh bất khả thuyết
Tối thắng ngộ giải bất khả thuyết,                               Ngộ giải tối thắng bất khả thuyết
Tăng thượng chí lạc bất khả thuyết                            Chí nguyện tăng thượng bất khả thuyết
Cung kính chư Phật bất khả thuyết                            Cung kính chư Phật bất khả thuyết.

Giảng: Việc tin Phật quan trọng nhất là phải có tín tâm thanh tịnh. Nếu chẳng có tín tâm, thì cũng giống như phiêu lãng ở trong hư không, chẳng có sự thành tựu. Tín tâm thanh tịnh này, cũng là bất khả thuyết. Ngộ hiểu tối thù thắng, cũng là bất khả thuyết. Chí thích tăng thượng, cũng là bất khả thuyết. Cung kính cúng dường chư Phật, cũng là bất khả thuyết.

 

Tu hành ư thí bất khả thuyết                                       Tu hành bố thí bất khả thuyết
Kỳ tâm quá khứ bất khả thuyết,                                 Tâm đó quá khứ bất khả thuyết
Hữu cầu giai thí bất khả thuyết                                   Có cầu đều thí bất khả thuyết
Nhất thiết tất thí bất khả thuyết                                Tất cả đều thí bất khả thuyết

Giảng: Tu hành phải bố thí, mới có thể cứu độ chúng sinh. Tâm tu hành bố thí, cũng là bất khả thuyết. Bồ đề tâm của Bồ Tát phát ra trong quá khứ, cũng là bất khả thuyết. Chúng sinh có cầu gì, Bồ Tát đều bố thí cái đó, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát chẳng những bố thí cho người cần, mà cũng bố thí cho đạo tràng của chư Phật, thanh tịnh trang nghiêm, cũng là bất khả thuyết.

 

Trì giới thanh tịnh bất khả thuyết                                Trì giới thanh tịnh bất khả thuyết
Tâm ý thanh tịnh bất khả thuyết,                                Tâm ý thanh tịnh bất khả thuyết
Tán thán chư Phật bất khả thuyết                               Tán thán chư Phật bất khả thuyết
Ái lạc chánh pháp bất khả thuyết                                Mến thích chánh pháp bất khả thuyết.

Giảng: Người tin Phật, nhất định phải giữ giới thanh tịnh, giống như ở trong căn nhà sạch sẽ; nếu không giữ giới thanh tịnh, cũng giống như ở trong căn nhà xí. Giữ giới thanh tịnh thì không phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm giới lớn căn bản. Tâm ý thanh tịnh, thì không phạm tham, sân, si, mạn, nghi, và thân, biên, giới, kiến, tà, mười thứ sử. Tán thán khen ngợi công đức của chư Phật, ưa thích học tập chánh pháp của chư Phật, đều nhiều bất khả thuyết.

 

Thành tựu chư nhẫn bất khả thuyết                          Thành tựu các nhẫn bất khả thuyết
Vô sanh Pháp nhẫn bất khả thuyết,                            Vô sanh pháp nhẫn bất khả thuyết
Cụ túc tịch tĩnh bất khả thuyết,                                   Ðầy đủ tịch tịnh bất khả thuyết
Trụ tịch tĩnh địa bất khả thuyết,                                  Trụ tịch tịnh địa bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát tu hành nhất định phải thực hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục mới đến được bờ kia. Thế nào là bờ kia? Tức là bất khả thuyết. Có người nói: “Bất khả thuyết! Làm thế nào đến được bờ kia? Làm thế nào thành tựu được Ba la mật”? Nếu chẳng phải Ba la mật, thì có thể nói ra được. Vì là Ba la mật, cho nên mới không thể nói được (bất khả thuyết)! Thành tựu tất cả nhẫn, ngộ được vô sinh pháp nhẫn (không thấy có chút pháp sinh, không thấy có chút pháp diệt, nhẫn chịu nơi tâm), đó tức là bất khả thuyết. Nói không ra được, làm sao nói? Đầy đủ tịch tĩnh, cũng là bất khả thuyết. Nếu nói ra được, thì chẳng đầy đủ tịch tĩnh! Trụ tại bậc tịch tĩnh, cũng là bất khả thuyết.

 

Khởi đại tinh tấn bất khả thuyết                                  Khởi đại tinh tấn bất khả thuyết
Kỳ tâm quá khứ bất khả thuyết                                   Tâm đó quá khứ bất khả thuyết
Bất-thoái-chuyển tâm bất khả thuyết                        Tâm chẳng thối chuyển bất khả thuyết
Bất khuynh động tâm bất khả thuyết,                       Tâm chẳng khuynh động bất khả thuyết

Giảng: Bồ Tát sinh khởi tâm tinh tấn lớn nhất, cũng là bất khả thuyết. Vì quá nhiều, nói cũng nói không hết được. Trong quá khứ tất cả pháp bất khả thuyết, hiện tại tất cả pháp bất khả thuyết, vị lại tất cả pháp bất khả thuyết. Tại sao? Vì tâm quá khứ không thể đắc được, tâm hiện tại không thể đắc được, tâm vị lai không thể đắc được. Vì ba tâm không thể đắc được, cho nên chẳng có gì có thể nói. Nếu nói được, thì tâm bất thối chuyển đã thối chuyển rồi. Tức nhiên tâm chẳng thối chuyển, tại sao phải nói ra? Phàm là có thể nói ra, tức là thối chuyển, cho nên bất khả thuyết (không thể nói). Chẳng khuynh hướng, chẳng động tâm, lại có gì có thể nói, cũng là không thể nói.

 

Nhất thiết định tạng bất khả thuyết,                          Tất cả định tạng bất khả thuyết
Quan sát chư Pháp bất khả thuyết,                             Quan sát các pháp bất khả thuyết
Tịch nhiên tại định bất khả thuyết,                              Tịch nhiên tại định bất khả thuyết.
Liễu đạt chư Thiền bất khả thuyết,                              Tỏ thấu các thiền bất khả thuyết

Giảng: Trong tất cả định tạng (nhập định), cũng là bất khả thuyết. Nếu nói, đó là xuất định. Quán sát tất cả các pháp, cũng là bất khả thuyết. Tịch nhiên ở trong định, cũng là bất khả thuyết. Thấu rõ thông đạt cảnh giới của tất cả các thiền, cũng là bất khả thuyết.

