Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thế Giới Hoa Tạng – 2

Kinh Hoa Nghiêm

Đại Phương Quảng Phật

Phẩm Thế Giới Hoa Tạng – Phần 2

giảng giải
Hòa Thượng TUYÊN HÓA
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

— o0o —

Phẩm Thứ Năm

 

Chư Phật tử! thử tích tập bảo hương tạng hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo trang nghiêm; thế giới chủng, danh: Phổ vô cấu, dĩ nhất thiết vi trần trung Phật sát thần biến thanh vi thể.

Các Phật tử ! Vòng qua bên phải biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại có biển hương thủy tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong Biển Hương Thủy đó có thế giới chủng tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thể.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: tịnh diệu bình thản; hình như bảo thân, y nhất thiết Bảo quang luân hải trụ, chủng chủng chiên đàn ma-ni trân châu vân nhi phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: nan tồi phục vô đẳng tràng.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Diệu Bình Đán, hình như thân báu, nương tất cả biển quang luân báu mà trụ. Có đủ thứ mây chiên đàn ma ni chân châu, che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nan Tồi Phục Vô Đẳng Tràng.

Phía trên thế giới Phổ Vân Cấu, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Tịnh Diệu Bình Ðán, hình trạng như thân báu, nương tựa tất cả biển quang luân báu mà trụ. Có đủ thứ mây chiên đàn ma ni chân châu, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nan Tồi Phục Vô Ðẳng Tràng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: sí nhiên diệu trang nghiêm; Phật hiệu: liên hoa tuệ thần thông Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Huệ Thần Thông Vương.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Bình Ðán, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Huệ Thần Thông Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vi diệu tướng luân tràng; Phật hiệu: thập phương Đại danh xưng vô tận quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Tướng Luân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Đại Danh Xưng Vô Tận Quang.

Phía trên thế giới Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Tướng Luân Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thập Phương Ðại Danh xưng Vô Tận Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệm tạng ma-ni diệu trang nghiêm; Phật hiệu: đại trí tuệ kiến văn giai hoan hỉ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỉ.

Phía trên thế giới Vi Diệu Tướng Luân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Ðại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỉ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương khí trang nghiêm; Phật hiệu: Vô lượng lực tối thắng trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Lực Tối Thắng Trí.

Phía trên thế giới Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Tối Thắng Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: xuất sanh tịnh vi trần; Phật hiệu: siêu thắng phạm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Tịnh Vi Trần. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Siêu Thắng Phạm.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Tịnh Vi Trần. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Siêu Thắng Phạm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ quang minh biến hóa hương; Phật hiệu: hương tượng Kim cương Đại lực thế.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Biến Hóa Hương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Tượng Kim Cang Đại Lực Thế.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Tịnh Vi Trần, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Biến Hoá Hương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương Tượng Kim Cang Ðại Lực Thế, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quang minh toàn; Phật hiệu: nghĩa thành thiện danh xưng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Toàn. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng.

Phía trên thế giới Phổ Quang Minh Biến Hóa Hương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Toàn. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo anh lạc hải; Phật hiệu: Vô bỉ quang biến chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tỉ Quang Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Quang Minh Toàn, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tỉ Quang Biến Chiếu, đang giáo Hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương khí đăng tràng; Phật hiệu: Cứu cánh công đức vô ngại tuệ đăng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Đăng Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cứu Kính Công Đức Vô Ngại Huệ Đăng.

Phía trên thế giới Bảo Anh Lạc Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Ðăng Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Cứu Kính Công Ðức Vô Ngại Huệ Ðăng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thiện xảo trang nghiêm; Phật hiệu: tuệ nhật Ba-la-mật.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Xảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Ðăng Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Xảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chiên đàn hoa phổ quang minh; Phật hiệu: Vô biên tuệ Pháp giới âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Hoa Phổ Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm.

Phía trên thế giới Thiện Xảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Hoa Phổ Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: đế võng tràng; Phật hiệu: Đăng quang Hồi Chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Võng Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đăng Quang Hồi Chiếu.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Hoa Phổ Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðế Võng Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðăng Quang Hồi Chiếu, đang giáo chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: tịnh hoa luân; Phật hiệu: Pháp giới nhật quang minh.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hoa Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Nhật Quang Minh.

Phía trên thế giới Ðế Võng Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hoa Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Nhật Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Đại uy diệu; Phật hiệu: Vô biên công đức hải Pháp luân âm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Oai Diệu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Công Đức Hải Pháp Luân Âm.

Phía trên thế giới Tịnh Hoa Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Oai Diệu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Biên Công Ðức Hải Pháp Luân Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: đồng an trụ bảo liên hoa trì; Phật hiệu: Khai thị nhập bất khả tư nghị trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Nhập Bất Khả Tư Nghì Trí.

Phía trên thế giới Ðại Oai Diệu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Khai Thị Nhập Bất Tư Nghì Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bình thản địa; Phật hiệu: Công đức bảo Quang minh vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bình Thản Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Vương.

Phía trên thế giới Ðồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bình Thản Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Bảo Quang Minh Vương, đang giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương ma-ni tụ: Phật hiệu: Vô tận phước đức hải diệu trang nghiêm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Ma Ni Tụ. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Phước Đức Hải Diệu Trang Nghiêm.

Phía trên thế giới Bình Thản Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Ma Ni Tụ. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Phước Ðức Hải Diệu Trang Nghiêm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vi diệu quang minh: Phật hiệu: Vô đẳng lực phổ biến âm.

Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Đẳng Lực Phổ Biến Âm.

Phía trên thế giới Hương Ma Ni Tụ, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ðẳng Lực Phổ Biến Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thập phương phổ kiên cố trang nghiêm chiếu diệu; kỳ hình bát ngung, y tâm Vương ma-ni luân hải trụ, nhất thiết bảo trang nghiêm trướng vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Phổ nhãn Đại minh đăng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang Nghiêm Chiếu Diệu, hình trạng tám cạnh, nương biển tâm vương ma ni luân mà trụ. Có mây màng trang nghiêm tất cả báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Đại Minh Đăng.

Phía trên thế giới Vi Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang nghiêm Chiếu Diệu, hình trạng tám cạnh. Thế giới đó nương biển tâm vương ma ni luân mà trụ. Có mây màng trang nghiêm tất cả báu che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Nhãn Ðại Minh Ðăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tám, thế giới chủng Phổ Vô Cấu, có hai mươi tầng thế giới ở trong Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm.

— o0o —

 

Chư Phật tử! thử bảo trang nghiêm hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: Kim cương bảo tụ; thế giới chủng, danh: Pháp giới hạnh, dĩ nhất thiết Bồ Tát địa phương tiện pháp âm thanh vi thể.

Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó, có thế giới tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa pháp phương tiện âm thanh làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa pháp phương tiện âm thanh làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: Tịnh Quang chiếu diệu; hình như châu quán, y nhất thiết bảo sắc châu anh hải trụ, Bồ Tát châu kế quang minh ma-ni vân nhi phước kỳ thượng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: tối thắng công đức quang.

Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Quang Chiếu Diệu, hình trạng như châu báu, nương biển châu anh lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát châu kế quang minh ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Công Đức Quang.

Phía trên thế giới chủng Pháp Giới Hạnh, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịng Quang Chiếu Diệu. Hình trạng như châu báu, nương biển châu anh lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát châu kế quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Công Ðức Quang, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: diệu cái; Phật hiệu: Pháp tự tại tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Huệ.

Phía trên thế giới Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: bảo trang nghiêm sư tử tọa; Phật hiệu: Đại long uyên.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Long Uyên.

Phía trên thế giới Diệu Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Long Uyên, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Xuất Hiện Kim Cang Tòa; Phật hiệu: Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa Đài.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa Đài.

Phía trên thế giới Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thăng Sư Tử Liên Hoa Ðài, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: xuất hiện Kim Cương tọa: Phật hiệu: thăng sư tử tọa liên hoa đài; thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: liên hoa thắng âm: Phật hiệu: trí quang phổ khai ngộ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ.

Phía trên thế giới Xuất Hiện Kim Cang Tòa, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thiện quán tập; Phật hiệu: trì địa diệu quang Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Quán Tập. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trì Địa Diệu Quang Vương.

Phía trên thế giới Liên Hoa Thắng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Quán Tập. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trì Ðịa Diệu Quang Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thiện lạc âm; Phật hiệu: Pháp đăng Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Lạc Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Đăng Vương.

Phía trên thế giới Thiện Quán Tập, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Lạc Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Ðăng Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ma-ni tạng nhân đà la võng; Phật hiệu: bất không kiến.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Tạng Nhân Đà La Võng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Không Kiến.

Phía trên thế giới Hỉ Lạc Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Tạng Nhân Ðà La Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Không Kiến, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng diệu Địa Tạng: Phật hiệu: diệm thân tràng.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Địa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễm Thân Tràng.

Phía trên thế giới Ma Ni Tạng Nhân Ðà La Võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Ðịa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Diễm Thân Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kim quang luân; Phật hiệu: tịnh trì chúng sanh hạnh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Trị Chúng Sinh Hạnh.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Ðịa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tịnh Trị Chúng Sinh Hạnh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Tu-di sơn trang nghiêm; Phật hiệu: nhất thiết công đức vân phổ chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Sơn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Đức Vân Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Kim Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Sơn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Ðức Vân Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng thụ hình; Phật hiệu: bảo hoa tướng tịnh nguyệt giác.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Thụ Hình. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô bố úy; Phật hiệu: tối thắng kim quang cự.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố Úy. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Kim Quang Cự.

Phía trên thế giới Chúng Thụ Hình, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố Úy. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Kim Quang Cự, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Đại danh xưng long Vương tràng; Phật hiệu: quán đẳng nhất thiết pháp.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Danh Xưng Long Vương Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quán Đẳng Nhất Thiết Pháp.

Phía trên thế giới Vô Bố Úy, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Danh Xưng Long Vương Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quán Ðẳng Nhất Thiết Pháp, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thị hiện ma-ni sắc; Phật hiệu: biến hóa nhật.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thị Hiện Ma Ni Sắc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Hóa Nhật.

Phía trên thế giới Ðại Danh Xưng Long Vương Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thị Hiện Ma Ni Sắc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Hóa Nhật, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: quang diệm đăng trang nghiêm: Phật hiệu: bảo cái quang biến chiếu.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Thị Hiện Ma Ni Sắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Ðăng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Hương Quang vân: Phật hiệu: tư tánh tuệ.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Vân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tư Duy Huệ.

Phía trên thế giới Quang Diễm Ðăng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Vân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tư Duy Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô oán thù; Phật hiệu: tinh tấn thắng tuệ hải.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Oán Thù. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải.

Phía trên thế giới Hương Quang Vân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Oán Thù. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: nhất thiết trang nghiêm cụ quang minh tràng; Phật hiệu: Phổ hiện duyệt ý liên hoa Tự tại Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số các cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương.

Phía trên thế giới Vô Oán Thù, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hào tướng trang nghiêm; hình như bán nguyệt, y Tu-di sơn ma-ni hoa hải trụ, nhất thiết trang nghiêm sí thịnh quang ma-ni Vương vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: thanh Tịnh nhãn.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, hình dạng như nửa mặt trăng, nương núi tu di biển ma ni mà trụ. Có tất cả mây quang ma ni vương trang nghiêm sí thịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nhãn.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương núi Tu Di biển ma ni mà trụ, có tất cả mây quang ma ni trang nghiêm sí thạnh che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Nhãn, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ chín, thế giới chủng Pháp Giới Hạnh, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ.

— o0o —

 

Chư Phật tử! thử Kim cương bảo tụ hương thủy hải hữu toàn, thứ hữu hương thủy hải, danh: Thiên thành bảo điệp; thế giới chủng, danh: đăng diệm quang minh, dĩ phổ thị nhất thiết bình đẳng pháp luân âm vi thể.

Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có biển hương thủy tên là Thiên Thành Bảo Diệp. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải Biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có Biển Hương Thủy tên là Thiên Thành Bảo Diệp. Ở trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: bảo nguyệt quang diệm luân; hình như nhất thiết trang nghiêm cụ, y nhất thiết bảo trang nghiêm hoa hải trụ, lưu ly sắc sư tử tọa vân nhi phước kỳ thượng. Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: nhật nguyệt tự tại quang.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm mà trụ. Có mây tòa sư tử màu lưu ly che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang.

Phía trên thế giới Ðăng Diễm Quang Minh, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm mà trụ. Có mây tòa sư tử màu sắc lưu ly, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Tu-Di Bảo quang; Phật hiệu: Vô tận pháp bảo tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Bảo Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng.

Phía trên thế giới Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Bảo Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng diệu quang minh tràng; Phật hiệu: Đại hoa tụ.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Hoa Tụ.

Phía trên thế giới Tu Di Bảo Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Hoa Tụ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: ma-ni quang minh hoa; Phật hiệu: nhân trung tối tự tại.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Quang Minh Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Quang Minh Hoa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Phổ âm; Phật hiệu: nhất thiết trí biến chiếu.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Ma Ni Quang Minh Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Đại thụ khẩn na la âm; Phật hiệu: Vô lượng phước đức tự tại long.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Thụ Khẩn Na La Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Phước Đức Tự Tại Long.

