Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thế Giới Hoa Tạng – 1

Kinh Hoa Nghiêm

Đại Phương Quảng Phật

Phẩm Thế Giới Hoa Tạng – Phần 1

giảng giải
Hòa Thượng TUYÊN HÓA
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

— o0o —

Phẩm Thứ Năm

Phẩm là phẩm loại. Ðây là tên phẩm của kinh, ở trước đã giảng đến phẩm thứ tư, bây giờ là phẩm thứ năm.

Hoa là hoa sen, tạng là thu tạng, còn có ý nghĩa là sinh ra. Ở đó có hạt giống hoa sen, cho nên sinh ra thế giới hoa sen. Nếu nói đầy đủ thì gọi là Hoa Tạng Trang Nghiêm Nghiêm Cụ Thế Giới Hải. Nói tóm tắt là Hoa Tạng Thế Giới. Vì thế giới đó dùng hoa sen để trang nghiêm, cho nên gọi là thế giới Hoa Tạng và phẩm này là phẩm thứ năm, nên gọi là Phẩm Thế Giới Hoa Tạng Thứ Năm.

Nghiên cứu kinh Phật thì trước hết nghiên cứu chỗ cạn, nghiên cứu hiểu rõ ý nghĩa thiển cạn rồi, thì sẽ vào sâu, từng bước từng bước nghiên cứu vào sâu, như vậy thì mới thấy rõ triệt để. Bằng không, chẳng muốn hiểu sâu, giống như nuốt trựng, ăn mà chẳng biết mùi vị thì chẳng ích gì.

Chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh điển, nếu giảng sâu thì e rằng người mới học Phật pháp chẳng thể tiếp thọ được. Nếu chẳng ai nghe hiểu thì giống như chẳng giảng, vậy thì lãng phí thời gian, tiêu hao tinh lực, chẳng có chút giá trị gì. Có người nói: ‘’Tôi có thể nghe hiểu được, giảng sâu một chút đâu có quan hệ‘’. Tuy bạn nghe hiểu được, song đa số mọi người chẳng hiểu. Không thể vì bạn một người hiểu, mà khiến cho nhiều người chẳng hiểu. Cho nên, lúc ban đầu giảng thì chỉ giảng đạo lý phần ít. Ðợi đến lúc hứng thú thì sẽ nghiên cứu vào chỗ sâu. Tương lai có thể dụng công nghiên cứu, thì thủy chung sẽ minh bạch Phật pháp. Bây giờ đừng gấp vội, nghiên cứu Phật pháp phải có sự nhẫn nại, không thể có ngã chấp ngã kiến, phải dùng trí huệ chiếu soi thật tướng của các pháp.

Dùng trí huệ để nghiên cứu Phật pháp thì nhất định sẽ minh bạch. Dùng tâm dâm dục để nghiên cứu Phật pháp, thì thủy chung chẳng thể hiểu đặng. Nghiên cứu Phật pháp chẳng phải là nói ở đầu miệng lưỡi, mà là thành thật tu hành. Phật pháp là dạy người hồi quang phản chiếu, trở lại cầu nơi chính mình, trừ khử sạch tập khí mao bệnh, khử trừ hết tâm dâm dục. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói :

‘’Tâm dâm không trừ, thì không thể ra khỏi trần lao.’’

Trong Kinh Kim Cang có nói :
‘’Hàng phục kỳ tâm.’’

Nghĩa là hàng phục tâm dâm dục. Dục niệm không sinh, tức là:
‘’Ðược một vạn sự đều xong.’’

Ðã giải quyết xong vấn đề căn bản, mọi việc khác đều ngoài da mà thôi. Do đó có câu :

‘’Một thông thì tất cả đều thông,
Một thấu rõ thì tất cả đều thấu rõ.’’

Chỉ cần trừ sạch dâm dục, thì thiên lý lưu hành. Thiên lý tức là Phật tánh, cũng là trí huệ, cũng là quang minh vốn có, có thể chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Chúng ta học Phật pháp, chìa khóa quan trọng nhất là ở chỗ này, đoạn tâm dâm dục.

Giống như trưởng giả Ðại Thiên, ông ta là La Hán giả vào thời vua A Dục, ông ta từ sáng đến tối lừa gạt đệ tử nói : ‘’Ta đã chứng quả A La Hán.’’ Thật tế, thì ông ta giống như người bình thường, luôn luôn mộng xuất cốt tinh. Một ngày nọ, đồ đệ giặt quần áo cho ông ta thì phát hiện chỗ nhiễm ô, bèn hỏi ông ta :

– ‘’Sư phụ ! Ngài đã chứng quả, sao lại xuất cốt tinh‘’?

– Ông ta nghe giận dữ nói : ‘’Láo khoét ! Người chứng quả chẳng ăn cơm chăng ? Phàm là người ăn cơm, đều phải mộng xuất cốt tinh.’’

Các đồ đệ chẳng biết đúng hay sai. Thật tế, nếu là người đã chứng quả, thì ý niệm dâm dục vốn chẳng còn nữa, càng không thể sinh tư tưởng chẳng trong sạch.

Trưởng giả Ðại Thiên bất cứ làm việc gì, trước hết đều đi coi bói. Người coi bói nói ông ta như thế nào, thì ông ta trở về nói với đồ đệ như thế ấy. Ðồ đệ cho rằng ông ta là người có thần thông, cho nên rất sùng bái sư phụ, tôn kính sư phụ. Một ngày nọ, hỏi người coi bói rằng ông ta chừng nào chết ? Người coi bói đó đại khái có chút linh nghiệm, nói ông ta bảy ngày nữa sẽ chết. Ông ta trở về tuyên bố tin tức này cho đồ đệ biết.

Nói : ‘’Các đệ tử ! Nhân duyên của chúng ta sắp kết thúc, bảy ngày nữa thì ta sẽ vãng sinh về cõi Phật nào đó, chúng ta sẽ phải chia tay.’’ Ðồ đệ nghe sư phụ biết được giờ phút lâm chung, thì càng kính ngưỡng. Bảy ngày sau, trưởng giả Ðại Thiên quả nhiên chết thật. Các đồ đệ cùng nhau nghiên cứu, sư phụ là người đã chứng quả La Hán, thì thi thể sẽ không thối nát. Chúng ta hãy giữ gìn nhục thân để làm La Hán sống, cúng tế lễ lạy cho tiện. Chưa đến bảy ngày thì thi thể sình lên, chảy máu chảy nước mắt, giòi bò lởm ngởm, hôi thối vô cùng. Lúc đó đồ đệ mới biết bị lừa.

Trưởng giả Ðại Thiên vì chẳng đoạn được tâm dâm dục, cho nên mới như vậy. Chúng ta là người nghiên cứu Phật pháp, thì nhất định trước hết phải đoạn tâm dâm dục. Như thế thì Thiên Long Bát Bộ sẽ đến ủng hộ bạn, đến hướng về bạn cầu phước, hướng về bạn đảnh lễ, trồng phước.

Người tu đạo đừng phóng dật, phải luôn luôn nỗ lực dụng công, hoặc niệm Phật hoặc lạy Phật, trì chú, lễ sám, đều là pháp môn đoạn vọng tưởng, để khống chế tâm dâm dục. Nếu suốt ngày chẳng có việc để làm, ngày ngày nghĩ tưởng dâm dục, sinh tư tưởng nhiễm ô, như thế thì làm sao mà thành tựu ?

Bất cứ kinh điển gì, chân lý đều như nhau, bất quá đại đồng tiểu dị mà thôi. Bạn minh bạch đạo lý chân chánh của một bộ kinh điển, thì kinh điển khác sẽ minh bạch. Chân lý đó tức là ‘’Đoạn dục khử ái,’’ nghĩa là dạy bạn ngày ngày trừ khử tập khí trừ mao bệnh. Bạn có thể ngày ngày chẳng nổi giận, ngày ngày siêng tinh tấn thì tâm dâm dục sẽ càng ngày càng bớt, tâm thanh tịnh càng ngày càng nhiều. Ðến khi nào dâm dục đoạn sạch, thì thiên lý sẽ lưu hành, đại quang minh tạng sẽ hiện tiền. Lúc đó thì ‘’Biển lặng trời trong,’’ tất cả đều chẳng có chấp trước. Bên trong chẳng có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế giới, trời đất và ta đồng một thể, vạn vật với ta đồng một tánh. Chúng ta người tu đạo, phải tu đến giai đoạn này, thì mới không cô phụ lúc ban đầu phát tâm xuất gia.

Mấy ngày trước ở trong pháp hội, tôi có nói là : Chẳng cho các bạn xem truyền hình, vì trên truyền hình biểu diễn những tiết mục làm cho khởi vọng tâm, mất đi đạo tâm. Hôm nay lại bảo bạn xem truyền hình. Truyền hình ở đây chẳng phải là truyền hình có hình tướng bên ngoài, mà là truyền hình chẳng có hình tướng ở bên trong, tức là tự tánh, phải làm cho tự tánh phóng đại quang minh, tự tánh phải sinh trí huệ. Truyền hình trong tự tánh có đủ thứ tinh thể chân lý, có đủ thứ cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên các bạn ngày ngày phải nhìn xem truyền hình của tự tánh, nghĩa là hồi quang phản chiếu, trở lại cầu nơi mình, đừng hướng bên ngoài truy cầu, bên ngoài thì tìm chẳng được chân lý. Vật thật thì ở bên trong chứ chẳng phải ở bên ngoài.

Ngày ngày tôi giảng kinh, các bạn ngày ngày đến nghe kinh, mưa gió chẳng trở ngại, thành tâm nghiên cứu Phật pháp. Song, vẫn có người cảm thấy khô khan chẳng có mùi vị, chẳng thích nghe giảng. Bạn chẳng thích nghe là việc của bạn, tôi vẫn ngày ngày giảng kinh, không thể vì một hai người không muốn nghe mà không giảng kinh. Chủ trương của tôi là phục tùng đa số, tuyệt đối chẳng độc tài, chuyên chế. Phải thực hành chính sách dân chủ, ủng hộ chế độ dân chủ, Phật giáo là dân chủ nhất. Ai ai cũng có cơ hội sẽ thành Phật, chẳng phải nói rằng chỉ có ta mới làm chúa trời, chẳng cho bạn làm chúa trời. Phật giáo chẳng có tư tưởng chuyên chế như thế.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: chư Phật tử! Thử hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, thị Tỳ Lô Giá Na Như Lai vãng tích ư thế giới hải vi trần số kiếp tu Bồ Tát hạnh thời, nhất nhất kiếp trung thân cận thế giới hải vi trần số Phật, nhất nhất Phật sở tịnh tu thế giới hải vi trần số đại nguyện chi sở nghiêm tịnh.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, là do thuở xưa Tỳ Lô Giá Na Như Lai, ở trong số kiếp nhiều như hạt bụi thế giới hải. Khi tu hạnh Bồ Tát, thì ở trong mỗi kiếp đều gần gũi các đức Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở mỗi chỗ đức Phật, đều tu nghiêm tịnh đại nguyện, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Bồ Tát Phổ Hiền danh tự của Ngài là Hàm Nghĩa, là phổ khắp giáo hóa tất cả Thánh Hiền. Lại có thể nói, hết thảy tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Lại có thể nói, tất cả chúng sinh đều là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì Bồ Tát Phổ Hiền là đệ tử lớn nhất của Phật, cho nên đầy đủ trăm ngàn ức hóa thân, và còn có vô lượng thần thông không thể nghĩ bàn. Ðừng cho rằng là như vậy, đây chẳng qua là lối nói ví dụ.

Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói xong Phẩm Thế Giới Thành Tựu, thì lại bảo đại chúng trong pháp hội tại Bồ đề đạo tràng rằng: ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Hải này, vì nhân duyên gì mà thành ? Ðây là do Biến Nhất Thiết Xứ Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thuở xưa Ngài ở trong số kiếp, nhiều như hạt bụi thế giới hải, khi tu hạnh Bồ Tát thì ở trong mỗi đại kiếp, đều gần gũi các đức Phật. Gần gũi bao nhiêu Ðức Phật ? Gần gũi các Ðức Phật số nhiều như hạt bụi thế giới hải. Ngài ở nơi đạo tràng của mỗi vị Phật thanh tịnh tu hành, chẳng có tâm nhiễm ô. Hoa Tạng Thế Giới Hải là do Ngài tịnh tu trang nghiêm thanh tịnh đại nguyện, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.’’

Tu hạnh Bồ Tát chẳng phải là pháp môn dễ dàng. Có khi lầm lỡ vào đường tà thì cũng đi vào đường tà. Tuy Bồ Tát đi lầm đường, song biết hồi đầu, biết được hôm nay đúng hôm qua sai, trong đường mê biết quay về. Tuy đi trên con đường nguy hiểm, song biết trở lại thì vẫn chưa muộn. Nếu chẳng biết hồi đầu, thì càng đi càng xa cách chân đạo càng xa, đi đến đi lui, sẽ đi vào địa ngục. Nếu đi trở lại thì đi trên đại đạo khang trang, thẳng đến cảnh Phật. Bồ Tát quá khứ đi lầm đường biết quay trở lại, Bồ Tát hiện tại đi lầm đường cũng sẽ biết trở lại, Bồ Tát vị lai đi lầm đường cũng sẽ biết quay trở lại. Các vị ! Nếu các bạn đi lầm đường phải mau hồi đầu trở lại, trong đường mê biết trở lại, thì còn có hy vọng đến bờ bên kia.

Phật Tỳ Lô Giá Na khi tu hạnh bồ đề, thì cũng lầm vào đường tà, đi vào rất nhiều con đường oan uổng. Cho nên khi Ngài thành Phật, thì pháp thân của Ngài đầy khắp mọi nơi, trợ giúp chỉ đường cho tất cả chúng sinh đừng đi vào đường tà.

Tịnh tu tức là chuyên nhất, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Nhiễm ô tức là dâm dục. Chúng ta chúng sinh thời khắc có tâm nhiễm ô, cho nên phải tu hành, dùng tâm thanh tịnh để điều phục tâm nhiễm ô, quét sạch hết rác rến trong tâm, để cho tâm được thanh tịnh. Tóm lại, tu hành tức là quét trừ, quét tất cả pháp chẳng sinh, trừ tất cả pháp chẳng khởi.

Thần Tú đại sư nói : ‘’Luôn luôn siêng lau chùi.’’ Thời thời khắc khắc lau chùi gương ‘’gương tâm‘’ cho thanh tịnh, gương sạch thì vật hiện, Phật đến cũng chiếu, như thế thì sẽ phân biệt biết được thiện ác, đó tức là tịnh tu. Nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ : ‘’Những gì làm đã xong, chẳng thọ thân sau nữa.’’ Một số người cho rằng : ‘’Luôn luôn siêng lau chùi.’’ Chẳng phải là pháp môn đốn ngộ. Thật tế thì người chẳng có căn lành lớn, trí huệ lớn, thì vẫn phải tiệm tu (tu từ từ), luôn luôn siêng lau chùi, ít nhất đạt đến giai đoạn tâm chẳng có bụi trần. Bụi trần tức là tâm nhiễm ô.

Người tu đạo phải luôn luôn phản tỉnh, tại sao tôi xuất gia ? Mục đích xuất gia là gì ? Phải tinh tấn tu hành. Mà tu hành thì phải đoạn trừ tâm dâm dục. Phàm là có tư tưởng dâm dục thì nhất định sẽ đọa địa ngục. Có người hỏi : ‘’Người xuất gia có tâm dâm dục thì đọa địa ngục. Vậy người tại gia có rất nhiều tâm dâm dục, tại sao chẳng đọa địa ngục‘’? Vì người xuất gia đã thọ giới cụ túc, biết rõ mà cố phạm; rõ ràng biết chẳng đúng mà mình tự lừa gạt mình, đi làm chuyện không đúng. Ðây là nguyên nhân đọa vào địa ngục. Còn người tại gia vì truyền tông tiếp đại, đó là pháp thiên kinh địa nghĩa. Nếu tà dâm (ngoài vợ chồng) thì cũng đọa địa ngục, thọ quả báo.

Trong kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương, cô ta nói : ‘’Dâm dục có quan hệ gì, bất quá nam nữ hành dâm mà thôi, có tội ác gì‘’? Không ngờ nói xong thì địa ngục lập tức hiện tiền, bị đọa vào địa ngục. Hiện tại có người biết rõ dâm dục là việc không đúng, mà vẫn làm ra việc bịt tai ăn cắp chuông. Tự mình lừa dối mình, còn cho rằng người ta chẳng biết. Kỳ thật, tiếng chuông sớm đã vang khắp bốn phía, ai ai cũng đều biết. Ðây là việc làm của người ngu.

 

Chư Phật tử! Thử hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, hữu Tu-di sơn vi trần số phong luân sở trì.

Các Phật tử ! Thế giới hải Hoa Tạng Trang Ng hiêm, có phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi Tu Di.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại nói : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi Tu Di (dịch là núi Diệu Cao).’’

Phong luân mà khoa học hiện đại nghiên cứu, tức cùng đạo lý là tâm địa dẫn lực và quỹ đạo thái không. Giống như vệ tinh nhân tạo, bắn lên thái không rồi, thì bay chung quanh trái đất, đó tức là nhờ phong luân nhiếp trì, cho nên không bị rớt xuống. Trái đất quay mà nước trong biển cả không thể nào chảy vào thái không, đó là liên quan đến địa tâm hấp dẫn lực, tức cũng là phong luân nhiếp trì.

Gió (phong) tuy nhìn chẳng thấy, nhưng có động lực, có thể phát động máy nổ. Tinh cầu, địa cầu, mặt trời, mặt trăng .v.v… trong vũ trụ đều có tác dụng nhiếp trì với nhau. Ðó tức là sức phong luân chi trì. Tinh cầu đều vận hành trên quỹ đạo không thể đụng nhau, trừ sao chổi ra, vì nó chẳng có quỹ đạo, hoành hành xung đột, ai gặp được nó thì người đó sẽ hủy diệt.

Sức của gió, chúng ta phàm phu nhìn chẳng thấy. Khi nào có ngũ nhãn thì sẽ thấy được sự tác dụng của nó, hổ tương nhiếp trì mà chẳng chướng ngại. Mặt trăng thì chuyển động quanh trái đất, trái đất thì chuyển động quanh mặt trời, đó tức là tác dụng nhiếp trì của phong luân.

‘’Người ở trong gió chẳng biết gió, cá ở trong nước chẳng biết nước’’, cùng giống nhau một đạo lý. Nếu con người cách lìa khỏi gió (không khí) thì sẽ chết, nếu cá cách lìa khỏi nước thì sẽ chết. ‘’Quỷ ở trong đất chẳng biết đất, Thần ở trong không chẳng biết không.’’ Quỷ ở trong đất tự do ra vào, chẳng có chướng ngại. Thần ở trong không tự do lên xuống cũng chẳng có chướng ngại. Cho nên sự lý ở trên đời phức tạp vô cùng. Nghiên cứu đi nghiên cứu lại, đợi khi nào nghiên cứu rõ ràng, thì thời kỳ chết đã đến.

 

Kỳ tối hạ phong luân, danh: bình đẳng trụ, năng trì kỳ thượng nhất thiết bảo diệm sí nhiên trang nghiêm. Thứ thượng phong luân, danh: xuất sanh chủng chủng bảo trang nghiêm, năng trì kỳ thượng Tịnh Quang chiếu diệu ma-ni Vương tràng. Thứ thượng phong luân, danh: bảo uy đức, năng trì kỳ thượng nhất thiết bảo linh. Thứ thượng phong luân, danh: bình đẳng diệm, năng trì kỳ thượng nhật quang minh tướng ma-ni Vương luân. Thứ thượng phong luân, danh: Chủng chủng phổ trang nghiêm, năng trì kỳ thượng quang minh luân hoa. Thứ thượng phong luân, danh: phổ thanh tịnh, năng trì kỳ thượng nhất thiết hoa diệm sư tử tọa. Thứ thượng phong luân, danh: Thanh biến thập phương, năng trì kỳ thượng nhất thiết châu Vương tràng. thứ thượng phong luân, danh: Nhất thiết bảo quang minh, năng trì kỳ thượng nhất thiết ma-ni Vương thụ hoa. Thứ thượng phong luân, danh: Tốc tật phổ trì, năng trì kỳ thượng nhất thiết hương ma-ni Tu-Di vân. Thứ thượng phong luân, danh: Chủng chủng cung điện du hành, năng trì kỳ thượng nhất thiết bảo sắc hương đài vân.

Ở dưới cùng phong luân tên là Bình đẳng trụ, hay nhiếp trì tất cả báu sáng rực rỡ trang nghiêm ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Xuất sinh chủng chủng bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì quang minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng ma ni vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Bảo oai đức, hay nhiếp trì tất cả linh báu ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Bình đẳng diễm, hay nhiếp trì tướng nhật quang minh ma ni vương luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Chủng chủng phổ trang nghiêm hay nhiếp trì hoa quang minh luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Phổ thanh tịnh, hay nhiếp trì tất cả tòa sư tử hoa diễm ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Thanh biến thập phương, hay nhiếp trì tất cả tràng châu vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Nhất thiết bảo quang minh, hay nhiếp trì tất cả ma ni vương thụ hoa ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Tốc tật phổ trì, hay nhiếp trì tất cả mây hương ma ni Tu Di. Kế trên phong luân tên là Chủng chủng cung điện du hành, hay nhiếp trì tất cả mây đài báu sắc hương.

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm có mười thứ phong luân.

1). Phía dưới cùng phong luân tên là Bình đẳng trụ, hay nhiếp trì tất cả các báu quang diễm rực rỡ và rất trang nghiêm.

2). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Xuất sinh chủng chủng bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì quang minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng báu ma ni vương ở phía trên.

3). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Bảo oai đức, hay nhiếp trì tất cả linh báu ở phía ở phía trên.

4). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Bình đẳng diễm, hay nhiếp trì tướng nhật quang minh luân báu ma ni vương.

5). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Chủng chủng phổ trang nghiêm, hay nhiếp trì hoa quang minh hoa quang minh luân ở phía trên.

6). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Phổ thanh tịnh, hay nhiếp trì tất cả tòa sư tử hoa diễm ở phía trên.

7). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Thanh biến thập phương, hay nhiếp trì tất cả tràng báu châu vương ở phía trên.

8). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Nhất thiết bảo quang minh, hay nhiếp trì tất cả cây hoa báu ma ni vương ở phía trên.

9). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Tốc tật phổ trì, hay nhiếp trì tất cả mây hương ma ni Tu Di ở phía trên.

10). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Chủng chủng cung điện du hành, hay nhiếp trì tất cả mây hương đài báu ở phía trên.

Ở trên là mười thứ phong luân, hổ tương nhiếp trì với nhau mà chẳng phá hoại. Mỗi phong luân đều nhiếp trì phong luân ở phía trên, cũng hay nhiếp trì phong luân ở phía dưới.

 

Chư Phật tử! bỉ Tu-di sơn vi trần số phong luân, tối tại thượng giả, danh: Thù thắng uy quang tạng, năng trì phổ quang ma-ni trang nghiêm hương thủy hải; thử hương thủy hải hữu đại liên hoa, danh: Chủng chủng quang minh nhị hương tràng. hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, trụ tại kỳ trung, tứ phương quân bình, thanh tịnh kiên cố; Kim Cương luân sơn, châu táp vi nhiễu; địa hải chúng thụ, các hữu khu biệt.

Các Phật tử ! Phong luân đó, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phong luân ở trên cùng tên là Thù thắng oai quang tạng, hay nhiếp trì Biển hương thủy phổ quang ma ni trang nghiêm. Biển hương thủy đó, có hoa sen lớn tên là Chủng chủng quang minh nhị hương tràng. Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm trụ ở trong đó, bốn phương đều bằng phẳng, thanh tịnh vững chắc. Núi Kim cang luân bao bọc chung quanh, đất đai biển cả các cây cối đều riêng biệt.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Các đệ tử của Phật ! Phong luân nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phong luân ở trên cùng tên là Thù thắng oai quang tạng, hay nhiếp trì Biển Hương Thủy Phổ Quang Minh Ma Ni Trang Nghiêm. Trong Biển Hương Thủy đó, có một đóa hoa sen lớn, cao to hơn so với núi Tu Di tên là Chủng Chủng Quang Minh Nhị Hương Tràng. Hoa sen lớn đó, có hai mươi tầng thế giới. Chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà tầng thứ mười ba. Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm trụ ở trong đó. Bốn phương đều rất bằng phẳng, rất trang nghiêm, rất thanh tịnh, rất vững chắc. Có núi Kim cang luân bao bọc chung quanh. Lại có đất đai biển cả và các cây báu riêng biệt từng khu.

 

Thị thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, muốn tường thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới, mà dùng kệ để nói.

Thế Tôn vãng tích ư chư hữu                       Thuở xưa Thế Tôn trong các cõi
Vi trần Phật sở tu tịnh nghiệp                      Phật tu tịnh nghiệp nhiều như bụi
Cố hoạch chủng chủng bảo quang minh   Nên được đủ thứ quang minh báu
Hoa tạng trang nghiêm thế giới hải.           Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm.