 

Trí tuệ thông đạt bất khả thuyết                                  Trí huệ thông đạt bất khả thuyết
Tam muội tự tại bất khả thuyết                                   Tam muội tự tại bất khả thuyết
Liễu đạt chư Pháp bất khả thuyết                               Tỏ thấu các pháp bất khả thuyết
Minh kiến chư Phật bất khả thuyết,                           Thấy rõ chư Phật bất khả thuyết.

Giảng: Trí huệ thông đạt rồi, còn có gì để nói? Cho nên nói bất khả thuyết. Tam muội (chánh định chánh thọ) đã nhậm vận tự tại, muốn nhập định, liền nhập định; muốn xuất định, liền xuất định. Nhập định xuất định, động tĩnh nhất như. Hai mà chẳng hai, cũng chẳng có gì để nói. Thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật tướng, đó cũng là bất khả thuyết. Thấy rõ mười phương chư Phật, đó cũng là bất khả thuyết.

 

Tu vô lượng hạnh bất khả thuyết                                 Tu vô lượng hạnh bất khả thuyết
Phát quảng đại nguyện bất khả thuyết,                      Phát quảng đại nguyện bất khả thuyết
Thậm thâm cảnh giới bất khả thuyết                           Cảnh giới thậm thâm bất khả thuyết
Thanh tịnh Pháp môn bất khả thuyết,                         Pháp môn thanh tịnh bất khả thuyết.

Giảng: Tu vô lượng vô biên hạnh rộng lớn, phát vô lượng vô biên nguyện rộng lớn, đều là bất khả thuyết. Đắc được cảnh giới thâm sâu, và pháp môn thanh tịnh, đều là bất khả thuyết, phàm là nói ra đều chẳng phải.

Thế nào là nguyện rộng lớn? Tức là tu nhẫn nhục tam muội, tức cũng là phải chịu đựng. Bất cứ như thế nào, đều phải nhẫn thọ. Ai áp bức mình, phải nhẫn thọ, không nóng giận. Ai nhục mạ tôi, phải nhẫn thọ, không nóng giận. Vì học Phật pháp, phải nhẫn thọ chịu đựng.

 

Bồ Tát pháp lực bất khả thuyết                                   Bồ Tát pháp lực bất khả thuyết
Bồ Tát pháp trụ bất khả thuyết,                                  Bồ Tát pháp trụ bất khả thuyết
Bỉ chư chánh niệm bất khả thuyết                             Những chánh niệm kia bất khả thuyết
Bỉ chư Pháp giới bất khả thuyết                                  Những pháp giới kia bất khả thuyết.

Giảng: Pháp lực của Bồ Tát tu, cũng là bất khả thuyết, Bồ Tát dùng pháp phương tiện trụ thế, cũng là bất khả thuyết. Tất cả chánh niệm của Bồ Tát, cũng bất khả thuyết. Tất cả cảnh giới của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết.

Không thể nói, không thể nói, vẫn nói. Hôm nay tôi làm thủ ca, thủ ca từ này, không nhất định là tốt, các vị hãy ghi nhớ, đem ra để sửa lại, xem thử ai sửa tốt, thì dùng người đó. Bài kệ của tôi nói, ca từ v.v… bất cứ ai cũng đều có thể sửa, chẳng phải một chữ không thể bớt, cũng chẳng phải một chữ không thể thêm, tức chẳng phải kim châm, cũng chẳng phải ngọc luật. Bây giờ hãy chú ý nghe:

“Tận hư không
Phật tánh sung mãn
Khắp pháp giới
Hữu tình uẩn dục trước.

Chúng sinh thành Phật
Phật hoá đồng bào
Vạn pháp do tâm tạo!
Đoàn kết nhất chí

Phục hưng thánh giáo
Cùng phấn chấn
Đồng nỗ lực
Dũng mãnh hướng đạo

Phải đại công
Trừ ích kỷ
Tâm thẳng tốt nhất
Bảy báu bên trong

Rửa sạch trần ai
Thanh tịnh quang minh
Vạn Phật diệu giác”.

 

Tu phương tiện trí bất khả thuyết                               Tu trí phương tiện bất khả thuyết
Học thậm thâm trí bất khả thuyết                               Học trí thậm thâm bất khả thuyết
Vô lượng trí tuệ bất khả thuyết                                    Vô lượng trí huệ bất khả thuyết
Cứu cánh trí tuệ bất khả thuyết,                                 Trí huệ rốt ráo bất khả thuyết

Giảng: Bồ Tát tu hành phương tiện trí huệ, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát học tập trí huệ thâm sâu, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có vô lượng trí huệ, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có trí huệ rốt ráo, cũng là bất khả thuyết.

 

Bỉ chư Pháp trí bất khả thuyết,                                   Những pháp trí kia bất khả thuyết
Bỉ tịnh Pháp luân bất khả thuyết                                Tịnh pháp luân kia bất khả thuyết
Bỉ Đại pháp vân bất khả thuyết                                   Ðại pháp vân kia bất khả thuyết
Bỉ đại pháp vũ bất khả thuyết,                                     Ðại pháp vũ kia bất khả thuyết

Giảng: Bồ Tát có tất cả các pháp trí huệ, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có pháp luân thanh tịnh trí huệ, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có sức lực hưng đại pháp vân, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có sức lực mưa đại pháp vũ, cũng là bất khả thuyết.

 

Bỉ chư thần lực bất khả thuyết,                                    Những thần lực kia bất khả thuyết
Bỉ chư phương tiện bất khả thuyết,                            Những phương tiện kia bất khả thuyết
Nhập không tịch trí bất khả thuyết                             Nhập trí không tịch bất khả thuyết
Niệm niệm tướng tục bất khả thuyết,                        Niệm niệm tiếp nối bất khả thuyết.

Giảng: Hết thảy tất cả sức thần thông của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Hết thảy tất cả pháp phương tiện của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát chứng nhập trí huệ không tịch, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát niệm niệm liên tục, cũng là bất khả thuyết.