Phía trên thế giới Phổ Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Thụ Khẩn Na La Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Phước Ðức Tự Tại Long, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô biên Tịnh Quang minh; Phật hiệu: Công đức bảo Hoa Quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Hoa Quang.

Phía trên thế giới Ðại Thụ Khẩn Na La Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Bảo Hoa Quang, đang giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Tối-Thắng-Âm; Phật hiệu: nhất thiết trí trang nghiêm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tối Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Trang Nghiêm.

Phía trên thế giới Vô Biên Tịnh Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tối Thắng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Trang Nghiêm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Chúng bảo gian sức; Phật hiệu: bảo diệm Tu-di sơn.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Sức. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Diễm Tu Si Sơn.

Phía trên thế giới Tối Thắng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Sức. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Diễm Tu Di Sơn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: thanh tịnh Tu-Di âm; Phật hiệu: xuất hiện nhất thiết hành quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tu Di Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh.

Phía trên thế giới Chúng Bảo Gián Sức, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tu Di Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh, đang giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: hương thủy cái; Phật hiệu: nhất thiết Ba-la-mật vô ngại hải.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Thủy Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Tu Di Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Thủy Cái. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: sư tử hoa võng; Phật hiệu: bảo diệm tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Hoa Võng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Diễm Tràng.

Phía trên thế giới Hương Thủy Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Hoa Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Diễm Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Kim cương hương khí đăng; Phật hiệu: nhất thiết đại nguyện quang.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Diệu Hoa Đăng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Đại Nguyện Quang.

Phía trên thế giới Sư Tử Hoa Võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Diệu Hoa Ðăng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Ðại Nguyện Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: nhất thiết pháp quang minh địa; Phật hiệu: nhất thiết pháp quảng đại chân thật nghĩa.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Đại Chân Thật Nghĩa.

Phía trên thế giới Kim Cang Diệu Hoa Ðăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Ðại Chân Thật Nghĩa, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: trân châu mạt bình thản trang nghiêm; Phật hiệu: thắng tuệ quang minh võng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Pháp Quang Minh Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: lưu ly hoa; Phật hiệu: Bảo Tích tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Tích Tràng.

Phía trên thế giới Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Tích Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Vô lượng diệu quang luân; Phật hiệu: đại uy lực trí hải tạng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải Tạng.

Phía trên thế giới Lưu Ly Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Oai Lực Trí Hải Tạng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: minh kiến thập phương; Phật hiệu: tịnh tu nhất thiết công đức tràng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Tu Tất Cả Công Đức Tràng.

Phía trên thế giới Vô Lượng Diệu Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tịnh Tu Nhất Thiết Công Ðức Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: Khả ái lạc Phạm Âm; hình như Phật thủ, y Bảo quang võng hải trụ, Bồ Tát thân nhất thiết trang nghiêm vân di phước kỳ thượng, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: Phổ chiếu Pháp giới vô ngại quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ, có mây thân Bồ Tát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang.

Phía trên thế giới Minh Kiến Thập Phương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ. Có mây thân Bồ Tát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ mười, thế giới chủng Ðăng Diễm Quang Minh, có hai mươi tầng thế giới, ở trong Biển Hương Thủy Thiên Thành Bảo Diệp.

— o0o —

 

Thế giới hải, biển Hương Thủy trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đều có nhiều như số hạt bụi, bất quá sức trí huệ của chúng ta chẳng thông đạt được, cho nên chẳng biết. Kỳ thật, đủ thứ biển Hương Thủy, đủ thứ thế giới nhiều vô lượng vô biên. Thế giới giống như tấm lưới, chẳng biết có bao nhiêu, chúng ta chẳng có sức trí huệ thông đạt đến các thế giới khác. Tuy nhiên, hiện tại lên được mặt trăng, đó chỉ là thuộc về thế giới của chúng ta, chứ chẳng phải thế giới khác.

Thế giới chúng ta đây, cảm thấy rất lớn, song, theo sự nhìn thấy của chư Phật, chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Thế giới với thế giới có vị trí nhất định, chẳng lộn xộn, có hàng lối. Thế giới này hư hoại, thì thế giới kia thành, tuần hoàn không ngừng, chấm dứt rồi bắt đầu.

Nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, tức là phóng tâm lượng ra cho rộng lớn. Tâm lượng của chúng ta vốn là tận hư không biến pháp giới. Trong tâm tượng bao quát vô lượng thế giới, nhiều như hạt bụi. Song, vì tâm ích kỷ quá nặng, tất cả đều nghĩ đến lợi ích cho chính mình, mà quên mất tinh thần Bồ Tát đại công vô tư, cho nên chẳng dung nạp được việc lớn, hà huống là một thế giới. Tâm ích kỷ lợi mình đầy dẫy trong tâm, thì làm sao mà có chỗ dung chứa thế giới ? Song, chúng ta nên phóng tâm lượng cho rộng lớn, dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Do đó:

‘’Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới.’’

Nghĩa là : Tận hư không biến pháp giới, đều ở trong tâm của chúng ta.

Thế giới có vô lượng vô biên như số hạt bụi, thì trong tâm của chúng ta có vô lượng vô biên vọng tưởng. Những vọng tưởng đó đại biểu cho hạt bụi. Hạt bụi thế gian cũng đại biểu cho vọng tưởng của chúng sinh. Do đó :

‘’Tánh định ma phục triều triều lạc
Vọng tưởng bất khởi xứ xứ an.’’

Nếu tâm của bạn an định, thì ma cũng hàng phục được, ngày ngày đều khoái lạc. Vọng niệm của bạn chẳng khởi, thì bất cứ đi đến đâu, cũng bình an vô sự, chẳng phát sinh vấn đề.

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát phục cáo Đại chúng ngôn: Chư Phật tử! bỉ ly cấu diệm tạng hương thủy hải Đông

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Về hướng đông của biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng đó.

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, lại bảo đại chúng ở trong hội Hoa Nghiêm rằng : Các vị đệ tử của Phật! Về hướng đông của Biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Ở trong mỗi biển Hương Thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Thứ hữu hương thủy hải, danh: biến hóa vi diệu thân; thử hải trung, hữu thế giới chủng, danh: thiện bố sái biệt phương.

Lại có biển hương thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu Thân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương.

Lại có Biển Hương Thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu Thân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: Kim cương nhãn tràng; thế giới chủng, danh: trang nghiêm Pháp giới kiều.

Kế lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chủng chủng liên hoa diệu trang nghiêm; thế giới chủng, danh: hằng xuất thập phương biến hóa.

Kế lại có biển hương thủy tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: Vô gián bảo vương luân; thế giới chủng, danh: bảo liên hoa hành mật vân.

Kế lại có biển hương thủy tên là Vô Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Vân.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Vô Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Vân.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu hương diệm phổ trang nghiêm; thế giới chủng, danh: Tỳ Lô Giá Na biến hóa hạnh.

Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo mạt Diêm-phù tràng; thế giới chủng, danh: chư Phật hộ niệm cảnh giới.

Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Mạt Diêm Phù Tràng. Trong đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Mạt Diêm Phù Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: nhất thiết sắc sí nhiên quang; thế giới chủng, danh: tối thắng quang biến chiếu.

Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sí Nhiên Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sí Nhiên Quang, trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: nhất thiết trang nghiêm cụ cảnh giới; thế giới chủng, danh: bảo diệm đăng

Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Đăng.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Ðăng.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải,

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật.

Giống như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: pha lê địa; thế giới chủng, danh: thường phóng quang minh, dĩ thế giới hải thanh tịnh kiếp âm thanh vi thể.

Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong đó, có thế giới chủng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể.

Nơi gần núi Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Lưu Ly Ðịa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: khả ái lạc Tịnh Quang tràng, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu; tối thắng tam muội tinh tấn tuệ.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ.

Thế giới Chủng Thường Phóng Quang Minh có hai mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: hương trang nghiêm tràng, thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: vô chướng ngại Pháp giới đăng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Chướng Ngại Pháp Giới Đăng.

Phía trên thế giới Khả Ái Tịnh Quang Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. Ðây là thế giới tầng thứ mười, có thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Chướng Ngại Pháp Giới Ðăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá tam Phật sát vi trần số thế giới, dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: phóng quang minh tạng; Phật hiệu: biến Pháp giới vô chướng ngại tuệ minh.

Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, và ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh.

Phía trên thế giới Hương Trang Nghiêm Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật và ngang bằng với thế giới Ta Bà, tức cũng là thế giới tầng thứ mười ba, có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Pháp giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thất Phật sát vi trần số thế giới, chí thử thế giới chủng tối thượng phương, hữu thế giới, danh: tối thắng thân hương, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: giác phần hoa.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, thế giới chủng phương trên cùng đó, có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Giác Phân Hoa.

Phía trên thế giới Phóng Quang Minh Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật. Ðây là phương dưới cùng của thế giới chủng Thường Phóng Quang Minh, có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương, tức cũng là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Giác Phân Hoa Phật, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ vô tận quang minh luân hương thủy hải ngoại,

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, có thế giới chủng, phía trên mỗi thế giới chủng, lại có hai mươi tầng thế giới.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: cụ túc diệu quang; thế giới chủng, danh: biến vô cấu.

Lại có biển hương thủy, tên là Cụ Túc Diệu Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Vô Cấu.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Cụ Túc Diệu Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Vô Cấu.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: Quang diệu cái; thế giới chủng, danh: vô biên phổ trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Quang Diệu Cái. Trong biển đó, lại có thế giới tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Quang Diệu Cái. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu bảo trang nghiêm; thế giới chủng, danh: hương ma-ni quỹ độ hình.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Ma Ni Quỹ Độ Hình.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Ma Ni Quỹ Ðộ Hình.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: xuất Phật âm thanh; thế giới chủng, danh: thiện kiến lập trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Phật Âm Thanh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Xuất Phật Âm Thanh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: hương tràng Tu-Di tạng; thế giới chủng, danh: quang minh biến mãn.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến Mãn.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến Mãn.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chiên đàn diệu quang minh; thế giới chủng, danh: hoa diệm luân.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Diệu Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hoa Diễm Luân.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chiên Ðàn Diệu Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hoa Diễm Luân.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: phong lực trì: thế giới chủng, danh: bảo diệm vân tràng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Phong Lực Trì. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân Tràng.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Phong Lực Trì. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân Tràng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: Đế Thích thân trang nghiêm; thế giới chủng, danh: trân châu tạng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Đế Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Ðế Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bình thản nghiêm tịnh; thế giới chủng, danh: Tì lưu ly mạt chủng chủng trang nghiêm

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng, tên là Tỳ Lưu Ly Mạt Chủng Chủng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bình Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tỳ Lưu Ly Mạt Chủng Chủng Trang Nghiêm.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải,

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Giống như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có các Biển Hương Thủy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: diệu thụ hoa: thế giới chủng, danh: xuất sanh chư phương quảng đại sát, dĩ nhất thiết Phật tồi phục ma âm vi thể.

Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Đại Sát, dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi Nhất, có Biển Hương Thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng Tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Ðại Sát, dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: diệm cự tràng; Phật hiệu: thế gian công đức hải.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thế Gian Công Đức Hải.

Phía trên thế giới Chủng Xuất Sinh Chư Phương Quang Ðại Sát, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thế Gian Công Ðức Hải Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: xuất sanh bảo; Phật hiệu: sư tử lực Bảo Vân.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Xuất Sinh Bảo. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Lực Bảo Vân.

Phía trên thế giới Diễm Cự Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Lực Bảo Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: y phục tràng; Phật hiệu: nhất thiết trí hải Vương.

Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Y Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Vương.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Y Phục Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Ư thử thế giới chủng tối thượng phương, hữu thế giới, danh: bảo anh lạc Sư tử quang minh; Phật hiệu: thiện biến hóa liên hoa tràng.

Nơi đó, thế giới chủng phía trên cùng, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Biến Liên Hoa Tràng.

Phía trên thế giới chủng Xuất Sinh Chư Phương Quảng Ðại Sát, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Biến Hóa Liên Hoa Tràng Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ Kim cương diệm quang minh hương thủy hải ngoại, thứ hữu hương thủy hải, danh: nhất thiết trang nghiêm cụ oánh sức tràng; thế giới chủng, danh: thanh tịnh hạnh trang nghiêm.

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó, lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Oánh Sức Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Oánh Sức Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng, tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: nhất thiết bảo hoa Quang diệu hải; thế giới chủng, danh: công đức tướng trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Công Đức Tướng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Công Ðức Tướng Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: liên hoa khai phu; thế giới chủng, danh: Bồ Tát ma-ni quan trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bồ Tát Ma Ni Quan Trang Nghiêm.