Phật Tỳ Lô Giá Na thuở xưa tu Bồ Tát hạnh, thì từng gần gũi tất cả chư Phật. Song, lúc ban đầu phát tâm, thì ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, cũng từng làm việc điên đảo. Một khi gần gũi chư Phật rồi, thì bỏ mê về giác, cải tà quy chánh. Ở trong đạo tràng của Phật nhiều như số hạt bụi, chuyên nhất tu hành nghiệp thanh tịnh mà xả bỏ nghiệp ô nhiễm, cho nên đắc được đủ thứ quang minh báu, cuối cùng thành tựu thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm.

Chúng ta đã thọ giới thì phải giữ giới. Giữ giới như mặt trăng tròn sáng, thân khẩu ý ba nghiệp, một chút mao bệnh còn chẳng có, đó tức là quang minh báu, tức cũng là trí huệ hiện tiền. Nên dùng sức thanh tịnh và trí huệ quang minh để trang nghiêm tất cả cõi nước.

Quảng đại bi vân biến nhất thiết              Mây bi rộng lớn khắp tất cả
Xả thân vô lượng đẳng sát trần,               Xả thân vô lượng đồng bụi cõi
Dĩ tích kiếp hải tu hành lực,                       Nhờ sức tu hành biển kiếp xưa
Kim thử thế giới vô chư cấu.                       Khiến thế giới đó chẳng cấu nhiễm.

Mây từ bi rộng lớn vô biên, chiếu khắp tất cả tâm chúng sinh. Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, đầy khắp tất cả chúng sinh giới. Phật vì cứu hộ chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh mới chịu xả thân trong vô lượng chỗ. Hết thảy hạt bụi đều là chỗ xả thân của Phật Lô Xá Na. Nhờ sức tu hành trong vô lượng kiếp thuở xưa, nên khiến cho thế giới hiện tại này chẳng có chút nhiễm ô nào, mà biến thành thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm thanh tịnh.

Phóng đại quang minh biến trụ không      Phóng đại quang minh trụ hư không
Phong lực sở trì vô động diêu                      Sức gió nhiếp trì chẳng giao động
Phật tạng ma-ni phổ nghiêm sức                Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức
Như Lai nguyện lực lệnh thanh tịnh.          Nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh.

Trí huệ của chư Phật phóng đại quang minh, gia bị cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được trí huệ quang minh, khắp trụ ở trong hư không, vì sức gió nhiếp trì, cho nên chẳng giao động. Như Lai tạng (chẳng không chẳng có, tức tánh tức tức tướng, tức là đệ nhất nghĩa đế), dùng báu ma ni khắp trang nghiêm tu sức. Phật dùng đủ thứ nguyện lực khiến cho thế giới thanh tịnh.

Trên thế giới, có sức hút của phong luân cùng nhiếp trì với nhau. Thế giới này nhiếp trì thế giới kia, thế giới kia nhiếp trì thế giới này. Có sức phong luân trong hư không nhiếp trì. Giống như tinh cầu, mặt trăng, mặt trời đều có quỹ đạo để vận chuyển nên chẳng bị đụng nhau, cũng chẳng bị rối loạn. Ðó là sức thần thông của chư Bồ Tát chi trì, tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng. Cảnh giới này từ xưa đến nay, các nhà khoa học nghiên cứu, thủy chung cũng chẳng được kết quả viên mãn, cũng chẳng tìm ra rõ ràng. Vì sao ? Vì họ chẳng biết đó là đạo lý giới lực, định lực, huệ lực, của chư Phật Bồ Tát và nghiệp lực của chúng sinh thiện và bất thiện nhiếp trì.

Trái đất cũng phát sinh bệnh hoạn, cũng có khi chấn động như núi lửa bộc phát, núi lở biển gào. Giống như con người ăn đồ bổ dưỡng quá nhiều, máu huyết chẳng có chỗ lưu thông, thì huyết quản sẽ vỡ liệt, nhẹ thì bán thân bất toại, nặng thì bộ não đầy máu, bảy lỗ ra máu mà chết. Vỏ đất bọc quả địa cầu nứt, thì xảy ra hiện tượng chấn động hoặc là núi lở hoặc là biển gào.

Phổ tán ma-ni diệu tạng hoa,                     Khắp rải hoa ma ni diệu tạng
Dĩ tích nguyện lực không trung trụ,           Nhờ nguyện lực xưa trụ trong không
Chủng chủng kiên cố trang nghiêm hải,    Đủ thứ kiên cố biển trang nghiêm
Quang vân thùy bố mãn thập phương.     Mây quang giăng bủa đầy mười phương.

Khắp rải hoa sen ma ni báu diệu tạng trong hư không, nhờ nguyện lực của chư Phật phát ra trong quá khứ, tán ra trong hư không mà trụ. Dùng đủ thứ kiên cố để trang nghiêm thế giới hải, mây quang minh bát nhã đó, giăng bủa đầy trong cõi nước mười phương.

Chư ma-ni trung Bồ Tát vân,                        Mây Bồ Tát trong các ma ni
Phổ nghệ thập phương quang sí nhiên,    Đến khắp mười phương quang rực rỡ
Quang diệm thành luân hương khí sức     Quang biến hình tròn hoa nghiêm sức
Pháp giới châu lưu mị bất biến.                  Hết thảy pháp giới đâu chẳng có.

Trong tất cả mây ma ni báu, lại có mây Bồ Tát hiện ra, trong mỗi vầng mây đều có Bồ Tát. Mây đó khắp trong mười phương và phóng quang minh rực rỡ, quang minh đó tự nhiên biến thành hình tròn, dùng hoa sen vi diệu để nghiêm sức, tận hư không biến pháp giới, chẳng có chỗ nào mà chẳng có.

Nhất thiết bảo trung phóng Tịnh Quang      Trong tất cả báu phóng tịnh quang
Kỳ quang phổ chiếu chúng sanh hải,             Quang đó chiếu khắp biển chúng sinh
Thập phương quốc độ giai chu biến               Mười phương cõi nước đều khắp hết
Hàm lệnh xuất khổ hướng Bồ-đề.                  Đều khiến lìa khổ hướng bồ đề.

Trong thế giới hải có bảy báu, bảy báu đó đều phóng quang minh thanh tịnh. Quang minh đó, là do Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo phóng ra. Trí huệ quang minh đó, chiếu khắp biển tâm của chúng sinh. Trong mỗi cõi nước chư Phật mười phương, đều có quang minh đó. Tại sao phải phóng quang minh đó ? Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều lìa khổ được vui, bỏ mê về giác. Lìa khổ là bỏ mê, hướng bồ đề là trở về với giác ngộ.

Bảo trung Phật số đẳng chúng sanh                Tam Bảo Phật đồng số chúng sinh
Tùng kỳ mao khổng xuất hóa hình,                  Từ lỗ lông Phật hiện hóa thân
Phạm chủ đế thích luân Vương đẳng               Phạm chủ Đế Thích Luân vương thảy
Nhất thiết chúng sanh cập chư Phật.               Tất cả chúng sinh và chư Phật.

Tam Bảo tức là Phật Pháp Tăng. Phật Bảo có bao nhiêu ? Có nhiều như số chúng sinh, đều từ trong lỗ chân lông của chư Phật hiện ra hóa thân, có trăm ngàn ức hóa thân, đếm chẳng hết được. Hóa thân đó chẳng những có hóa thân chư Phật, còn có hóa thân Ðại Phạm Thiên Chủ, còn có hóa thân Ðế Thích, còn có hóa thân Chyển Luân Thánh Vương, còn có hóa thân của tất cả chúng sinh.

Hóa hiện quang minh đẳng Pháp giới,              Hóa hiện quang minh đồng pháp giới
Quang trung diễn thuyết chư Phật danh,         Trong quang diễn nói tên chư Phật
Chủng chủng phương tiện thị điều phục,         Đủ thứ phương tiện hiện điều phục
Phổ ưng quần tâm vô bất tận.                            Ứng khắp quần tâm khắp hết thảy.

Quang minh hóa hiện đồng pháp giới. Chư Phật phóng quang, trong quang minh xưng dương danh hiệu của chư Phật, và đủ thứ đại oai đức thần thông lực không thể nghĩ bàn, là phương tiện thị hiện để điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, khắp ứng hiện tâm chúng sinh, chẳng có nơi nào mà chẳng đến.

Hoa tạng thế giới sở hữu trần                     Hết thảy bụi thế giới Hoa Tạng
Nhất nhất trần trung kiến Pháp giới,          Trong mỗi hạt bụi thấy pháp giới
Bảo quang hiện Phật như vân tập              Quang báu hiện Phật như mây tụ
Thử thị Như Lai sát tự tại.                             Đó là cõi Như Lai tự tại.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy tất cả hạt bụi, ở trong mỗi hạt bụi, lại hiện ra một pháp giới. Pháp giới và hạt bụi chẳng có gì khác biệt. Ở trong quang minh báu hiện ra pháp thân chư Phật, giống như mây tụ lại ở trong hư không. Cảnh giới đó là một nhiều vô ngại, lớn nhỏ dung với nhau. Ðó là trong cõi Phật tự tại biến hóa ra cảnh giới khó nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu chúng ta thấu rõ được.

Quảng đại nguyện vân châu Pháp giới,        Mây nguyện rộng lớn khắp pháp giới
Ư nhất thiết kiếp hóa quần sanh,                  Trong tất cả kiếp độ quần sinh
Phổ Hiền trí địa hành tất thành                     Bậc trí hành Phổ Hiền đều thành
Sở hữu trang nghiêm tòng thử xuất.            Hết thảy trang nghiêm từ đây sinh.

Mây nguyện rộng lớn của chư Phật Bồ Tát khắp cùng pháp giới. Ở trong mỗi kiếp, đều thị hiện giáo hóa chúng sinh. Là địa vị trí huệ sở tu hạnh nguyện của Phổ Hiền mà thành tựu. Hết thảy sự trang nghiêm đều từ trong hạnh nguyện Phổ Hiền mà sinh ra.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: chư Phật tử! Thử hoa tạng trang nghiêm thế giới hải Đại luân vi sơn, trụ nhật châu Vương liên hoa chi thượng

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Núi Đại Luân Vi của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, trụ ở trên hoa sen nhật châu vương.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong pháp hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, có núi Đại Luân Vi, trụ ở trên hoa sen nhật châu vương.’’

 

Chiên đàn ma-ni dĩ vi kỳ thân, uy đức bảo vương dĩ vi kỳ phong, diệu hương ma-ni nhi tác kỳ luân, diệm tạng Kim cương sở cọng thành lập, nhất thiết hương thủy lưu chú kỳ gian; chúng bảo vi lâm, hương khí khai phu, hương thảo bố địa, minh châu gian sức, chủng chủng hương hoa xứ xứ doanh mãn; ma-ni vi võng, châu táp thùy phước

Chiên đàn ma ni dùng làm thân, oai đức bảo vương dùng làm đỉnh, diệu hương ma ni làm bánh xe, diễm tạng kim cang cùng thành lập. Tất cả nước hương thủy chảy vào bên trong. Các báu làm rừng, hoa quý nở rộ sum sê, cỏ thơm đầy khắp mặt đất. Lại có những hạt minh châu tô điểm, có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi, và có lưới bằng ma ni giăng bủa chung quanh núi Đại Luân Vi.

Núi Ðại Luân Vi đó, dùng hương chiên đàn và báu ma ni làm thân. Dùng đại oai đức bảo vương làm đỉnh núi. Diệu hương và ma ni dùng làm bánh xe. Núi đó dùng làm diễm tạng và kim cang cùng nhau thành lập. Chung quanh núi đó là Biển Hương Thủy, nước biển đó đặc biệt thơm mát, tất cả nước hương thủy đó chảy vào bên trong, khiến cho chúng sinh ngửi được, thì phát tâm bồ đề, tu hạnh thanh tịnh. Bên trong núi Ðại Luân Vi là Biển Hương Thủy, bên ngoài núi cũng là Biển Hương Thủy. Lại có cây báu làm rừng, và có hoa quý nở rộ sum sê, hương thơm tỏa khắp. Lại có cỏ thơm đầy dẫy mặt đất, và có đủ loại minh châu tô điểm. Lại có đủ loại hoa thơm khắp nơi, và có lưới bằng báu ma ni giăng bủa tứ phía núi Ðại Luân Vi.

 

Như thị đẳng, hữu thế giới hải vi trần số chúng diệu trang nghiêm.

Có những sự trang nghiêm vi diệu như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Ðủ thứ các châu báu như vậy, để trang nghiêm núi Ðại Luân Vi, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền nguyện ý nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên.

Thế giới đại hải vô hữu biên,                           Thế giới hải chẳng có bờ mé
Bảo luân thanh tịnh chủng chủng sắc,          Luân báu thanh tịnh đủ thứ màu
Sở hữu trang nghiêm tận kì diệu                    Hết thảy trang nghiêm đều đặc thù
Thử do Như Lai thần lực khởi.                         Đây do thần lực Phật tạo thành.

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm chẳng có bờ mé, chẳng dễ gì minh bạch được sự việc như thế nào. Ngoài thế giới hải, có núi Ðại Luân Vi bao bọc Biển Hương Thủy. Luân báu này (núi Ðại Luân Vi) là do các thứ châu báu làm thành, rất thanh tịnh và trang nghiêm, có đủ thứ màu sắc, đủ thứ quang minh. Hết thảy sự trang nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Sự trang nghiêm vi diệu này đều do thần thông của Phật tạo thành.

Ma-ni bảo luân diệu hương luân               Vòng báu ma ni vòng diệu hương
Cập dĩ trân châu đăng diệm luân              Cùng với vòng trân châu đèn sáng
Chủng chủng diệu bảo vi nghiêm sức       Đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức
Thanh tịnh luân vi sở an trụ.                       Chỗ an trụ Luân Vi thanh tịnh.

Có vòng báu ma ni, có vòng diệu hương, và có vòng trân châu, phóng ra quang minh giống như đèn sáng chói. Lại có đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức. Là chỗ của núi Ðại Luân Vi thanh tịnh ở trên hoa sen nhật châu bảo vương.

Kiên cố ma-ni dĩ vi tạng                                      Ma ni vững chắc dùng làm tạng
Diêm phù đàn kim tác nghiêm sức,                Vàng Diêm phù đàn làm nghiêm sức
Thư quang phát diệm biến thập phương,     Thư quang tỏa sáng khắp mười phương
Nội ngoại ánh triệt giai thanh tịnh.                 Trong ngoài chiếu soi đều thanh tịnh.

Tòa núi Ðại Luân Vi đó, dùng báu ma ni vững chắc làm tạng. Dùng vàng Diêm phù đàn ở Nam Thiệm Bộ Châu (lá cây rớt xuống nước biến thành vàng) để trang nghiêm, để nghiêm sức. Cho nên thư quang tỏa sáng chiếu khắp mười phương. Núi đó dùng lưu ly làm thể, cho nên trong ngoài đều chiếu soi khắp thanh tịnh.

Kim cương ma-ni sở tập thành                       Kim cang ma ni sở tập thành
Phục vũ ma-ni chư diệu bảo,                           Lại mưa ma ni các diệu báu
Kỳ bảo tinh kì phi nhất chủng                          Báu đó kỳ diệu chẳng một thứ
Phóng Tịnh Quang minh phổ nghiêm lệ.       Phóng tịnh quang minh khắp nghiêm lệ.

Kim Cang đầy đủ ba thứ tác dụng đó là : Kiên, minh, lợi. Kiên là kiên cố, minh là quang minh, lợi là sắc bén. Ðầy đủ ba điều này thì sẽ đoạn được tất cả phiền não, khai mở tất cả trí huệ, phát tâm bồ đề dũng mãnh lâu dài tinh tấn.

Thể của núi Ðại Luân Vi này là chất kim cang ma ni tạo thành, và mưa xuống ma ni với các diệu báu. Các báu đó rất kỳ diệu chẳng phải một thứ, mà là nhiều thứ báu tạo thành, đều phóng ra quang minh thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ.

Hương thủy phần lưu vô lượng sắc             Nước thơm tuôn chảy vô lượng màu
Tán chư hoa bảo cập chiên đàn                   Có các hoa báu và chiên đàn
Chúng liên cạnh phát như y bố                    Các hoa tranh đua khoe màu sắc
Trân thảo La sanh tất phân phức.                 Cỏ quý đầy dẫy thơm ngào ngạt.

Nước của núi Ðại Luân Vi đều là nước thơm, tuôn chảy bốn phương, lại có vô lượng màu sắc vừa trang nghiêm lại mỹ lệ. Có đủ thứ hoa, đủ thứ báu, đủ thứ cây chiên đàn, và có đủ thứ hoa sen, cùng nhau tranh đẹp, giành nhau tỏa ra màu sắc, khiến cho màu sắc của núi đẹp đẽ. Lại có cỏ thơm trân quý, mọc đầy khắp nơi đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vì cỏ thơm cho nên núi thơm. Vì núi thơm cho nên nước thơm. Do đó gọi là sông nước thơm (Sông Hương Thủy), biển nước thơm (Biển Hương Thủy).

Núi thơm như vậy, đẹp như vậy là từ đâu đến ? Từ trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm. Vậy thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm lại từ đâu đến ? Là từ trong tâm của chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có một thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, bất quá mình chẳng nhận thức mà thôi. Vậy khi nào mới nhận thức ? Ðợi khi nào bạn tu hành thành tựu, đắc được ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ biết rõ.

Vô lượng bảo thụ phổ trang nghiêm        Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm
Khai hoa phát nhị sắc sí nhiên,                  Hoa nở kết nhụy màu rực rỡ
Chủng danh y tại kỳ nội                              Đủ thứ y tốt ở trong đó
Quang vân tứ chiếu thường viên mãn.     Mây sáng chiếu khắp thường viên mãn.

Ở trong núi Ðại Luân Vi có vô lượng cây báu khắp trang nghiêm. Nở rộ đủ thứ hoa, kết đủ thứ nhụy, màu sắc rất rực rỡ, rất tươi đẹp. Ở trong hoa báu lại hiện ra đủ thứ y trời, còn hiện ra đủ thứ mây sáng, luôn luôn chiếu khắp bốn phương.

Vô lượng vô biên đại Bồ-tát                         Vô lượng vô biên đại Bồ Tát
Chấp cái phần hương sung Pháp giới,      Cầm lọng đốt hương toả pháp giới
Tất phát nhất thiết diệu âm thanh,            Đều vang tất cả diệu âm thanh
Phổ chuyển Như Lai chánh Pháp luân.      Khắp chuyển bánh xe pháp của Phật.

Ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có vô lượng vô biên đại Bồ Tát. Những vị đại Bồ Tát đó, đều đến gần gũi chư Phật, tay cầm lọng báu, đốt hương cung kính chư Phật, toả khắp pháp giới. Ở trong pháp giới phát ra tất cả âm thanh vi diệu, đại biểu cho chư Phật, chuyển bánh xe chánh pháp, tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo.

Chư ma-ni thụ bảo mạt thành                  Các cây ma ni bằng bột báu
Nhất nhất bảo mạt hiện quang minh,     Mỗi mỗi bột báu hiện quang minh
Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh thân                    Thân Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh
Tất nhập kỳ trung phổ lệnh kiến.              Đều vào trong đó khắp khiến thấy.

Lại có đủ thứ cây ma ni làm thành bằng đủ thứ bột báu. Ở trong mỗi bột báu, đều hiện ra quang minh vốn có. Pháp thân thanh tịnh của Phật Tỳ Lô Giá Na, đều vào ở trong bột báu, khắp khiến cho chúng sinh tự thấy pháp tướng trang nghiêm.

Chư trang nghiêm trung hiện Phật thân      Trong các trang nghiêm hiện thân Phật
Vô biên sắc tướng vô ương số,                      Vô biên sắc tướng vô lượng số
Tất vãng thập phương vô bất biến               Đều đến mười phương khắp hết thảy
Sở hóa chúng sanh diệc vô hạn.                  Chúng sinh hoá hiện cũng vô hạn.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy sự trang nghiêm ở trong đó, đều hiện ra thân Phật, rất trang nghiêm đặc biệt. Có vô lượng sắc tướng tốt đẹp. Ðều đi đến mười phương giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh giáo hóa cũng vô hạn lượng, chẳng biết là bao nhiêu.

Nhất thiết trang nghiêm xuất Diệu-Âm       Tất cả trang nghiêm vang diệu âm
Diễn thuyết Như Lai bổn nguyện luân         Diễn nói nguyện xưa của Như Lai
Thập phương sở hữu tịnh sát hải                  Mười phương hết thảy biển cõi tịnh
Phật tự tại lực hàm lệnh biến.                        Phật lực tự tại khắp hết thảy.

Chẳng những chư Phật Bồ Tát diễn nói diệu pháp, mà tất cả đồ trang nghiêm cũng vang ra diệu âm. Âm thanh đó diễn nói nguyện xưa, sự tu hành của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, như bánh xe chuyển động chẳng có ngừng nghỉ. Hết thảy biển cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, dùng sức thần thông tự tại của chư Phật đều khắp hết thảy.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: chư Phật tử! Thử thế giới hải Đại luân vi sơn nội sở hữu Đại địa, nhất thiết giai dĩ Kim cương sở thành, kiên cố trang nghiêm, bất khả tự hoại; thanh tịnh bình thản, vô hữu cao hạ; ma-ni vi luân, chúng bảo vi tạng; nhất thiết chúng sanh, chủng chủng hình trạng; chư ma-ni bảo, dĩ vi gian thác; tán chúng bảo mạt, bố dĩ liên hoa; hương tạng ma-ni, phần trí kỳ gian; chư trang nghiêm cụ, sung biến như vân, tam thế nhất thiết chư Phật quốc độ sở hữu trang nghiêm nhi vi giáo sức; ma-ni diệu bảo dĩ vi kỳ võng, phổ hiện Như Lai sở hữu cảnh giới, như Thiên đế võng ư trung bố liệt.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Chư Phật tử ! Hết thảy đất đai ở trong núi Đại Luân Vi thế giới hải đó, tất cả đều dùng kim cang làm thành, vững chắc trang nghiêm, không thể hư hoại, sạch sẽ bằng phẳng, chẳng có sự cao thấp. Ma ni dùng làm luân, các châu báu làm tạng. Tất cả chúng sinh đủ thứ hình trạng. Các ma ni báu dùng để tô điểm. Rải các bột báu khắp lên hoa sen. Hương tạng ma ni phân phối bên trong. Các đồ trang nghiêm đầy khắp như mây. Tất cả cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Ma ni diệu báu dùng làm lưới, khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Như Lai, giống như lưới của trời Đế Thích, bày la liệt ở trong đó.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng ở trong pháp hội nói : Các vị đệ tử của Phật ! Hết thảy đất đai ở trong núi Ðại Luân Vi, trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, đều dùng kim cang báu làm thành, rất vững chắc, trang nghiêm vô cùng. Bất cứ vật gì cũng không thể làm hư hoại được. Ðất đai đó, vừa sạch sẽ, vừa bằng phẳng, chẳng có chỗ cao, cũng chẳng có chỗ thấp. Dùng ma ni làm luân, dùng các báu làm tạng. Hết thảy chúng sinh ở trong đó, có đủ thứ hình trạng. Dùng tất cả ma ni báu để tô điểm, rải các bột báu khắp ở trên hoa sen. Hương tạng ma ni phân phối an trí ở bên trong rất quân bình. Tất cả đồ trang nghiêm đầy dẫy như mây. Cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Có ma ni diệu báu làm lưới, ở trong lưới đó khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Phật, giống như lưới La tràng của trời Ðế Thích, bày la liệt ở trong lưới.

 

Chư Phật tử! Thử thế giới hải địa, hữu như thị đẳng thế giới hải vi trần số trang nghiêm.

Các Phật tử ! Đất đai của thế giới hải đó, có những sự trang nghiêm như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Ðất đai của núi Ðại Luân Vi trong thế giới hải, có những sự trang nghiêm như thế, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý.

Kỳ địa bình thản cực thanh tịnh            Đất đai bằng phẳng rất thanh tịnh
An trụ kiên cố vô năng hoại,                  An trụ vững chắc không thể hoại
Ma-ni xứ xứ dĩ vi nghiêm                        Nơi nơi đều nghiêm sức ma ni
Chúng bảo ư trung tướng gian thác.    Bên trong tô điểm các châu báu.

Ðất đai của núi Ðại Luân Vi rất bằng phẳng, chẳng có chỗ lồi lõm, và rất sạch sẽ vô cùng, chẳng có ô nhiễm dơ bẩn. Ðất đai đó an trụ rất vững chắc, không có gì phá hoại được. Tại sao ? Vì đá báu kim cang làm thành. Ma ni báu nơi nơi đều có, dùng để trang nghiêm mặt đất. Ở trong có các thứ châu báu dùng tô điểm rất đẹp đẽ.

Kim cương vi địa thậm khả duyệt             Kim cang làm đất rất tốt đẹp
Bảo luân bảo võng cụ trang nghiêm,       Luân báu lưới báu đồ trang nghiêm
Liên hoa bố thượng giai viên mãn,           Bày trên hoa sen đều viên mãn
Diệu y di phước tất chu biến.                     Y đẹp giăng che khắp hết thảy.