 

Vô lượng hạnh môn bất khả thuyết,                            Vô lượng hạnh môn bất khả thuyết
Niệm niệm hằng trụ bất khả thuyết,                           Niệm niệm hằng trụ bất khả thuyết
Chư Phật sát hải bất khả thuyết,                                 Chư Phật sát hải bất khả thuyết
Tất năng vãng nghệ bất khả thuyết,                            Ðều hay qua đến bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát có vô lượng hạnh môn, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát niệm niệm thường trụ ở trong vô lượng pháp môn, cũng là bất khả thuyết. Biển cõi chư Phật mười phương, tuy nhiên nhiều bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát đi đến khắp cùng hết thảy biển cõi của chư Phật, để giáo hoá chúng sinh. Bụi cõi như biển cả, vô lượng vô biên, cũng là bất khả thuyết.

 

Chư sát sái biệt bất khả thuyết,                                    Các cõi sai biệt bất khả thuyết
Chủng chủng thanh tịnh bất khả thuyết,                    Các thứ thanh tịnh bất khả thuyết
Sái biệt trang nghiêm bất khả thuyết                          Sai biệt trang nghiêm bất khả thuyết
Vô biên sắc tướng bất khả thuyết,                               Vô biên sắc tướng bất khả thuyết

Giảng: Mỗi một cõi Phật có đủ thứ hình tướng khác nhau, cũng là bất khả thuyết. Đủ thứ thế giới thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết. Có thế giới thanh tịnh, cũng có thế giới nhiễm ô. Thế giới có sự khác nhau về hình dáng, và sự trang nghiêm, cũng là bất khả thuyết. Phật có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, cho nên nói vô biên sắc tướng bất khả thuyết.

 

Chủng chủng gian thác bất khả thuyết                       Các thứ xen lẫn bất khả thuyết
Chủng chủng diệu hảo bất khả thuyết                        Các thứ xinh đẹp bất khả thuyết
Thanh tịnh Phật độ bất khả thuyết                              Cõi Phật thanh tịnh bất khả thuyết
Tạp nhiễm thế giới bất khả thuyết,                              Thế giới tạp nhiễm bất khả thuyết.

Giảng: Trên thế giới có đủ thứ châu báu, hổ tương sen tạp, cũng là bất khả thuyết. Có đủ thứ trang nghiêm tốt đẹp, cũng là bất khả thuyết. Có cõi Phật thanh tịnh, giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc và thế giới Đông Phương Lưu Ly, cũng là bất khả thuyết. Có thế giới tạp nhiễm, giống như đời ác năm trược (thế giới của chúng ta đang ở), cũng là bất khả thuyết.

 

Tri kỳ chúng sanh bất khả thuyết                                Biết rõ chúng sanh bất khả thuyết
Tri kỳ chủng tánh bất khả thuyết                                Biết chủng tánh họ bất khả thuyết
Tri kỳ nghiệp báo bất khả thuyết                                 Biết nghiệp báo họ bất khả thuyết
Tri kỳ tâm hành bất khả thuyết,                                  Biết tâm hành họ bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát thấu rõ tâm tánh chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết chủng tánh chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết nghiệp báo chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết tâm hạnh chúng sinh, cũng là bất khả thuyết.

 

Tri kỳ căn tánh bất khả thuyết,                                    Biết căn tánh họ bất khả thuyết
Tri kỳ giải dục bất khả thuyết                                       Biết giải dục họ bất khả thuyết
Tạp nhiễm thanh tịnh bất khả thuyết                        Tạp nhiễm thanh tịnh bất khả thuyết
Quan sát điều phục bất khả thuyết                            Quán sát điều phục bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát biết căn tánh của mỗi chúng sinh, hoặc là thiện căn, hoặc là ác căn, cũng là bất khả thuyết. Lại biết hết thảy chúng sinh, sự hiểu biết của họ như thế nào, lòng ham muốn của họ là gì, cũng là bất khả thuyết. Lại biết hết thảy chúng sinh, tư tưởng của họ là tạp nhiễm, hoặc là thanh tịnh. Bồ Tát quán sát hết thảy chúng sinh, dùng phương pháp gì để điều phục, cũng là bất khả thuyết.

 

Biến hóa tự tại bất khả thuyết                                      Biến hoá tự tại bất khả thuyết
Hiện chủng chủng thân bất khả thuyết                      Hiện nhiều loại thân bất khả thuyết
Tu hành tinh tấn bất khả thuyết                                  Tu hành tinh tấn bất khả thuyết
Độ thoát chúng sanh bất khả thuyết,                          Ðộ thoát chúng sanh bất khả thuyết.

Giảng: Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, Bồ Tát dùng đủ thứ biến hoá tự tại để giáo hoá, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát thị hiện đủ thứ thân để giáo hoá, cũng là bất khả thuyết. Tu hành đạo bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, cũng là bất khả thuyết. Độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, cũng là bất khả thuyết.

 

Thị hiện thần biến bất khả thuyết                                Thị hiện thần biến bất khả thuyết
Phóng đại quang minh bất khả thuyết                         Phóng đại quang minh bất khả thuyết
Chủng chủng sắc tướng bất khả thuyết                      Các thứ sắc tướng bất khả thuyết
Lệnh chúng sanh tịnh bất khả thuyết                          Khiến chúng sanh tịnh bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát thị hiện đủ thứ thần thông biến hoá, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát phóng đại quang minh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có đủ thứ sắc tướng, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ trở về nguồn cội, khôi phục thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết.

 

Nhất nhất mao khổng bất khả thuyết                          Mỗi mỗi lỗ lông bất khả thuyết
Phóng quang minh võng bất khả thuyết                      Phóng lưới quang minh bất khả thuyết
Quang võng hiện sắc bất khả thuyết                            Lưới quang hiện sắc bất khả thuyết
Phổ chiếu Phật sát bất khả thuyết                               Chiếu khắp cõi Phật bất khả thuyết.

Giảng: Trong hết thảy lỗ lông trên thân của Bồ Tát, thảy đều phóng ra vô lượng lưới đại quang minh, quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau, vô lượng vô tận, vô tận trùng trùng. Trong mỗi lưới đại quang minh, lại hiện ra đủ thứ màu sắc, do đó: “Năm quang mười màu, xán lạn chói mắt”. Mỗi lưới quang minh, chiếu khắp cõi nước chư Phật mười phương. Cảnh giới này, vẫn là bất khả thuyết bất khả thuyết.