Kế đó lại có biển Hương Thủy, tên là Liên Hoa Khai Phu. Trong biển đó có thế giới tên là Bồ Tát Ma Ni Quan Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu bảo y phục; thế giới chủng, danh: tịnh châu luân.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Y Phục. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Châu Luân.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Y Phục. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Châu Luân.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: khả ái hoa biến chiếu; thế giới chủng, danh: bách quang vân chiếu diệu.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Khả Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bách Quang Vân Chiếu Diệu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Khả Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bách Quang Vân Chiếu Diệu.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: biến hư không đại quang minh; thế giới chủng, danh: Bảo quang phổ chiếu.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Biến Hư Không Đại Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Phổ Chiếu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Biến Hư Không Ðại Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: hương khí trang nghiêm tràng; thế giới chủng, danh: kim nguyệt nhãn anh lạc.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: trân châu hương hải tạng; thế giới chủng, danh: Phật quang minh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Quang Minh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo luân quang minh; thế giới chủng, danh: thiện hóa hiện Phật cảnh giới quang minh

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Luân Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Luân Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh giới Quang Minh.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải,

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển Hương Thủy như đã nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: vô biên luân trang nghiêm để; thế giới chủng, danh: vô lượng phương sái biệt, dĩ nhất thiết quốc độ chủng chủng ngôn thuyết âm vi thể.

Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy, tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Để. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Ðể, trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thể tính.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: Kim cương hoa cái; Phật hiệu: vô tận tướng quang minh Phổ môn âm.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Kim Cang Hoa Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm.

Phía trên thế giới chủng Vô Lượng Phương Sai Biệt, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Kim Cang Hoa Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, danh: xuất sanh bảo y tràng; Phật hiệu: phước đức vân Đại uy thế.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Vân Đại Oai Thế.

Phía trên thế giới Kim Cang Hoa Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phước Ðức Vân Ðại Oai Thế, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: chúng bảo cụ diệu trang nghiêm; Phật hiệu: thắng tuệ hải.

Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Chúng Bảo Cụ Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Huệ Hải.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Y Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Chúng Bảo Cụ Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Ư thử thế giới chủng tối thượng phương, hữu thế giới, danh: nhật quang minh y phục tràng; Phật hiệu: trí nhật liên hoa vân.

Phương trên nhất của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Nhật Liên Hoa Vân.

Phương trên nhất của thế giới chủng Vô Lượng Phương Sai Biệt, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y Phục Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trí Nhật Liên Hoa Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ đế thanh bảo trang nghiêm hương thủy hải ngoại, thứ hữu hương thủy hải, danh: A-tu-la cung điện; thế giới chủng, danh: hương thủy quang sở trì.

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm đó, lại có biển hương thủy, tên là A Tu La Cung Điện. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Lại có Biển Hương Thủy, tên là A Tu La Cung Ðiện. Trong Biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo sư tử trang nghiêm; thế giới chủng, danh: biến thị thập phương nhất thiết bảo

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bảo.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bảo.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: cung điện sắc quang minh vân; thế giới chủng, danh: bảo luân diệu trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cung Điện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Cung Ðiện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: xuất đại liên hoa; thế giới chủng, danh: diệu trang nghiêm biến chiếu Pháp giới.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Đại Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Ðại Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: đăng diệm diệu nhãn; thế giới chủng, danh: biến quan sát thập phương biến hóa.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Đăng Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ðăng Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bất tư nghị trang nghiêm luân; thế giới chủng, danh: thập phương quang minh phổ danh xưng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bất Tư Nghì Trang Nghiêm Luân . Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bất Tư Nghì Trang Nghiêm Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: Bảo Tích trang nghiêm; thế giới chủng, danh: đăng quang chiếu diệu.

Kế lại có Biển hương thủy, tên là Bảo Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðăng Quang Chiếu Diệu.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: thanh tịnh bảo quang minh; thế giới chủng, danh: Tu-Di vô năng vi ngại phong.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo y lan thuẫn; thế giới chủng, danh: Như Lai thân quang minh

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: thụ trang nghiêm tràng; thế giới chủng, danh: an trụ đế võng, dĩ nhất thiết Bồ Tát trí địa âm thanh vi thể.

Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Trụ Đế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh của Bồ Tát làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Trụ Ðế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh Bồ Tát làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: diệu kim sắc; Phật hiệu: hương diệm thắng uy quang.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Kim Sắc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang.

Thế giới chủng An Trụ Ðế Võng, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Diệu Kim Sắc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: ma-ni thụ hoa; Phật hiệu: vô ngại phổ hiện.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Ma Ni Thụ Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện.

Phía trên thế giới Diệu Kim Sắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Ma Ni Thụ Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: Tì lưu ly diệu trang nghiêm; Phật hiệu: pháp tự tại kiên cố tuệ.

Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ.

Phía trên thế giới Ma Ni Thụ Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Ư thử thế giới chủng tối thượng phương, hữu thế giới, danh: Phạm Âm diệu trang nghiêm; Phật hiệu: liên hoa khai phu Quang minh vương.

Trong đó, thế giới chủng phương trên cùng, có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương.

Phương trên cùng thế giới chủng An Trụ Ðế Võng, có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ Kim Cương luân trang nghiêm để hương thủy hải ngoại, thứ hữu hương thủy hải, danh: hóa hiện liên hoa xứ; thế giới chủng, danh: quốc độ bình chánh.

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để đó, lại có biển hương thủy, tên là Hoá Hiện Liên Hoa Xứ, trong biển đó có thế giới chủng, tên là Quốc Độ Bình Chánh.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có thế giới chủng, trong mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Hóa Hiện Liên Hoa Xứ, trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quốc Ðộ Bình Chánh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: ma-ni quang; thế giới chủng, danh: biến Pháp giới vô mê hoặc.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Ma Ni Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Ma Ni Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chúng diệu hương nhật ma-ni; thế giới chủng, danh: phổ hiện thập phương.

Kế lại có biển hương thủy tên là Chúng Bảo Hương Nhật Ma Ni. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chúng Diệu Nhật Ma Ni. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: hằng nạp bảo lưu; thế giới chủng, danh: phổ hành Phật ngôn âm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Hằng Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Hằng Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: vô biên thâm diệu âm; thế giới chủng, danh: vô biên phương sái biệt.

Kế lại có biển hương thủy tên là Vô Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: kiên thật tích tụ; thế giới chủng, danh: vô lượng xứ sái biệt.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Kiên Thật Tích Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng Xứ Sai Biệt.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kiên Thật Tích Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Xứ Sai Biệt.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: thanh tịnh Phạm Âm; thế giới chủng, danh: phổ thanh tịnh trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chiên đàn lan thuẫn âm thanh tạng; thế giới chủng, danh: huýnh xuất tràng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hồi Xuất Tràng.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Chiên Ðàn Lan Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hồi Xuất Tràng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu hương bảo vương quang trang nghiêm; thế giới chủng, danh: phổ hiện quang minh lực.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Hương Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực.

Trong nhà Phật có câu rằng:

’’Ðạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng.’’

Ma đến là giúp đỡ người tu đạo. Theo sự thấy trước mắt thì ma là kẻ phá hoại người tu đạo. Kỳ thật, thì ma đến khảo nghiệm sự tu đạo của bạn. Nếu qua được sự khảo nghiệm, thì có tư cách tiến bộ, sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nếu như chẳng qua được sự khảo nghiệm, thì đầu hàng với ma, cam tâm tình nguyện làm quyến thuộc của ma, bị ma sai khiến, phải ‘’Luyện lại từ đầu.’’

Phàm việc gì, cũng phải từ mặt trái mà tìm chỗ tốt, nếu nhận thức được, thì ma là kẻ trợ giúp người tu đạo. Nếu chẳng nhận thức được, thì ma là kẻ phá hoại người tu hành. Cho nên trong mỗi đạo tràng, có người sắp chứng quả, có người sắp khai ngộ, hoặc có người chuyên tâm tu hành, thì lúc đó ma sẽ đến khảo nghiệm. Sự khảo nghiệm đó, chẳng phải từ một phía đến, mà là từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ma là kẻ vô hình vô tướng, khi đến thì bạn chẳng biết, khi đi rồi thì mới rõ. Nếu chẳng qua được sự khảo nghiệm, thì khảo chẳng hợp cách, vì chưa đạt đến được cảnh giới thuần nhất thanh tịnh. Do đó ‘’Ðịnh lực chẳng kiên cố’’, cho nên không chuyển được cảnh giới, mà bị cảnh giới chuyển.

Chùa Kim Sơn đều có rồng rắn lẫn lộn, là đạo tràng phàm Thánh tu hành với nhau. Có người nhận chân tu hành, giữ gìn giới luật, có người chẳng tu hành, suốt ngày chỉ cười cười nói nói, làm ảnh hưởng đến người khác tu hành, đó là hành vi của ma. Nếu nhận thức được thì chẳng bị cảnh giới sở chuyển, chẳng nhận thức được thì bị cảnh giới chuyển. Chúng ta tu đạo phải có định lực chuyển cảnh giới. Nên nhớ, nên nhớ :

‘’Tất cả khảo nghiệm,
Xem bạn làm thế nào ?
Trước mắt mà chẳng biết
Phải luyện lại từ đầu.’’

Tháng trước tôi đã nói qua, định sẽ đem tâm pháp truyền thọ cho người chân tâm tu đạo, người chân tâm trì giới. Ðến nay đã nhận được các bài kệ của các vị làm. Vì tôi phải đi hoằng pháp ở châu á, tạm thời gát lại, đợi khi nào tôi trở về, thì sẽ quyết định người nào có tư cách có thể tiếp thọ tâm pháp ấn của Phật.

Có người nói: ’’Truyền tâm ấn pháp, khi nào khai ngộ mới có thể truyền pháp’’, không sai ! Dùng tâm ấn tâm, mới truyền thọ được. Nhưng người nào có định lực, tâm kiên cố, có kim cang trí, các điều kiện trên thì đều có thể tiếp thọ đại pháp. Các vị nên chú ý ! Trước khi tiếp thọ, nhất định sẽ có thiên ma đến nhiễu loạn, ma nầy rất là lợi hại, các vị phải cẩn thận, tuyệt đối chẳng phải hí luận.

 

Chư Phật tử! bỉ liên hoa nhân đà la võng hương thủy hải ngoại

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy lại có thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: ngân liên hoa diệu trang nghiêm; thế giới chủng, danh: phổ biến hạnh.

Kế lại có biển hương thủy tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: Tì lưu ly trúc mật diệm vân; thế giới chủng, danh: phổ xuất thập phương âm

Kế lại có biển hương thủy, tên là Lưu Ly Trúc Mật Diễm Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Tỳ Lưu Ly Trúc Mật Diễm Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: thập phương quang diệm tụ; thế giới chủng, danh: hằng xuất biến hóa phân bố thập phương.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: xuất hiện chân kim ma-ni tràng; thế giới chủng, danh: Kim cương tràng tướng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Hiện Chân Kim Ma Ni Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Hiện Chân Kim Ma Ni Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bình đẳng đại trang nghiêm; thế giới chủng, danh: Pháp giới dũng mãnh toàn.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình Đẳng Đại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bình Ðẳng Ðại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo hoa tùng vô tận quang; thế giới chủng, danh: vô biên Tịnh Quang minh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu kim tràng; thế giới chủng, danh: diễn thuyết vi mật xứ.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: quang ảnh biến chiếu; thế giới chủng, danh: phổ trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: Tịch Âm; thế giới chủng, danh: hiện tiền thùy bố

Kế lại có biển hương thủy tên là Tịch Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Tịch Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Biển Hương Thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: mật diệm vân tràng; thế giới chủng, danh: nhất thiết quang trang nghiêm, dĩ nhất thiết Như Lai đạo tràng chúng hội âm vi thể

Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Mật Diễm Vân Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Mật Diễm Vân Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, thế giới đó, dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể tánh.

 

Ư thử tối hạ phương, hữu thế giới, danh: Tịnh nhãn trang nghiêm; Phật hiệu: Kim cương nguyệt biến chiếu thập phương.

Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kim Cang Nguyệt Biến Chiếu Thập Phương.

Phía trên thế giới chủng Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kim Cang Nguyệt Phổ Chiếu Thập Phương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: liên hoa đức; Phật hiệu: đại tinh tấn thiện giác tuệ.

Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Đức. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ.

Phía trên thế giới Tịnh Nhãn Trang Nghiêm, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Ðức. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: Kim cương mật trang nghiêm; Phật hiệu: Ta La Vương tràng.

Phía trên ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Kim Cang Mật Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sa La Vương Tràng.

Phía trên thế giới Liên Hoa Ðức, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang với thế giới Ta Bà, tên là Kim Cang Mật Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sa La Vương Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thất Phật sát vi trần số thế giới, hữu thế giới, danh: tịnh hải trang nghiêm; Phật hiệu: uy đức tuyệt luân vô năng chế phục.

Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hải Trang nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục.

Phía trên thế giới Kim Cang Mật Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hải Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Oai Ðức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ tích tập bảo hương tạng hương thủy hải ngoại

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng đó.

Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại có mười biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, đều có một thế giới chủng. Trong mỗi thế giới chủng, có hai mươi tầng thế giới.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: nhất thiết bảo quang minh biến chiếu; thế giới chủng, danh: vô cấu xưng trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Cấu Xưng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh Biến Chiếu. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Cấu Xưng Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chúng bảo hoa khai phu; thế giới chủng, danh: hư không tướng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Bảo Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hư Không Tướng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Bảo Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hư Không Tướng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: cát tường ác biến chiếu; thế giới chủng, danh: vô ngại quang phổ trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cát Tường Át Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Quang Phổ Trang Nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cát Tường Át Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Quang Phổ Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: tích tập bảo anh lạc; thế giới chủng, danh: tịnh trừ nghi.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Tích Tập Bảo Anh Lạc. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Trừ Nghi.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Tích Tập Bảo Anh Lạc. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Trừ Nghi.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: xuất sanh diệu sắc bảo; thế giới chủng, danh: thắng tràng chu biến hạnh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Sinh Diệu Sắc Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thắng Tràng Chu Biến Hạnh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Sinh Diệu Sắc Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thắng Tràng Chu Biến Hạnh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh phổ sanh Kim cương hoa; thế giới chủng, danh: hiện bất tư nghị trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Phổ Sinh Kim Cang Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Bất Tư Nghì Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Phổ Sinh Kim Cang Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Bất Tư Nghì Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: tâm Vương ma-ni luân nghiêm sức; thế giới chủng, danh: thị hiện vô ngại Phật quang minh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Tâm Vương Ma Ni Luân Nghiêm Sức. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Tâm Vương Ma Ni Luân Nghiêm Sức. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chiên đàn thụ hoa; thế giới chủng, danh: phổ hiện thập phương toàn.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Toàn.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chiên Ðàn Thụ Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Toàn.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: trân châu luân phổ trang nghiêm; thế giới chủng, danh: chư Phật nguyện sở lưu

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải,

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển hương thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: Diêm-phù-đàn Bảo Tạng luân; thế giới chủng, danh: phổ âm tràng, dĩ nhập nhất thiết trí môn âm thanh vi thể.

Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Diêm Phù Đàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Âm Tràng. Dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể.

Nơi gần núi Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Diêm Phù Ðàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Âm Tràng, dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: hoa nhị diệm; Phật hiệu: tinh tấn thí.

Trên đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tinh Tấn Thí.

Phía trên thế giới chủng Phổ Âm Tràng, có hai mươi tầng thế giới, trên đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: Liên Hoa Quang minh tràng; Phật hiệu: nhất thiết công đức tối thắng tâm Vương.

Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Công Đức Tối Thắng Tâm Vương.

Phía trên thế giới Hoa Nhị Diễm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Ðức Tối Thắng Tâm Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá tam Phật sát vi trần số thế giới, dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: thập lực trang nghiêm; Phật hiệu: thiện xuất hiện vô lượng công đức Vương.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Đức Vương.

Phía trên thế giới Liên Hoa Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Ðức Vương Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Ư thử thế giới chủng tối thượng phương, hữu thế giới, danh: ma-ni hương sơn tràng; Phật hiệu: quảng đại thiện nhãn tịnh trừ nghi.

Phương trên nhất của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Ma Ni Hương Sơn Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi.

Phương trên nhất của thế giới chủng Phồ Âm Tràng, có thế giới tên là Ma Ni Hương Sơn Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quảng Ðại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ bảo trang nghiêm hương thủy hải ngoại

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm đó.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm đó, có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi biển hương thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: trì Tu-Di-Quang minh tạng; thế giới chủng, danh: xuất sanh quảng đại vân.

Kế lại có biển hương thủy tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng Đại Vân.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng Ðại vân.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chủng chủng trang nghiêm đại uy lực cảnh giới; thế giới chủng, danh: vô ngại tịnh trang nghiêm.

Kế lại có biển hương Thủy, tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm Đại Oai Lực Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm Ðại Oai Lực Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: mật bố bảo liên hoa; thế giới chủng, danh: tối thắng đăng trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Mật Bố Bảo Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Đăng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Mật Bố Bảo Liên Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối Thắng Đăng Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: y chỉ nhất thiết bảo trang nghiêm; thế giới chủng, danh: nhật quang minh võng tạng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Y Chỉ Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhật Quang Minh Võng Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Y Chỉ Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhật Quang Minh Võng Tạng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chúng đa nghiêm tịnh; thế giới chủng, danh: bảo hoa y xứ.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Đa Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Hoa Y Xứ.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chúng Ða Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Hoa Y Xứ.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: cực thông tuệ hạnh: thế giới chủng, danh: tối thắng hình trang nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cực Thông Huệ Hạnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Hình Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Cực Thông Huệ Hạnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Hình Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: trì diệu ma-ni phong; thế giới chủng, danh: phổ tịnh hư không tạng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Trì Diệu Ma Ni Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Tịnh Hư Không Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Trì Diệu Ma Ni Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Tịnh Hư Không Tạng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: đại quang biến chiếu; thế giới chủng, danh: đế thanh cự quang minh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Đại Quang Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đế Thanh Cự Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ðại Quang Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðế Thanh Cự Quang Minh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: khả ái ma ni châu sung mãn biến chiếu; thế giới chủng, danh: phổ hống thanh

Kế lại có biển hương thuỷ, tên là Khả Ái Ma Ni Châu Sung Mãn Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hống Thanh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Khả Ái Ma Ni Châu Sung Mãn Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hống Thanh.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển Hương thủy như đã nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: xuất đế thanh bảo; thế giới chủng, danh: chu biến vô sái biệt, dĩ nhất thiết Bồ Tát chấn hống thanh vi thể.

Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Xuất Thanh Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Ðế Thanh Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: diệu thắng tạng; Phật hiệu: tối thắng công đức tuệ.

Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Thắng Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Công Đức Huệ.

Phía trên thế giới chủng Chu Biến Vô Sai biệt, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Thắng Tạng. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Công Ðức Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: trang nghiêm tướng; Phật hiệu: siêu thắng đại quang minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Siêu Thắng Đại Quang Minh.

Phía trên thế giới Diệu Thắng Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim cang Tràng tên là Trang Nghiêm Tướng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Siêu Thắng Ðại Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: lưu ly luân phổ trang nghiêm; Phật hiệu: Tu-Di-Đăng.

Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Đăng.

Phía trên thế giới Trang Nghiêm Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tu Di Ðăng, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Ư thử thế giới chủng tối thượng phương, hữu thế giới, danh: hoa tràng hải; Phật hiệu: vô tận biến hóa diệu tuệ vân.

Phương trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân.

Phương trên cùng của thế giới chủng Chu Biến Vô Sai Biệt, có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ Kim cương bảo tụ hương thủy hải ngoại, thứ hữu hương thủy hải, danh: sùng sức bảo bì nhi . Thế giới chủng, danh: tú xuất bảo tràng.

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ đó, kế lại có biển hương thủy tên là Sùng Sức Bảo Bì Nhi. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tú Xuất Bảo Tràng.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có mười Biển Hương Thủy, trong mỗi Biển Hương Thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới. Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Sùng Sức Bảo Bì Nhi (tướng thấp). Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tú Xuất Bảo Tràng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo tràng trang nghiêm; thế giới chủng, danh: Hiện-Nhất-Thiết quang minh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Nhất Thiết Quang Minh.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Nhất Thiết Quang Minh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu Bảo Vân; thế giới chủng, danh: nhất thiết bảo trang nghiêm quang minh biến chiếu.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo thụ hoa trang nghiêm; thế giới chủng, danh: hương khí gian sức.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Thụ Hoa Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Hoa Gián Sức.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Thụ Hoa Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Hoa Gián Sức.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu bảo y trang nghiêm; thế giới chủng, danh: quang minh hải.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Y Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Hải.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Y Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Hải.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo thụ phong; thế giới chủng, danh: bảo diệm vân.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Thụ Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Thụ Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: thị hiện quang minh; thế giới chủng, danh: nhập Kim cương vô sở ngại.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Thị Hiện Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhập Kim Cang Vô Sở Ngại.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thị Hiện Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhập Kim Cang Vô Sở Ngại.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: liên hoa phổ trang nghiêm; thế giới chủng, danh: vô biên ngạn hải uyên.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Ngạn Hải Uyên.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên Ngạn Hải Uyên.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu bảo trang nghiêm; thế giới chủng, danh: phổ thị hiện quốc độ tạng

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thị Hiện Quốc Độ Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thị Hiện Quốc Ðộ Tạng.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Biển Hương thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: bất khả hoại hải; thế giới chủng, danh: diệu luân gian thác liên hoa trường, dĩ nhất thiết Phật lực sở xuất âm vi thể.

Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Bất Khả Hoại Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, dùng tất cả Phật lực sở xuất âm làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có biển Hương Thủy tên là Bất Khả Hoại Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, dùng tất cả Phật lực sở xuất âm làm thể tánh.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu thế giới, danh: tối diệu hương; Phật hiệu; biến hóa vô lượng trần số quang.

Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Diệu Hương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Hóa Vô Lượng Trần Số Quang.

Phía trên thế giới chủng Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Diệu Hương. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Hóa Vô Lượng Trần Số Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: bất tư nghị sái biệt trang nghiêm môn; Phật hiệu: vô lượng trí.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm Môn. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Trí.

Phía trên thế giới Tối Diệu Hương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm Môn. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: thập phương quang minh hương khí tạng; Phật hiệu: sư tử nhãn quang diệm vân.

Trên đó, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân.

Phía trên thế giới Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm Môn, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Ư thử tối thượng phương, hữu thế giới, danh: hải âm thanh; Phật hiệu: Thủy Thiên quang diệm môn.

Nơi đó phương trên cùng, có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn.

Phương trên cùng thế giới chủng Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn, đang giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! bỉ Thiên thành bảo điệp hương thủy hải ngoại

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành Bảo Diệp đó.

Vị đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành Bảo Ðiệp đó, lại có mười biển Hương Thủy. Trong mỗi biển hương thủy đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng, có hai mươi tầng thế giới.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệm luân hách dịch quang; thế giới chủng, danh: bất khả thuyết chủng chủng trang nghiêm.

Lại có biển hương thủy, tên là Diễm Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diễm Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bảo trần lộ; thế giới chủng, danh: phổ nhập vô lượng toàn.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: cụ nhất thiết trang nghiêm; thế giới chủng, danh: Bảo quang biến chiếu.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: bố chúng bảo võng; thế giới chủng, danh: an bố thâm mật.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bố Chúng Bảo Võng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Bố Thâm Mật.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bố Chúng Bảo Võng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Bố Thâm Mật.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: diệu bảo trang nghiêm tràng; thế giới chủng, danh: thế giới hải minh liễu âm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thế Giới Hải Minh Liễu Âm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thế Giới Minh Liễu Âm.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: nhật cung thanh tịnh ảnh; thế giới chủng, danh: biến nhập nhân đà la võng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhật Cung Thanh Tịnh ảnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Đà La Võng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhật Cung Thanh Tịnh Ảnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Ðà La Võng.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: nhất thiết cổ nhạc mỹ diệu âm; thế giới chủng, danh, viên mãn bình chánh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình Chánh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình Chánh.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chủng chủng diệu trang nghiêm; thế giới chủng, danh: tịnh mật quang diệm vân.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân.

 

Thứ hữu hương thủy hải, danh: chu biến bảo diệm đăng; thế giới chủng, danh: tùy Phật Bổn Nguyện chủng chủng hình

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chu Biến Bảo Diễm Đăng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chu Biến Bảo Diễm Ðăng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình.

 

Như thị đẳng bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải

Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển hương thủy như đã nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

 

Kỳ tối cận luân vi sơn hương thủy hải, danh: tích tập anh lạc y; thế giới chủng, danh: hóa hiện diệu y, dĩ tam thế nhất thiết Phật âm thanh vi thể.

Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thể tính.

 

Thử trung tối hạ phương, hữu hương thủy hải, danh: Nhân-đà-la hoa tạng, thế giới danh: phát sanh hoan hỉ, Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: kiên ngộ trí.

Trong đó phương dưới cùng, có biển hương thủy tên là Nhân Đà La Hoa Tạng. Trong biển đó, có thế giới tên là Phát Sinh Hoan Hỉ. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quang, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kiên Ngộ Trí.

Phía trên thế giới chủng Hóa Hiện Diệu Y, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Phát Sinh Hoan Hỉ, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kiên Ngộ Trí, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

 

Thử thượng quá thập Phật sát vi trần số thế giới, dữ Kim cương tràng thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: bảo võng trang nghiêm, thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: vô lượng hoan hỉ quang.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Bảo Võng Trang Nghiêm. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Hoan Hỉ Quang.

Phía trên thế giới Phát Sinh Hoan Hỉ, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Hoan Hỉ Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng.

 

Thử thượng quá tam Phật sát vi trần số thế giới, dữ Ta Bà thế giới tề đẳng, hữu thế giới, danh: bảo liên hoa sư tử tọa, thập tam Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, Phật hiệu: tối thanh tịnh bất không văn.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử Tòa. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Văn.

Phía trên thế giới Bảo Võng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử tòa. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Văn, đang chuyển pháp luân, giáo hoá chúng sinh.

 

Thử thượng quá thất Phật sát vi trần số thế giới, chí thử thế giới chủng tối thượng phương, hữu thế giới, danh: bảo sắc long quang minh, nhị thập Phật sát vi trần số thế giới vi nhiễu, thuần nhất thanh tịnh, Phật hiệu: biến Pháp giới phổ chiếu minh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, đến phương trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh, có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh.

Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Sư Tử tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, tức cũng là phương trên cùng thế giới chủng Hóa Hiện Diệu Y, có thế giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

 

Chư Phật tử! như thị thập bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải trung, hữu thập bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng, giai y Hiện-Nhất-Thiết Bồ Tát hình ma-ni Vương tràng trang nghiêm liên hoa trụ

Các Phật tử ! Như vậy, trong các biển hương thủy nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát ma ni vương tràng trang nghiêm liên hoa mà trụ.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Xin các vị chú ý nghe cho kỹ ! Như đã nói ở trên, trong các Biển Hương Thủy nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát ma ni vương tràng trang nghiêm liên hoa mà trụ.