Ðất của núi Ðại Luân Vi làm bằng kim cang, rất là tốt đẹp. Luân báu và lưới báu trang nghiêm đầy đủ. Lại có hoa sen báu lớn bày ở trên, đều rất viên mãn. Và có y đẹp giăng che ở trên lọng báu khắp hết thảy.

Bồ Tát thiên quan bảo anh lạc           Bồ Tát mũ trời anh lạc báu
Tất bố kỳ địa vi nghiêm hảo                Đều bày trên đất trang nghiêm đẹp
Chiên đàn ma-ni phổ tán trung         Chiên đàn ma ni khắp rải trong
Hàm thư ly cấu diệu quang minh.       Đều phóng quang minh lìa trần cấu.

Bồ Tát đội mũ bằng vàng, anh lạc làm bằng châu báu, đều bày trên mặt đất, trang nghiêm rất tốt đẹp. Có hương chiên đàn và báu ma ni khắp rải ở trong đất. Những báu đó, đều phóng ra diệu quang minh, quang minh đó chẳng có trần cấu, đều thanh tịnh.

Bảo hoa phát diệm xuất diệu quang             Hoa báu rực rỡ phóng diệu quang
Quang diệm như vân chiếu nhất thiết,         Quang sáng như mây chiếu tất cả
Tán thử hương khí cập chúng bảo                Rải các hoa đẹp và các báu
Phổ phước ư địa vi nghiêm sức.                    Phủ khắp mặt đất làm nghiêm sức.

Hoa sen báu đó, tỏa ra quang minh rực rỡ vi diệu, giống như mây chiếu khắp tất cả mọi nơi. Rải các hoa quý, và tất cả các báu, phủ khắp trên mặt đất để làm nghiêm sức, khiến cho tốt đẹp thêm.

Mật vân hưng bố mãn thập phương        Mây dày giăng bủa khắp mười phương
Quảng đại quang minh vô hữu tận,          Quang minh rộng lớn chẳng cùng tận
Phổ chí thập phương nhất thiết độ          Đến khắp mười phương tất cả cõi
Diễn thuyết Như Lai cam lộ pháp.            Diễn nói pháp cam lồ của Phật.

Có mây rất dày giăng bủa đầy khắp mười phương, ở trong mây còn phóng ra quang minh rộng lớn chẳng cùng tận. Mây dày đó và quang minh, đến khắp mười phương tất cả cõi nước, để diễn nói pháp vũ cam lồ của Phật, khiến cho chúng sinh có thể khởi tử hồi sinh.

Nhất thiết Phật nguyện ma-ni nội       Tất cả nguyện Phật trong ma ni
Phổ hiện vô biên quảng đại kiếp,         Khắp hiện vô biên kiếp rộng lớn
Tối thắng trí giả tích sở hạnh                Xưa bậc Trí Tối Thắng tu hành
Ư thử bảo trung vô bất kiến.                Ở trong báu đó đâu chẳng thấy.

Hết thảy tất cả chư Phật, thuở xưa phát nguyện ở tại nhân địa, đều hiện ra trong báu ma ni. Khắp hiện ra vô biên kiếp rộng lớn. Bậc Trí Tối Thắng (Phật) thuở xưa tu hành, ở trong báu ma ni chẳng có gì mà chẳng thấy.

Kỳ địa sở hữu ma-ni bảo                        Hết thảy mặt đất báu ma ni
Nhất thiết Phật sát hàm lai nhập,         Tất cả cõi Phật đều vào trong
Bỉ chư Phật sát nhất nhất trần              Mỗi hạt bụi cõi chư Phật đó
Nhất thiết quốc độ diệc nhập trung     Tất cả cõi nước cũng vào trong.

Ðất của núi Ðại Luân Vi đó, hết thảy báu ma ni, tất cả cõi nước chư Phật, đều vào trong đó. Trong tất cả cõi nước chư Phật, mỗi hạt bụi và tất cả cõi nước, cũng đều vào trong báu ma ni.

Diệu bảo trang nghiêm hoa tạng giới        Báu đẹp trang nghiêm cõi Hoa Tạng
Bồ Tát du hành biến thập phương             Bồ Tát du hành khắp mười phương
Diễn thuyết đại sĩ chư hoằng nguyện        Diễn nói hoằng nguyện của Bồ Tát
Thử thị đạo tràng tự tại lực.                         Đó là sức đạo tràng tự tại.

Diệu báu đó, dùng để trang nghiêm thế giới hải Hoa Tạng. Chẳng những tất cả Bồ Tát ở trong thế giới hải Hoa Tạng, mà cũng thường du hành khắp mười phương. Chẳng phải đi tham quan du lịch, chẳng phải đi nghỉ mát, mà là vì giáo hóa chúng sinh. Các Ngài diễn nói các hoằng nguyện lớn của các bậc Ðại Sĩ, đó là thần lực tự tại đạo tràng của Phật.

Ma-ni diệu bảo trang nghiêm địa                   Ma ni báu đẹp trang nghiêm đất
Phóng Tịnh Quang minh bị chúng sức,         Phóng tịnh quang minh để nghiêm sức
Sung mãn Pháp giới đẳng hư không              Đầy khắp pháp giới đồng hư không
Phật lực tự nhiên như thị hiện.                       Phật lực tự nhiên hiện như vậy.

Dùng báu đẹp ma ni trang nghiêm đất, thường phóng quang minh thanh tịnh để nghiêm sức. Quang minh đó, sung mãn khắp pháp giới đồng với hư không. Ðó là Phật lực tự nhiên hiện ra cảnh giới đó.

Chư hữu tu trì Phổ Hiền nguyện,               Các cõi tu trị nguyện Phổ Hiền
Nhập Phật cảnh giới đại trí nhân,              Vào cảnh giới Phật bậc Đại Trí
Năng tri ư thử sát hải trung                         Biết được trong biển cõi nước đó
Như thị nhất thiết chư thần biến.               Tất cả các thần biến như vậy.

Chúng sinh ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, đều tu trị hạnh nguyện Phổ Hiền, mới vào được cảnh giới của Phật. Là Bậc Ðại Trí Huệ mới biết được trong biển cõi nước đó, hết thảy tất cả các thần thông biến hóa, đều minh bạch thấu rõ.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: chư Phật tử! Thử thế giới hải Đại địa trung, hữu bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Trong đại địa của thế giới hải đó, có biển hương thủy nhiều bất khả thuyết, như số hạt bụi cõi Phật.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, rất từ bi, lại bảo đại chúng trong pháp hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Các vị có biết chăng ? Ở trong đại địa của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có biển Hương Thủy nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật.’’

 

Nhất thiết diệu bảo trang nghiêm kỳ để, diệu hương ma-ni trang nghiêm kỳ ngạn, Tỳ Lô Giá Na ma-ni bảo vương dĩ vi kỳ võng; hương thủy ánh triệt, cụ chúng bảo sắc, sung mãn kỳ trung; chủng chủng bảo hoa, toàn bố kỳ thượng; chiên đàn tế mạt, trừng 垽kỳ hạ; diễn Phật ngôn âm, phóng bảo quang minh; vô biên Bồ Tát, trì chủng chủng cái, hiện thần thông lực. nhất thiết thế giới sở hữu trang nghiêm, tất ư trung hiện.

Tất cả báu đẹp dùng trang nghiêm dưới đáy. Diệu hương ma ni trang nghiêm trên bờ. Tỳ Lô Giá Na ma ni vương báu dùng làm lưới. Nước hương thủy trong suốt, đầy đủ các màu sắc châu báu, đầy dẫy ở trong biển hương thủy. Có đủ thứ hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên. Lại có bột hương chiên đàn lắng xuống ở dưới. Trong biển hương thủy lại diễn nói âm thanh của Phật và phóng ra quang minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lọng báu, hiện sức thần thông. Tất cả thế giới, hết thảy sự trang nghiêm đều hiện ra trong đó.

Biển Hương Thủy dùng tất cả diệu báu để trang nghiêm dưới đáy. Dùng đủ thứ diệu hương, và đủ thứ ma ni để trang nghiêm trên bờ. Dùng ma ni vương báu thanh tịnh khắp mọi nơi để làm lưới. Biển Hương Thủy đó, rất thơm tho và rất trong suốt, đầy đủ các màu sắc quang minh báu, đầy dẫy ở trong biển Hương Thủy. Lại có đủ thứ hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên Biển Hương Thủy. Lại có bột hương chiên đàn, lắng trong ở phía dưới. Trong Biển Hương Thủy lại diễn nói tất cả lời nói của Phật, luôn phóng ra các quang minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lọng báu, đủ thứ tràng báu, hiện ra sức thần thông. Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới, đều hiện ra ở trong Biển Hương Thủy. Mười câu này là nói rõ về thể tướng của Biển Hương Thủy.

 

Thập bảo giai bệ, hàng liệt phân bố; thập bảo lan thuẫn, châu táp vi nhiễu; tứ thiên hạ vi trần số nhất thiết bảo trang nghiêm phân đà lợi hoa, phu vinh thủy trung; bất khả thuyết bách thiên ức na-do-tha số thập bảo thi la tràng, hằng-hà sa-số nhất thiết bảo y linh võng tràng, hằng-hà sa-số vô biên sắc tướng bảo hoa lâu các, bách thiên ức na-do-tha số thập bảo liên hoa thành, tứ thiên hạ vi trần số chúng bảo thụ lâm, bảo diệm ma-ni dĩ vi kỳ võng, hằng-hà sa-số chiên đàn hương, chư Phật ngôn âm quang diệm ma-ni, bất khả thuyết bách thiên ức na-do-tha số chúng bảo viên tường, tất cọng vi nhiễu, chu biến nghiêm sức.

Dùng mười thứ báu làm thềm bực, phân chia hàng lối thẳng tắp. Dùng mười thứ báu làm lan can, bao bọc chung quanh. Lại có hoa phân đà lợi trang nghiêm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, nở rộ sum sê ở trong nước. Lại có bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha tràng thi la làm bằng mười thứ báu. Có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu, làm bằng các thứ báu, nhiều như số cát sông Hằng. Có hoa báu vá lầu các vô biên sắc tướng, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có trăm ngàn ức Na do tha thành hoa sen làm bằng mười thứ báu. Có các rừng cây báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, báu ma ni sáng chói dùng làm lưới. Lại có hương chiên đàn và tiếng nói của chư Phật phóng quang diễm ma ni, nhiều như số cát sông Hằng. Có các tường vách báu, nhiều trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết, đều cùng bao bọc khắp hết thảy để nghiêm sức.

Mười thứ báu là : Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, mai khôi, cầm sắt. Biển Hương Thủy cũng có thềm bực, dùng mười thứ báu tạo thành, hàng lối phân chia rất ngay thẳng. Lại có lan can làm bằng mười báu, bao bọc chung quanh. Lại có hoa phân đà lợi (hoa sen trắng) trang nghiêm bằng tất cả thứ báu, nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ (Ðông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu). Nở rộ sum sê ở trong nước. Lại có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu, làm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số cát sông Hằng. Linh báu vang ra âm thanh khắp mười phương, khiến cho chúng sinh tỉnh mộng, mau phát tâm bồ đề, sớm thành tựu quả bồ đề. Lại có hoa báu vô biên sắc tướng, và lầu các nhiều như số cát sông Hằng. Và có trăm ngàn ức Na do tha số thành hoa sen làm bằng mười thứ báu. Lại có các rừng cây báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, dùng báu diễm ma ni để làm lưới. Lại có hương chiên đàn, và tiếng nói của tất cả chư Phật phóng ra quang diễm như báu ma ni, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có các tường vách bằng báu, nhiều trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết đều cùng bao bọc khắp biển Hương Thủy để làm nghiêm sức.

Thi la có hai ý nghĩa. Thứ nhất là “ngọc tốt”, thứ hai là “thanh tịnh”. Bất cứ điều gì trước hết phải rõ sự, sau đó mới hiểu lý. Sự là tu, lý là ngộ. Sự là tu hành từng chút từng chút mà thành, lý là lập tức minh bạch. Do đó :

‘’Lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu.’’

Sự thì có hình tướng, lý thì chẳng có hình tướng. Thi la là danh từ đầy đủ sự lý. Ngọc tốt là sự tướng, thanh tịnh là lý tánh. Ở trên là nói về thi la mười báu. Có thể nói dùng mười thứ ngọc tốt tạo thành tràng báu, lại có thể nói dùng mười thứ thanh tịnh làm tràng.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, vì nguyện lực của Ngài lớn, hạnh môn tu lại rộng, cho nên Ngài từ bi muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói lại nghĩa trên.

Thử thế giới trung Đại địa thượng         Đất đai trong thế giới hải đó
Hữu hương thủy hải ma-ni nghiêm,      Dùng ma ni nghiêm biển hương thủy
Thanh tịnh diệu bảo bố kỳ để                 Báu đẹp thanh tịnh dùng làm đáy
An trụ Kim cương bất khả hoại.              An trụ kim cang không thể hoại.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, trong mặt đất có biển hương thủy, dùng báu ma ni để trang nghiêm, có diệu báu thanh tịnh quang minh dùng làm đáy, đều an trụ trong kim cang, không thể phá hoại được.

Hương tạng ma-ni tích thành ngạn        Hương tạng ma ni tụ thành bờ
Nhật diệm châu luân bố nhược vân       Nhật diễm châu luân bủa như mây
Liên hoa diệu bảo vi anh lạc                     Hoa sen báu đẹp làm chuỗi ngọc
Xứ xứ trang nghiêm tịnh vô cấu.              Nơi nơi trang nghiêm sạch chẳng dơ.

Bờ của biển Hương Thủy dùng hương tạng và ma ni tích tụ mà thành. Có quang minh của mặt trời sáng chói, có vòng quang minh trân châu giăng bủa ở trên, giống như vầng mây rất trang nghiêm tốt đẹp. Lại có đủ thứ hoa sen, đủ thứ báu đẹp để làm chuỗi. Biển Hương Thủy nơi nơi đều trang nghiêm, nơi nơi đều sạch sẽ, chẳng có nhiễm ô, chẳng có sự dơ bẩn.

Hương thủy trừng đình cụ chúng sắc           Nước hương thủy trong suốt đủ màu
Bảo hoa toàn bố phóng quang minh,           Hoa báu giăng bày phóng quang minh
Phổ chấn âm Thanh văn viễn cận                  Khắp vang âm thanh nghe xa gần
Dĩ Phật uy thần diễn diệu pháp.                     Nhờ Phật oai thần diễn diệu pháp.

Nước của biển Hương Thủy đặc biệt trong suốt, nước đó đầy đủ các thứ màu sắc như lưu ly. Lại có đủ thứ hoa sen báu, giăng bày chung quanh phía trên phóng ra quang minh. Tất cả báu đẹp, tất cả hoa sen đều diễn nói diệu pháp. Ðó là nhờ đại thần thông lực của chư Phật.

Giai bệ trang nghiêm cụ chúng bảo            Thềm bực trang nghiêm đủ các báu
Phục dĩ ma-ni vị gian sức,                              Lại dùng ma ni để tô điểm
Châu hồi lan thuẫn tất bảo thành                Tứ phía lan can làm bằng báu
Liên hoa châu võng như vân bố.                   Hoa sen lưới châu bủa như mây.

Mỗi cấp thềm bực đều làm bằng các thứ báu, rất trang nghiêm, đầy đủ tất cả màu sắc quang minh. Lại dùng báu ma ni để tô điểm nghiêm sức mặt đất. Tứ phía lan can đều dùng mười thứ báu làm thành. Và có đủ thứ hoa sen, và đủ thứ lưới châu, giăng bủa trên không trung giống như mây.

Ma-ni bảo thụ liệt thành hàng                  Cây báu ma ni hàng thẳng lối
Hoa nhị phu vinh quang hách dịch,         Nhụy hoa nở rộ quang đỏ chói
Chủng chủng nhạc âm hằng cạnh tấu     Đủ thứ âm nhạc luôn giành tấu
Phật thần thông lực lệnh như thị.            Thần thông của Phật khiến như vậy.

Có cây báu ma ni hàng thẳng lối. Nhụy hoa sen nở rộ sum sê, phóng ra ánh sáng đỏ chói. Ở trong các nhụy hoa lại vang ra đủ thứ âm nhạc, rất hay vô cùng. Âm nhạc giành nhau hòa tấu, chẳng lúc nào ngừng. Ðó là nhờ thần thông của Phật khiến cho được như vậy.

Chủng chủng diệu bảo phân đà lợi            Đủ thứ hoa báu phân đà lợi
Phu bố trang nghiêm hương thủy hải,      Phô bày trang nghiêm biển hương thủy
Hương diệm quang minh vô tạm đình      Hương diễm quang minh chẳng ngừng nghỉ
Quảng đại viên mãn giai sung biến.            Rộng lớn viên mãn đều đầy khắp.

Có đủ thứ diệu báu, có đủ thứ hoa sen trắng, phô bày trang nghiêm khắp biển Hương Thủy. Những hoa đó phóng ra quang minh hương diễm, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Quang minh đó, vừa rộng lớn vừa viên mãn, đầy dẫy khắp mọi nơi.

Minh châu bảo tràng hằng sí thịnh          Minh châu tràng báu luôn rực rỡ
Diệu y thùy bố vi nghiêm sức,                   Y đẹp giăng bủa làm nghiêm sức
Ma-ni linh võng diễn pháp âm                    Linh lưới ma ni diễn pháp âm
Lệnh kỳ văn giả thú Phật trí.                         Khiến người nghe được hướng Phật trí.

Có đủ thứ ngọc minh châu, có đủ thứ tràng báu, luôn luôn rực rỡ. Có đủ thứ y đẹp giăng bủa làm nghiêm sức. Trong linh lưới ma ni diễn nói diệu pháp âm, khiến cho chúng sinh nghe được, liền phát tâm bồ đề, hướng về Phật trí.

Diệu bảo liên hoa tác thành khuếch            Hoa sen báu đẹp làm thành quách
Chúng thải ma-ni sở nghiêm oánh              Các tia ma ni nghiêm sức đẹp
Trân châu vân ảnh bố tứ ngung                   Ảnh mây trân châu giăng tứ phía
Như thị trang nghiêm hương thủy hải.       Trang nghiêm biển hương thủy như vậy.

Dùng đủ thứ báu đẹp, và đủ thứ hoa sen, để làm thành quách (nội thành là thành, ngoại thành là quách). Có đủ thứ tia sáng ma ni báu nghiêm sức rất đẹp. Có ảnh trân châu làm mây báu, giăng bày tứ phía, trang nghiêm biển Hương Thủy như vậy.

Viên tường liễu nhiễu giai châu táp                  Tường vách bao bọc khắp chung quanh
Lâu các tướng vọng bố kỳ thượng                     Lầu gác thấy nhau ở phía trên
Vô lượng quang minh hằng sí nhiên                 Vô lượng quang minh luôn rực rỡ
Chủng chủng trang nghiêm thanh tịnh hải.     Đủ thứ trang nghiêm biển hương thủy.

Tường vách bao bọc tứ phía biển Hương Thủy, có lầu có gác, thấy nhau ở phía trên. Có vô lượng vô biên quang minh luôn rực rỡ, có đủ thứ sự trang nghiêm thanh tịnh biển Hương Thủy.

Tỳ Lô Giá Na ư vãng tích                                    Tỳ Lô Giá Na trong quá khứ
Chủng chủng sát hải giai nghiêm tịnh             Đủ thứ biển cõi đều nghiêm tịnh
Như thị quảng đại vô hữu biên                         Rộng lớn như vậy chẳng bờ mé
Tất thị Như Lai tự tại lực.                                    Đều là sức tự tại của Phật.

Thanh Tịnh pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, lúc Ngài trong quá khứ, đủ thứ biển cõi nước chư Phật, đều trang nghiêm thanh tịnh. Rộng lớn trang nghiêm như vậy chẳng có bờ mé, hoàn toàn là nhờ sức thần thông tự tại của Phật mà thành tựu.

Chúng ta nghe Kinh Hoa Nghiêm, thì tâm lượng phải mở rộng lớn tận hư không biến pháp giới, đừng thu hẹp tâm lượng nhỏ như hạt mè, hoặc nhỏ như hạt bụi. Một hạt bụi tuy dung nạp được pháp giới, nhưng nếu chẳng mở rộng thì pháp giới cũng chẳng vào được, cho nên tâm lượng mở rộng lớn, thì tự nhiên sẽ minh bạch cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: chư Phật tử! nhất nhất hương thủy hải, các hữu tứ thiên hạ vi trần số hương thủy hà, hữu toàn vi nhiễu,

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Mỗi mỗi biển hương thủy, đều có sông hương thủy, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, bao bọc quanh bên phải.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài dùng tâm đại từ bi để nói với đại chúng trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử Phật ! Các vị có biết chăng ? Ở trong mỗi biển Hương Thủy, đều có sông Hương Thủy, nhiều như hạt bụi của bốn thiên hạ, đều bao bọc quanh bên phải biển Hương Thủy.’’

 

Nhất thiết giai dĩ Kim cương vi ngạn, Tịnh Quang ma-ni dĩ vi nghiêm sức, thường hiện chư Phật bảo sắc quang vân, cập chư chúng sanh sở hữu ngôn âm; kỳ hà sở hữu tuyền phúc chi xứ, nhất thiết chư Phật sở tu nhân hạnh chủng chủng hình tướng giai tùng trung xuất; ma-ni vi võng, chúng bảo linh đạc, chư thế giới hải sở hữu trang nghiêm tất ư trung hiện; ma-ni Bảo Vân dĩ phước kỳ thượng, kỳ vân phổ hiện hoa tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na thập phương hóa Phật, cập nhất thiết Phật thần thông chi sự; phục xuất Diệu-Âm, xưng dương tam thế Phật Bồ Tát danh; kỳ hương thủy trung, thường xuất nhất thiết bảo diệm quang vân, tướng tục bất tuyệt.

Tất cả đều dùng kim cang làm bờ. Tịnh quang ma ni dùng làm nghiêm sức. Thường hiện ra mây quang sắc báu của chư Phật, và có các tiếng nói của hết thảy chúng sinh hiện ra ở trên bờ sông hương thủy. Tất cả nhân hạnh của tất cả chư Phật tu, đủ thứ hình tướng, đều hiện ra trong đó. Ma ni làm lưới, các báu dùng làm chuông, làm linh, hết thảy sự trang nghiêm của các thế giới hải, đều hiện ra trong đó. Mây báu ma ni dùng che ở phía trên. Mây đó khắp hiện ra thế giới hải HoaTạng, mười phương hóa Phật Tỳ Lô Giá Na, và tất cả việc thần thông của Phật. Sông hương thủy lại vang ra âm thanh vi diệu, xưng dương danh hiệu chư Phật Bồ Tát ba đời. Trong sông hương thủy, thường tuôn ra mây quang diễm tất cả báu liên tục không ngừng.

Tất cả sông Hương Thủy, đều dùng đá báu kim cang làm hai bên bờ. Dùng tịnh quang ma ni báu để nghiêm sức. Trên sông Hương Thủy thường hiện ra mây quang sắc báu của chư Phật. Tất cả ngôn ngữ của chúng sinh đều diễn nói hiện ra ở trên sông Hương Thủy. Nhân hạnh sở tu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, đủ thứ hình tướng, đều hiện ra ở trong đó. Lại có báu ma ni dùng làm lưới, và có các báu làm chuông làm linh. Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới hải, cũng đều hiện ra ở trong đó. Lại có mây do báu ma ni biến hóa ra che phủ ở trên sông Hương Thủy. Mây đó khắp hiện ra thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có mười phương hóa thân Phật của Tỳ Lô Giá Na Phật và việc thần thông của tất cả chư Phật. Sông Hương Thủy lại vang ra diệu âm xưng dương danh hiệu của chư Phật ba đời. Sông Hương Thủy lại tuôn ra mây diễm quang tất cả báu liên tục không ngừng, bất cứ lúc nào cũng đều có thứ mây đó.

 

Nhược quảng thuyết giả, nhất nhất hà các hữu thế giới hải vi trần số trang nghiêm.

Nếu nói rộng ra thì mỗi sông hương thủy, đều có sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Nếu như muốn nói tỉ mỉ, thì mỗi sông Hương Thủy, đều có sự trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của thế giới hải.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, khắp quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, mà nói ra bài kệ.

Thanh tịnh hương lưu mãn đại hà             Hương thủy thanh tịnh chảy đầy sông
Kim cương diệu bảo vi kỳ ngạn                   Kim cang báu đẹp dùng làm bờ
Bảo mạt vi luân bố kỳ địa                              Bột báu làm luân rải mặt đất
Chủng chủng nghiêm sức giai trân hảo.     Đủ thứ nghiêm sức đều trân quý.

Nước thơm thanh tịnh chảy đầy sông Hương Thủy. Hai bên bờ sông đó, dùng kim cang và báu đẹp làm thành. Dùng bột mười thứ báu để làm luân rải ở trên mặt đất. Có đủ thứ sự nghiêm sức rất trân quý tốt đẹp.