 

Dũng mãnh vô úy bất khả thuyết                                 Dũng mãnh vô úy bất khả thuyết
Phương tiện thiện xảo bất khả thuyết,                       Phương tiện thiện xảo bất khả thuyết
Điều phục chúng sanh bất khả thuyết                         Ðiều phục chúng sanh bất khả thuyết
Lệnh xuất sanh tử bất khả thuyết,                               Khiến thoát sanh tử bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát thường phát tâm dũng mãnh và tâm vô uý, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ pháp môn khéo léo, để giáo hoá chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Chúng sinh thế giới Ta Bà, cử tâm động niệm, đâu chẳng phải là tạo tội, đâu chẳng phải là nghiệp. Cang cường thành tánh, khó điều khó phục, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát khiến cho chúng sinh đó chấm dứt sinh tử, thẳng đến bờ kia, cũng là bất khả thuyết.

 

Thanh tịnh thân nghiệp bất khả thuyết                     Thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết
Thanh tịnh ngữ nghiệp bất khả thuyết,                      Ngữ nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết
Vô biên ý nghiệp bất khả thuyết                                   Ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết
Thù thắng diệu hạnh bất khả thuyết,                          Diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, khiến cho thân nghiệp của chúng sinh thanh tịnh, không nhiễm trước, khiến cho lời nghiệp của chúng sinh thanh tịnh không nhiễm trước, khiến cho ý nghiệp của chúng sinh thanh tịnh không nhiễm trước. Vô lượng vô biên ba nghiệp, thảy đều thanh tịnh, đều là bất khả thuyết. Hạnh môn thù thắng vi diệu của Bồ Tát tu, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Thành tựu trí bảo bất khả thuyết,                              Thành tựu trí bửu bất khả thuyết
Thâm nhập Pháp giới bất khả thuyết                        Thâm nhập pháp giới bất khả thuyết
Bồ Tát tổng trì bất khả thuyết                                     Bồ Tát tổng trí bất khả thuyết
Thiện năng tu học bất khả thuyết,                             Khéo hay tu học bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát thành tựu trí huệ diệu báu, nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát nhập vào pháp giới, hợp với pháp giới mà làm một, nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát hay tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát khéo tu học tất cả pháp môn, nhiều bất khả thuyết.

 

Trí giả âm thanh bất khả thuyết                                  Âm thanh bực trí bất khả thuyết
Âm thanh thanh tịnh bất khả thuyết                          Âm thanh thanh tịnh bất khả thuyết
Chánh niệm chân thật bất khả thuyết                       Chánh niệm chơn thiệt bất khả thuyết
Khai ngộ chúng sanh bất khả thuyết,                          Khai ngộ chúng sanh bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát có âm thanh vi diệu, cũng bất khả thuyết. Âm thanh của Bồ Tát thanh tịnh, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát lúc nào cũng chánh niệm, chẳng có tà niệm; lúc nào cũng chân thật, chẳng hư nguỵ, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, thọ đủ thứ khổ. Tại sao? Vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh khai ngộ, hiểu rõ thế gian là khổ, xuất thế gian là vui. Khai ngộ chúng sinh cũng bất khả thuyết.

 

Cụ túc uy nghi bất khả thuyết                                      Ðầy đủ oai nghi bất khả thuyết.
Thanh tịnh tu hành bất khả thuyết                            Thanh tịnh tu hành bất khả thuyết
Thành tựu vô úy bất khả thuyết                                  Thành tựu vô úy bất khả thuyết
Điều phục thế gian bất khả thuyết,                             Ðiều phục thế gian bất khả thuyết.

Giảng: Cử chỉ hành động, lời nói việc làm của Bồ Tát, đều y theo quy cụ, có pháp tắc, đều đầy đủ oai nghi. Do đó: “Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh”, nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, đều có nghi tắc, chẳng tổn oai đức, vì bốn đại oai nghi. Do đó: “Hành như phong, lập như tùng, toạ như chung, ngoạ như cung”, oai nghi này, cũng nhiều bất khả thuyết. Tâm của Bồ Tát chẳng có phiền não, tu hành hạnh môn thanh tịnh, cũng nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát thành tựu vô uý, điều phục thế gian, đều là bất khả thuyết.

 

Chư Phật tử chúng bất khả thuyết                              Những chúng Phật tử bất khả thuyết
Thanh tịnh thắng hạnh bất khả thuyết                      Thắng hạnh thanh tịnh bất khả thuyết
Xưng thán chư Phật bất khả thuyết,                           Ngợi khen chư Phật bất khả thuyết
Tán dương vô tận bất khả thuyết                                Ngợi khen vô tận bất khả thuyết.

Giảng: Hết thảy đệ tử của Phật và thính chúng pháp hội, cũng bất khả thuyết. Tu hành hạnh môn thanh tịnh thù thắng, cũng bất khả thuyết. Tán thán khen ngợi công đức mười phương chư Phật, cũng bất khả thuyết. Khen ngợi chẳng cùng tận, cũng bất khả thuyết.

 

Thế gian Đạo sư bất khả thuyết                                   Thế gian Ðạo Sư bất khả thuyết
Diễn thuyết tán thán bất khả thuyết,                        Diễn thuyết khen ngợi bất khả thuyết
Bỉ chư Bồ-tát bất khả thuyết                                        Chư Bồ Tát kia bất khả thuyết
Thanh tịnh công đức bất khả thuyết                           Công đức thanh tịnh bất khả thuyết.

Giảng: Thế gian có vô lượng đạo sư, cũng bất khả thuyết. Diễn nói tất cả các pháp, khen ngợi tất cả chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Trong pháp hội, có tất cả Bồ Tát, cũng bất khả thuyết. Công đức thanh tịnh của Bồ Tát, cũng bất khả thuyết.

 

Bỉ chư biên tế bất khả thuyết                                       Các biên tế kia bất khả thuyết
Năng trụ kỳ trung bất khả thuyết,                               Hay trụ trong đó bất khả thuyết
Trụ trung trí tuệ bất khả thuyết,                                 Trí huệ trong trụ bất khả thuyết
Tận chư kiếp trụ vô năng thuyết,                                 Hết những kiếp trụ không nói được.