 

Các các trang nghiêm tế vô hữu gian đoạn, các các phóng bảo sắc quang minh, các các quang minh vân nhi phước kỳ thượng, các các trang nghiêm cụ, các các kiếp sái biệt, các các Phật xuất hiện, các các diễn pháp hải, các các chúng sanh biến sung mãn, các các thập phương phổ thú nhập, các các nhất thiết Phật thần lực sở gia trì.

Mỗi thế giới chủng trang nghiêm bờ mé đều chẳng có gián đoạn. Mỗi thế giới chủng, đều phóng quang minh báu sắc, đều có mây quang minh che phủ phía trên, đều có đồ trang nghiêm, đều có kiếp số khác nhau, đều có biển pháp, đều có chúng sinh đầy dẫy, đều có mười phương pháp giới hướng vào pháp giới đó, đều có thần lực của tất cả Phật gia trì.

Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, hết thảy sự trang nghiêm bờ mé đều liên tục, chẳng có chỗ nào gián đoạn. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều luôn luôn phóng ra quang minh báu sắc. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có mây quang minh, che phủ phía trên. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có đồ trang nghiêm. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, trải qua kiếp số đều khác nhau. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều có Phật xuất hiện ra đời, Phật xuất hiện cũng khác nhau. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều có Phật đang diễn nói biển pháp. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều đầy dẫy chúng sinh. Hình tướng của chúng sinh tuy khác nhau, nhưng đều đầy dẫy. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, mười phương pháp giới, đều hướng vào thế giới đó. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều có thần lực của tất cả Phật gia trì, khiến cho thế giới đó chẳng hoại mà trụ lâu dài.

 

Thử nhất nhất thế giới chủng trung, nhất thiết thế giới y chủng chủng trang nghiêm trụ, đệ tướng tiếp liên, thành thế giới võng; ư hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, chủng chủng sái biệt, chu biến kiến lập.

Trong mỗi mỗi thế giới chủng đó, tất cả thế giới, đều nương đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ, những thế giới đó, tiếp gần với nhau, tạo thành lưới thế giới. Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, kiến lập khắp nơi.

Trong mỗi thế giới chủng, hết thảy tất cả thế giới, đều nương tựa đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ. Nương thần lực của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát mà trụ. Những thế giới đó, đều gần với nhau, tạo thành lưới thế giới, do đó : ‘’Thế giới nầy, thế giới kia, vô lượng thế giới, nương thần lực của Phật mà thành tựu‘’. Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, cùng nhau kiến lập khắp pháp giới để thành tựu thế giới.

Tham gia pháp hội giảng kinh, bất cứ nghe hiểu, hoặc nghe không hiểu, đều có sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Tôi nhớ lúc tôi giảng kinh tại Tây Lạc Viên ở Hương Cảng, thì có một bà cư sĩ đã hơn sáu mươi tuổi, vì bà ta bị điếc, cho nên mọi người đều gọi bà ta là « bà điếc ». Bà ta họ Trần, pháp danh là Quả Quyên, ở dưới núi Tây Lạc Viên. Mỗi lần tôi giảng kinh, thì dù mưa gió, bà ta cũng từ chân núi đi đến Tây Lạc Viên, hơn ba trăm thềm cấp mới đến được Tây Lạc Viên để nghe kinh. Người điếc mà nghe kinh, thật là đáng quý sự thành tâm của bà ta.

– Có người hỏi bà ta : Bà đến nghe cái gì?

– Bà ta nói: Tôi cũng chẳng biết nghe cái gì ?

Sự tình thì rất là nhiệm mầu như vầy : Một ngày nọ, khi giảng kinh xong, thì mọi người đang niệm: ‘’Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.’’ Bà ta hốt nhiên nghe rất rõ ràng. Từ đó về sau, bà ta nghe được lại bình thường. Bà ta rất dụng công tu hành, đó là tâm thành sở cảm, do đó có câu:
Tinh thành sở chí,
Kim thạch vi khai.

Nghĩa là:
Thành tâm đến cực điểm,
Thì vàng đá cũng tan.

Kiên thành tin Phật sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn.

Bà cư sĩ điếc đó, ngoài sự điếc ra, còn có một chứng bệnh kỳ quái, mỗi ngày phải ăn rất nhiều đồ ăn. Nếu không ăn thì khó mà chịu đựng được. Mỗi lần đến nghe kinh, nghe được nửa giờ thì muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn, bằng không thì chẳng chịu đựng được. Bà ta đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng đều bó tay.

Vào ngày mồng bảy tháng hai, tôi từ núi Ðại Tự trở về Tây Lạc Viên, bà ta bèn nói với tôi:

– ’’Sư phụ ! Trong bụng của con có người nói chuyện.’’

– Tôi nói: Trong bụng của con có người nói chuyện, có phải là con nít chăng ? Con đã hơn sáu mươi tuổi, vẫn còn sinh con cái chăng ?

– Bà ta nói : Con cũng không biết !

– Tôi lại hỏi : Trong bụng của con nói cái gì ?

– Bà ta nói : Sáng sớm con dùng bột làm bánh ăn, thì lúc đó ở trong bụng có người nói rằng: ‘’Tôi không thích ăn vật đó » !

– Con nói : Ngươi không thích ăn thứ nầy, chứ thích ăn cái gì ? Ăn no thì được rồi, còn muốn gì nữa ?

– Lúc đó trong bụng chẳng nói gì nữa, con nghe rất rõ ràng, trong bụng có người nói như thế.

– Tôi nói với bà ta : ‘’Trong bụng của con có con nít biết nói, thì phải sinh nó ra. Tối nay con hãy đi về nhà, vào lúc nửa đêm, con lên trước bàn Phật thắp hương, sau đó nhìn xem có phản ứng gì không »?

Bà ta xuống núi trở về nhà, vào lúc nửa đêm, lên trước bàn Phật đốt hương ngồi yên. Trong lúc tựa như ngủ mà chẳng phải ngủ, tựa như mộng mà chẳng phải mộng, thì nhìn thấy từ trong bụng của bà ta, sinh ra ba đứa con nít mập mạp, rất là lanh lợi khỏe mạnh. Lúc đó, lại thấy Bồ Tát Vi Ðà tay cầm một tô mì nóng, mùi vị thơm phức, ba đứa con nít tranh nhau đến ăn mì. Bồ Tát Vi Ðà bèn xách tai ba đứa con nít, dắt đi mà chẳng biết đi đâu ! Sau đó, bà ta cảm thấy trong bụng trống không, rất là thoải mái. Từ đó về sau, bệnh đói chẳng uống thuốc mà hết, tất cả đều trở lại bình thường.

Bệnh kỳ quái của bà ta do đâu mà có ? Một đêm nọ, lúc đang ngủ, bà ta nhìn thấy ba đứa con nít, đầu mập tai to rất là dễ thương, bèn sinh tâm tham ái. Từ đó ba tiểu quỷ đó vào trong bụng của bà ta. Trải qua ba năm chịu đựng khổ sở, chứng bệnh mới hết. Thứ quái bệnh đó, chẳng có ai tin. Song, không thể không tin, cho nên mới nói là diệu.

Tại sao bà ta mắc chứng bệnh đó ? Vì đời trước, có người cũng mắc chứng bệnh đó. Người đó nói với bà ta, nhưng bà ta không tin, cho nên đời nầy phải thọ quả báo đó. Nhân quả tơ hào không sai.

Chúng ta người tu đạo, thứ nhất là phải có tâm từ bi, bất cứ gặp người nào mắc bệnh đều phải sinh tâm thương xót, phải hết mình giúp đỡ người bệnh để giải trừ bệnh khổ. Bệnh hoạn là một sự khổ trong tám khổ. Lúc đó, nếu gặp người có tâm từ bi an ủi về mặc tinh thần, thì người bệnh sẽ cảm thấy ấm áp vô hạn, tâm trạng khai sáng, bệnh nặng sẽ hóa thành nhẹ, nhẹ thì sẽ hóa không. Ðó là trị liệu về tâm lý, cho nên Phật giáo đồ, đều phải có tư tưởng từ bi thương người. Tuy là người thù địch của chúng ta mắc bệnh, thì cũng phải cứu họ ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Do đó có câu:

Oán nên mở không nên kết.

Ðừng lấy oán báo oán, mà hãy lấy ân báo oán. Có người mưốn biết ba đứa con nít đó là ai ? Nay nói cho các vị biết : Hai đứa là rắn bốn chân ở vùng nhiệt đới, còn gọi là diêm xà, vì nó bò động ở dưới mái nhà, còn đứa kia là ếch. Ðến lúc chúng muốn tác quái, đi khắp nơi hại ngưới. Sau đó, ba đứa con nít đó bị Bồ Tát Vi Ðà bắt đi, thả ở nơi hẻo lánh, không còn tác quái nữa.

Còn có chuyện niệm Chú Đại Bi cứu được chứng bệnh bất trị. Vì hiện tại có người cần niệm Chú Ðại Bi, cho nên hôm nay kể lại chuyện linh nghiệm không thể nghĩ bàn.

Vào mùa Xuân năm trước, Quả Quy và cha của anh ta đi du lịch ở nước Anh, đến nước Anh rồi, cha của anh ta cảm thấy thân thể chẳng được khỏe, bèn vào bệnh viện để khám, thì phát hiện bệnh ung thư, bất đắc dĩ mới về nước để chữa trị. Trải qua một thời gian uống thuốc ở nhà thương cũng chẳng có hiệu quả. Chứng bệnh đó cho đến bây giờ, cũng chẳng có thuốc gì chữa được.

Lúc Quả Quy ở tại Phật Giáo Giảng Đường, thì tham gia đoàn thể của chúng tôi, cũng rất dụng công tu hành. Anh ta thấy bệnh tình của cha càng ngày càng nặng, thì rất nôn nóng. Anh ta tại Trường Ðê (Longbeach) điện thoại hỏi tôi làm thế nào ? (Lúc đó tôi đang ở Hương Cảng), để cha của anh ta không vì bệnh ung thư mà chết, cứu kính có phương pháp gì giải cứu chăng? Lúc đó, tôi nói với anh ta chỉ có một biện pháp giải cứu, đó là mỗi ngày niệm 108 biến Chú Ðại Bi. Do đó, anh ta chuyên tâm nhất ý niệm Chú Ðại Bi. Sau đó cha của anh ta đi khám lại thì chứng minh bệnh ung thư đã tiêu trừ. Năm nay 1975 bất hạnh vì bệnh khác mà qua đời, nhưng chẳng phải vì bệnh ung thư mà chết.

Quả Quy thành tâm niệm Chú Ðại Bi, cảm ứng bệnh ung thư của cha anh tiêu trừ. Bổn lai có thể sống lâu dài thêm mấy năm, song, cha của anh ta chẳng bỏ hút thuốc, rượu được, cho nên dẫn đến phát bệnh khác mà chết. Tuy cha của anh ta đã chết, nhưng anh ta chẳng sinh tâm thối chuyển, vẫn nỗ lực niệm Chú Ðại Bi như xưa. Các vị hãy tinh tấn như Ðức Phật Thích Ca, đời đời kiếp kiếp đều tinh tấn, chẳng sinh tâm thối chuyển.

Chú Ðại Bi trị được nan y tật chứng, đều hiệu nghiệm không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Ðức Phật rằng: ’’Nếu chúng sinh tụng trì Chú Ðại Bi mà không sinh về nước các Ðức Phật, chẳng được vô lượng tam muội biện tài, tất cả sở cầu trong đời hiện tại chẳng toại nguyện, thì thề không thành Chánh Giác, chỉ trừ người đó chẳng thành tâm.’’

 

Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát dục trọng tuyên kỳ nghĩa, thừa Phật uy lực nhi thuyết tụng ngôn:

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền nguyện ý thuật lại ý nghĩa trường hàng vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, dùng một trăm lẻ một bài kệ để nói rõ nghĩa trên.

Hoa tạng thế giới hải                       Thế Giới Hải Hoa Tạng
Pháp giới đẳng vô biệt                    Đồng pháp giới không khác
Trang nghiêm cực thanh tịnh        Trang nghiêm rất thanh tịnh
An trụ ư hư không                           An trụ trong hư không.

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm và pháp giới chẳng hai chẳng khác biệt. Trang nghiêm là thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Nương tựa hư không mà an trụ, do sức hút của phong luân nhiếp trì.

Thử thế giới hải trung               Trong thế giới hải đó
Sát chủng nan tư nghị               Cõi nước không nghĩ bàn
Nhất nhất giai tự tại                  Mỗi mỗi đều tự tại
Các các vô tạp loạn.                  Thảy đều chẳng hỗn loạn.

Ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm đó, hết thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều không thể nghĩ bàn. Tại mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều rất tự tại, đều có quy luật, chẳng có lộn xộn, mà là ngay hàng thẳng lối.