Bảo giai hàng liệt diệu trang nghiêm               Thềm báu hàng lối trang nghiêm đẹp
Lan thuẫn châu hồi tất thù lệ,                           Lan can bao bọc đều thù đặc
Trân châu vi tạng chúng hoa sức                      Trân châu làm tạng hoa nghiêm sức
Chủng chủng anh man cọng thùy hạ.              Đủ thứ chuỗi màn cùng giăng bủa.

Tất cả thềm báu, hàng lối rất ngay thẳng, rất trang nghiêm đẹp đẽ. Dùng mười thứ báu làm lan can, bao bọc tứ phía rất thù thắng mỹ lệ. Dùng trân châu làm tạng, dùng các thứ hoa để nghiêm sức. Lại có đủ thứ chuỗi, đủ thứ màn cùng giăng bủa thòng xuống.

Hương thủy Bảo quang thanh tịnh sắc           Hương thủy quang báu màu thanh tịnh
Hằng thổ ma-ni cạnh tật lưu,                            Luôn tuôn ma ni giành nhau chảy
Chúng hoa tùy lãng giai dao động                   Các hoa theo sóng đều giao động
Tất tấu nhạc âm tuyên diệu pháp.                   Đều tấu âm nhạc diễn diệu pháp.

Các báu ở trong sông Hương Thủy, hiện ra quang minh màu sắc thanh tịnh, và luôn luôn tuôn ra châu báu ma ni, ở trên sông giành nhau tuôn chảy. Lại có đủ thứ hoa thơm, tùy theo sóng mà giao động. Ở trong châu báu ma ni, và trong các hoa thơm, đều diễn tấu diệu âm, tuyên dương diệu pháp.

Tế mạt chiên đàn tác nê                             Bột hương chiên đàn rải dưới đáy
Nhất thiết diệu bảo đồng hồi phúc,         Tất cả báu đẹp cùng pha trộn
Hương tạng phân uân bố tại trung          Hương tạng chan hòa rải ở trong
Phát diệm lưu phân phổ chu biến            Phát quang tỏa hương khắp hết thảy.

Có hương bột chiên đàn rải ở dưới đáy sông để làm đất bùn. Hết thảy tất cả diệu báu cùng pha trộn. Có hương tạng lẫn lộn rải ở trong đó, lại phát ra quang rực rỡ và tỏa ra hương thơm, khắp hết thảy mọi nơi.

Hà trung xuất sanh chư diệu bảo              Trong sông sinh ra các báu đẹp
Tất phóng quang minh sắc sí nhiên,          Đều phóng quang minh màu rực rỡ
Kỳ quang bố ảnh thành đài tọa                  Quang đó bày ảnh thành đài tòa
Hoa cái châu anh giai cụ túc.                       Hoa lọng châu chuỗi đều đầy đủ.

Ở trong sông Hương Thủy hay sinh ra tất cả báu đẹp. Báu đẹp đó đều phóng quang minh màu sắc rất rực rỡ, ở trong quang đó, lại bày các hình ảnh mà thành tòa sư tử đài hoa sen. Lại có hoa báu, lọng báu, châu báu, chuỗi báu .v.v., đủ thứ đều đày đủ.

Ma-ni Vương trung hiện Phật thân                    Trong ma ni vương hiện thân Phật
Quang minh phổ chiếu thập phương sát,        Quang minh chiếu khắp mười phương cõi
Dĩ thử vi luân nghiêm sức địa                            Dùng đó làm luân nghiêm sức đất
Hương thủy ánh triệt thường doanh mãn.      Hương thủy trong suốt thường tràn đầy.

Ở trong ma ni vương báu lại hiện ra pháp thân chư Phật. Những pháp thân đó phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, dùng đó làm luân, trang nghiêm mặt đất. Nước sông Hương Thủy rất trong suốt, luôn tràn đầy.

Ma-ni vi võng, kim vi đạc                                 Ma ni làm lưới, vàng làm chuông
Biến phước hương hà diễn Phật âm              Khắp che sông hương diễn Phật âm
Khắc tuyên nhất thiết Bồ-đề đạo                   Tuyên nói tất cả Bồ Tát đạo
Cập dĩ Phổ Hiền chi diệu hạnh                        Và diệu hạnh tu của Phổ Hiền.

Dùng báu ma ni để làm lưới, dùng vàng thật để làm chuông, khắp che ở phía trên sông Hương Thủy. Lại diễn nói diệu âm của chư Phật, tuyên nói chân lý tất cả bồ đề giác đạo, và hạnh môn vi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền tu.

Bảo ngạn ma-ni cực thanh tịnh                     Bờ báu ma ni rất thanh tịnh
Hằng xuất Như Lai Bổn Nguyện âm,             Hằng diễn Như Lai bổn nguyện âm
Nhất thiết chư Phật nẵng sở hạnh                 Sở tu của tất cả chư Phật
Kỳ âm phổ diễn giai lệnh kiến.                        Âm đó khắp diễn đều khiến thấy.

Hai bên bờ sông Hương Thủy, dùng ma ni làm thành rất thanh tịnh. Nước sông tuy là vô tình chúng sinh, nhưng cũng biết nói pháp. Luôn luôn diễn nói bổn nguyện âm của chư Phật. Hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật, lúc quá khứ tu hành tại nhân địa, đều khắp diễn ra bổn nguyện và hạnh môn ở trong âm thanh đó, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được.

Kỳ hà sở hữu tuyền lưu xứ                              Sông đó chảy quanh khắp mọi nơi
Bồ Tát như vân thường dũng xuất,                Bồ Tát như mây thường vọt lên
Tất vãng quảng đại sát độ trung                    Đều đến các cõi nước rộng lớn
Nãi chí Pháp giới hàm sung mãn                    Cho đến pháp giới đều đầy khắp.

Sông Hương Thủy chảy quanh khắp nơi, có rất nhiều Bồ Tát vọt lên nhiều như mây, đều đi đến các cõi Phật rộng lớn, tận hư không biến pháp giới, để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh gần gũi chư Phật, cung kính cúng dường chư Phật.

Thanh tịnh châu Vương bố nhược vân          Châu vương thanh tịnh bủa như mây
Nhất thiết hương hà tất di phước,                  Che phủ tất cả sông hương thủy
Kỳ châu đẳng Phật my gian tướng                   Châu đó đồng tướng Phật giữa mày
Bỉnh nhiên hiển hiện chư Phật ảnh.                Hiển hiện rõ ràng hình chư Phật.

Châu vương thanh tịnh giăng bủa ở trong hư không như mây, đều che phủ hết tất cả sông Hương Thủy. Châu vương đó, quang minh đồng như tướng hào quang trắng giữa mày của chư Phật ở trong hư không.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: chư Phật tử! Thử chư hương thủy hà, lượng (lưỡng) gian chi địa, tất dĩ diệu bảo chủng chủng trang nghiêm

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Đất ở giữa các sông hương thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Ở giữa hai bờ sông của các sông Hương Thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm đất đai.’’

 

Nhất nhất các hữu tứ thiên hạ vi trần số chúng bảo trang nghiêm; phân đà lợi hoa châu táp biến mãn, các hữu tứ thiên hạ vi trần số; chúng bảo thụ lâm thứ đệ hàng liệt, nhất nhất thụ trung hằng xuất nhất thiết chư trang nghiêm vân, ma-ni bảo vương chiếu diệu kỳ gian, chủng chủng hoa hương xứ xứ doanh mãn. Kỳ thụ phục xuất vi diệu âm thanh, thuyết chư Như Lai nhất thiết kiếp trung sở tu đại nguyện; phục tán chủng chủng ma-ni bảo vương, sung biến kỳ địa,

Đất ở giữa mỗi sông hương thủy, thảy đều có các thứ báu trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ, hoa phân đà lợi rải đầy dẫy khắp nơi. Lại có các rừng cây báu, số nhiều như hạt bụi bốn thiên hạ, thứ tự hàng lối ngay thẳng, trong mỗi mỗi cây, luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Báu vương ma ni chiếu soi. Có đủ thứ hoa thơm khắp nơi đều đầy dẫy. Các cây đó, lại vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói đại nguyện tu hành của các Như Lai, ở trong tất cả kiếp, và rải đủ thứ báu vương ma ni đầy dẫy khắp mặt đất.

Giữa sông Hương Thuỷ, đều có các báu trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. Có hoa sen trắng rải đầy dẫy khắp mặt đất. Lại có các rừng cây báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, hàng lối thứ tự ngay thẳng chẳng lộn xộn. Trong mỗi cây báu, luôn luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Có báu vương ma ni chiếu sáng. Lại có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi. Cây báu lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu, diễn nói các đại nguyện tu hành của các đức Như Lai, ở trong quá khứ vô lượng kiếp. Và rải đủ thứ báu vương ma ni, đầy dẫy khắp nơi trên mặt đất.

 

Sở vị: liên hoa luân ma-ni bảo vương, hương diệm quang vân ma-ni bảo vương, chủng chủng nghiêm sức ma-ni bảo Vương, hiện bất khả tư nghị trang nghiêm sắc ma-ni bảo vương, nhật quang minh y tạng ma-ni bảo vương, chu biến thập phương phổ thùy bố quang võng vân ma-ni bảo vương, hiện nhất thiết chư Phật thần biến ma-ni bảo vương, Hiện-Nhất-Thiết chúng sanh nghiệp báo hải ma-ni bảo vương

Đó là : Báu vương ma ni liên hoa luân. Báu vương ma ni mây quang hương diễm. Báu vương ma ni đủ thứ nghiêm sức. Báu vương ma ni hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Báu vương ma ni nhật quang minh y tạng. Báu vương ma ni mây lưới quang minh, giăng bủa khắp hết thảy mười phương. Báu vương ma ni hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật. Báu vương ma ni hiện ra biển nghiệp báu của tất cả chúng sinh.

Lại có báu vương ma ni liên hoa luân. Lại có báu vương ma ni mây quang hương diễm. Lại có báu vương ma ni đủ thứ sự nghiêm sức. Lại có báu vương ma ni hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Lại có báu vương ma ni hiện ra nhật quang minh y tạng. Lại có báu vương ma ni mây lưới quang minh, giăng bủa khắp hết thảy mười phương. Lại có báu vương ma ni hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật.

 

Như thị đẳng, hữu thế giới hải vi trần số.

Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Báu vương ma ni như vậy, có nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đếm chẳng hết được.

 

Kỳ hương thủy hà, lượng (lưỡng) gian chi địa, nhất nhất tất cụ như thị trang nghiêm.

Đất ở giữa sông hương thủy, mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy.

Ðất ở giữa hai bên bờ sông Hương Thủy, mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy, có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, đủ thứ mây, đủ thứ âm thanh, đủ thứ báu vương ma ni, đều trang nghiêm mặt đất.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài muốn tuyên nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên.

Kỳ địa bình thản cực thanh tịnh                   Mặt đất bằng phẳng rất thanh tịnh
Chân kim ma-ni cọng nghiêm sức,              Vàng thật ma ni cùng nghiêm sức
Chư thọ hàng liệt ấm kỳ trung                     Các cây thẳng hàng che hết thảy
Tủng cán thùy điều hoa nhược vân.             Thân cao che trùm rợp như mây.

Ðất đai của sông Hương Thủy, rất bằng phẳng và thanh tịnh. Có vàng thật và ma ni cùng nghiêm sức. Tất cả cây bồ đề hàng lối ngay thẳng, che hết thảy. Thân cây bồ đề cao che rợp đẹp như mây, đặc biệt trang nghiêm.

Chi điều diệu bảo sở trang nghiêm              Nhánh cây trang nghiêm bằng báu đẹp
Hoa diệm thành luân quang tứ chiếu          Vòng hoa rực rỡ sáng tứ phía
Ma-ni vi quả như vân bố                                 Ma ni làm quả bủa như mây
Phổ sử thập phương thường hiện đổ.          Khắp khiến mười phương đều thấy được.

Nhánh cây bồ đề đều trang nghiêm bằng báu đẹp. Hết thảy vòng hoa rực rỡ ánh sáng chiếu tứ phía, khắp hết thảy mọi nơi. Lại có quả ma ni giăng bủa đẹp như mây, khiến cho hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới, đều thấy được cảnh giới này.

Ma-ni bố địa giai sung mãn                               Ma ni rải đất đều đầy dẫy
Chúng hoa bảo mạt cọng trang nghiêm         Các hoa bột báu cùng trang nghiêm
Phục dĩ ma-ni tác cung điện                              Lại dùng ma ni làm cung điện
Tất hiện chúng sanh chư ảnh tượng.               Đều hiện các hình bóng chúng sinh.

Có báu ma ni rải đầy dẫy khắp mặt đất. Có tất cả hoa quý và tất cả bột báu cùng trang nghiêm. Lại dùng ma ni làm cung điện, đều hiện ra tất cả hình bóng của chúng sinh.

Chư Phật ảnh tượng ma-ni Vương                       Trong ma ni hiện hình chư Phật
Phổ tán kỳ địa mị bất châu,                                   Khắp rải mặt đất khắp mọi nơi
Như thị hách dịch biến thập phương                  Uy lực như vậy khắp mười phương
Nhất nhất trần trung hàm kiến Phật.                   Trong mỗi hạt bụi đều thấy Phật.

Trong ma ni vương hiện ra hình bóng chư Phật. Khắp rải ở trên mặt đất, chẳng có chỗ nào mà chẳng có. Hình bóng chư Phật như vậy, rất có uy lực khắp trong mười phương, trong mỗi hạt bụi đều thấy chư Phật ở trong đó, chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh.

Diệu bảo trang nghiêm thiện phân bố                Báu đẹp trang nghiêm khéo phân bố
Trân châu đăng võng tướng gian thác                 Đèn lưới trân châu cùng tô điểm
Xứ xứ tất hữu ma-ni luân                                       Nơi nơi đều có ma ni luân
Nhất nhất giai hiện Phật thần thông.                   Mỗi mỗi đều hiện Phật thần thông.

Tất cả báu đẹp, tất cả sự trang nghiêm, khéo phân bố giữa hai bên bờ sông. Dùng trân châu làm đèn lưới, có năm quang mười màu cùng tô điểm. Nơi nơi đều có luân báu ma ni. Trong mỗi luân báu ma ni, đều hiển hiện thần thông rộng lớn của chư Phật.

Chúng bảo trang nghiêm phóng đại quang        Các báu trang nghiêm phóng đại quang
Quang trung phổ hiện chư hóa Phật,                  Trong quang khắp hiện các hóa Phật
Nhất nhất châu hàng mị bất biến                          Mỗi mỗi đi đến khắp hết thảy
Tất dĩ thập lực quảng khai diễn.                             Đều dùng mười lực rộng khai diễn.

Hết thảy các báu trang nghiêm sông Hương Thủy, đều phóng đại quang minh. Ở trong quang minh lại khắp hiện ra vô lượng hóa Phật, mỗi một hóa Phật, đều đi đến mười phương khắp hết thảy. Cảnh giới đó, do mười lực của Phật khai diễn.

Ma-ni diệu bảo phân đà lợi                              Ma ni báu đẹp hoa sen trắng
Nhất thiết thủy trung hàm biến mãn             Tất cả đều đầy dẫy trong nước
Kỳ hoa chủng chủng các bất đồng                  Hoa đó đủ thứ đều khác nhau
Tất hiện quang minh vô tận hiết.                     Đều hiện quang minh chẳng ngừng nghỉ.

Tất cả ma ni báu đẹp và tất cả hoa sen trắng, tất cả đều ở trong nước, đều đầy đầy dẫy khắp hết thảy. Hoa đó có đủ thứ quang minh màu sắc đều khác nhau. Quang minh hiện ra chẳng có lúc nào ngừng nghỉ.

Tam thế sở hữu chư trang nghiêm                   Hết thảy sự trang nghiêm ba đời
Ma-ni quả trung giai hiển hiện                           Đều hiển hiện trong quả ma ni
Thể tánh vô sanh bất khả thủ                            Thể tánh chẳng sinh chẳng thủ lấy
Thử thị Như Lai tự tại lực.                                   Đó là Như Lai tự tại lực.

Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, đều hiển hiện ra ở trong quả ma ni. Thể tánh chẳng sinh chẳng diệt, cho nên chẳng nắm bắt đặng. Ðó là do thần lực tự tại của chư Phật mà thành tựu.

Thử địa nhất thiết trang nghiêm trung         Tất cả trang nghiêm trong đất đó
Tất hiện Như Lai quảng đại thân,                   Đều hiện thân Như Lai rộng lớn
Bỉ diệc Bất-lai diệc bất khứ                              Thân đó chẳng đến cũng chẳng đi
Phật tích nguyện lực giai lệnh kiến.                Nguyện xưa của Phật đều khiến thấy.

Ðất ở giữa hai bờ sông Hương Thủy, hết thảy tất cả sự trang nghiêm, đều hiện ra pháp thân rộng lớn của chư Phật, pháp thân đó vô tại vô bất tại, chẳng đến cũng chẳng đi. Ðây là nguyên nhân gì ? Ðó là nguyện lực của chư Phật, phát ra từ thuở xa xưa, khiến cho chúng sinh đều thấy được.

Thử địa nhất nhất vi trần trung               Trong mỗi hạt bụi của đất đó
Nhất thiết Phật tử tu hành đạo,              Đạo tất cả Phật tử tu hành
Các kiến sở kí đương lai sát                      Đều thấy cõi thọ ký đương lai
Tùy kỳ ý lạc tất thanh tịnh.                        Tùy ý họ thích đều thanh tịnh.

Trong mỗi hạt bụi trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có tất cả đệ tử của Phật, đều ở trong đó tu đạo bồ đề. Mỗi đệ tử của Phật, đều được Phật thọ ký cõi nước đương lai tên là gì ? Danh hiệu Phật là gì ? Tùy theo sự phát nguyện, sự tu hành, sự ưa thích, của đệ tử Phật, đều khiến cho thanh tịnh mãn nguyện.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: chư Phật tử! chư Phật Thế tôn thế giới hải, trang nghiêm bất khả tư nghị. hà dĩ cố ?chư Phật tử! Thử hoa tạng trang nghiêm thế giới hải nhất thiết cảnh giới, nhất nhất giai dĩ thế giới hải vi trần số thanh tịnh công đức chi sở trang nghiêm.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải của chư Phật Thế Tôn, có các sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Tại sao ? Các Phật tử ! Tất cả cảnh giới của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, mỗi mỗi cảnh giới đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Tất cả chư Phật Thế Tôn trong mười phương ba đời, trong thế giới hải của mỗi vị Phật, hết thảy sự trang nghiêm đều không thể nghĩ bàn. Vì sao ? Các vị đệ tử của Phật ! Hết thảy cảnh giới trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.’’

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên.

Thử sát hải trung nhất thiết xứ                               Khắp mọi nơi trong biển cõi đó
Tất dĩ chúng bảo vi nghiêm sức                              Đều dùng các báu làm nghiêm sức
Phát diệm đằng không bố nhã vân                        Tỏa sáng trên không bủa như mây
Quang minh đỗng triệt thường di phước.             Quang minh trong suốt thường che phủ.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm đó, hết thảy mọi nơi, đều dùng các báu để nghiêm sức. Báu đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng không trung, giăng bủa như mây, ánh sáng trong suốt như lưu ly, thường che phủ phía trên.

Ma-ni thổ vân vô hữu tận                                   Ma ni tuôn mây vô cùng tận
Thập phương Phật ảnh ư trung hiện             Hình Phật mười phương hiện trong đó
Thần thông biến hóa mĩ tạm đình                  Thần thông biến hóa chẳng tạm ngừng
Nhất thiết Bồ Tát hàm lai tập.                           Tất cả Bồ Tát vân tập đến.

Báu ma ni đó, tuôn ra mây quang minh chẳng cùng tận. Hình ảnh chư Phật trong mười phương, đều hiện ra trong mây quang minh. Thần thông biến hóa của chư Phật chẳng ngừng nghỉ, luôn luôn đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết thảy tất cả các đại Bồ Tát đều vân tập đến.

Nhất thiết ma-ni diễn Phật âm                Tất cả ma ni diễn Phật âm
Kỳ âm mỹ diệu bất tư nghị,                      Âm đó mỹ diệu không nghĩ bàn
Tỳ Lô Giá Na tích sở hạnh                         Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành
Ư thử bảo nội hằng văn kiến.                    Ở trong báu đó luôn nghe thấy.

Hết thảy tất cả diệu báu ma ni, hay diễn nói diệu âm của chư Phật. Âm thanh đó, rất mỹ diệu không thể nghĩ bàn. Ðó là hạnh môn tu hành thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na. Ở trong báu đó, luôn luôn nghe âm thanh của chư Phật, luôn luôn thấy hình bóng của chư Phật.

Thanh tịnh quang minh biến chiếu tôn,           Quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy
Trang nghiêm cụ trung giai hiện ảnh,               Trong đồ trang nghiêm đều hiện hình
Biến hóa phần thân chúng vi nhiễu,                  Biến hóa phân thân chúng vây quanh
Nhất thiết sát hải hàm chu biến.                         Tất cả biển cõi đều đến khắp.

Pháp thân của Phật là thanh tịnh quang minh, chiếu khắp tất cả mọi nơi. Ở trong mỗi thứ đồ trang nghiêm, đều hiện ra hình bóng của chư Phật. Biến hóa phân thân của Phật, cũng có đại chúng hải hội vây quanh, gần gũi cúng dường. Chẳng những một thế giới có tình hình như vậy, mà hết thảy thế giới, đều có tình hình như vậy, cho nên nói tất cả biển cõi đều đến khắp.

Sở hữu hóa Phật giai như huyễn                 Hết thảy hóa Phật đều như huyễn
Cầu kỳ lai xứ bất khả đắc,                              Tìm cầu nơi đến không thể được
Dĩ Phật cảnh giới uy thần lực                         Nhờ Phật cảnh giới uy thần lực
Nhất thiết sát trung như thị hiện.                 Trong tất cả cõi hiện như vậy.

Hết thảy Phật biến hóa đều như huyễn hóa. Tìm cầu nơi đến chẳng thể được. Vì nhờ cảnh giới đại uy thần lực của Phật, cho nên ở trong tất cả cõi, đều hiện ra cảnh giới như vậy.

Như Lai tự tại thần thông sự                        Việc thần thông tự tại của Phật
Tất biến thập phương chư quốc độ,             Ðều khắp mười phương các cõi nước
Dĩ thử sát hải tịnh trang nghiêm                    Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm
Nhất thiết giai ư bảo trung kiến.                   Tất cả đều thấy ở trong báu.

Tất cả chư Phật đều có việc thần thông tự tại (một nhiều tự tại, xa gần tự tại, lớn nhỏ tự tại, nhân ngã tự tại, tóm lại, tất cả hết thảy đều tự tại). Ở một phương cõi nước, có thể đến khắp mười phương cõi nước. Tuy khắp mười phương cõi nước, nhưng chưa từng lìa khỏi một phương cõi nước. Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm, tất cả đều hiện ra ở trong các báu, khiến cho chúng sinh đều thấy được.

Thập phương sở hữu chư biến hóa,              Mười phương hết thảy các biến hóa
Nhất thiết giai như kính trung tượng,            Tất cả đều như hình trong gương
Đãn do Như Lai tích sở hạnh                            Ðều do Như Lai xưa tu hành
Thần thông nguyện lực nhi xuất sanh.            Thần thông nguyện lực mà sinh ra.

Mười phương hết thảy tất cả sự biến hóa, giống như hình bóng hiện ra ở trong gương. Ðó đều là do công đức của Phật tu hành trong quá khứ, cho nên Phật đắc được sức thần thông. Cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại, và sức đại nguyện sinh ra.

Nhược hữu năng tu Phổ Hiền hạnh             Nếu ai hay tu hạnh Phổ Hiền
Nhập ư Bồ Tát thắng trí hải,                           Vào được biển trí của Bồ Tát
Năng ư nhất thiết vi trần trung                      Hay ở trong tất cả hạt bụi
Phổ hiện kỳ thân tịnh chúng sát.                    Khắp hiện thân hình tịnh các cõi.

Nếu như có người tu hành pháp môn hạnh nguyện Phổ Hiền, thì vào được biển trí huệ thù thắng của Bồ Tát. Lại có thể ở trong tất cả hạt bụi, khắp hiện ra thân tu đạo, để thanh tịnh tất cả các biển cõi.

Bất khả tư nghị ức Đại kiếp                            Không thể nghĩ bàn ức đại kiếp
Thân cận nhất thiết chư Như Lai                  Gần gũi tất cả các Như Lai
Như kỳ nhất thiết chi sở hạnh                       Như Phật tu hành tất cả pháp
Nhất sát-na trung tất năng hiện.                   Trong một sát na đều hiện ra.

Các đại kiếp không thể nghĩ bàn, luôn luôn gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả các Như Lai. Giống như quá khứ tất cả chư Phật tu các hạnh môn, ở trong một sát na đều hiện ra cảnh giới đó.

Chư Phật quốc độ như hư không                      Cõi nước chư Phật như hư không
Vô đẳng vô sanh vô hữu tướng,                         Chẳng đồng chẳng sinh chẳng hình tướng
Vì lợi chúng sanh phổ nghiêm tịnh                    Vì lợi chúng sinh khaắp nghiêm tịnh
Bản nguyện lực cố trụ kỳ trung.                         Vì bổn nguyện lực trụ trong đó.