Giảng: Bờ mé công đức của Bồ Tát, là bất khả thuyết. Bồ Tát trụ ở trong đó, là bất khả thuyết. Trụ trong nhiều kiếp tu trí huệ bất khả thuyết. Cùng tận tất cả kiếp, rốt ráo trụ bao nhiêu thời gian, chẳng cách chi có thể nói được.

 

Hân lạc chư Phật bất khả thuyết                                 Mến thích chư Phật bất khả thuyết
Trí tuệ bình đẳng bất khả thuyết,                                Trí huệ bình đẳng bất khả thuyết
Thiện nhập chư Pháp bất khả thuyết                          Khéo vào các pháp bất khả thuyết
Ư pháp vô ngại bất khả thuyết,                                    Nơi pháp vô ngại bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát hoan hỉ ưa thích tất cả chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Trí huệ của Bồ Tát và trí huệ của Phật là bình đẳng, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát kheo vào tất cả các pháp, chứng được các pháp thật tướng, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đối với tất cả các pháp, viên dung vô ngại, cũng là bất khả thuyết.

 

Tam thế như không bất khả thuyết,                           Tam thế như không bất khả thuyết
Tam thế trí tuệ bất khả thuyết,                                    Tam thế trí huệ bất khả thuyết
Liễu đạt tam thế bất khả thuyết                                  Thấu rõ tam thế bất khả thuyết
Trụ ư trí tuệ bất khả thuyết,                                         Trụ nơi trí huệ bất khả thuyết.

Giảng: Đời quá khứ bất khả đắc, đời hiện tại bất khả đắc, đời vị lai bất khả đắc. Tại sao? Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại cũng không ngừng, vị lai thì chưa đến. Ba đời giống như không, là bất khả thuyết. Tuy nhiên ba đời như không, nhưng trong pháp thế gian không thể nói là không. Tại sao? Nếu nói là không, chúng sinh nghe được bèn sinh khởi tưởng đoạn diệt. Cho nên tại như không, lại biết chẳng không, đó là một thứ trí huệ. Người có trí huệ, thấy tất cả pháp đều là viên dung vô ngại. Ba đời như không, ba đời trí huệ, cảnh giới đó đều là bất khả thuyết. Bồ Tát biết rõ thông đạt đạo lý ba đời như không, ba đời như có, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát trụ ở trong trí huệ quang minh, cũng là bất khả thuyết.

 

Thù thắng diệu hạnh bất khả thuyết                           Diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết
Vô lượng đại nguyện bất khả thuyết,                          Vô lượng đại nguyện bất khả thuyết
Thanh tịnh đại nguyện bất khả thuyết                       Ðại nguyện thanh tịnh bất khả thuyết
Thành tựu Bồ-đề bất khả thuyết,                                Thành tựu Bồ đề bất khả thuyết

Giảng: Bồ Tát chứng được diệu hạnh thù thắng, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát phát vô lượng đại nguyện, cũng là bất khả thuyết. Thanh tịnh đại nguyện, mà tư tưởng không nhiễm ô, cũng là bất khả thuyết. Thành tựu bồ đề, vô thượng giác đạo, cũng là bất khả thuyết.

 

Chư Phật Bồ-đề bất khả thuyết                                   Chư Phật Bồ đề bất khả thuyết
Phát sanh trí tuệ bất khả thuyết,                                Phát sanh trí huệ bất khả thuyết
Phân biệt nghĩa lý bất khả thuyết                               Phân biệt nghĩa lý bất khả thuyết
Tri nhất thiết pháp bất khả thuyết,                            Biết tất cả pháp bất khả thuyết.

Giảng:  Mười phương chư Phật chứng được bồ đề giác đạo, cũng là bất khả thuyết. Trí huệ phát sinh cũng là bất khả thuyết. Phân biệt các thứ nghĩa lý, cũng là bất khả thuyết. Biết tất cả các pháp, cũng là bất khả thuyết.

 

Nghiêm tịnh Phật sát bất khả thuyết                           Nghiêm tịnh cõi Phật bất khả thuyết
Tu hành chư lực bất khả thuyết,                                  Tu hành các lực bất khả thuyết
Trường thời tu tập bất khả thuyết                               Tu tập lâu dài bất khả thuyết
Nhất niệm ngộ giải bất khả thuyết,                              Một niệm ngộ giải bất khả thuyết

Giảng:  Trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Tu hành thập lực, cũng là bất khả thuyết. Từ vô lượng kiếp đến nay, tu tập bồ đề giác đạo, cũng là bất khả thuyết. Ở trong một niệm, ngộ hiểu lý sinh tử luân hồi, cũng là bất khả thuyết.

 

Chư Phật tự tại bất khả thuyết,                                   Chư Phật tự tại bất khả thuyết
Quảng diễn chánh pháp bất khả thuyết,                     Diễn rộng chánh pháp bất khả thuyết
Chủng chủng thần lực bất khả thuyết                         Các thứ thần lực bất khả thuyết
Thị hiện thế gian bất khả thuyết,                                 Thị hiện thế gian bất khả thuyết

Giảng: Tự tại thần lực của mười phương chư Phật, cũng là bất khả thuyết. Chư Phật rộng nói chánh pháp, cũng là bất khả thuyết. Đủ thứ thần thông lực, cũng là bất khả thuyết. Thị hiện nơi thế gian, để giáo hoá chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Tóm lại, những cảnh giới đó, không thể dùng tâm nghĩ, không thể dùng lời lẽ bàn luận, thật là diệu không thể tả.

 

Thanh tịnh Pháp luân bất khả thuyết                          Thanh tịnh pháp luân bất khả thuyết
Dũng mãnh năng chuyển bất khả thuyết,                   Dũng mãnh hay chuyển bất khả thuyết
Chủng chủng khai diễn bất khả thuyết                        Các thứ khai diễn bất khả thuyết
Ai mẩn thế gian bất khả thuyết.                                   Thương xót thế gian bất khả thuyết.