Hoa tạng thế giới hải                       Thế giới hải Hoa Tạng
Sát chủng thiện an bố,                   Cõi nước khéo an trí
Thù hình dị trang nghiêm              Hình thù dị trang nghiêm
Chủng chủng tướng bất đồng       Đủ thứ dạng khác nhau.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có các cõi Phật và thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi, an trí rất ngay ngắn, hình trạng rất đặc thù, trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng, có đủ thứ hình tướng khác nhau.

Chư Phật biến hóa âm               Tiếng chư Phật biến hóa
Chủng chủng vi kỳ thể                Đủ thứ làm thể tánh
Tùy kỳ nghiệp lực kiến               Tùy nghiệp lực thấy được
Sát chủng diệu nghiêm sức      Cõi nước nghiêm sức đẹp.

Tất cả chư Phật ba đời biến hóa ra âm thanh để làm thể tính của thế giới đó. Thế giới đó tùy nghiệp lực của chúng sinh mà kiến lập. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên thế giới có hình thù trang nghiêm khác nhau, đủ thứ hình tướng cũng khác nhau. Ðó là tùy nghiệp lực của chúng sinh mà hiện ra. Giống như thế giới của chúng ta đang ở, theo sự thấy của chúng sinh thì là đời ác năm trược, bất quá là cỏ cây đất đá, sông ngòi biển cả thành tựu. Song, theo sự thấy của chư Phật thì là thế giới thanh tịnh trang nghiêm, tất cả đều trang nghiêm bằng bảy báu. Giống như ở phương đông, sự thấy của chúng sinh và chư Phật đều hoàn toàn khác nhau. Tại sao ? Vì trong tâm của chúng sinh ô nhiễm, cho nên sự thấy chẳng thanh tịnh, trong tâm của chư Phật thanh tịnh, cho nên sự thấy đều là trang nghiêm.

Thế giới thật khác nhau chăng ? Phải ! Chẳng giống nhau. Bạn mang gương màu xanh để nhìn thế giới thì sẽ thấy người, vật đều là màu xanh, bạn mang gương màu đỏ để nhìn thế giới thì sẽ thấy người, vật đều là màu đỏ. Tại sao ? Vì quan hệ bạn mang kính màu, cho nên thấy thế giới có màu sắc. Chúng sinh tạo nghiệp chướng cũng như thế, thấy hình tướng cũng như thế, cùng một đạo lý. Một sự việc mà đứng trên lập trường để xử lý khác nhau, thì sẽ kết luận khác nhau. Tại sao ? Vì là chủ quan chứ không phải khách quan, cho nên mới có lối nhìn và kết luận khác nhau.

Vì tùy theo nghiệp luật của chúng sinh, cho nên mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều có sự nghiêm sức vi diệu không thể nghĩ bàn.

Tu-di sơn thành võng               Núi Tu Di thành lưới
Thủy toàn luân viên hình         Hình nước xoáy vòng tròn
Quảng đại liên hoa khai           Hoa sen nở rộng lớn
Bỉ bỉ hỗ vi nhiễu.                        Đó đây bao bọc nhau.

Núi Tu Di thành giống như lưới La Tràng, có rất nhiều biển Hương Thủy, có hướng vòng bên phải, vòng bên trái, trở thành hình trạng vòng tròn. Trong Biển Hương Thủy có hoa sen rộng lớn vô cùng, xòe mở tươi tốt. Mỗi biển Hương Thủy và Biển Hương Thủy, mỗi thế giới chủng và thế giới chủng, mỗi núi Tu Di và núi Tu Di đều cùng bao bọc gần với nhau.

Sơn tràng lâu các hình                   Hình núi tràng lầu các
Toàn chuyển Kim cương hình       Hình chuyển tròn kim cang
Như thị bất tư nghị                          Như vậy không nghĩ bàn.
Quảng đại chư sát chủng               Các thế giới rộng lớn

Có thế giới hình núi hoặc hình tràng, hoặc hình lầu các, hoặc hình chuyển tròn, hoặc hình kim cang. Những hình tướng như thế nhiều nói không thể hết được. Cõi Phật và thế giới chủng rộng lớn đều không thể nghĩ bàn.

Đại hải trân châu diệm                Đại hải chân châu sáng
Quang võng bất tư nghị,             Lưới quang không nghĩ bàn
Như thị chư sát chủng                 Các thế giới như vậy
Tất tại liên hoa trụ.                        Đều trụ trong hoa sen.

Trong Biển Hương Thủy có chân châu phóng quang như lửa ngọn rực rỡ. Thế giới chủng cũng phóng quang, quang với quang kết thành lưới. Ðó là do thần thông của chư Phật biến hiện ra, mới có cảnh giới không thể nghĩ bàn, giống như đủ thứ cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng đã nói ở trước, đều hoàn toàn trụ ở trong hoa sen.

Nhất nhất chư sát chủng               Mỗi mỗi thế giới chủng
Quang võng bất khả thuyết           Lưới quang bất khả thuyết
Quang trung hiện chúng sát         Trong quang hiện các cõi
Phổ biến thập phương hải.            Khắp trong biển mười phương.

Trong mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều cùng nhau có lưới quang minh giao kết với nhau, nhưng chẳng hỗn tạp mà rất ngay thẳng, có nhiều không thể nói hết được. Trong mỗi quang minh lại hiện ra hết thảy cõi Phật và thế giới chủng khắp vào trong mười phương thế giới hải.

Nhất thiết chư sát chủng         Tất cả các thế giới
Sở hữu trang nghiêm cụ,          Hết thảy đều trang nghiêm
Quốc độ tất nhập trung,           Cõi nước đều vào trong
Phổ kiến vô hữu tận.                 Khắp thấy vô cùng tận.

Hết thảy tất cả cõi Phật, hết thảy tất cả đồ trang nghiêm, hết thảy tất cả cõi nước đều bị hút vào trong lưới quang minh. Cảnh giới đó chẳng những ở tại một thế giới thấy được, mà khắp trong mười phương thế giới đều thấy được, vô cùng vô tận.

Sát chủng bất tư nghị                        Thế giới không nghĩ bàn
Thế giới vô biên tế,                            Cõi nước không bờ mé
Chủng chủng diệu nghiêm hảo       Đủ thứ sự nghiêm đẹp
Giai do đại tiên lực.                           Đều do thần thông Phật.

Cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt bụi, cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, hết thảy thế giới đều chẳng có bờ mé. Có đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp, đó là do sức thần thông của tất cả chư Phật mười phương ba đời.

Nhất thiết sát chủng trung,            Trong tất cả thế giới
Thế giới bất tư nghị,                         Cõi nước không nghĩ bàn
Hoặc thành hoặc hữu hoại,             Hoặc thành hoặc biến hoại
Hoặc hữu dĩ hoại diệt.                       Hoặc đã bị huỷ diệt.

Trong hết thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt buị, có thế giới không thể nghĩ bàn. Thế giới có thành trụ hoại không bốn giai đoạn, hoặc có thế giới đang thành tựu, hoặc có thế giới đang biến hoại, hoặc có thế giới đã hủy diệt, hoặc có thế giới thành kiếp không.

Thí như lâm trung diệp              Ví như lá trong rừng
Hữu sanh diệc hữu lạc,              Có sinh cũng có rụng
Như thị sát chủng trung            Như vậy trong thế giới
Thế giới hữu thành hoại            Cõi nước có thành hoại.

Cảnh giới đó cũng giống như lá cây trong rừng, mùa xuân thì sinh ra, mùa thu thì rụng xuống. Sinh ra tức là thành, ở trên cây là trụ, khi rụng xuống là hoại, rụng xuống đất là không. Lá cây phải trải qua bốn giai đoạn như thế, mỗi thế giới cũng lại như vậy. Cho nên nói có sinh cũng có rụng. Giống như ở trước có nói, thế giới ở trong các thế giới chủng, có thành tất có hoại, có hoại tức có thành.

Thí như y thụ lâm                             Ví như các cây rừng
Chủng chủng quả sái biệt,              Đủ thứ quả khác nhau
Như thị y sát chủng                           Như vậy các thế giới
Chủng chủng chúng sanh trụ.         Đủ thứ chúng sinh ở.

Lại cử ra một thí dụ nữa, giống như các loại cây rừng, kết đủ các loại quả khác nghau. Hết thảy cõi Phật và thế giới chủng cũng có đủ loại chúng sinh ở trong đó. Tóm lại, giống cây gì thì kết qủa đó; thế giới gì thì chúng sinh đó ở.

Thí như chủng tử biệt                 Ví như hạt giống khác
Sanh quả các thù dị,                   Sinh quả đều khác nhau
Nghiệp lực sái biệt cố                  Vì nghiệp lực khác nhau
Chúng sanh sát bất đồng.           Cõi chúng sinh khác nhau.

Lại có một ví dụ nữa, giống như hạt giống khác nhau, cây sinh ra, kết qủa cũng khác nhau. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau cho nên qủa báo cũng khác nhau. Do đó, cõi nước của chúng sinh ở cũng khác nhau.

Thí như tâm Vương bảo               Ví như tâm vương báu
Tùy tâm kiến chúng sắc               Tùy tâm thấy các sắc
Chúng sanh tâm tịnh cố               Vì tâm chúng sinh tịnh
Đắc kiến thanh tịnh sát.                Nên thấy được cõi tịnh.

Lại nói ví dụ nữa, ví như tâm vương báu, tùy theo tâm nguyện của chúng sinh mà hiện ra đủ thứ nhan sắc khác nhau. Nếu tâm chúng sinh tịnh thì thấy được cõi Phật thanh tịnh, đó là tác dụng sự cảm ứng.

Thí như Đại long Vương                Ví như Đại Long Vương
Hưng vân biến hư không,              Nổi mây khắp hư không
Như thị Phật nguyện lực               Nguyện lực Phật cũng vậy
Xuất sanh chư quốc độ.                 Sinh ra các cõi nước.

Ví như Đại Long Vương, nổi mây lên khắp hư không. Cùng đồng lý ấy, thuở xưa Phật phát nguyện độ tất cả chúng sinh, cho nên sinh ra tất cả cõi nước để giáo hoá chúng sinh.

Như huyễn sư chú thuật                    Như huyễn sư chú thuật
Năng hiện chủng chủng sự,               Hay hiện đủ các việc
Chúng sanh nghiệp lực cố                   Vì nghiệp lực chúng sinh
Quốc độ bất tư nghị.                           Cõi nước không nghĩ bàn.

Giống như nhà huyển thuật, có thể hiện ra đủ thứ cảnh giới. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên hiện ra cõi nước cũng không thể nghĩ bàn.

Thí như chúng hội tượng                   Ví như các tượng vẽ
Họa sư chi sở tác,                                 Do họa sĩ vẽ ra
Như thị nhất thiết sát                          Như vậy tất cả cõi
Tâm họa sư sở thành.                          Do tâm họa mà thành.

Giống như dùng giấy họa thành tượng, là do họa sĩ làm ra. Như thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy các cõi nước như số hạt bụi, đều do tâm cuả chúng sinh và nghiệp lực mà thành tựu.

Chúng sanh thân các dị,               Thân chúng sinh khác nhau
Tùy tâm phân biệt khởi,                Tùy tâm phân biệt ra
Như thị sát chủng chủng               Như vậy đủ thứ cõi
Mạc bất giai do nghiệp.                  Đâu chẳng phải do nghiệp.

Hết thảy chúng sinh, thân thể đều khác nhau, đều tùy theo trong tâm của chúng sinh phân biệt mà tạo thành, giống như đủ thứ các cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng, sự thành trụ hoại không của tất cả thế giới đều từ nghiệp của chúng sinh mà chiêu cảm ra.

Thí như kiến Đạo sư                     Ví như thấy Đạo Sư
Chủng chủng sắc sái biệt            Đủ thứ sắc khác nhau
Tùy chúng sanh tâm hành          Tùy tâm hạnh chúng sinh
Kiến chư sát diệc nhiên               Thấy các cõi cũng thế.

Giống như thấy bậc Ðạo Sư (Phật), tùy theo tâm nguyện củ chúng sinh mà hiển hiện đủ thứ sắc khác nhau. Tùy thuận nghiệp cảm cuả chúng sinh tạo ra, sự thấy tất cả cõi nước cũng khác nhau, cùng đồng đạo lý như vậy.

Nhất thiết chư sát tế                       Tất cả các bờ cõi
Châu bố liên hoa võng                    Giăng bủa lưới hoa sen
Chủng chủng tướng bất đồng        Đủ thứ tướng khác nhau
Trang nghiêm tất thanh tịnh.          Đều trang nghiêm thanh tịnh.

Bờ mé của tất cả cõi Phật đều giăng bủa lưới hoa sen khắp nơi, đều có quy luật nên chẳng hỗn loạn. Hết thảy Biển Hương Thủy và thế giới chủng, tuy hình trạng khác nhau, nhưng sự trang nghiêm đều rất thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm.

Bỉ chư liên hoa võng                            Các lưới hoa sen đó
Sát võng sở an trụ,                               Nơi lưới cõi an trụ
Chủng chủng trang nghiêm sự          Đủ thứ việc trang nghiêm
Chủng chủng chúng sanh cư.             Đủ thứ chúng sinh ở.