Cõi nước chư Phật như hư không, cũng có thể nói hư không là các cõi nước chư Phật, chẳng tương đồng, chẳng sinh ra, chẳng có hình tướng. Vậy tại sao chư Phật lại hiện ra đủ thứ cõi nước ? Ðủ thứ trang nghiêm ? Ðủ thứ sự biến hóa ? Là vì muốn lợi ích chúng sinh, cho nên khắp trang nghiêm thanh tịnh. Ðó là do bổn nguyện lực của chư Phật, nên đắc được cõi nước thanh tịnh quang minh, mà an trụ ở trong đó.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: Chư Phật tử! Thử trung hữu hà đẳng thế giới trụ, ngã kim đương thuyết.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Trong biển hương thủy có những thế giới gì an trụ, nay tôi sẽ nói ra.

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong Bồ đề đạo tràng Hoa Nghiêm pháp hội rằng: Các vị đệ tử của Phật ! Ở trong biển Hương Thủy có những thế giới gì an trụ trong đó ? Bây giờ tôi sẽ nói ra, xin các vị hãy lắng nghe.

 

Chư Phật tử! Thử bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải trung, hữu bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng an trụ; nhất nhất thế giới chủng, phục hưũ bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới.

Các Phật tử ! Trong biển hương thủy, số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới chủng an trụ, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi thế giới chủng, lại có thế giới, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật.

Bồ Tát Phổ Hiền e rằng mọi người chẳng chú ý nghe, cho nên gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Trong biển Hương Thủy số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới chủng nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật (thế giới cũng có chủng tử, nếu chẳng có chủng tử thì không thể sinh ra thế giới), an trụ ở trong biển Hương Thủy trên hoa sen lớn. Trong mỗi thế giới, lại có thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật. Cứu kính có bao nhiêu thế giới ? Tôi cũng chẳng biết. Ðợi khi nào bạn chứng được năm nhãn sáu thông, thì tự nhiên sẽ biết, muốn biết số đó thì phải mau tu hành, đến khi ‘’lư hỏa thuần thanh‘’ thì sẽ thấu rõ.

 

Chư Phật tử! bỉ chư thế giới chủng, ư thế giới hải trung, các các y trụ, các các hình trạng, các các thể tánh, các các phương sở, các các thú nhập, các các trang nghiêm, các các phần tề, các các hàng liệt, các các vô sái biệt, các các lực gia trì.

Các Phật tử ! Các thế giới chủng đó, ở trong thế giới hải, mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau, đều có hình trạng khác nhau, đều có thể tánh khác nhau, đều có phương sở khác nhau, đều có thú nhập khác nhau, đều có sự trang nghiêm khác nhau, đều có sự phân tề khác nhau, đều có hàng lối khác nhau, đều có vô sai biệt khác nhau, đều có sức gia trì khác nhau.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Các thế giới chủng (một thế giới chủng hay sinh ra vô lượng thế giới. Giống như một hạt lúa, có thể kết rất nhiều hạt lúa. Ở trong thế giới hải có mười thứ tình hình :

1). Mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau.
2). Mỗi thế giới đều có hình trạng khác nhau.
3). Mỗi thế giới đều có thể tánh khác nhau.
4). Mỗi thế giới đều có phương sở khác nhau.

5). Mỗi thế giới đều có thú nhập khác nhau.
6). Mỗi thế giới đều có sự trang nghiêm khác nhau.
7). Mỗi thế giới đều có phân tề khác nhau (thế giới chủng tuy là giống nhau, nhưng hình trạng lớn nhỏ, khí hậu thắng liệt, hoàn cảnh tốt xấu, có đủ thứ sự khác biệt chẳng giống).

8). Mỗi thế giới đều có hàng lối khác nhau.
9). Mỗi thế giới đều có vô sai biệt khác nhau.
10). Mỗi thế giới đều có sức gia trì khác nhau.

Tóm lại, mỗi thế giới đều có sự khác nhau, sẽ nói rõ ở dưới đây.

Cõi nước chư Phật có mười tám thứ sự viên mãn :

1). Nhan sắc.
2). Hình sắc.
3). Phân lượng.
4). Phương sở.
5). Nhân.

6). Quả.
7). Chủ.
8). Giúp đỡ.
9). Quyến thuộc.
10). Nhậm trì.

11). Sự nghiệp.
12). Nhiếp ích.
13). Vô uý.
14). Trụ xứ.
15). Lộ.

16). Thừa.
17). Môn.
18). Y trì.

 

Chư Phật tử! Thử thế giới chủng, hoặc hữu y đại liên hoa hải trụ, hoặc hữu y vô biên sắc bảo hoa hải trụ, hoặc hữu y nhất thiết trân châu tạng bảo anh lạc hải trụ, hoặc hữu y hương thủy hải trụ, hoặc hữu y nhất thiết hoa hải trụ, hoặc hữu y ma-ni bảo võng hải trụ, hoặc hữu y tuyền lưu quang hải trụ, hoặc hữu y Bồ Tát bảo trang nghiêm quan hải trụ, hoặc hữu y chủng chủng chúng sanh thân hải trụ, hoặc hữu y nhất thiết Phật âm thanh ma-ni Vương hải trụ

Các Phật tử ! Thế giới chủng đó, hoặc nương biển hoa sen lớn mà trụ. Hoặc nương biển hoa vô biên sắc báu mà trụ. Hoặc nương biển tất cả trân châu tạng báu anh lạc mà trụ. Hoặc nương biển hương thủy mà trụ. Hoặc nương biển tất cả hoa mà trụ. Hoặc nương biển lưới báu ma ni mà trụ. Hoặc nương biển quang tỏa vòng mà trụ. Hoặc nương biển mũ báu trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ. Hoặc nương biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ. Hoặc nương biển ma ni vương tất cả âm thanh của Phật mà trụ.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Hãy chú ý lắng nghe ! Những thế giới chủng này nương tựa mười biển mà trụ.

1). Hoặc nương tựa biển hoa sen lớn mà trụ.
2). Hoặc nương tựa biển hoa vô biên sắc báu mà trụ.
3). Hoặc nương tựa biển tất cả trân châu tạng báu ma ni anh lạc mà trụ.
4). Hoặc nương tựa biển hương thủy mà trụ.
5). Hoặc nương tựa biển tất cả hoa mà trụ.

6). Hoặc nương tựa biển lưới báu ma ni mà trụ.
7). Hoặc nương tựa biển quang tỏa vòng mà trụ.
8). Hoặc nương tựa biển mũ báu trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ.
9). Hoặc nương tựa biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ.
10). Hoặc nương tựa biển ma ni vương tất cả âm thanh của Phật mà trụ.

 

Như thị đẳng, nhược quảng thuyết giả, hữu thế giới hải vi trần số.

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Nói tóm tắt thì có mười thứ biển làm nương tựa mà trụ. Nếu nói tỉ mỉ thì có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Tuổi thọ của thế giới có bốn giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn lại phân ra làm bốn giai đoạn nhỏ. Trong kiếp thành phân ra: Thành, trụ, hoại, không. Kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, cũng như thế. Giống như tuổi thọ của con người, cũng có: Sinh, già, bệnh, chết, bốn giai đoạn. Có thể phân chia làm như vầy : Từ một tuổi đến hai mươi tuổi, là giai đoạn sinh (thời kỳ sinh trưởng). Từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, là giai đoạn già (sinh lý đến cực điểm, bắt đầu thời kỳ lão hóa). Từ bốn mươi mốt đến sáu mươi, là giai đoạn bệnh (tứ đại chẳng điều hòa, thời kỳ trăm bệnh phát sinh). Từ sáu mươi mốt đến tám mươi tuổi, là giai đoạn chết (thời kỳ chết). Từ một tuổi đến hai mươi tuổi, lại phân ra : Sinh, già, bệnh, chết, bốn thời kỳ : Một đến năm tuổi là sinh, sáu đến mười tuổi là già, mười một đến mười lăm tuổi là bệnh, mười sáu đến hai mươi tuổi là chết.

Tuổi thọ con người và tuổi thọ thế giới cùng một đạo lý, khi thế giới kiếp trụ thì khí hậu cũng có lúc chẳng chánh thường, có lúc rất lạnh, có lúc rất nóng, khí hậu bây giờ và một trăm năm trước chẳng giống nhau. Khí hậu biến hóa tức là thế giới thành trụ hoại không biến hóa.

 

Chư Phật tử! bỉ nhất thiết thế giới chủng, hoặc hữu tác Tu-di sơn hình, hoặc tác giang hà hình, hoặc tác hồi chuyển hình, hoặc tác tuyền lưu hình, hoặc tác luân võng hình, hoặc tác đàn thiện hình, hoặc tác thụ lâm hình, hoặc tác lâu các hình, hoặc tác sơn tràng hình, hoặc tác phổ phương hình, hoặc tác thai tạng hình, hoặc tác liên hoa hình, hoặc tác khư-lặc-ca hình, hoặc tác chúng sanh thân hình, hoặc tác vân hình, hoặc tác chư Phật tướng hảo hình, hoặc tác viên mãn quang minh hình, hoặc tác chủng chủng châu võng hình, hoặc tác nhất thiết môn thát hình, hoặc tác chư trang nghiêm cụ hình

Các Phật tử ! Tất cả thế giới chủng đó: Hoặc có thế giới chủng hình núi Tu Di. Hoặc có thế giới hình sông ngòi. Hoặc có thế giới hình hồi chuyển. Hoặc có thế giới hình nước xoáy. Hoặc có thế giới hình bánh xe. Hoặc có thế giới hình đàn tế lễ. Hoặc có thế giới hình rừng cây. Hoặc có thế giới hình lầu các. Hoặc có thế giới hình núi tràng. Hoặc có thế giới hình nhiều góc. Hoặc có thế giới hình thai tạng. Hoặc có thế giới hình hoa sen. Hoặc có thế giới hình khư lặc ca. Hoặc có thế giới hình thân chúng sinh. Hoặc có thế giới hình mây. Hoặc có thế giới hình chư Phật tướng tốt. Hoặc có thế giới hình quang minh viên mãn. Hoặc có thế giới hình đủ thứ lưới châu. Hoặc có thế giới hình tất cả cửa nẻo. Hoặc có thế giới hình các đồ trang nghiêm.

Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Các vị nên biết trong biển Hương Thủy lại có đủ loại thế giới chủng, hay sinh ra tất cả thế giới. Song, tất cả thế giới chủng đó, có đủ loại hình trạng khác nhau. Nói sơ lược có hai mươi loại :

1). Hoặc có thế giới chủng hình trạng là núi Tu Di (trên rộng dưới hẹp).
2). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là sông ngòi.
3). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là hồi chuyển.
4). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là nước xoáy.
5). Hoặc có thế giới chủng hình bánh xe.

6). Hoặc có thế giới chủng hình đàn tế lễ.
7). Hoặc có thế giới chủng hình rừng cây.
8). Hoặc có thế giới chủng hình lầu các.
9). Hoặc có thế giới chủng hình núi tràng.
10). Hoặc có thế giới chủng hình nhiều góc.

11). Hoặc có thế giới chủng hình thai tạng.
12). Hoặc có thế giới chủng hình hoa sen.
13). Hoặc có thế giới chủng hình khư lặc ca.
14). Hoặc có thế giới chủng hình thân chúng sinh.
15). Hoặc có thế giới chủng hình mây.

16). Hoặc có thế giới chủng hình chư Phật tướng tốt.
17). Hoặc có thế giới chủng hình quang minh viên mãn.
18). Hoặc có thế giới chủng hình lưới đủ thứ châu.
19). Hoặc có thế giới chủng hình tất cả cửa nẻo.
20). Hoặc có thế giới chủng hình các đồ trang nghiêm (lư hương, bình hoa, đèn…).

 

Như thị đẳng, nhược quảng thuyết giả, hữu thế giới hải vi trần số.

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Nói tóm lược, thì có hai mươi loại hình tướng. Nếu nói tỉ mỉ thì có các hình tướng, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

 

Chư Phật tử! bỉ nhất thiết thế giới chủng, hoặc hữu dĩ thập phương ma-ni vân vi thể, hoặc hữu dĩ chúng sắc diệm vi thể, hoặc hữu dĩ chư quang minh vi thể, hoặc hữu dĩ bảo hương diệm vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết bảo trang nghiêm Ta-la hoa vi thể, hoặc hữu dĩ Bồ Tát ảnh tượng vi thể, hoặc hữu dĩ chư Phật quang minh vi thể, hoặc hữu dĩ Phật sắc tướng vi thể, hoặc hữu dĩ nhất bảo quang vi thể, hoặc hữu dĩ chúng Bảo quang vi thể,

Các Phật tử ! Tất cả các thế giới chủng đó : Hoặc có thế giới chủng, dùng mây ma ni mười phương làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các màu sắc rực rỡ làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các quang minh làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng hương diễm báu làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả báu trang nghiêm đa la hoa làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng hình tượng Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng quang minh chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng Phật sắc tướng làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng một thứ quang báu làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các quang minh báu làm thể.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, tất cả thế giới chủng cũng có hai mươi thứ thể tướng :

1). Hoặc có thế giới chủng, dùng mây ma ni mười phương làm thể tướng.
2). Hoặc có thế giới chủng, dùng đủ thứ màu sắc rực rỡ làm thể tướng.
3). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả quang minh làm thể tướng.
4). Hoặc có thế giới chủng, dùng hương báu diễm làm thể tướng.
5). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả báu trang nghiêm đa la hoa làm thể tướng.

6). Hoặc có thế giới chủng, dùng hình ảnh Bồ Tát làm thể tướng.
7). Hoặc có thế giới chủng, dùng quang minh của chư Phật làm thể tướng.
8). Hoặc có thế giới chủng, dùng sắc tướng của Phật làm thể tướng.
9). Hoặc có thế giới chủng, dùng một thứ quang báu làm thể tướng.
10). Hoặc có thế giới chủng, dùng nhiều thứ quang báu làm thể tướng.

 

Hoặc hữu dĩ nhất thiết chúng sanh phước đức hải âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết chúng sanh chư nghiệp hải âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết Phật cảnh giới thanh tịnh âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết Bồ Tát Đại nguyện hải âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết Phật phương tiện âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết sát trang nghiêm cụ thành hoại âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ vô biên Phật âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết Phật biến hóa âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết chúng sanh Thiện Âm thanh vi thể, hoặc hữu dĩ nhất thiết Phật công đức hải thanh tịnh âm thanh vi thể

Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới, dùng cảnh giới âm thanh thanh tịnh của tất cả chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng tất cả biển đại nguyện âm thanh của Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới, dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể. Hoặc có thế giới, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh tất cả sự biến hóa của Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện làm thể. Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật làm thể.

Ở trên dùng mười thứ sắc tướng làm thể, bây giờ dùng mười thứ âm thanh làm thể.

1). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể.
2). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể.
3). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh thanh tịnh của tất cả cảnh giới Phật làm thể.
4). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển đại nguyện âm thanh của tất cả Bồ Tát làm thể.
5). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể.

6). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh đồ trang nghiêm của tất cả cõi thành hoại làm thể.
7). Hoặc có thế giới chủng, dùng vô biên âm thanh của Phật làm thể.
8). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả âm thanh biến hóa của Phật làm thể.
9). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện để làm thể.
10). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật để làm thể.

 

Như thị đẳng, nhược quảng thuyết giả, hữu thế giới hải vi trần số.

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Giống như hai mươi thứ thể đã nói ở trên. Nếu như nói tỉ mỉ, thì có nhiều thứ thể như hạt bụi thế giới hải.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật thần lực, quan sát thập phương nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp tất cả nhân duyên của chúng sinh, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý ở trên.

Sát chủng kiên cố diệu trang nghiêm                Thế giới kiên cố diệu trang nghiêm
Quảng đại thanh Tịnh Quang minh tạng          Rộng lớn thanh tịnh quang minh tạng
Y chỉ liên hoa bảo hải trụ                                     Nương trụ hoa sen hoặc biển báu
Hoặc hữu trụ ư hương hải đẳng.                        Hoặc trụ nơi biển hương thủy thảy.

Mỗi thế giới chủng chẳng những rất kiên cố, mà còn trang nghiêm vi diệu ở trong thế giới chủng, phóng ra quang minh tạng thanh tịnh rộng lớn. Thế giới chủng đó, nương tựa trong hoa sen mà trụ, hoặc nương biển báu mà trụ, hoặc nương biển Hương Thủy, hoặc sông Hương Thủy mà trụ.

Tu-Di thành thụ đàn thiện hình                            Hình Tu Di thành cây tế đàn
Nhất thiết sát chủng biến thập phương             Tất cả thế giới khắp mười phương
Chủng chủng trang nghiêm hình tướng biệt      Ðủ thứ hình tướng trang nghiêm khác
Các các bố liệt nhi an trụ.                                      Thảy đều thẳng hàng mà an trụ.

Hình tướng của thế giới chủng, hoặc là hình núi Tu Di, hoặc là hình thành quách, hoặc là hình rừng cây, hoặc là hình tế đàn, tất cả thế giới chủng khắp trong mười phương pháp giới, có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau, có đủ thứ hình tướng khác nhau. Mỗi thế giới chủng, đều ngay hàng thẳng lối mà an trụ, nghĩa là khi thế giới này hoại, thì thế giới kia sinh ra, khi thế giới kia hoại, thì thế giới nọ lại sinh ra, vĩnh viễn chẳng ngừng.

Hoặc hữu thể thị Tịnh Quang minh                     Hoặc thể là quang minh thanh tịnh
Hoặc thị hoa tạng cập Bảo Vân,                            Hoặc là hoa tạng và mây báu
Hoặc hữu sát chủng diệm sở thành                     Hoặc có thế giới quang diễm thành
An trụ ma-ni bất hoại tạng.                                    An trụ ma ni không thể hoại.

Hoặc có thế giới chủng thể tướng là quang minh thanh tịnh, hoặc là liên hoa tạng hoặc là mây báu hoặc là quang diễm, đủ thứ sự thành tựu, hoặc có thế giới chủng an trụ ở báu ma ni không thể hoại.

Đăng vân diệm thải quang minh đẳng            Ðèn mây rực rỡ quang minh thảy
Chủng chủng vô biên thanh tịnh sắc               Ðủ thứ vô biên màu thanh tịnh
Hoặc hữu ngôn âm dĩ vi thể                              Hoặc dùng tiếng nói để làm thể
Thị Phật sở diễn bất tư nghị.                              Là Phật diễn nói không nghĩ bàn.

Có thế giới chủng dùng đèn mây làm thể, hoặc dùng quang minh rực rỡ làm thể .v.v… Có đủ thứ vô biên màu sắc thanh tịnh làm thể, hoặc dùng tiếng nói để làm thể. Ðó đều là thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của Phật hiển hiện ra.

Hoặc thị nguyện lực sở xuất âm                     Hoặc là nguyện lực vang ra tiếng
Thần biến âm thanh vi thể tánh,                    Thần thông âm thanh làm thể tính
Nhất thiết chúng sanh Đại phước nghiệp     Tất cả chúng sinh phước nghiệp lớn
Phật công đức âm diệc như thị.                       Công đức tiếng Phật cũng như vậy.

Hoặc là nguyện lực của Bồ Tát phát ra tại nhân địa, vang ra âm thanh để làm thể tính của thế giới chủng. Thần thông biến hóa và âm thanh vi diệu của chư Phật làm thể tính, hoặc dùng phước nghiệp lớn của tất cả chúng sinh tu hành làm thể tính, hoặc dùng công đức và âm thanh của chư Phật để làm thể tính.

Sát chủng nhất nhất sái biệt môn                 Mỗi mỗi thế giới thể khác nhau
Bất khả tư nghị vô hữu tận                             Không thể nghĩ bàn chẳng cùng tận
Như thị thập phương giai biến mãn              Như vậy mười phương đều đầy khắp
Quảng đại trang nghiêm hiện thần lực.        Hiện thần lực trang nghiêm rộng lớn.

Mỗi thế giới chủng đều có thể tính khác nhau. Thế giới đó không thể nghĩ bàn cũng chẳng cùng tận. Giống như thế giới chủng đó đều đầy dẫy khắp mười phương. Ðó là thần thông lực trang nghiêm rộng lớn của Phật hiện ra mà thành tựu.

Thập phương sở hữu quảng đại sát               Mười phương hết thảy cõi rộng lớn
Tất lai nhập thử thế giới chủng,                      Ðều vào trong thế giới chủng đó
Tuy kiến thập phương phổ nhập trung         Tuy thấy mười phương đều vào trong
Nhi thật vô lai vô sở nhập.                                Thật ra chẳng đến chẳng chỗ vào.

Mười phương vô biên thế giới chủng, rộng lớn hoàn toàn đều vào trong thế giới chủng đó. Tuy nhiên nhìn thấy mười phương thế giới chủng, khắp vào trong thế giới chủng đó, kỳ thật, thì biển cõi nước đó, chẳng đến cũng chẳng chỗ vào. Ðây là cảnh giới đến mà chẳng đến, vào mà chẳng vào.

Dĩ nhất sát chủng nhập nhất thiết            Một thế giới chủng vào tất cả
Nhất thiết nhập nhất diệc vô dư,              Tất cả vào một cũng chẳng thừa
Thể tướng như bổn vô sái biệt                   Thể tướng như vậy chẳng khác biệt
Vô đẳng vô lượng tất chu biến.                  Vô đẳng vô lượng đều khắp cùng.

Một thế giới chủng, có thể vào trong tất cả thế giới chủng. Tất cả thế giới chủng, lại có thể vào trong một thế giới chủng, chẳng có dư thừa. Ðây là cảnh giới cùng vào với nhau chẳng chướng ngại. Thể tướng vẫn giống như vậy chẳng có khác biệt. Mỗi thế giới chủng chẳng thể sánh, chẳng đồng nhau. Tuy chẳng có số lượng nhưng cùng nhau khắp cùng, chẳng có chướng ngại.

Nhất thiết quốc độ vi trần trung             Tất cả cõi nước trong hạt bụi
Phổ kiến Như Lai tại kỳ sở                         Khắp thấy Như Lai ở trong đó
Nguyện hải ngôn âm nhược lôi chấn      Biển nguyện lời nói như lôi chấn
Nhất thiết chúng sanh tất điều phục.     Tất cả chúng sinh đều điều phục.

Hết thảy tất cả cõi nước trong hạt bụi, đều thấy chư Phật đang ở trong đó, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh đang ở trong đó, nghe Phật diễn nói diệu pháp. Nguyện lực của Phật như biển cả, lời nói âm thanh của Phật như lôi chấn. Tất cả chúng sinh nghe được pháp âm lôi chấn, đều bị điều phục.

Phật thân châu biến nhất thiết sát             Thân Phật đến khắp tất cả cõi
Vô số Bồ Tát diệc sung mãn                        Vô số Bồ Tát cũng đầy dẫy
Như Lai tự tại vô đẳng luân                        Như Lai tự tại chẳng gì sánh
Phổ hóa nhất thiết chư hàm thức              Khắp hóa tất cả các chúng sinh.

Thanh tịnh pháp thân của Phật đến khắp mọi nơi. Ở trong mỗi cõi Phật, có vô lượng vô biên các Bồ Tát, đều sung mãn ở trong đó. Ðó là sức thần thông tự tại của Phật mà thành tựu, chẳng có gì sánh bằng. Phật khắp giáo hóa tất cả chúng sinh.

— o0o —

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: Chư Phật tử! Thử bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải, tại hoa tạng trang nghiêm thế giới hải trung, như Thiên đế võng phân bố nhi trụ.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Các biển hương thủy đó, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, như lưới trời Ðế Thích phân bố khắp mà an trụ.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm, tại Bồ đề đạo tràng rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Các biển Hương Thủy đó, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, giống như lưới báu Trời Ðế Thích phân bố khắp mười phương mà an trụ.

Trước cung điện của Trời Ðế Thích, có lưới La Tràng rất xinh đẹp trang nghiêm làm đồ trang sức. Lưới đó dùng châu báu làm thành, ở giữa có hạt châu như ý lớn. Mỗi hạt châu đều phóng quang minh, do đó : ‘’Quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau,’’ hổ tương vô ngại, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Biển Hương Thủy là như vậy, ở chính giữa có một biển Hương Thủy, bốn phía đều có vô lượng biển Hương Thủy làm quyến thuộc.

 

Chư Phật tử! Thử tối trung ương hương thủy hải, danh: vô biên hương khí quang, dĩ Hiện-Nhất-Thiết Bồ Tát hình ma-ni Vương tràng vi để; xuất đại liên hoa, danh: Nhất thiết hương ma-ni Vương trang nghiêm; hữu thế giới chủng nhi trụ kỳ thượng, danh: phổ chiếu thập phương sí nhiên bảo quang minh, dĩ nhất thiết trang nghiêm cụ vi thể, hữu bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới ư trung bố liệt.

Các Phật tử ! Ở chính giữa của biển hương thủy tên là Vô biên diệu hoa quang, dùng ma ni vương tràng hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương thủy, sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là Nhất thiết hương ma ni vương trang nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên hoa sen đó, tên là Phổ chiếu thập phương sí nhiên bảo quang minh. Thế giới chủng đó, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể, có bất khả thuyết thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối ở trong đó.