Giảng: Thường chuyển thanh tịnh diệu pháp luân, cũng là bất khả thuyết. Dũng mãnh tinh tấn để chuyển bánh xe pháp vô thượng, cũng là bất khả thuyết. Khai diễn đủ thứ diệu pháp môn, cũng là bất khả thuyết. Thương xót tất cả chúng sinh thế gian, cũng là bất khả thuyết.

 

Bất khả ngôn thuyết nhất thiết kiếp                           Bất khả ngôn thuyết tất cả kiếp
Tán bất khả thuyết chư công đức                                Khen những công đức bất khả thuyết
Bất khả thuyết kiếp do khả tận,                                   Bất khả thuyết kiếp còn hết được
Bất khả thuyết đức bất khả tận.                                  Bất khả thuyết đức chẳng thể hết.

Giảng: Bồ Tát ở trong tất cả kiếp bất khả thuyết, để tán thán khen ngợi công đức bất khả thuyết của chư Phật. Bất khả thuyết kiếp, vẫn không khi nào hết được, nhưng chư Phật có công đức bất khả thuyết, không cách chi nói hết được.

 

Bất khả ngôn thuyết chư Như Lai                               Bất khả ngôn thuyết chư Như Lai
Bất khả ngôn thuyết chư thiệt căn                              Bất khả ngôn thuyết những thiệt căn
Thán Phật bất khả ngôn thuyết đức,                           Khen bất khả thuyết đức của Phật
Bất khả thuyết kiếp vô năng tận.                                 Bất khả thuyết kiếp không hết được.

Giảng: Có các Như Lai nhiều không thể nói, có các căn lưỡi nhiều không thể nói, để tán thán Phật có công đức nhiều bất khả thuyết. Trong các kiếp nhiều bất khả thuyết, cũng nói không hết được công đức của Phật.

 

Thập phương sở hữu chư chúng sanh,                        Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhất thiết đồng thời thành chánh giác,                      Tất cả đồng thời thành Chánh giác
Ư trung nhất Phật phổ năng hiện,                               Ở trong một Phật hay hiện khắp
Bất khả ngôn thuyết nhất thiết thân.                          Bất khả ngôn thuyết tất cả thân.

Giảng: Mười phương thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh, đều đồng thời thành tựu quả vị Chánh Giác. Trong đó mỗi vị Phật, hiện khắp mười phương, thị hiện phân thân nhiều bất khả thuyết, để giáo hoá chúng sinh.

 

Thử bất khả thuyết trung nhất thân,                          Một thân trong số bất khả thuyết
Thị hiện ư đầu bất khả thuyết                                      Thị hiện ra đầu bất khả thuyết
Thử bất khả thuyết trung nhất đầu,                            Một đầu trong số bất khả thuyết
Thị hiện ư thiệt bất khả thuyết                                     Thị hiện ra lưỡi bất khả thuyết

Giảng: Trong thân Phật bất khả thuyết đó, mỗi thân thị hiện vô lượng vô biên đầu, nhiều bất khả thuyết. Trong bất khả thuyết đầu đó, mỗi cái đầu lại thị hiện vô lượng vô biên lưỡi nhiều bất khả thuyết. Lưỡi đó tức là tướng lưỡi rộng dài, khắp ba ngàn đại thiên thế giới.

 

Thử bất khả thuyết trung nhất thiệt,                          Một lưỡi trong số bất khả thuyết
Thị hiện ư thanh bất khả thuyết                                  Thị hiện âm thanh bất khả thuyết.
Thử bất khả thuyết trung nhất thanh                        Một thanh trong số bất khả thuyết
Kinh ư kiếp trụ bất khả thuyết.                                   Trải qua kiếp trụ bất khả thuyết.

Giảng: Mỗi cái lưỡi trong bất khả thuyết đó, thị hiện đủ thứ âm thanh, cũng bất khả thuyết. Mỗi âm thanh trong bất khả thuyết đó, trải qua đại kiếp, trụ ở thế gian, cũng bất khả thuyết.

 

Như nhất như thị nhất thiết Phật,                               Như một, tất cả Phật đều vậy,
Như nhất như thị nhất thiết thân,                               Như một, tất cả thân đều vậy,
Như nhất như thị nhất thiết đầu,                                 Như một, tất cả đầu đều vậy,
Như nhất như thị nhất thiết thiệt,                               Như một, tất cả lưỡi đều vậy,

Giảng: Như một vị Phật, thị hiện bất khả thuyết thân như vậy. Tất cả vị Phật cũng như thế. Giống như một thân, có thể thị hiện bất khả thuyết đầu như vậy, tất cả thân cũng như thế. Giống như một cái đầu, có thể thị hiện bất khả thuyết lưỡi, tất cả đầu cũng như thế. Giống như một cái lưỡi, có thể thị hiện bất khả thuyết âm thanh, tất cả lưỡi cũng như thế.

 

Như nhất như thị nhất thiết thanh                             Như một, tất cả tiếng đều vậy,
Bất khả thuyết kiếp hằng tán Phật,                             Bất khả thuyết kiếp thường khen Phật,
Bất khả thuyết kiếp do khả tận,                                   Bất khả thuyết kiếp còn hết được
Thán Phật công đức vô năng tận.                                Công đức khen Phật không hế được.

Giảng: Giống như một âm thanh, có thể thị hiện như vậy, tất cả âm thanh, cũng như thế. Âm thanh đó, ở trong bất khả thuyết kiếp, luôn luôn tán thán khen ngợi chư Phật, ở trong bất khả thuyết kiếp, cũng không khi nào hết được. Khen ngợi công đức của Phật, chẳng khi nào hết được.

 

Nhất vi trần trung năng tất hữu,                                 Trong một vi trần hay có được
Bất khả ngôn thuyết liên hoa giới,                               Bất khả ngôn thuyết cõi liên hoa
Nhất nhất liên hoa thế giới trung,                               Trong mỗi mỗi cõi liên hoa kia
Hiền Thủ Như Lai bất khả thuyết.                               Hiền Thủ Như Lai bất khả thuyết.

Giảng: Ở trong mỗi hạt bụi, đều có âm thanh khen ngợi Phật. Ở trong bất khả thuyết thế giới Liên Hoa, cũng có sự khen ngợi đó. Ở trong mỗi thế giới Liên Hoa, có Hiền Thủ Như Lai, cũng nhiều bất khả thuyết.