Các lưới hoa sen đó đều ở nơi lưới thế giới mà an trụ. Hoặc là dùng châu báu ma ni để trang nghiêm, hoặc là dùng vàng bạc để trang nghiêm, hoặc dùng lưu ly để trang nghiêm, hoặc dùng mã não để trang nghiêm. Ðủ thứ sự trang nghiêm đó đều tùy nghiệp lực của chúng sinh mà thị hiện. Những cõi nước đó đều có đủ thứ chúng sinh ở.

Hoặc hữu sát độ trung                   Hoặc có các cõi cước
Hiểm ác bất bình thản                    Hiểm ác chẳng bằng phẳng
Do chúng sanh phiền não              Do chúng sinh phiền não
Ư bỉ như thị kiến.                             Nên họ thấy như vậy.

Hoặc có cõi nước, mặt đất chẳng bằng phẳng, đó là do phiền não của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh phiền não nặng thì thế giới sẽ nhiều hiểm ác, chúng sinh phiền não nhẹ thì thế giới ít hiểm ác. Vì phiền não cho nên sự thấy đất đai đều hiểm ác, chẳng bằng phẳng.

Trái đất của chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà. Trong thế giới nầy lại phân ra nhiều cõi nước. Hết thảy chúng sinh ở trong nước của mình, cùng ở trong thế giới Ta Bà, đây là đồng nghiệp (mọi người nghiệp lực giống nhau), còn là sở cảm thông nghiệp (nghiệp lực thông đạt nước nầy nước kia). Tuy cùng ở trong trái đất, nhưng phân ra chủng tộc khác nhau, quốc tịch khác nhau, mà hiện ra đủ thứ hoàn cảnh khác nhau. Có nước giàu có nhân dân sung sướng, chẳng sợ về chiến tranh. Có nước đất hẹp vật hím, sinh sản chẳng đủ, nhân dân khốn khổ, thiên tai nhân họa luôn luôn xảy đến, sống trong sự lo âu sợ hãi, mang sống không an toàn, đó cũng là sự chiêu cảm của biệt nghiệp, Nếu tạo nghiệp thanh tịnh thì sinh vào đất nước giàu mạnh. nếu tạo nghiệp ô nhiễm thì sinh vào đất nước bần tiện, luôn luôn đói khát sợ sệt uy hiếp.

Tạp nhiễm cập thanh tịnh             Tạp nhiễm và thanh tịnh
Vô lượng chư sát chủng,                Vô lượng các thế giới
Tùy chúng sanh tâm khởi,              Tùy tâm chúng sinh tạo
Bồ Tát lực sở trì.                               Lực Bồ Tát chi trì.

Có thế giới tạp nhiễm, thế giới thanh tịnh. Bất cứ là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh đề có vô lượng cõi Phật và vô lượng thế giới chủng, đều tùy tâm của chúng sinh tạo ra. Ðó là đại uy thần lực của Bồ Tát chi trì.

Hoặc hữu sát độ trung                  Hoặc có các thế giới
Tạp nhiễm cập thanh tịnh            Tạp nhiễm và thanh tịnh
Tư do nghiệp lực khởi                   Đều do nghiệp lực tạo
Bồ Tát chi sở hóa.                           Bồ Tát biến hóa ra.

Trong cõi nước có tạp nhiễm, có thanh tịnh, đều là do nghiệp lực của chúng sinh tạo thành, cũng là thần thông của Bồ Tát biến hóa ra. Giống như chúng ta, niệm trước muốn tu hành, không có nhiều dục vọng, không có nhiều tâm niệm ô nhiễm, đó là thanh tịnh. Song, niệm sau lại muốn chẳng tu hành, cho rằng pháp ô nhiễm không sai, người thế tục họ thích làm, tại sao mình không làm? Ðó là ô nhiễm. Thanh tịnh và ô nhiễm đều do tâm tạo ra. Bạn tạo nghiệp thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh; bạn tạo nghiệp ô nhiễm thì thế giới ô nhiễm.

Hữu sát phóng quang minh           Có cõi phóng quang minh
Ly cấu bảo sở thành,                       Lìa cấu báu thành tựu
Chủng chủng diệu nghiêm sức      Đủ thứ nghiêm sức đẹp
Chư Phật lệnh thanh tịnh.               Chư Phật khiến thanh tịnh.

Có cõi Phật luôn luôn phóng hào quang. Tại sao? là do lìa cấu báu (tâm chúng sinh thanh tịnh) thành tựu, tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh hiện ra. Cõi Phật đó chẳng những phóng quang mà còn có đủ thứ sự nghiêm sức tốt đẹp. Ðó là do tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, khiến cho thế giới luôn luôn thanh tịnh.

Nhất nhất sát chủng trung               Trong mỗi mỗi thế giới
Kiếp thiêu bất tư nghị,                      Kiếp thiêu không nghĩ bàn
Sở hiện tuy bại ác                               Tuy sở hiện xấu ác
Kỳ xứ thường kiên cố.                         Nơi đó luôn kiên cố.

Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng bị kiếp lửa thiêu, có cảnh thế giới không thể nghĩ bàn hiện ra. Tuy nhiên bị kiếp lửa thiêu xấu ác, nhưng bổn thể cõi Phật và thế giới chủng vẫn bảo trì kiên cố, chẳng phá hoại.

Do chúng sanh nghiệp lực           Do nghiệp lực chúng sinh
Xuất sanh đa sát độ,                      Sinh ra nhiều cõi nước
Y chỉ ư phong luân                            Y chỉ nơi phong luân
Cập dĩ thủy luân trụ                         Nương thủy luân mà trụ.

Vì chúng sinh nghiệp lực quá nặng, cho nên sinh ra nhiều thứ cõi nước. Nếu nghiệp lực của chúng sinh sạch hết thì hết thảy cõi Phật cũng không. Những thế giới đó đều y chỉ nơi phong luân, bị nhiếp trì trong hư không hoặc nương tựa thủy luân mà trụ.

Thế giới Pháp như thị                        Pháp thế giới như vậy
Chủng chủng kiến bất đồng,            Thấy đủ thứ khác nhau
Nhi thật vô hữu sanh                         Kỳ thật chẳng có sinh
Diệc phục vô diệt hoại.                      Cũng chẳng có diệt hoại.

Pháp cuả thế giới là như vậy, có đủ thứ hình trạng. Hết thảy chúng sinh nhìn thấy đều khác nhau. Kỳ thật bổn thể chẳng có sinh, cũng chẳng có hoại diệt.

Nhất nhất tâm niệm trung               Trong mỗi mỗi tâm niệm
Xuất sanh vô lượng sát,                     Sinh ra vô lượng cõi
Dĩ Phật uy thần lực                             Nhờ thần lực của Phật
Tất kiến tịnh vô cấu                            Đều thấy tịnh chẳng dơ.

Trong tâm niệm cuả mỗi chúng sinh hiện ra vô lượng vô biên cõi Phật. Vì chúng sinh nhiều tâm niệm nên các cõi Phật hiện ra cũng nhiều. Vì đại oai thần lực của Phật, nên thế giới chúng sinh thấy đều thanh tịnh chẳng có dơ bẩn.

Hữu sát nê độ thành                      Có cõi làm bùn đất
Kỳ thể thậm kiên cố                       Thể tánh rất cứng chắc
Hắc ám vô quang chiếu,                  Đen tối chẳng quang chiếu
Ác nghiệp giả sở cư.                           Chỗ ở kẻ ác nghiệp.

Có cõi Phật dùng bùn đất làm thành. Giống như thế giới Ta Bà làm bằng bùn, đất, vàng, đá, song, thể tánh rất chắc. Lại có cõi nước đen tối chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu soi, như là địa ngục, đó là thế giới của chúng sinh tạo nghiệp ác ở.

Hữu sát Kim cương thành               Có cõi làm kim cang
Tạp nhiễm Đại ưu bố                       Tạp nhiễm sự lo sợ
Khổ đa nhi lạc thiểu                           Khổ nhiều mà vui ít
Bạc phước chi sở xứ                          Nơi kẻ bạc phước ở.

Có thế giới làm bằng kim cang, song, nửa thanh tịnh, nửa nhiễm ô. Vì tạp nhiễm không thuần, cho nên có sự lo sợ. Thế giới đó khổ nhiều vui ít, là thế giới của người bạc phước ở.

Chúng ta sinh ra vào thời sau Phật, là chúng sinh bạc phước. Lúc Phật tại thế thì nước uống còn bổ dưỡng hơn là sữa bò bây giờ. Hiện tại uống sữa bò chẳng bằng nước uống vào thời Phật còn ở đời. Tại sao? Vì phước của chúng ta cạn mỏng, cho nên thế giới càng ngày càng nhiều tai nạn.

Hoặc hữu dụng thiết thành            Có cõi làm bằng sắt
Hoặc dĩ xích đồng tác                      Hoặc làm bằng đồng đỏ
Thạch sơn hiểm khả úy                    Đá núi hiểm đáng sợ
Tội ác giả sung mãn.                         Đầy dẫy kẻ tội ác.

Có thế giới làm bằng sắt, đó là nhân tố bộ phận lớn làm thành, hoặc dùng đồng đỏ làm thành. Nếu hoàn toàn làm bằng sắt hoặc bằng đồng thì chúng sinh không cách chi sinh tồn được. Hoặc có thế giới dùng đá làm núi, rất nguy hiểm, chúng sinh thấy thí sẽ sinh tâm sợ hãi. Trong thế giới đó, khắp nơi đều đầy dẫy chúng sinh tạo nghiệp ác, tạo tội nghiệt, đều là chúng sinh tội ác sâu nặng.

Sát trung hữu địa ngục                   Trong cõi có điạ ngục
Chúng sanh khổ vô cứu                  Chúng sinh khổ chẳng cứu
Thường tại hắc ám trung                Thường ở trong đen tối
Diệm hải sở thiêu nhiên.                 Bị biển lửa đốt thân.

Có cõi nước bên trong có địa ngục, chúng sinh thọ khổ rất thê thảm mà chẳng có Phật Bồ Tát đến cứu họ. Tại sao? Vì nghiệp lực chiêu cảm. Họ thường ở trong địa ngục đen tối (người có trí tuệ thì ở trong thế giới quang minh, kẻ ngu si thì ở trong thế giới đen tối), thường bí lửa dữ đốt thân (chẳng có trí huệ thường sinh phiền não; phiền não như biển lửa, tự mình thiêu đốt mình mà chẳng được an vui).

Hoặc phục hưũ súc sanh                  Hoặc lại có súc sinh
Chủng chủng xú lậu hình                  Đủ thứ hình xấu xí
Do kỳ tự ác nghiệp,                            Do nghiệp ác họ tạo
Thường thọ chư khổ não.                 Thường thọ các khổ não.

Hoặc có thế giới đầy dẫy loại súc sinh (tham mà chẳng biết chán tức là súc sinh), có đủ thứ hình tướng xấu xí. Ðó là do họ tạo các nghiệp ác, cho nên thường thọ đủ thứ khổ não. Chúng ta trong thế giới nầy tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham ăn uống, tham ngủ nhiều. Năm thứ tham muốn nầy chẳng buông xả đặng, cho nên hiện ra đủ thứ phiền não, đó là trong tâm có súc sinh. phiền não là thứ hình xấu xí, khiến cho người luôn luôn bị thiêu đốt trong phiền não.

Hoặc kiến Diêm La giới                    Hoặc thấy cõi Diêm La
Cơ khát sở tiên bức,                         Đói khát đốt bức bách
Đăng thượng Đại hỏa sơn              Đến trên núi lửa lớn
Thọ chư cực trọng khổ.                    Thọ các khổ nặng nề.

Hoặc thấy cõi Diêm La (qủy vương, chúa thẩm phán tội ác), thì biến thành ngạ qủy, vừa đói vừa khát, như bị lửa thiêu đốt, thống khổ như dầu sôi, đó là do nghiệp ác bức bách thọ tội, hoặc đến trên núi lửa lớn, bị thiêu đốt thân, thọ đủ thứ khổ sở nặng nề. Những thứ khổ đó đều chẳng cách gì hình dung được, khổ sở khó tả được.

Hoặc hữu chư sát độ                      Hoặc có các cõi nước
Thất bảo sở hợp thành                  Bảy báu hợp làm thành
Chủng chủng chư cung điện        Đủ thứ các cung điện
Tư do tịnh nghiệp đắc.                   Đều do tịnh nghiệp được.

Hoặc có các cõi Phật dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não bảy báu hợp lại làm thành (thế giới Cựu Lạc dùng bảy báu làm thành). Lại có đủ thứ cung điện trang nghiêm thanh tịnh, đều do tu nghiệp thanh tịnh mà đắc được.