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm có biển Hương Thủy nhiều như số hạt bụi. Ở chính giữa biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, dùng ma ni báu vương tràng, hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong Biển hương thuỷ, sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên đóa hoa sen đó, tên là Phổ Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới đó, dùng hết thảy đồ trang nghiêm để làm thể. Lại có bất khả thuyết thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối khắp tứ phía.

Thế giới có nhiều vô lượng vô biên. Vì chúng ta chưa đến các thế giới khác, cho nên cho rằng chẳng có. Ðó là lối nhìn sai lầm, chẳng những phàm phu chúng ta chẳng biết có bao nhiêu thế giới, mà bậc thánh nhân A La Hán cũng chẳng biết cứu kính có bao nhiêu thế giới.

Tôn giả Mục Kiền Liên đại đệ tử của Phật, là thần thông bậc nhất. Có một lần Ngài dùng thần thông đi về hướng đông, trải qua vô lượng thế giới, đến một thế giới nọ. Người ở thế giới đó, thân cao hàng trăm trượng, Ngài bị họ phát hiện.

Có người nói : ‘’Các vị hãy đến xem, có con trùng đầu người‘’!

Lúc đó, vị Phật của thế giới đó nói rằng : ‘’Ðó chẳng phải là trùng đầu người, là đại đệ tử của Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà, tên là Mục Kiền Liên, có thần thông.’’

Do đó, mọi người cùng đến nói chuyện với Ngài, kết pháp duyên. Khi Ngài về đến thế giới Ta Bà, cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thế giới, chỉ có chư Phật mới biết được cứu kính có bao nhiêu thế giới tồn tại.

Hiện tại chúng ta nói về thế giới có vô lượng vô biên, cho rằng là thần thoại. Kỳ thật, sự bí mật của vũ trụ đã bị tiết lộ, trong hệ thống ngân hà có vô số mặt trời, tương lai có thể phát hiện ra, có vô số ngân hà ở trong vũ trụ. Ðó tức là ba ngàn đại thiên thế giới.

 

Kỳ tối hạ phương hữu thế giới, danh: Tối thắng quang biến chiếu, dĩ nhất thiết Kim cương trang nghiêm Quang diệu luân vị tế, y chúng bảo ma-ni hoa nhi trụ; kỳ trạng do như ma-ni bảo hình, nhất thiết bảo hoa trang nghiêm vân di phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, chủng chủng an trụ, chủng chủng trang nghiêm, Phật hiệu: Tịnh nhãn ly cấu đăng.

Ở phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ, nương các hoa báu ma ni mà trụ. Hình trạng thế giới đó như báu ma ni, có tất cả mây hoa báu trang nghiêm che phủ phía trên. Khắp chung quanh, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đủ thứ sự an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Ðăng.

Phía trên của thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Thức Nhiên Bảo Quang Minh, có hai mươi tầng thế giới, ở phía dưới cùng, có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ mé, nương tựa các hoa báu ma ni mà trụ. Hình trạng như báu ma ni (tựa vuông mà chẳng vuông, tựa tròn mà chẳng tròn). Có tất cả mây hoa báu trang nghiêm, che phủ ở phía trên thế giới đó. Ðây là thế giới tầng thứ nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh bốn phía làm quyến thuộc, đầy đủ các thứ an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Ở trong thế giới đó, có một vị Phật, hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Ðăng, đang giáo hóa chúng sinh.

Thế giới tầng thứ nhất, có các thế giới nhiều như số hạt bụi một cõi Phật làm quyến thuộc. Thế giới tầng thứ hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật làm quyến thuộc. Cho đến thế giới tầng thứ hai mươi, thì có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi thế giới làm quyến thuộc. Tổng cộng, có các thế giới nhiều hai trăm số hạt bụi cõi Phật, cho nên mỗi thế giới có vô lượng thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ lại có vô lượng thế giới, đó là cảnh giới trùng trùng vô tận.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chủng chủng hương liên hoa diệu trang nghiêm, dĩ nhất thiết trang nghiêm cụ vị tế, y bảo liên hoa võng nhi trụ; kỳ trạng do như sư tử chi tọa, nhất thiết bảo sắc châu trướng vân di phước kỳ thượng, nhị Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: Sư tử quang thắng chiếu.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen báu mà trụ, hình trạng như tòa sư tử, có tất cả mây màng châu báu sắc che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở đó, hiệu là Sư Tử Quang Thắng Chiếu.

Phía trên của thế giới Tối Thắng Quang Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng hết thảy đồ trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen báu mà trụ. Hình trạng như tòa sư tử. Lại có mây màn châu báu sắc che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai, có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Sư Tử Quang Biến Chiếu, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Nhất thiết bảo trang nghiêm phổ chiếu quang, dĩ hương phong luân vị tế, y chủng chủng bảo hoa anh lạc trụ; kỳ hình bát ngung, diệu quang ma-ni nhật luân vân nhi phước kỳ thượng, tam Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: Tịnh Quang trí thắng tràng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó, dùng hương phong luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ, hình trạng của thế giới đó là tám cạnh. Có mây diệu quang ma ni nhật luân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó, dùng hương phong luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ. Hình trạng là tám cạnh. Lại có mây diệu ma ni nhật luân che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chủng chủng quang minh hoa trang nghiêm, dĩ nhất thiết bảo vương vị tế, y chúng sắc Kim cương thi la tràng hải trụ; kỳ trạng do như ma-ni liên hoa, dĩ Kim cương ma-ni Bảo quang vân nhi phước kỳ thượng, tứ Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Kim cương quang minh vô lượng tinh tấn lực thiện xuất hiện.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ, hình trạng thế giới đó, như hoa sen ma ni. Dùng mây quang báu kim cang ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở cõi nước đó, hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ. Hình dáng của thế giới đó, như hoa sen ma ni. Lại có mây quang báu kim cang ma ni che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tư, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: phổ phóng hương khí quang, dĩ nhất thiết bảo linh trang nghiêm võng vị tế, y nhất thiết thụ lâm trang nghiêm bảo luân võng hải trụ; kỳ hình phổ phương nhi đa hữu ngung giác, Phạm Âm ma-ni Vương vân dĩ phước kỳ thượng, ngũ Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: Hương Quang hỉ lực hải.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó, dùng lưới tất cả linh báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm biển lưới luân báu mà trụ, hình trạng phổ phương, có nhiều cạnh góc. Lại có mây phạm âm ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh, thế giới đó, có đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó, dùng tất cả lưới linh báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm biển lưới luân báu mà trụ. Hình trạng là phổ phương, có nhiều cạnh góc. Lại có mây phạm âm ma ni vương che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh, thế giới đó, có đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Tịnh diệu quang minh, dĩ ảo vương trang nghiêm tràng vị tế, y Kim cương cung điện hải trụ; kỳ hình tứ phương, ma-ni luân kế trướng vân nhi phước kỳ thượng, lục Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: phổ quang tự tại tràng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó, dùng báu vương trang nghiêm tràng làm bờ mé, nương biển kim cang cung điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương, có mây màng ma ni luân kế che phủ phía trên. Lại Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng.

Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó, dùng báu vương trang nghiêm làm bờ mé, nương tựa biển kim cang cung điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương. Có mây tràng ma ni luân kế che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật, làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng hoa diệm trang nghiêm, dĩ chủng chủng hoa trang nghiêm vị tế, y nhất thiết bảo sắc diệm hải trụ; kỳ trạng do như lâu các chi hình, nhất thiết bảo sắc y trân châu lan thuẫn vân nhi phước kỳ thượng, thất Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: hoan hỉ hải công đức danh xưng tự tại quang.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng đủ thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả báu diễm sắc mà trụ, hình trạng như lầu các. Lại có mây tất cả báu sắc y trân châu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Ng hiêm. Thế giới đó, dùng các thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả báu sắc diễm mà trụ, hình trạng như lầu các. Lại có mây tất cả báu sắc trân châu che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có Ðức Phật làm giáo chủ, hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: xuất sanh uy lực địa, dĩ xuất nhất thiết thanh ma-ni Vương trang nghiêm vị tế, y chủng chủng bảo sắc liên hoa tọa hư không hải trụ; kỳ trạng do như nhân đà la võng, dĩ vô biên sắc hoa võng vân nhi phước kỳ thượng, bát Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: quảng đại danh xưng trí hải tràng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Ðịa. Thế giới đó, dùng tất cả thanh ma ni vương trang nghiêm làm bờ mé, nương biển đủ thứ tòa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng của thế giới đó, như lưới nhân đà la. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng.

Phía trên thế giới Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Ðịa. Thế giới đó, dùng tất cả thanh ma ni vương trang nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ tòa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng như lưới nhân đà la. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: xuất diệu âm thanh, dĩ tâm Vương ma-ni trang nghiêm luân vị tế, y hằng xuất nhất thiết diệu âm thanh trang nghiêm vân ma-ni Vương hải trụ; kỳ trạng do như phạm thiên thân hình, vô lượng bảo trang nghiêm sư tử tọa vân nhi phước kỳ thượng, cửu Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: Thanh tịnh nguyệt quang minh tướng vô năng tồi phục.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, dùng tâm vương ma ni trang nghiêm luân làm bờ mé, nương biển mây ma ni vương trang nghiêm, luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu mà trụ. Hình trạng như thân Phạm Thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Oai Lực Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, dùng tâm vương ma ni trang nghiêm luân làm bờ mé, nương biển mây ma ni vương trang nghiêm, luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu mà trụ. Thế giới đó, hình trạng như thân Phạm Thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử báu trang nghiêm che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kim cương tràng, dĩ vô biên trang nghiêm trân châu tạng bảo anh lạc vị tế, y nhất thiết trang nghiêm bảo sư tử tọa ma-ni hải trụ; kỳ trạng châu viên, thập Tu-di sơn vi trần số nhất thiết hương ma-ni hoa Tu-Di vân di phước kỳ thượng, thập Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Nhất thiết pháp hải tối thắng Vương.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó, dùng vô biên chuỗi trân châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả tòa sư tử báu ma ni trang nghiêm mà trụ. Hình trạng thế giới đó tròn trịa. Có mây tất cả hương ma ni hoa Tu Di, nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương.

Phía trên thế giới Xuất Diệu Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó, dùng vô biên chuỗi trân châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả tòa sư tử báu ma ni hải trang nghiêm mà trụ. Hình trạng tròn trịa. Có mây tất cả hương ma ni Tu Di, nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, thuần nhất thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có đức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hằng xuất hiện đế thanh bảo quang minh, dĩ cực kiên lao bất khả hoại Kim cương trang nghiêm vị tế, y chủng chủng thù dị hoa hải trụ; kỳ trạng do như bán nguyệt chi hình, chư Thiên bảo trướng vân nhi phước kỳ thượng, thập nhất Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: vô lượng công đức Pháp.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó, dùng kim cang trang nghiêm rất kiên cố không thể hoại làm bờ mé, nương biển hoa đủ loại sự đặc thù khác nhau mà trụ, hình trạng của thế giới đó như nửa mặt trăng. Có các mây màng báu trời che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp.

Phía trên thế giới Kim Cang Tràng, trải qua các thế giới nhiều số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm rất kiên cố không thể hoại làm bờ mé. Nương biển hoa đủ thứ đặc thù khác nhau mà trụ. Thế giới đó hình nửa mặt trăng. Có các mây màng báu trời che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười một, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Lượng Công Ðức Pháp, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quang minh chiếu diệu, dĩ phổ quang trang nghiêm vị tế, y hoa toàn hương thủy hải trụ; trạng như hoa toàn, chủng chủng y vân nhi phước kỳ thượng, thập nhị Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: siêu Thích Phạm.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng phổ quang trang nghiêm làm bờ mé. Nương hoa toàn hương thủy hải mà trụ. Thế giới đó hình hoa toàn. Có đủ thứ mây y che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Siêu Thích Phạm.

Phía trên thế giới Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bảo Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng Phổ Quang Trang Nghiêm làm bờ mé, nương hoa tòan biển hương thủy mà trụ. Thế giới đó hình hoa toàn. Có đủ thứ mây y che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai thế giới làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Siêu Thích Phạm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, chí thử thế giới, danh: Ta-bà, dĩ Kim cương trang nghiêm vị tế, y chủng chủng sắc phong luân sở trì liên hoa võng trụ; trạng như hư không, dĩ phổ viên mãn Thiên cung điện trang nghiêm hư không vân nhi phước kỳ thượng, thập tam Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, kỳ Phật tức thị Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thế Tôn.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sa Bà. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen phong luân sở trì đủ thứ màu sắc mà trụ. Thế giới đó hình như hư không, có mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thế Tôn.

Phía trên thế giới Quang Minh Chiếu Diệu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Sa Bà, tức là thế giới của chúng ta đang ở, thế giới nầy quá nhiều sự khổ, nhưng vẫn chịu đựng được, nhiều hơn nữa thì chịu đựng chẳng thấu. Thế giới này dùng kim cang trang nghiêm bờ mé, nương lưới hoa sen phong luân sở trì đủ thứ màu sắc mà trụ. Thế giới này hình như hư không (Hư không chẳng có hình tướng, nhìn chẳng thấy.)

Người thời xưa cho rằng trời tròn đất vuông, cho nên nói là hình tròn. Vì hư không đại biểu cho hình trời. Có mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới nầy có vị Phật làm giáo chủ tức là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật Thế Tôn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Tịch tĩnh ly trần quang, dĩ nhất thiết bảo trang nghiêm vị tế, y chủng chủng bảo y hải trụ; kỳ trạng do như chấp Kim Cương hình, vô biên sắc Kim cương vân nhi phước kỳ thượng, thập tứ Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: biến Pháp giới thắng âm.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly Trần Quang. Dùng tất cả báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ y báu mà trụ, thế giới đó hình như chấp kim cang. Có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm.

Phía trên thế giới Sa Bà, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly Trần Quang. Thế giới đó dùng tất cả báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển đủ thứ y báu mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chấp kim cang. Có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ mười bốn, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng diệu quang minh đăng, dĩ nhất thiết trang nghiêm trướng vị tế, y tịnh hoa võng hải trụ; kỳ trạng do như vạn tự chi hình, ma-ni thụ hương thủy hải vân nhi phước kỳ thượng, thập ngũ Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: bất khả tồi phục lực phổ chiếu tràng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi thế giới, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Đăng. Thế giới đó, dùng tất cả tràng trang nghiêm làm bờ mé, nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình như chữ vạn. Có mây ma ni thụ hương thủy hải che phủ ở trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng.

Phía trên thế giới Tịch Tĩnh Ly Trần Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Ðăng. Thế giới đó, dùng tất cả tràng báu làm bờ mé. Nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chữ vạn. Có mây cây ma ni biển hương thủy che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười lăm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Thanh Tịnh Quang biến chiếu, dĩ vô tận Bảo Vân ma-ni Vương vị tế, y chủng chủng hương diệm liên hoa hải trụ; kỳ trạng do như quy giáp chi hình, viên quang ma-ni luân chiên đàn vân nhi phước kỳ thượng, thập lục Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: Thanh tịnh nhật công đức nhãn.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, dùng vô tận mây báu ma ni vương làm bờ mé, nương biển hoa sen đủ thứ hương diễm mà trụ. Thế giới đó hình trạng như mai rùa. Có mây viên quang ma ni luân chiên đàn che phủ ở trên. Lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Ðăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận báu ma ni vương làm bờ mé. Nương tựa đủ thứ biển hoa sen hương diễm mà trụ, thế giới đó hình như mai rùa. Có mây viên quang ma ni luân chiên đàn che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Ðức Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo trang nghiêm tạng, dĩ nhất thiết chúng sanh hình ma-ni Vương vị tế, y quang minh tạng ma-ni Vương hải trụ; kỳ hình bát ngung, dĩ nhất thiết luân vi sơn bảo trang nghiêm hoa thụ võng di phước kỳ thượng, thập thất Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: vô ngại trí quang minh biến chiếu thập phương.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tất cả hình chúng sinh ma ni vương làm bờ mé, nương tựa biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh. Có tất cả lưới cây hoa báu trang nghiêm luân vi sơn che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tất cả hình chúng sinh ma ni vương làm bờ mé, nương tựa biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh. Có tất cả lưới cây hoa báu trang nghiêm luân vi sơn che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ly trần, dĩ nhất thiết thù diệu tướng trang nghiêm vị tế, y chúng hương khí sư tử tọa hải trụ; trạng như châu anh, dĩ nhất thiết bảo hương ma-ni Vương viên quang vân nhi phước kỳ thượng, thập bát Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: vô lượng phương tiện tối thắng tràng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cà tướng trang nghiêm thù diệu làm bờ mé, nương các diệu hoa tòa sư tử hải mà trụ. Thế giới đó hình châu anh lạc, dùng mây viên quang tất cả hương báu ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng.

Phía trên thế giới Bảo Tràng Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cả tướng trang nghiêm thù thắng vi diệu làm bờ mé, nương biển diệu hoa tòa sư tử mà trụ, hình trạng như châu anh lạc. Có tất cả mây viên quang hương báu ma ni che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Thanh Tịnh Quang phổ chiếu, dĩ xuất vô tận Bảo Vân ma-ni Vương vị tế, y vô lượng sắc hương diệm Tu-di sơn hải trụ; kỳ trạng do như bảo hoa toàn bố, dĩ vô biên sắc quang minh ma-ni Vương đế thanh vân nhi phước kỳ thượng, thập cửu Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, Phật hiệu: phổ chiếu Pháp giới hư không quang.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận báu mây ma ni vương làm bờ mé, nương biển vô lượng sắc hương diễm Tu Di sơn mà trụ, hình trạng như hoa báu giăng vòng. Ðùng mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang.

Phía trên thế giới Ly Trần, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng mây vô tận báu ma ni vương làm bờ mé, nương tựa biển vô lượng màu sắc hương diễm Tu Di sơn mà trụ, thế giới đó hình trạng như hoa báu giăng vòng. Có mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh ma ni vương che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu bảo diệm, dĩ phổ quang minh nhật nguyệt bảo vị tế, y nhất thiết chư Thiên hình ma-ni Vương hải trụ; kỳ trạng do như bảo trang nghiêm cụ, dĩ nhất thiết bảo y tràng vân cập ma-ni đăng tạng võng nhi phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới châu táp vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: phước đức tướng quang minh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh nhật nguyệt bảo làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên ma ni vương mà trụ, hình trạng như đồ báu trang nghiêm, dùng tất cả mây y tràng báu, và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh báu nhật nguyệt làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên ma ni vương mà trụ, hình trạng như đồ báu trang nghiêm. Có mây tràng báu và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phước Ðức Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! Thử biến chiếu thập phương sí nhiên bảo quang minh thế giới chủng, hữu như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số quảng đại thế giới, các các sở y trụ, các các hình trạng, các các thể tánh, các các phương diện, các các thú nhập, các các trang nghiêm, các các phần tề, các các hàng liệt, các các vô sái biệt, các các lực gia trì, châu táp vi nhiễu, bao bọc chung quanh thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh.

Các Phật tử ! Thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh đó, có bất khả thuyết thế giới rộng lớn, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Mỗi thế giới nương trụ đều khác nhau, hình trạng đều khác nhau, thể tánh đều khác nhau, phương diện đều khác nhau, thú nhập đều khác nhau, trang nghiêm đều khác nhau, phân chia đều khác nhau, hàng lối đều khác nhau, vô sai biệt đều khác nhau, sức gia trì đều khác nhau, bao bọc chung quanh thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Ở trong biển hương thuỷ Vô Biên Diệu Hoa Quang, sinh ra hoa sen lớn hương ma ni vương trang nghiêm. Trong hoa sen lớn đó, có thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh trụ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thể nói là các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Mỗi thế giới nương tựa đều khác nhau. Có thế giới nương hoa ma ni mà trụ, có thế giới nương báu ma ni mà trụ, có thế giới nương kim cang mà trụ, có thế giới nương núi Tu Di mà trụ.

Mỗi thế giới hình trạng đểu khác nhau, có thế giới hình trạng như sông núi, có thế giới hình trạng như hoa sen, có thế giới hình như lầu các, có thế giới hình tám cạnh, có thế giới hình bán nguyệt.

Mỗi thế giới thể tính đều khác nhau, có thế giới dùng các quang minh báu làm thể, có thế giới dùng hương diễm làm thể, có thế giới dùng mây ma ni làm thể, có thế giới dùng âm thanh làm thể.

Mỗi thế giới có phương diện khác nhau, có thú nhập khác nhau, có sự trang nghiêm khác nhau, có sự phân chia khác nhau, có hàng lối khác nhau, có vô sai biệt khác nhau, có sự gia trì khác nhau. Ðây là hai mươi tầng thế giới và quyến thuộc, bao bọc chung quanh thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh.

 

Sở vị: Thập Phật sát vi trần số hồi chuyển hình thế giới, thập Phật sát vi trần số giang hà hình thế giới, thập Phật sát vi trần số tuyền lưu hình thế giới, thập Phật sát vi trần số luân võng hình thế giới, thập Phật sát vi trần số đàn thiện hình thế giới, thập Phật sát vi trần số thụ lâm hình thế giới, thập Phật sát vi trần số lâu quán hình thế giới, thập Phật sát vi trần số thi la tràng hình thế giới, thập Phật sát vi trần số phổ phương hình thế giới, thập Phật sát vi trần số thai tạng hình thế giới, thập Phật sát vi trần số liên hoa hình thế giới, thập Phật sát vi trần số khư-lặc-ca hình thế giới, thập Phật sát vi trần số chủng chủng chúng sanh hình thế giới, thập Phật sát vi trần số Phật tướng hình thế giới, thập Phật sát vi trần số viên quang hình thế giới, thập Phật sát vi trần số vân hình thế giới, thập Phật sát vi trần số võng hình thế giới, thập Phật sát vi trần số môn thát hình thế giới

Đó là : Các thế giới hình hồi chuyển, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình vành bánh xe, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình rừng cây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình lầu các, nhiều như số hạt bụi mưới cõi Phật. Các thế giới hình tràng thi la, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình vuông vức, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình thai tạng, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật.

Các thế giới hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giói hình khư lặc ca, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình viên quang, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật.

Thế giới hình hồi chuyển nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình bánh xe, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình rừng cây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình lầu các, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình tràng thi la, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình vuông vức, nhiều như số các mười cõi Phật. Thế giới hình thai tạng, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình khư lạc ca, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình thân chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình viên quang, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi mưới cõi Phật. Thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật.

 

Như thị đẳng, hữu bất khả thuyết Phật sát vi trần số.

Có như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Giống như thế giới vừa nói ở trên có mười tám thứ hình trạng, chỉ là nói đại khái, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Trên hoa sen lớn có vô lượng vô biên thế giới. Chúng ta ở thế giới nầy chẳng biết còn có mười phương thế giới khác. Kỳ thật, số lượng thế giới và số hạt bụi trong cõi Phật nhiều bằng nhau. Giống như chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc, chẳng biết ngoài núi còn có rất nhiều thành thị lớn. Muốn biết các thế giới khác thì chỉ cần tu hành. Khi nào đắc được ngũ nhãn lục thông, thì sẽ thấy được các hình tướng các thế giới khác. Người ở thế giới kia làm gì ? nói gì? đều thấy hết rõ ràng. Lúc đó sẽ tin lời Phật nói là chân thật. Phật chẳng nói dối, đừng hoài nghi có cảnh giới nầy chăng ? Hiện nay chỉ tồn tại về ấn tượng, từ từ sẽ cầu chứng, tương lai sẽ đắc được kết luận quyết thật.

 

Thử nhất nhất thế giới, các hữu thập Phật sát vi trần số quảng đại thế giới châu táp vi nhiễu. Thử chư thế giới, nhất nhất phục hưũ như thượng sở thuyết vi trần số thế giới nhi vi quyến thuộc.

Mỗi mỗi thế giới đó, đều có các thế giới rộng lớn bao bọc chung quanh, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới đó, mỗi mỗi thế giới lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi như đã nói ở trên làm quyến thuộc.

Trong mỗi thế giới đều có các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi mười phương cõi Phật, bao bọc chung quanh. Những thế giới đó, mỗi mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết làm quyến thuộc.

Trong Kinh Hoa Nghiêm mỗi đạo lý đều cử ra mười thứ. Dùng mười để đại biểu vô lượng nghĩa, biểu thị lý trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Tuy nhiên nói là mười số hạt bụi cõi Phật, kỳ thật, chẳng dừng lại ở số nầy, mà cho đến trăm cõi Phật, ngàn cõi Phật, vạn cõi Phật, số hạt bụi vô lượng cõi Phật, là nói chẳng hết được, cho nên nói “bất khả thuyết”.

 

Như thị sở thuyết nhất thiết thế giới, giai tại thử vô biên hương khí quang hương thủy hải cập vi nhiễu thử hải hương thủy hà trung.

Tất cả thế giới đã nói như vậy, đều trụ ở biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang và bao bọc biển đó trong sông hương thủy.