 

Nãi chí Pháp giới tất chu biến                                      Nhẫn đến pháp giới đều cùng khắp
Kỳ trung sở hữu chư vi trần,                                        Trong đó tất cả những vi trần
Thế giới nhược thành nhược trụ hoại,                      Thế gian hoặc thành hoặc trụ, hoại
Kỳ số vô lượng bất khả thuyết.                                    Số đó vô lượng bất khả thuyết.

Giảng: Do một thân mà hoá vô lượng thân, từ vô lượng thân mà thành một thân, cho đến khắp cùng pháp giới. Trong pháp giới hết thảy tất cả thế giới nhiều như hạt bụi, vô luận là thành, hoặc là trụ, hoặc là hoại, hoặc là không, số đó vô lượng vô biên bất khả thuyết.

 

Nhất vi trần xứ vô biên tế                                              Chỗ một vi trần không biên tế
Vô lượng chư sát phổ lai nhập,                                     Vô lượng cõi nước khắp vào đến
Thập phương sái biệt bất khả thuyết,                        Mười phương sai biệt bất khả thuyết
Sát hải phân bố bất khả thuyết.                                   Sát hải an bày bất khả thuyết.

Giảng: Nơi mỗi hạt bụi, biến hoá làm vô lượng vô biên hạt bụi. Hết thảy vô lượng vô biên cõi nước mười phương, khắp vào trong một hạt bụi, đây là cảnh giới nhỏ có thể dung lớn. Mười phương thế giới, có đủ thứ sự khác nhau, cũng bất khả thuyết. Biển cõi chư Phật, phân bố trong mười phương, cũng bất khả thuyết.

 

Nhất nhất sát trung hữu Như Lai,                               Trong mỗi mỗi cõi Như Lai
Thọ mạng kiếp số bất khả thuyết,                               Thọ mạng kiếp số bất khả thuyết
Chư Phật sở hạnh bất khả thuyết,                               Chư Phật sở hành bất khả thuyết
Thậm thâm diệu pháp bất khả thuyết,                      Diệu pháp thậm thâm bất khả thuyết.

Giảng: Trong mỗi cõi nước, đều có một vị Phật, đang ở đó giáo hoá chúng sinh. Thọ mạng và trụ kiếp số của chư Phật, đều bất khả thuyết. Hạnh môn tu hành của chư Phật và diệu pháp nói ra, đều là bất khả thuyết.

 

Thần thông Đại lực bất khả thuyết,                             Thần thông đại lực bất khả thuyết
Vô chướng ngại trí bất khả thuyết,                              Trí không chướng ngại bất khả thuyết
Nhập ư mao khổng bất khả thuyết,                             Vào nơi lỗ lông bất khả thuyết
Mao khổng nhân duyên bất khả thuyết,                    Lỗ lông nhơn duyên bất khả thuyết

Giảng: Thần thông lực của chư Phật rất lớn, cũng bất khả thuyết. Vô ngại trí của chư Phật rất rộng lớn, cũng bất khả thuyết. Chư Phật có thể vào trong một lỗ lông, chuyển đại pháp luân, giáo hoá chúng sinh. Ở trong một lỗ lông, có thể dung nạp ba ngàn đại thiên thế giới mười phương. Tóm lại, ba ngàn đại thiên thế giới mười phương, có thể bao dung ở trong một lỗ chân lông. Nhân duyên lỗ lông đó cũng bất khả thuyết.

 

Thành tựu thập lực bất khả thuyết                           Thành tựu Thập lực bất khả thuyết
Giác ngộ Bồ-đề bất khả thuyết,                                   Giác ngộ Bồ đề bất khả thuyết
Nhập tịnh pháp giới bất khả thuyết,                          Nhập tịnh pháp giới bất khả thuyết
Hoạch thâm Trí Tạng bất khả thuyết.                        Ðược trí tạng sâu bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát có thể thành tựu mười lực của Phật, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát giác ngộ chân đế bồ đề, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát vào thanh tịnh pháp giới, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát đắc được trí huệ tạng thâm sâu, cũng bất khả thuyết.

 

Chủng chủng số lượng bất khả thuyết,                      Các thứ số lượng bất khả thuyết
Như kỳ nhất thiết tất liễu tri                                         Như kia tất cả đều biết rõ
Chủng chủng hình lượng bất khả thuyết                   Những thứ hình lượng bất khả thuyết
Ư thử mị bất giai thông đạt.                                         Nơi đây tất cả đều thông đạt.

Giảng: Tuy nhiên có đủ thứ số lượng bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát hoàn toàn biết được tất cả số lượng. Tuy nhiên có đủ thứ hình lượng bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát đối với hình lượng đó thảy đều thông đạt, hoàn toàn thấu hiểu hết.

 

Chủng chủng tam muội bất khả thuyết                    Các thứ tam muội bất khả thuyết
Tất năng Kinh kiếp ư trung trụ                                    Ðều hay nhiều kiếp trụ ở trong
Ư bất khả thuyết chư Phật sở                                      Ở chỗ bất khả thuyết chư Phật
Sở hạnh thanh tịnh bất khả thuyết                            Tu hành thanh tịnh bất khả thuyết

Giảng: Có đủ thứ tam muội, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát trải qua kiếp số trụ ở trong hết thảy tam muội. Bồ Tát ở trong đạo tràng của chư Phật mười phương nhiều bất khả thuyết, tu hành hạnh môn rất thanh tịnh, cũng bất khả thuyết.

 

Đắc bất khả thuyết vô ngại tâm,                                  Ðược bất khả thuyết tâm vô ngại
Vãng nghệ thập phương bất khả thuyết                   Qua đến mười phương bất khả thuyết
Thần lực thị hiện bất khả thuyết                                 Thần lực thị hiện bất khả thuyết
Sở hạnh vô tế bất khả thuyết,                                      Chỗ làm vô tế bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát tu hạnh thanh tịnh, cho nên đắc được tâm vô ngại bất khả thuyết. Hay đi đến mười phương thế giới giáo hoá chúng sinh, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát vì điều phục chúng sinh cang cường, nên thị hiện đại oai thần lực, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, chẳng có bờ mé, cũng bất khả thuyết.

 

Vãng nghệ chúng sát bất khả thuyết,                         Qua đến các cõi bất khả thuyết
Liễu đạt chư Phật bất khả thuyết,                               Rõ thấu chư Phật bất khả thuyết
Tinh tấn dũng mãnh bất khả thuyết,                           Tinh tấn dũng mãnh bất khả thuyết
Trí tuệ thông đạt bất khả thuyết.                                 Trí huệ thông đạt bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát đi đến cõi nước chư Phật mười phương, cúng dường Phật, gần gũi Phật, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát thấu rõ thông đạt diệu pháp của chư Phật nói, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn học tập Phật pháp, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát đắc được trí huệ vô chướng ngại, thông đạt được tất cả các pháp, cũng bất khả thuyết.

 

Ư  Pháp phi hành phi bất hành,                                   Nơi pháp chẳng làm chẳng không làm
Nhập chư cảnh giới bất khả thuyết,                           Vào các cảnh giới bất khả thuyết
Bất khả xưng thuyết chư Đại kiếp                              Bất khả xưng thuyết những đại kiếp
Hằng du thập phương bất khả thuyết.                      Hằng đi mười phương bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát đối với tất cả các pháp, chẳng hành chẳng không hành (phi hành phi bất hành). Tại sao? Vì vào tất cả cảnh giới, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát ở trong tất cả đại kiếp không thể diễn nói, luôn luôn du hành mười phương, đến khắp hết thảy thế giới giáo hoá chúng sinh, cũng bất khả thuyết.

 

Phương tiện trí tuệ bất khả thuyết,                             Phương tiện trí huệ bất khả thuyết
Chân thật trí tuệ bất khả thuyết                                  Chơn thiệt trí huệ bất khả thuyết
Thần thông trí tuệ bất khả thuyết                               Thần thông trí huệ bất khả thuyết
Niệm niệm thị hiện bất khả thuyết.                            Niệm niệm thị hiện bất khả thuyết.

Giảng: Bồ Tát có trí huệ thiện xảo phương tiện, tức là quyền giáo. Pháp môn quyền giáo này, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát lại có trí huệ chân thật, tức là thật giáo. Pháp môn thật giáo này, cũng bất khả thuyết. Tại sao phải có quyền giáo? Vì pháp môn quyền xảo phương tiện vì thật giáo mà nói, do đó: “Vì thật thí quyền”. Trí huệ phương tiện thiện xảo dùng hết rồi, tức là “khai quyền hiển thật”, chứng đắc trí huệ chân thật, cũng là bất khả thuyết. Thần thông biến hoá phải y trí huệ làm cơ sở. Nếu chẳng có trí huệ, điên điên đảo đảo, loạn dụng thần thông, chẳng những vô ích, ngược lại còn có hại. Thần thông là bản tánh của trí huệ, biến hoá vô cùng, cũng bất khả thuyết. Ở trong niệm niệm, thị hiện đến cõi nước chư Phật mười phương, để giáo hoá chúng sinh, cũng bất khả thuyết.

 

Ư bất khả thuyết chư Phật Pháp,                                Nơi bất khả thuyết các Phật pháp
Nhất nhất liễu tri bất khả thuyết                                Mỗi mỗi biết rõ bất khả thuyết
Năng ư nhất thời chứng Bồ-đề                                     Hay trong nhứt thời chứng Bồ đề
Hoặc chủng chủng thời nhi chứng nhập                   Hoặc nhiều thế gian mà chứng nhập.

Giảng: Bồ Tát đối với Phật pháp, đều biết rõ, khéo vận dụng, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát hoặc một thời chứng được đạo bồ đề, thành tựu quả bồ đề. Hoặc tất cả thời chứng được đạo bồ đề, thành tựu quả bồ đề.

 

Mao đoan Phật sát bất khả thuyết                              Ðầu lông cõi Phật bất khả thuyết
Trần trung Phật sát bất khả thuyết,                            Trong trần cõi Phật bất khả thuyết
Như thị Phật sát giai vãng nghệ,                                  Cõi Phật như vậy đều qua đến
Kiến chư Như Lai bất khả thuyết.                               Thấy chư Như Lai bất khả thuyết.

Giảng: Nơi đầu sợi lông hiện ra cõi Phật, nơi cõi Phật hiện ra đầu sợi lông. Đó là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi hạt bụi, hiện ra vô lượng cõi Phật, ở trong mỗi cõi Phật, lại có vô lượng hạt bụi, cũng là bất khả thuyết. Các cõi Phật nhiều như vậy, Bồ Tát đều tuỳ hỉ đi đến, giúp Phật hoằng dương, giáo hoá chúng sinh. Thấy các đức Phật nhiều bất khả thuyết.

 

Thông đạt nhất thật bất khả thuyết                           Thông đạt nhứt thật bất khả thuyết
Thiện nhập Phật chủng bất khả thuyết,                    Khéo vào Phật chủng bất khả thuyết
Chư Phật quốc độ bất khả thuyết                               Chư Phật quốc độ bất khả thuyết
Tất năng vãng nghệ thành Bồ-đề.                               Ðều hay qua đến thành Bồ đề.

Giảng: Thông đạt nhất chân pháp giới (chân như thật tướng), cũng là bất khả thuyết. Khéo vào giống Phật (tương lai thành Phật), cũng bất khả thuyết. Cõi nước chư Phật mười phương, cũng bất khả thuyết. Đương nhiên có nhiều cõi nước, nhưng Bồ Tát đều đi đến thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Quốc độ chúng sanh cập chư Phật,                             Cõi nước chúng sanh và chư Phật
Thể tánh sái biệt bất khả thuyết,                                Thể tánh sai biệt bất khả thuyết
Như thị tam thế vô hữu biên,                                      Tam thế như vậy không biên tế
Bồ Tát nhất thiết giai minh kiến.                                 Bồ Tát tất cả đều thấy rõ.

Giảng: Hết thảy cõi nước, hết thảy chúng sinh, hết thảy chư Phật, thể tánh đều có đủ thứ sự khác nhau, cũng là bất khả thuyết. Ba đời bất khả thuyết như vậy chẳng có bờ mé. Nhưng Bồ Tát đối với cảnh giới đó, đều biết rõ ràng.