Như thế giới đã nói có vô lượng vô biên, trụ ở biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang và bao bọc tứ phía biển đó trụ ở trong sông Hương Thủy.

— o0o —

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: Chư Phật tử! thử vô biên hương khí quang hương thủy hải Đông, thứ hữu hương thủy hải, danh: ly cấu diệm tạng; xuất đại liên hoa, danh: nhất thiết hương ma-ni Vương diệu trang nghiêm; hữu thế giới chủng nhi trụ kỳ thượng, danh: biến chiếu sát toàn, dĩ Bồ Tát hạnh hống âm vi thể.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử ! Phía đông biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang đó, lại có biển hương thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng, sinh ra hoa sen lớn, tên là Nhất thiết hương ma ni vương diệu trang nghiêm, có thế giới chủng trụ ở phía trên tên là Biến Chiếu Sát Toàn, dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong bồ đề đạo tràng pháp hội Hoa Nghiêm rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Ở giửa thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, là biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang, bốn phía đều có biển Hương Thủy bao bọc.

1). Có biển Ly Cấu Diễm Tạng.
2). Biển Vô Tận Quang Minh Luân.
3). Biển Kim Cang Bảo Diễm.
4). Biển Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm.
5). Biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể.

6). Biển Liên Hoa Nhân Ðà La Võng.
7). Biển Tích Tập Bảo Hương Tạng.
8). Biển Bảo Trang Nghiêm.
9). Biển Kim Cang Bảo Tụ.
10). Biển Thiên Thành Bảo Ðiệp.

Phía đông của biển Hương Thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang, là biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, vòng bên phải theo thứ tự.

Mười biển vòng bên phải bao bọc biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang ở giữa. Trong mỗi biển Hương Thủy, đều có một đóa hoa sen lớn và có một loại thế giới trụ ở phía trên. Tại biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, có loại thế giới Biến Chiếu Sát Toàn. Tại biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân, có loại thế giới chủng Phật Sát Trang Nghiêm. Tại biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Tại biển hương thủy Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm có thế giới chủng Quang Minh Thập Phương. Tại biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để, có thế giới chủng Diệu Bảo Gián Thố Nhân Ðà La Võng. Tại Biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng, có thế giới chủng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh. Tại Biển Hương Thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng có thế giới chủng Nhất Thiết Oai Ðức Trang Nghiêm. Tại Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm có thế giới chủng Phổ Ly Cấu. Tại Biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ có thế giới chủng Pháp Giới Hạnh. Tại Biển Hương Thủy Thiên Thành Bảo Ðiệp có thế giới chủng Ðăng Diễm Quang Minh. Ðây là nói sơ lược về mười thế giới chủng bao bọc bên phải.

Dưới đây bắt đầu nói về mười biển. Trong mỗi biển lại có hai mươi tầng thế giới, có hai trăm mười cõi Phật số hạt bụi thế giới, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Trong những thế giới đó, đều có Phật đang giáo hóa chúng sinh. Cảnh giới này chỉ có Kinh Hoa Nghiêm mới biểu hiện ra, cho nên Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh.

Phía đông của biển Hương Thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang, lại có một biển Hương Thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng. Trong biển Hương Thủy đó lại sinh ra một đóa hoa sen lớn, do các châu báu tạo thành, tên là Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Diệu Trang Nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở phái trên tên là Biến Chiếu Sát Toàn. Thế giới chủng đó dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: Cung điện trang nghiêm tràng; kỳ hình tứ phương, y nhất thiết bảo trang nghiêm hải trụ, Liên Hoa Quang võng vân di phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: My Gian Quang Biến Chiếu.

Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Cung Diện Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Mi Gian Quang Biến Chiếu.

Phía trên thế giới chủng Biến Chiếu Sát Toàn, có hai mươi tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen quang minh, che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Mi Gian Quang Biến Chiếu.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: đức hoa tạng; kỳ hình châu viên, y nhất thiết bảo hoa nhị hải trụ, trân châu tràng sư tử tọa vân di phước kỳ thượng, nhị Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Tuệ.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy báu mà trụ. Có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ.

Phía trên thế giới Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy mà trụ, có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên, đây là thế giới tầng thứ hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Hụê.

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thiện biến hóa diệu hương luân; hình như Kim cương, y nhất thiết bảo trang nghiêm linh võng hải trụ, chủng chủng trang nghiêm viên quang vân di phước kỳ thượng, tam Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Công đức tướng quang minh phổ chiếu.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình trạng như kim cang, nương biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ, có đủ thứ mây viên quang trang nghiêm che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Ðức Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình như kim cang, nương biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ. Có đủ thứ mây viên quang trang nghiêm che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ ba, có cả thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Ðức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu sắc quang minh; kỳ trạng do như ma-ni bảo luân, y vô biên sắc bảo hương thủy hải trụ, phổ quang minh trân châu lâu các vân di phước kỳ thượng, tứ Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: thiện quyến thuộc xuất hưng biến chiếu.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báu ma ni, nương biển hương thủy vô biên sắc bảo mà trụ. Có mây phổ quang minh chân châu lầu các che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báu ma ni, nương biển hương thủy Vô Biên Sắc Bảo mà trụ. Có mây phổ quang minh chân châu lầu các che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tư, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thiện cái phước; trạng như liên hoa, y Kim cương hương thủy hải trụ, ly trần quang minh hương thủy vân di phước kỳ thượng, ngũ Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Pháp hỉ vô tận tuệ.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, nương biển hương thủy Kim Cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Hỉ Vô Tận Huệ.

Phía trên thế giới Diệu Sắc Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, nương biển Hương Thủy Kim Cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Hỷ Vô Tận Huệ.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thi-lợi Hoa Quang luân; kỳ hình tam giác, y nhất thiết kiên cố bảo trang nghiêm hải trụ, Bồ Tát ma-ni quan quang minh vân di phước kỳ thượng, lục Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: thanh tịnh phổ quang minh vân.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình trạng tam giác, nương tất cả biển báu kiên cố trang nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ ma ni Bồ Tát che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh.

Phía trên thế giới Thiện Cái Phú, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Minh Luân, hình tam giác, nương tất cả biển báu kiên cố trang nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ ma ni của Bồ Tát che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu thế giới, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh.

Chúng ta người học Phật pháp, hiểu biết đạo lý Phật pháp thì tâm lượng nên rộng lớn. Do đó có câu:

“Phóng chi tắc di lục hợp,
Quyện chi tắc thối tạng ư mật”.

Ðây là tư tử của nhà nho. Khai mở tâm sung mãn lục hợp (trên dưới bốn phương), tức cũng là sung mãn vũ trụ. Nhà nho chỉ biết có lục hợp mà chẳng biết có mười phương, thu lại thì ẩn tàng nơi mật; chỗ mà con người chẳng biết nên gọi là mật. Tâm lượng của chúng ta chẳng những khắp di lục hợp mà còn tận hư không biến pháp giới, nơi nơi đều sung mãn. Cần phải có tâm từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, nơi nơi hành Bồ Tát đạo.

Thế giới có vô lượng vô biên (nhưng chẳng ra ngoài tâm của chúng ta, do đó « Mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm », chẳng có cách chi tính đếm được. Hiện tại tuy khoa học rất tiến bộ, có thể đến được mặt trăng, nhưng đây chẳng qua là tiến bộ một chút mà thôi, chưa đến được các thế giới khác có sinh vật. Tương lai thế giới và thế giới lưu thông với nhau, chứng minh rằng thế giới khác có chúng sinh đang sống. Song, giao thông rồi, khi nghiên cứu minh bạch sự bí mật trong trời đất thì thế giới nầy sẽ tiêu diệt, thế giới kia lại sinh ra. Con người biết rồi lại hồ đồ, vì nguyên nhân nầy, chúng ta người tu đạo phải giữ giới luật, phản bổn hoàn nguyên được, thì mới liễu sinh thoát tử. Vậy thế giới nầy thành trụ hoại không lại có quan hệ gì với chúng ta? Cho nên chúng ta người tu đạo, thời thời khắc khắc phải giữ giới. Giữ giới thì phải chú ý từng nơi từng chốn, do đó « Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh ». Nơi nơi đừng cẩu thả. Nếu tùy tiện phóng dật, chẳng giữ quy cụ thì chẳng chấm dứt được sinh tử.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo liên hoa trang nghiêm; hình như bán nguyệt, y nhất thiết liên hoa trang nghiêm hải trụ, nhất thiết bảo hoa vân di phước kỳ thượng, thất Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Công đức hoa thanh Tịnh nhãn.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. Có mây tất cả hoa báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn.

Phía trên thế giới Thi Lợi Hoa Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó hình nửa mặt trăng, nương tựa tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. Ðây là thế giới tầng thứ bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Hoa Thanh Tịnh Nhãn.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô cấu diệm trang nghiêm; kỳ trạng do như bảo đăng hàng liệt, y bảo diệm tạng hải trụ, thường vũ hương thủy chủng chủng thân vân di phước kỳ thượng, bát Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: tuệ lực Vô năng thắng.

Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng như đèn báu thẳng hàng, nương biển báu diễm tạng mà trụ, có mây thường mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng.

Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm. Hình trạng như đèn báu thẳng hàng. Nương tựa biển báu diễm tạng mà trụ. Có mây thường mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám thế giới bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu Phạm Âm; hình như vạn tự, y bảo y tràng hải trụ, nhất thiết hoa trang nghiêm trướng vân di phước kỳ thượng, cửu Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: quảng đại mục như không trung tịnh nguyệt.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình như chữ vạn, nương biển y tràng báu mà trụ. Có mây màng tất cả hoa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt.

Phía trên thế giới Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình trạng như chữ vạn, nương biển y tràng báu mà trụ, có mây màng tất cả hoa trang nghiêm, che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quảng Ðại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vi trần số âm thanh; kỳ trạng do như nhân đà la võng, y nhất thiết bảo thủy hải trụ, nhất thiết nhạc âm bảo cái vân di phước kỳ thượng, thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Kim sắc Tu-Di-Đăng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới nhân đà la, nương tất cả biển nước báu mà trụ. Có mây tất cả âm nhạc lọng báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kim Sắc Tu Di Đăng.

Phía trên thế giới Diệu Phạm Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Vi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới Nhân Ðà La, nương biển nước tất cả báu mà trụ. Có mây báu tất cả âm nhạc, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười, có thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hổn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kim Sắc Tu Di Ðăng.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo sắc trang nghiêm; hình như vạn tự, y Đế Thích hình bảo vương hải trụ, nhật quang minh hoa vân di phước kỳ thượng, thập nhất Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Hồi chiếu Pháp giới quang minh trí.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn, nương biển báu vương hình Đế Thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một thế giới bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí.

Phía trên thế giới Vi Trần Số Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn. Nương biển báu vương hình Ðế Thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang minh, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười một, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một thế giới, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kim sắc diệu quang; kỳ trạng do như quảng đại thành khuếch, y nhất thiết bảo trang nghiêm hải trụ, đạo tràng bảo hoa vân di phước kỳ thượng, thập nhị Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Bảo đăng phổ chiếu tràng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây đạo tràng hoa báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật bao bọc chung quang, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu Tràng.

Phía trên thế giới Bảo Sắc Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây hoa báu đạo tràng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Ðăng Phổ Chiếu Tràng.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: biến chiếu quang minh luân; trạng như hoa toàn, y bảo y toàn hải trụ, Phật âm thanh bảo vương lâu các vân di phước kỳ thượng, thập tam Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: liên hoa diệm biến chiếu.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Biến Chiếu Quang Minh Luân, hình trạng như vòng hoa, nương biển y báu mà trụ. Có mây lầu các âm thanh vương báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Kim Sắc Diệu Quang trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Chiếu Quang Minh Luân. Hình trạng như vòng hoa, nương biển y báu mà trụ. Có mây lầu các báu vương âm thanh Phật che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Bảo Tạng trang nghiêm; trạng như tứ châu, y bảo anh lạc Tu-Di trụ, bảo diệm ma-ni vân di phước kỳ thượng, thập tứ Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Vô tận phước khai phu hoa.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn châu, thế giới đó nương chuỗi báu Tu Di mà trụ. Có mây báu ma ni rực rỡ che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn thế giới bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Phước Khai Phu Hoa.

Phía trên thế giới Biến Chiếu Quang Minh Luân, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn đại châu (Ðông thắng thần châu hình như nữa mặt trăng. Nam thiệm bộ châu hình dài. Tây ngưu hoá châu hình trăng tròn. Bắc câu lư châu hình vuông). Thế giới đó nương chuỗi báu Tu Di mà trụ, có mây báu ma ni rực rỡ, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười bốn, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn thế giới, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tận Phước Khai Phu Hoa.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: như kính tượng phổ hiện; kỳ trạng do như A-tu-la thân, y Kim cương liên hoa hải trụ, bảo quán quang ảnh vân di phước kỳ thượng, thập ngũ Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Cam lồ âm.

Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như thân A tu la, thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ. Có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cam Lồ Âm.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi sõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như A Tu La. Thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ, có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên. Ðây là thế giới thứ mười lăm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là Cam Lồ Âm.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chiên đàn nguyệt; kỳ hình bát ngung, y Kim cương chiên đàn bảo hải trụ, trân châu hoa ma-ni vân di phước kỳ thượng, thập lục Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: tối thắng Pháp vô đẳng trí.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Nguyệt, hình trạng tám cạnh. Thế giới đó nương biển kim cang báu chiên đàn mà trụ. Có mây hoa chân châu ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Ðẳng Trí.

Phía trên thế giới Như Kính Tượng Phổ Hiện, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Nguyệt, hình trạng như hình tám cạnh. Thế giới đó nương biển kim cang báu chiên đàn mà trụ. Có mây hoa chân châu ma ni che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Ðẳng Trí.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ly cấu quang minh; kỳ trạng do như hương thủy tuyền lưu, y vô biên sắc Bảo quang hải trụ, diệu hương quang minh vân di phước kỳ thượng, thập thất Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: biến chiếu hư không quang minh âm.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang báu vô biên màu sắc mà trụ. Có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Nguyệt, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang minh báu vô biên màu sắc mà trụ. Có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên, đây là thế giới tầng thứ mười bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy thế giới bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương khí trang nghiêm; kỳ trạng do như toàn nhiễu chi hình, y nhất thiết hoa hải trụ, nhất thiết nhạc âm ma-ni vân di phước kỳ thượng, thập bát Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Phổ hiện thắng quang minh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như hình tròn. Thế giới đó nương tất cả biển hoa mà trụ. Có mây tất cả âm nhạc ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Thắng Quang Minh.

Phía trên thế giới Ly Cấu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trang của thế giới đó như hình tròn. Thế giới đó nương biển tất cả hoa mà trụ, có mây tất cả âm nhạc ma ni, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Thắng Quang Minh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thắng âm trang nghiêm; kỳ trạng do như sư tử chi tọa, y kim sư tử tọa hải trụ, chúng sắc liên hoa tạng sư tử tọa vân di phước kỳ thượng, thập cửu Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: Vô biên công đức xưng phổ quang minh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như tòa sư tử. Thế giới đó, nương biển toà sư tử vàng mà trụ. Có mây toà sư tử các màu sắc liên hoa tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Công Đức Xưng Phổ Quang Minh.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như toà sư tử, nương biển toà sư tử vàng mà trụ. Có mây toà sư tử các màu sắc liên hoa tạng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười chín. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Biên Công Ðức Xưng Phổ Quang Minh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Cao thắng đăng; trạng như Phật chưởng, y bảo y phục hương tràng hải trụ, nhật luân phổ chiếu bảo vương lâu các vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Phổ chiếu hư không đăng.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay Phật, nương biển y phục báu hương tràng mà trụ. Có mây lầu các báu vương nhật luân phổ chiếu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi thế giới bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Ðăng.

Phía trên thế giới Thắng Âm Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Ðăng, hình trạng như bàn tay Phật. Thế giới đó nương biển y phục báu hương tràng mà trụ. Có mây lầu các báu vương nhât phổ chiếu che phủ phía trên. Ðây là thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hổn tạp. Thế giới có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Ðăng.

Hiện tại giải thích sơ lược xong biển thứ nhất, trong biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng có hai mươi loại thế giới. Dưới đây giải thích sơ lược về hai mươi tầng thế giới của biển thứ hai Vô Tận Quang Minh Luân.

— o0o —

Chư Phật tử! thử ly cấu diệm tạng hương thủy hải Nam, thứ hữu hương thủy hải, danh: Vô tận quang minh luân; thế giới chủng, danh: Phật tràng trang nghiêm; dĩ nhất thiết Phật công đức hải âm thanh vi thể.

Các Phật tử ! Phía nam biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, lại có biển hương thủy tên là Vô Tận Quang Minh Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả biển công đức âm thanh của Phật làm thể.

Vị Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Phía nam của Biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng, lại có một biển hương thủy tên là Vô Tận Quang Minh Luân. Trong biển hương thủy đó, có một thế giới chủng tên là Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả biển công đức âm thanh của Phật làm thể.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: ái kiến hoa; trạng như bảo luân, y ma-ni thụ tạng bảo vương hải trụ, hóa hiện Bồ Tát hình Bảo Tạng vân di phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Liên Hoa Quang hoan hỉ diện.

Phương dưới cùng, có thế giới tên là Ái Kiến Hoa, hình trạng như bánh xe báu, nương biển cây ma ni tạng báu vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát báu tạng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hoan Hỉ Diện.

Phía trên thế giới Phật Tràng Trang Nghiêm, cũng có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Ái Kiến Hoa, hình trạng như luân báu, nương biển cây ma ni báu vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát báu tạng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Quang Hoan Hỉ Diện, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Diệu-Âm; Phật hiệu: Tu-Di bảo đăng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Bảo Đăng.

Phía trên thế giới Ái Kiến Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tu Di Bảo Ðăng, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng bảo trang nghiêm quang; Phật hiệu: Pháp giới âm thanh tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Âm Thanh Tràng.

Phía trên thế giới Diệu Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp giới Âm Thanh Tràng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương tạng Kim cương; Phật hiệu: quang minh âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Tạng Kim Cang, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quang Minh Âm.

Phía trên thế giới Chủng Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Tạng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quang Minh Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: tịnh diệu âm; Phật hiệu: tối thắng tinh tấn lực.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Âm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Tinh Tấn Lực.

Phía trên thế giới Hương Tạng Kim Cang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tinh Tấn Lực, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo liên hoa trang nghiêm; Phật hiệu: Pháp thành vân lôi âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Thành Vân Lôi Âm.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Thành Vân Lôi Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: dữ an lạc; Phật hiệu: Đại danh xưng trí tuệ đăng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Dữ An Lạc. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Danh Xưng Trí Huệ Đăng.

Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Dữ An Lạc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Danh Xưng Trí Huệ Ðăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô cấu võng; Phật hiệu: Sư tử quang công đức hải.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Võng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Quang Công Đức Hải.

Phía trên thế giới Dữ An Lạc, trải qua cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Quang Công Ðức Hải, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hoa lâm tràng biến chiếu; Phật hiệu: đại trí Liên Hoa Quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâu Tràng Biến Chiếu. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Trí Liên Hoa Quang.

Phía trên thế giới Vô Cấu Võng, trải qua các thế giới nhiều như hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Ðại Trí Liên Hoa Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô lượng trang nghiêm; Phật hiệu: Phổ nhãn Pháp giới tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng.

Phía trên thế giới Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ quang bảo trang nghiêm; Phật hiệu: thắng trí Đại thương chủ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Trí Đại Thương Chủ.

Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật tên là Thắng Trí Ðại Thương Chủ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hoa Vương; Phật hiệu: nguyệt quang tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Vương. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nguyệt Quang Tràng.

Phía trên thế giới Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Vương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nguyệt Quang Tràng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ly cấu tạng; Phật hiệu: thanh tịnh giác.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Tạng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Giác.

Phía trên thế giới Hoa Vương trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Giác, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo quang minh; Phật hiệu: nhất thiết trí hư không đăng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang Minh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng.

Phía trên thế giới Ly Cấu Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: xuất sanh bảo anh lạc; Phật hiệu: Chư độ phước hải tướng quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Bảo Anh Lạc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Chư Độ Phước Hải Tướng Quang Minh.

Phía trên thế giới Bảo Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Bảo Anh Lạc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Chư Ðộ Phước Hải Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu luân biến phước; Phật hiệu: điều phục nhất thiết nhiễm trước tâm lệnh hoan hỉ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Biến Phú. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Điều Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỉ.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Anh Lạc, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Biến Phú. Ở thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðiều Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỉ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo hoa tràng; Phật hiệu: quảng bác công đức âm Đại danh xưng.

Phía trên, trải qua các thé giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Bác Công Đức Âm Đại Danh Xưng.

Phía trên thế giới Diệu Luân Biến Phú, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quảng Bác Công Ðức Âm Ðại Danh Xưng, đang chuyển pháp luân, giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô lượng trang nghiêm; Phật hiệu: bình đẳng trí quang minh công đức hải.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Minh Công Đức Hải.

Phía trên thế giới Bảo Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bình Ðẳng Trí Quang Công Ðức Hải, đang chuyển pháp luân, giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô tận quang trang nghiêm tràng; trạng như liên hoa, y nhất thiết bảo võng hải trụ, Liên Hoa Quang ma-ni võng di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Pháp giới Tịnh Quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình trạng như hoa sen, thế giới đó nương tất cả biển võng báu mà trụ. Có lưới liên hoa quang ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh.

Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõ Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng. Hình trạng của thế giới đó như hoa sen, nương tất cả biển lưới báu mà trụ. Có lưới hoa sen quang ma ni che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ hai, thế giới chủng Phật Tràng Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới trong biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân.

Có người khởi vọng tưởng : « Ngày nào cũng giảng về pháp giới ! Pháp giới ! Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, nghe tên các thế giới nhiều như vậy lại có ích gì » ? Nói cho bạn biết, đây là cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm, dạy bạn khai mở tâm lượng cho thật rộng lớn. Do đó có câu : « Ðầu một sợi lông, có thể dung nạp ba ngàn đại thiên thế giới ». Một thế giới là dạy người minh bạch một tư tưởng. Mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bao bọc chung quanh. Ðây cũng giống như chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, chẳng biết có bao nhiêu vọng tưởng ? Có nhiều vọng tưởng như số hạt bụi. Mỗi người ví như một thế giới. Chúng sinh ở trong thế giới đó, đều có vọng tưởng khác nhau.

Nghe Kinh Hoa Nghiêm có nhiều thế giới, tức là khiến cho hạt bụi thế giới trong tâm của bạn thanh tịnh, đừng lộn xộn hỗn tạp. Có người lại nói : « Vây trừ diệt số hạt bụi thế giới, phải chăng chẳng còn thế giới » ? Trừ diệt ở đây, nghĩa là nói đời ác năm trược nhiều như số hạt bụi chẳng còn nữa, mà chỉ lưu lại thế giới thuần nhất thanh tịnh.

Trong các thế giới nhiều như số hạt bụi, không nhất định đều có Phật đang ở đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Phải trải qua bao nhiêu thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, mới có vị Phật đang ở tại thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Bạn nghe được danh hiệu Phật, thì đã đắc được vô lượng công đức, do đó có câu:

« Một khi lọt vào tai
Vĩnh viễn kết duyên với Phật đạo ».

Nếu bạn có duyên với vị Phật đó, nghe được danh hiệu của Ngài, thì sẽ khoát nhiên khai ngộ, đắc được đại giải thoát.

Hiện tại chúng ta nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật. Hy vọng mọi người, sau khi nghe danh hiệu Phật rồi, thì cảm thấy vị Phật đó có duyên với mình, mình phải chuyên nhất niệm danh hiệu của vị Phật đó. Chỗ nầy có ý nghĩa rất sâu, bao hàm trong đó, chẳng phải nói mà là thực hành. Nghe được danh hiệu Phật, thì sẽ tiêu diệt vô lượng tội nghiệp, nếu niệm danh hiệu Phật, thì càng có công đức không thể nghĩ bàn. Phàm là người sinh khởi vọng tưởng, cho rằng suốt ngày đến tối nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật, chẳng có ý nghĩa gì. Người đó thông minh thái quá ngược lại biến thành ngu si. Hiện tại đạo lý đã giảng rõ, đừng có sinh hoài nghi. Kinh văn là chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, một chữ đáng ngàn vàn, chân lý vô cùng, thọ dụng vô tận.

— o0o —

Chư Phật tử! thử vô tận quang minh luân hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: Kim cương bảo diệm quang; thế giới chủng, danh: Phật quang trang nghiêm tạng, dĩ xưng thuyết nhất thiết Như Lai danh âm thanh vi thể.

Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới chủng tên là Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phồ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải Biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân, lại có Biển Hương Thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới tên là Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai để làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: bảo diệm liên hoa; kỳ trạng do như ma-ni sắc my gian hào tướng, y nhất thiết bảo sắc thủy tuyền hải trụ, nhất thiết trang nghiêm lâu các vân di phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Vô cấu bảo quang minh.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc ma ni giữa chân mày. Thế giới đó nương tất cả biển nước xoáy màu sắc báu mà trụ. Có mây lầu các tất cả trang nghiêm. Che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh.

Phía trên thế giới Phật Quang Trang Nghiêm Tạng, có hai mươi tầng thế giới, thế giới phương cuối cùng tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc ma ni giữa chân mày, nương tựa tất cả biển nước xoáy màu sắc báu mà trụ. Có mây tất cả lầu gác trang nghiêm, che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quang diệm tạng; Phật hiệu: Vô ngại tự tại trí tuệ quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang.

Phía trên thế giới Bảo Diễm Liên Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang, đang giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo luân diệu trang nghiêm; Phật hiệu: nhất thiết bảo quang minh.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh.

Phía trên thế giới Quang Diễm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chiên đàn thụ hoa tràng; Phật hiệu: thanh tịnh trí quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh.

Phía trên thế giới Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phật sát diệu trang nghiêm; Phật hiệu: quảng đại hoan hỉ âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Sát Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Hoan Hỉ Âm.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Thụ Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Sát Diệu Trang Nghiêm, có vị Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Ðại Hoan Hỉ Âm, đang giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu quang trang nghiêm; Phật hiệu: Pháp giới tự tại trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Tự Tại Trí.

Phía trên thế giới Phật Sát Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật tên là Pháp Giới Tự Tại Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô biên tướng; Phật hiệu: Vô ngại trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí.

Phía trên thế giới Diệu Quang Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tướng, vị Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệm vân tràng; Phật hiệu: diễn thuyết bất thoái luân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Vân Tràng, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân.

Phía trên thế giới Vô Biên Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Vân Tràng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng bảo trang nghiêm thanh tịnh luân; Phật hiệu: ly cấu hoa quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ly Cấu Hoa Quang Minh.

Phía trên thế giới Diễm Vân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ly Cấu Hoa Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quảng đại xuất ly; Phật hiệu: Vô ngại trí nhật nhãn.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Đại Xuất Ly. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn.

Phía trên thế giới Chúng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Ðại Xuất Ly. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu trang nghiêm Kim Cương tọa; Phật hiệu: Pháp giới trí đại quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Trí Đại Quang Minh.

Phía trên thế giới Quảng Ðại Xuất Ly, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Trí Ðại Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: trí tuệ phổ trang nghiêm; Phật hiệu: trí cự Quang minh vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Cự Quang Minh Vương.

Phía trên thế giới Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Trí Cự Quang Minh Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: liên hoa trì thâm diệu âm; Phật hiệu: nhất thiết trí phổ chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chủng chủng sắc quang minh; Phật hiệu: Phổ quang hoa Vương vân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Sắc Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân.

Phía trên thế giới Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm, có thế giới tên là Chủng Chủng Sắc Quang Minh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu bảo tràng; Phật hiệu: Công đức quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Quang.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Sắc Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ma-ni hoa hào tướng quang; Phật hiệu: Phổ âm vân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Âm Vân.

Phía trên thế giới Diệu Bảo Tràng, trải qua các thế giới nhiều như só hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Âm Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thậm thâm hải; Phật hiệu: thập phương chúng sanh chủ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Thâm Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ.

Phía trên thế giới Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Thâm Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Tu-Di-Quang; Phật hiệu: Pháp giới phổ trí âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm.

Phía trên thế giới Thậm Thâm Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang, thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kim liên hoa; Phật hiệu: Phước đức tạng phổ quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Liên Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh.

Phía trên thế giới Tu Di Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo trang nghiêm tạng; hình như vạn tự, y nhất thiết hương ma-ni trang nghiêm thụ hải trụ, thanh Tịnh Quang minh vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Đại biến hóa quang minh võng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như chữ vạn, nương tất cả biển hương thuỷ Ma Ni Trang Nghiêm Thụ mà trụ. Có mây quang minh thanh tịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng.

Phía trên thế giới Kim Liên Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm tạng, hình trạng như chữ vạn, nương tựa biển hương thuỷ Ma Ni Trang Nghiêm Thụ mà trụ. Có mây quang minh thanh tịnh, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Biến Hóa Quang Minh Võng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ ba, thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng ở trong biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, có hai mươi tầng thế giới.

— o0o —

Chư Phật tử! thử Kim cương bảo diệm hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: đế thanh bảo trang nghiêm; thế giới chủng, danh: quang chiếu thập phương, y nhất thiết diệu trang nghiêm liên hoa hương vân trụ, vô biên Phật âm thanh vi thể.

Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có biển hương thủy, tên là Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Có thế giới chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại xưng một tiếng: Các vị đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có một biển hương thủy tên là Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ. Thế giới đó dùng vô biên âm thanh Phật làm thể tánh.

 

Ư thử tối hạ phương, hữu thế giới, danh: thập phương vô tận sắc tạng luân; kỳ trạng châu hồi, hữu vô lượng giác, y vô biên sắc nhất thiết Bảo Tạng hải trụ, nhân đà la võng nhi phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: liên hoa nhãn quang minh biến chiếu.

Phương dưới cùng, có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như châu hồi, có vô lượng góc, nương tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới nhân đà la che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Chủng Quang Chiếu Thập Phương, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như Châu Hồi, có vô lượng góc, nương tựa tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới Nhân Ðà La che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ nhất, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: tịnh diệu trang nghiêm tạng; Phật hiệu: Vô thượng tuệ Đại sư tử.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Thượng Huệ Đại Sư Tử.

Phía trên thế giới Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Có vị Phật hiệu là Vô Thượng Thệ Ðại Sư Tử, đang giáo Hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: xuất hiện liên hoa tọa; Phật hiệu: biến chiếu Pháp giới Quang minh vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Thế gìới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo tràng âm; Phật hiệu: Đại công đức phổ danh xưng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Xưng.

Phía trên thế giới Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Công Ðức Phổ Danh Xưng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kim cương bảo trang nghiêm tạng; Phật hiệu: liên hoa nhật quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh.

Phía trên thế giới Bảo Tràng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Nhân-đà-la hoa nguyệt; Phật hiệu: Pháp tự tại trí tuệ tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Đà La Hoa Nguyệt. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng.

Phía trên thế giới Kim Cang Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Ðà La Hoa Nguyệt. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu luân tạng; Phật hiệu: Đại hỉ thanh tịnh âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Hỉ Thanh Tịnh Âm.

Phía trên thế giới Nhân Ðà La Hoa Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu LuânTạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Hỉ Thanh Tịnh Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Diệu-Âm tạng; Phật hiệu: Đại lực thiện thương chủ.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Lực Thiện Thương Chủ.

Phía trên thế giới Diệu Luân Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Lực Thiện Thương Chủ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thanh tịnh nguyệt; Phật hiệu: Tu-Di-Quang trí tuệ lực.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Nguyệt. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Quang Trí Huệ Lực.

Phía trên thế giới Diệu Âm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Nguyệt. Thế giới đó, có vị Phật tên là Tu Di Quang Trí Huệ Lực, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô biên trang nghiêm tướng; Phật hiệu: Phương tiện nguyện tịnh nguyệt quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Nguyệt, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương khí âm; Phật hiệu: Pháp hải đại nguyện âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Hải Đại Nguyện Âm.

Phía trên thế giới Vô Biên Trang Nghiêm Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Hải Ðại Nguyện Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: nhất thiết bảo trang nghiêm; Phật hiệu: Công đức bảo quang minh tướng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Tướng.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Quang Minh Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kiên cố địa; Phật hiệu: mỹ âm tối thắng Thiên.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ quang thiện hóa; Phật hiệu: đại tinh tấn tịch tĩnh tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Thiện Hóa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ.

Phía trên thế giới Kiên Cố Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Thiện Hóa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thiện thủ hộ trang nghiêm hạnh; Phật hiệu: Kiến giả sanh hoan hỉ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kiến Giả Sinh Hoan Hỉ.

Phía trên thế giới Phổ Quang Thiện Hóa, trải qua các thế giới nhiều như số các hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kiến Giả Sinh Hoan Hỉ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chiên đàn bảo hoa tạng; Phật hiệu: thậm thâm bất khả động trí tuệ quang biến chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Bảo Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Động Trí Quang Biến Chiếu.

Phí trên thế giới Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Chiên Ðàn Bảo Hoa Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Ðộng Trí Huệ Quang Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hiện chủng chủng sắc tướng hải; Phật hiệu: Phổ phóng bất tư nghị thắng nghĩa Vương quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghì Thắng Nghĩa Vương Quang Minh.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Bảo Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghì Thắng Nghĩa Vương Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hóa hiện thập phương đại quang minh; Phật hiệu: thắng công đức uy quang vô dữ đẳng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Công Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng.

Phía trên thế giới Hiện Chủ Chủng Sắc Tướng Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Ðại Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Công Ðức Oai Quang Vô Dữ Ðẳng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Tu-Di vân tràng; Phật hiệu: Cực Tịnh Quang minh nhãn.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn.

Phía trên thế giới Hóa Hiện Thập Phương Ðại Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: liên hoa biến chiếu; kỳ trạng châu viên, y vô biên sắc chúng diệu hương ma-ni hải trụ, nhất thiết thừa trang nghiêm vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: giải thoát tinh tấn nhật.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng chu viên, nương biển vô biên sắc chúng diệu hương ma ni mà trụ. Có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Giải Thóat Tinh Tấn Nhật.

Phía trên thế giới Tu Di Vân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng châu viên, nương biển vô biên sắc chúng ma ni mà trụ, có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Giải Thoát Tinh Tấn Nhật, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tư, thế giới chủng Quang Biến Thập Phương, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển hương thủy Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm.

— o0o —

Chư Phật tử! thử đế thanh bảo trang nghiêm hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: Kim Cương luân trang nghiêm để; thế giới chủng, danh: diệu bảo gian thác nhân đà la võng, Phổ Hiền trí sở sanh âm thanh vi thể.

Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân Đà La Võng, dùng trí Phổ Hiền sinh ra âm thanh làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải Biển Hương Thủy Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm, lại có Biển Hương Thủy tên là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân Ðà La Võng, dùng trí Phổ Hiền sinh ra âm thanh làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: liên hoa võng; kỳ trạng do Như-Tu-Di-Sơn hình, y chúng hương khí sơn tràng hải trụ, Phật cảnh giới ma-ni Vương đế võng vân nhi phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Pháp thân phổ giác tuệ.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như núi Tu Di, nương biển các diệu hoa sơn tràng mà trụ. Có mây cảnh giới Phật ma ni vương đế võng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Thân Phổ Giác Huệ.

Phía trên thế giới Chủng Diệu Bảo Gián Thố Nhân Ðà La, có hai mươi tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như núi Tu Di (trên rộng dưới hẹp). Thế giới đó, nương biển các diệu hoa sơn tràng mà trụ. Có mây lưới đế thích cảnh giới Phật ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc tứ phía, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Thân Phổ Giác Huệ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô tận nhật quang minh; Phật hiệu: tối thắng Đại giác tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Nhựt Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Đại Giác Huệ.

Phía trên thế giới Liên Hoa Võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Nhựt Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Ðại Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ phóng diệu quang minh; Phật hiệu: Đại phước vân vô tận lực.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Phước Vân Vô Tận Lực.

Phía trên thế giới Vô Tận Nhật Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Phước Vân Vô Tận Lực, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thụ hoa tràng; Phật hiệu: Vô biên trí Pháp giới âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm.

Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: trân châu cái; Phật hiệu: Ba-la-mật sư tử tần thân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân.

Phía trên thế giới Thụ Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô biên âm; Phật hiệu: nhất thiết trí diệu giác tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ.

Phía trên thế giới Chân Châu Cái, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ kiến thụ phong; Phật hiệu: Phổ hiện chúng sanh tiền.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến Thụ Phong. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền.

Phía trên thế giới Vô Biên Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến Thụ Phong. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: sư tử đế võng quang; Phật hiệu: Vô cấu nhật kim sắc quang diệm vân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Đế Võng Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân.

Phía trên thế giới Phổ Kiến Thụ Phong, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Ðế Võng Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng bảo gian thác; Phật hiệu: Đế Tràng tối thắng tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Thố. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đế Tràng Tối Thắng Huệ.

Phía trên thế giới Sư Tử Ðế Võng Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Thố. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðế Tràng Tối Thắng Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô cấu quang minh địa; Phật hiệu: nhất thiết lực thanh tịnh nguyệt.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt.

Phía trên thế giới Chúng Bảo Gián Thố, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Quang Minh Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hằng xuất thán Phật công đức âm; Phật hiệu: như hư không phổ giác tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Thán Phật Công Đức Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Như Hư Không Phổ Giác Huệ.

Phía trên thế giới Vô Cấu Quang Minh Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Thán Phật Công Ðức Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Như Hư Không Phổ Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Cao diệm tạng; Phật hiệu: hóa hiện thập phương đại vân tràng.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hóa Hiện Thập Phương Đại Vân Tràng.

Phía trên thế giới Hằng Xuất Thán Phật Công Ðức Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Diễm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hóa Hiện Thập Phương Ðại Vân Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quang nghiêm đạo tràng; Phật hiệu: Vô đẳng trí biến chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Đạo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Đẳng Trí Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Cao Diễm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Ðạo Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ðẳng Trí Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: xuất sanh nhất thiết bảo trang nghiêm; Phật hiệu: quảng độ chúng sanh thần thông Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Độ Chúng Sinh Thần Thông Vương.

Phí trên thế giới Quang Nghiêm Ðạo Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quảng Ðộ Chúng Sinh Thần Thông Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quang nghiêm diệu cung điện; Phật hiệu: nhất thiết nghĩa thành quảng đại tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Diệu Cung Điện. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Quảng Đại Huệ.

Phía trên thế giới Xuất Sanh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Diệu Cung Ðiện. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Quảng Ðại Huệ, đang giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ly trần tịch tĩnh; Phật hiệu: bất đường hiện.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần Tịch Tĩnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Đường Hiện.

Phía trên thế giới Quang Nghiêm Diệu Cung Ðiện, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần Tịch Tĩnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Ðường Hiện, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ma-ni hoa tràng; Phật hiệu: duyệt ý cát tường âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Duyệt Ý Cát Tường Âm.

Phía trên thế giới Ly trần Tịch Tĩnh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Duyệt Ý Cát Tường Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ vân tạng; kỳ trạng do như lâu các chi hình, y chủng chủng cung điện hương thủy hải trụ, nhất thiết bảo đăng vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: tối thắng giác thần thông Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng như lầu các, nương biển hương thủy chủng chủng cung điện mà trụ. Có mây tất cả đèn báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Vương.

Phía trên thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng giống như lầu các, nương biển Hương Thủy Chủng Chủng Cung Ðiện mà trụ. Có tất cả mây đèn báu che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Vương, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ năm, thế giới Chủng Diệu Gián Thố Nhân Ðà La Võng, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể.

— o0o —

Chư Phật tử! thử Kim Cương luân trang nghiêm để hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: liên hoa nhân đà la võng; thế giới chủng, danh: Phổ hiện thập phương ảnh, y nhất thiết hương ma-ni trang nghiêm liên hoa trụ, nhất thiết Phật trí quang âm thanh vi thể.

Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để, lại có biển hương thủy tên là Liên Hoa Nhân Đà La Võng. Trong đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, nương tất cả hoa sen hương ma ni trang nghiêm mà trụ, dùng tất cả trí quang âm thanh của Phật làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm, lại có biển Hương Thủy tên là Liên Hoa Nhân Ðà La Võng. Trong biển Hương Thủy đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, nương tất cả hoa sen hương ma ni trang nghiêm mà trụ, dùng tất cả trí quang âm thanh của Phật làm thể.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: Chúng sanh hải bảo quang minh; kỳ trạng do như trân châu chi tạng, y nhất thiết ma-ni anh lạc hải tuyền trụ, thủy quang minh ma-ni vân nhi phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: bất tư nghị công đức biến chiếu nguyệt.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, hình trạng như tạng chân châu, nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy mà trụ. Có mây thủy quang minh ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Tư Nghì Công Đức Biến Chiếu Nguyệt.

Phía trên thế giới Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh. Hình trạng như tạng chân châu. Nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy mà trụ. Có mây thủy quang minh ma ni, che phủ ở trên. Có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Tư Nghì Công Ðức Biến Chiếu Nguyệt, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu hương luân; Phật hiệu: Vô lượng lực tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hương Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Lực Tràng.

Phía trên thế giới Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hương Luân. Có vị Phật hiệu là Vô Lượng Lực Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu quang luân; Phật hiệu: Pháp giới quang âm giác ngộ tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ.

Phía trên thế giới Diệu Hương Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hống thanh ma-ni tràng; Phật hiệu: Liên Hoa Quang hằng thùy diệu tý.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống Thanh Ma Ni Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý.

Phía trên thế giới Diệu Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống Thanh Ma Ni Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Cực kiên cố luân; Phật hiệu: Bất-thoái-chuyển công đức hải quang minh.

Phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cực Kiên Cố Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Thoái Chuyển Công Đức Hải Quang Minh.

Phía trên thế giới Hống Thanh Ma Ni Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cực Kiên Cố Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Thoái Chuyển Công Ðức Hải Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng hạnh quang trang nghiêm; Phật hiệu: nhất thiết trí phổ thắng tôn.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn.

Phía trên thế giới Cực Kiên Cố Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: sư tử tọa biến chiếu; Phật hiệu: Sư tử quang vô lượng lực giác tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ.

Phía trên thế giới Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ, đang giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo diệm trang nghiêm; Phật hiệu: nhất thiết pháp thanh tịnh trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Diễm Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí.

Phía trên thế giới Sư Tử Tòa Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô lượng đăng; Phật hiệu: Vô ưu tướng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Đăng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ưu Tướng.

Phía trên thế giới Bảo Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Ðăng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ưu Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thường văn Phật âm; Phật hiệu: tự nhiên thắng uy quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thường Văn Phật Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang.

Phía trên thế giới Vô Lượng Ðăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thường Văn Phật Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thanh tịnh biến hóa; Phật hiệu: Kim Liên Hoa Quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Biến Hóa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh.

Phía trên thế giới Thường Văn Phật Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Biến Hóa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ nhập thập phương; Phật hiệu: quán Pháp giới tần thân tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Nhập Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Biến Hoá, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Nhập Thập Phương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: sí nhiên diệm; Phật hiệu: quang diệm thụ khẩn-na-la Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sí Nhiên Diễm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quang Diễm Thụ Khẩn Na La Vương.

Phía trên thế giới Phổ Nhập Thập Phương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sí Nhiên Diễm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quang Diễm Thụ Khẩn Na La Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Hương Quang biến chiếu; Phật hiệu: hương đăng thiện hóa Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Đăng Thiện Hóa Vương.

Phía trên thế giới Sí Nhiên Diễm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương Ðăng Thiện Hóa Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô lượng hoa tụ luân; Phật hiệu: Phổ hiện Phật công đức.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Phật Công Đức.

Phía trên thế giới Hương Quang Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Phật Công Ðức, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng diệu phổ thanh tịnh; Phật hiệu: nhất thiết pháp bình đẳng thần thông Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Thần Thông Vương.

Phía trên thế giới Vô Lượng Hoa Tụ Luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình Ðẳng Thần Thông Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kim quang hải; Phật hiệu: thập phương tự tại Đại biến hóa.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Tự Tại Đại Biến Hóa.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thập Phương Tự Tại Ðại Biến Hóa, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: trân châu hoa tạng; Phật hiệu: Pháp giới bảo quang minh bất khả tư nghị tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Huệ.

Phía trên thế giới Kim Quang Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Hoa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Đế Thích Tu-Di sư tử tọa; Phật hiệu: thắng lực quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Lực Quang.

Phía trên thế giới Chân Châu Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Lực Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô biên bảo phổ chiếu; kỳ hình tứ phương, y hoa lâm hải trụ, phổ vũ vô biên sắc ma-ni Vương đế võng di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: biến chiếu thế gian Tối-Thắng-Âm.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu, hình trạng như hình vuông, nương biển rừng hoa mà trụ. Có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu sắc ma ni vương, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm.

Phía trên thế giới Ðế Thích Tu Di Sư Tử Toà, trải qua các thế giới nhiếu như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu, hình trạng như hình vuông, nương hoa lâm hải mà trụ. Có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu sắc ma ni vương, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng có hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ sáu, thế giới Chủng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển hương thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng.

— o0o —

Chư Phật tử! thử liên hoa nhân đà la võng hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: tích tập bảo hương tạng; thế giới chủng, danh: nhất thiết uy đức trang nghiêm, dĩ nhất thiết Phật Pháp luân âm thanh vi thể.

Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó, lại có biển hương thủy tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm, dùng tất cả Phật pháp luân âm thanh làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng đó, lại có Biển Hương Thủy tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Ở trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai Ðức Trang Nghiêm, dùng tất cả Phật Pháp luân âm thanh làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: Chủng chủng xuất sanh; hình như Kim cương, y chủng chủng Kim Cương sơn tràng trụ, Kim cương Bảo quang vân nhi phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: liên hoa nhãn.

Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình như kim cang, nương đủ thứ núi tràng kim cang mà trụ. Có mây quang kim cang báu, che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhãn.

Phía trên thế giới Chủng Nhất Thiết Oai Ðức Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới, trong đó phương dưới cũng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình trạng như kim cang, nương núi Kim Cang Tràng mà trụ. Có mây quang kim cang báu che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hỉ kiến âm; Phật hiệu: sanh thiện lạc.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Kiến Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sinh Hỉ Lạc.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Xuất Sinh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Kiến Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sinh Hỉ Lạc, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo trang nghiêm tràng; Phật hiệu: nhất thiết trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí.

Phía trên thế giới Hỉ Kiến Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Ta-la hoa phổ chiếu; Phật hiệu: Vô cấu tịch Diệu-Âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đa La Hoa Phổ Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Cấu Tịch Diệu Âm.

Phía tên thế giới Bảo Trang Nghiêm Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ða La Hoa Phổ Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Cấu Tịch Diệu Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: biến hóa quang; Phật hiệu: thanh tịnh không trí Tuệ nguyệt.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là biến hóa quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Không Trí Huệ Nguyệt.

Phía trên thế giới Ða La Hoa Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Biến Hóa Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Không Trí Huệ Nguyệt, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng diệu gian thác; Phật hiệu: Khai thị phước đức hải mật vân tướng.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Gián Thố. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Phước Đức Hải Mật Vân Tướng.

Phía trên thế giới Biến Hóa Quang, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Gián Thố. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Khai Thị Phước Ðức Hải Mật Vân Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: nhất thiết trang nghiêm cụ diệu âm thanh; Phật hiệu: hoan hỉ vân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hoan Hỉ Vân.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Gián Thố, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hoan Hỉ Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: liên hoa trì; Phật hiệu: danh xưng tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Danh Xưng Tràng.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Danh Xưng Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: nhất thiết bảo trang nghiêm; Phật hiệu: tần thân quan sát nhãn.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tần Thân Quán Sát Nhãn.

Phía trên thế giới Liên Hoa Trí, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tần Thân Quán Sát Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: tịnh diệu hoa; Phật hiệu: Vô tận Kim Cương trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Kim Cang Trí.

Phía trên thế giới Nhất thiết Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Kim Cang Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: liên hoa trang nghiêm thành; Phật hiệu: nhật tạng nhãn phổ quang minh.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trang Nghiêm Thành. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Tạng Nhãn Phổ Minh.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trang Nghiêm Thành. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhật Tạng Nhãn Phổ Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô lượng thụ phong; Phật hiệu: nhất thiết pháp lôi âm.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Thọ Phong. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm.

Phía trên thế giới Liên Hoa Trang Nghiêm Thành, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Thọ Phong. Thế giới đó có Ðức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: nhật quang minh; Phật hiệu: Khai thị vô lượng trí.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Vô Lượng Trí.

Phía trên thế giới Vô Lượng Thọ Phong, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Khai Thị Vô Lượng Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: y chỉ liên hoa diệp; Phật hiệu: nhất thiết phước đức sơn.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Y Chỉ Liên Hoa Diệp. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Phước Đức Sơn.

Phía trên thế giới Nhật Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Y Chỉ Liên Hoa Diệp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Phước Ðức Sơn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phong phổ trì; Phật hiệu: nhật diệu căn.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phong Phổ Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Diệu Căn.

Phía trên thế giới Y Chỉ Liên Hoa Diệp, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phong Phổ Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhật Diệu Căn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quang minh hiển hiện; Phật hiệu: thân quang phổ chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Hiển Hiện. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thân Quang Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Phong Phổ Trì, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Hiển Hiện. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thân Quang Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương lôi âm Kim cương bảo phổ chiếu; Phật hiệu: tối thắng hoa khai phu tướng.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Hoa Khai Phu Tướng.

Phía trên thế giới Quang Minh Hiển Hiện, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Hoa Khai Phu Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: đế võng trang nghiêm; hình như lan thuẫn, y nhất thiết trang nghiêm hải trụ, quang diệm lâu các vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: thị hiện vô úy vân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Võng Trang Nghiêm, hình như lan can, nương biển tất cả trang nghiêm mà trụ. Có mây lầu các quang minh sáng chói che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thị Hiện Vô Úy Vân.

Phía trên thế giới Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðế Võng Trang Nghiêm, hình trạng như lan can, nương biển cả trang nghiêm mà trụ. Có mây lâu các quang minh sáng chói che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thị Hiện Vô Úy Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ bảy, thế giới chủng Nhất Thiết Uy Ðức Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới, ở trong Biển Hương Thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng.

— o0o —