Nhữ ưng quán thế gian                       Ông nên quán thế gian
Kỳ trung nhân dữ Thiên                      Người và trời trong đó
Tịnh nghiệp quả thành tựu,               Tu tịnh nghiệp thành tựu
Tùy thời thọ khoái lạc.                         Tùy thời hưởng sung sướng.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật! Các ông mọi người nên quán sát tất cả nhân quả báo ứng trong thế gian. Tại thế giới nầy có trời, người, A Tu La, súc sinh, ngạ qủy, điạ ngục. Nếu tu nghiệp thanh tịnh thì qủa báo đắc được sẽ thanh tịnh, mới tạo thành thế giới thanh tịnh, tùy thời tùy lúc hưởng thụ sự sung sướng khoái lạc thanh tịnh.

Nhất nhất mao khổng trung                    Trong mỗi mỗi lỗ lông
Ức sát bất tư nghị,                                     Ức cõi không nghĩ bàn
Chủng chủng tướng trang nghiêm          Đủ thứ tướng trang nghiêm
Vị tằng hữu bách ải.                                    Chưa từng có chật hẹp.

Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Phật, đều có ức cõi nước chư Phật. Ðó là trong nhỏ hiện lớn, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết thảy đủ thứ tướng trang nghiêm đều ở trong một lỗ chân lông, chưa từng có hiện tượng chật hẹp.

Chúng sanh các các nghiệp                    Chúng sinh nghiệp khác nhau
Thế giới vô lượng chủng,                         Vô lượng loại thế giới
Ư trung thủ trước sanh                            Sống chấp trước trong đó
Thọ khổ lạc bất đồng.                               Chịu khổ vui khác nhau.

Mỗi chúng sinh có nghiệp báu khác nhau, cho nên có vô lượng vô biên loại thế giới. Hết thảy chúng sinh trên thế giới đều tham lam giữ lấy chấp trước để sinh tồn, cho nên chịu sự khổ vui đều khác nhau. Tóm lại trồng nhân lành thì được qủa lành, trồng nhân ác thì được quả ác.

Hữu sát chúng bảo thành                           Có cõi làm các báu
Thường phóng vô biên quang                    Thường phóng vô lượng quang
Kim cương diệu liên hoa                              Kim cang hoa sen đẹp
Trang nghiêm tịnh vô cấu.                            Trang nghiêm sạch chẳng dơ.

Có cõi nước dùng các báu làm thành, cho nên thường phóng vô lượng quang minh. Ở trong cõi nước đó, có kim cang hoa sen đẹp, trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có bụi bặm.

Hữu sát quang vi thể                          Có cõi quang làm thể
Y chỉ quang luân trụ,                          Y chỉ quang luân trụ
Kim sắc chiên đàn hương                  Mây sắc vàng chiên đàn
Diệm vân phổ chiếu minh.                Rực rỡ chiếu sáng khắp.

Có cõi nước dùng quang minh làm thể tánh, y chỉ quang luân mà trụ. Có mây sắc vàng hương ngưu đầu chiên đàn rực rỡ chiếu sáng khắp tất cả thế giới.

Hữu sát nguyệt luân thành,                  Có cõi bằng nguyệt luân
Hương y tất châu bố,                             Khắp nơi có y thơm
Ư nhất liên hoa nội                                Trong một đóa hoa sen
Bồ Tát giai sung mãn.                             Bồ Tát đều đầy dẫy.

Có cõi nước dùng nguyệt luân làm thành, khắp nơi đều có y thơm, thứ y đó mùa nóng mùa lạnh đều luôn tỏa ra hương thơm khắp mọi nơi. Trong một đóa hoa sen lớn đều có các Bồ Tát ngồi tại Ðạo tràng, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hữu sát chúng bảo thành                  Có cõi làm các báu
Sắc tướng vô chư cấu,                        Sắc tướng chẳng dơ bẩn
Thí như Thiên đế võng                        Ví như lưới Đế Thích
Quang minh hằng chiếu diệu.           Quang minh luôn chiếu soi.

Có cõi nước làm bằng các báu, nhan sắc rất tươi thắm, hình tướng thanh tịnh chẳng có buị bặm. Giống như lưới La Tràng của Thích Ðế Hoàn Nhân, thường chiếu khắp mọi nơi.

Hữu sát hương vi thể                    Có cõi hương làm thể
Hoặc thị Kim cương hoa,              Hoặc là hoa kim cang
Ma-ni quang ảnh hình                   Có hình ma ni quang
Quan sát thậm thanh tịnh.            Quan sát rất thanh tịnh.

Có cõi nước dùng hương để làm thể hoặc là dùng hoa kim cang làm thể tánh. Có hình ảnh quang ma ni chân châu hiện ra, quan sát tỉ mỉ thí thấy rất thanh tịnh.

Hoặc hữu nan tư sát,                       Hoặc có nan-tư-cõi
Hoa toàn sở thành tựu,                   Hoa xoay kết hợp thành
Hóa Phật giai sung mãn,                 Trong đó đầy Hóa-Phật
Bồ Tát phổ quang minh.                  Bồ-Tát khắp sáng rực.

 

Hoặc hữu thanh tịnh sát                Hoặc có cõi thanh tịnh
Tất thị chúng hoa thụ                     Có đủ thứ cây hoa
Diệu chi bố đạo tràng                     Cành đẹp khắp đạo tràng
Ấm dĩ ma-ni vân                               Mây ma ni che phủ.

Hoặc cò cõi thanh tịnh, có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, cành hoa và cành cây rất trang nghiêm tốt đẹp, che khắp đạo tràng, phía trên có mây ma ni che phủ rất mỹ lệ.

Hữu sát Tịnh Quang chiếu                  Có cõi tịnh quang chiếu
Kim cương hoa sở thành                     Hoa kim cang làm thành
Hữu thị Phật hóa âm                            Có hóa âm của Phật
Vô biên liệt thành võng.                       Hoa sen liệt thành lưới.

Có cọi nước quang minh thanh tịnh chiếu soi, dùng hoa sen kim cang làm thành. Âm thanh cuả Phật hoá ra làm thể tánh. Lại có vô số hoa sen trang nghiêm đạo tràng, hàng lối làm thành lưới rất ngay thẳng đẹp đẽ.

Hữu sát như Bồ Tát                           Có cõi hình Bồ Tát
Ma-ni diệu bảo quán                         Mũ báu ma ni đẹp
Hoặc hữu như tọa hình                     Hoặc có cõi hình tòa
Tùng hóa quang minh xuất.             Từ quang minh hóa hiện.

Có cõi nước hình giống như mũ báu ma ni của Bồ Tát đội trên đầu. Hoặc có cõi hình tướng như tòa sư tử. Ðó đều là từ trong quang minh của Phật hóa hiện ra.

Hoặc thị chiên đàn mạt             Hoặc là bột chiên đàn
Hoặc thị my gian quang,            Hoặc là quang giữa mày
Hoặc Phật quang trung âm       Hoặc tiếng trong Phật quang
Nhi thành tư diệu sát.                Mà thành tựu cõi Phật.

Hoặc có cõi dùng bột chiên đàn mà thành tựu, hoặc là bạch hào quang giữa chân mày của Phật mà thành tựu, hoặc tiếng nói phát ra trong quang minh của Phật mà thành tựu. Vì nguyên nhân đó mới thành tựu các cõi Phật vi diệu như thế.

Hữu kiến thanh tịnh sát                   Thấy có cõi thanh tịnh
Dĩ nhất quang trang nghiêm,          Dùng một quang trang nghiêm
Hoặc kiến đa trang nghiêm             Hoặc nhiều quang trang nghiêm
Chủng chủng giai kì diệu.                 Đủ thứ đều kỳ diệu.

Có chúng sinh thấy cõi nước thanh tịnh, dùng một thứ quang minh trang nghiêm, hoặc nhiều thứ quang minh trang nghiêm. Ðủ thứ sự trang nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn.

Hoặc dụng thập quốc độ               Hoặc dùng mười quốc-độ
Diệu vật tác nghiêm sức,               Vật đẹp để trang-sức
Hoặc dĩ thiên độ trung,                    Hoặc dùng ngàn quốc-độ
Nhất thiết vi trang giáo                   Tất cả để trang-nghiêm.

Hoặc dùng vật qúy trong mười cõi nước để nghiêm sức một cõi nước. Hoặc dùng vật qúy trong ngàn cõi nước, dùng tất cả diệu báu để trang nghiêm tất cả cõi Phật.

Hoặc dĩ ức sát vật                            Hoặc dùng vật ức cõi
Trang nghiêm ư nhất độ                Trang nghiêm một cõi nước
Chủng chủng tướng bất đồng       Đủ thứ tướng khác nhau
Giai như ảnh tượng hiện                Đều hiện như hình bóng.

Hoặc dùng vật qúy trong ức cõi nước để trang nghiêm một cõi nước. Ðủ thứ tướng vật qúy đều khác nhau, thảy đều hiện ra như hình bóng ở trong gương.

Bất khả thuyết độ vật                              Vật bất khả thuyết cõi
Trang nghiêm ư nhất sát                        Trang nghiêm một cõi nước
Các các phóng quang minh                     Hoặc như núi Tu Di
Như Lai nguyện lực khởi                          Thế giới không nghĩ bàn.

Hoặc có nhiều thế giới hình trạng như biển cả, hoặc như núi Tu Di. Hoặc nhiều thế giới như số hạt buị đều không thể nghĩ bàn.

Hữu sát thiện an trụ                    Có cõi khéo an trụ
Kỳ hình như đế võng,                   Hình như lưới Đế Thích
Hoặc như thụ lâm hình                Hoặc hình như rừng cây
Chư Phật mãn kỳ trung.               Chư Phật đầy trong đó.

Có thế giới khéo an trụ, hình trạng giống như lưới La Tràng ở trước điện của trời Ðế Thích, hoặc hình tướng giống như rừng cây. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều đầy dẫy ở trong đó.

Hoặc tác bảo luân hình,                       Hoặc hình bằng luân báu
Hoặc hữu liên hoa trạng,                     Hoặc hình như hoa sen
Bát ngung bị chúng sức,                       Tám cạnh đủ nghiêm sức
Chủng chủng tất thanh tịnh.               Đủ thứ đều thanh tịnh.

Hoặc có thế giới hình luân báu, hoặc hình trạng như hoa sen, hoặc là hình tám cạnh mà đầy đủ tất cả nghiêm sức. Sự trang nghiêm đó hoàn toàn thanh tịnh chẳng có dơ bẩn.

Hoặc hữu như tọa hình,                       Hoặc có cõi hình toà
Hoặc phục hưũ tam ngung,                Hoặc là hình ba cạnh
Hoặc như khư-lặc-ca,                            Hoặc như khư lặc ca
Thành khuếch Phạm Vương thân.     Thành quách thân Phạm Vương.

Có thế giới hình giống như toà sư tử, hoặc có cõi hình tam giác, hoặc hình như khư lặc ca, hoặc là hình thành quách, hoặc hình như thân phạm vương.

Hoặc như Thiên Chủ kế,                      Như búi tóc Thiên chủ
Hoặc hữu như bán nguyệt,                 Hoặc hình như bán nguyệt
Hoặc như ma-ni sơn,                            Hoặc như núi ma ni
Hoặc như nhật luân hình.                    Hoặc như hình nhật luân.

Có thế giới hình giống như búi tóc của Thiên chủ, hoặc hình giống như nửa mặt trăng, hoặc giống như núi ma ni, hoặc giống như hình nhật luân.

Hoặc hữu thế giới hình                 Hoặc có hình thế giới
Thí như hương hải toàn                Ví như biển hương thủy
Hoặc tác quang minh luân            Hoặc hình quang minh luân
Phật tích sở nghiêm tịnh               Chỗ Phật xưa nghiêm tịnh.

Hoặc có hình thế giới, hoặc có biển nước xoáy hình biển Hương Thủy, hoặc có hình quang minh luân, đều là nguyện lực thuở xưa Phật trang nghiêm thanh tịnh.

Hoặc hữu luân võng hình,                Hoặc có hình bánh xe
Hoặc hữu đàn thiện hình                  Hoặc có hình lồi lõm
Hoặc như Phật hào tướng,                Hoặc như tướng bạch hào
Nhục kế quảng trường nhãn.            Nhục kế, mắt rộng dài.

Hoặc có hình bánh xe, hoặc có hình lồi, hoặc có hình lõm, hoặc có hình tướng hào quang trắng ở giữa mày của Phật, hoặc có hình nhục kế trên đỉnh của Phật, hoặc có hình mắt dài rộng của Phật.

Hoặc hữu như Phật thủ                 Hoặc hình bàn tay Phật
Hoặc như Kim Cương xử,              Hoặc như chày kim cang
Hoặc như diễm sơn hình,              Hoặc hình như núi lửa
Bồ Tát tất chu biến.                          Bồ Tát đều đầy dẫy.

Có thế giới hoặc là hình bàn tay Phật, hoặc là hình chày kim cang trong tay của Bồ Tát Vi Ðà, hoặc là hình như núi lửa. Hết thảy Bồ Tát đều đầy dẫy ở trong thế giới đó.

Hoặc như sư tử hình,                   Hoặc hình như sư tử
Hoặc như hải bạng hình,             Hoặc hình như sò biển
Vô lượng chư sắc tướng,               Vô lượng các sắc tướng
Thể tánh các sái biệt.                    Thể tánh đều khác nhau.

Có thế giới hình như sư tử, hoặc hình như sò biển. Có vô lượng sắc tướng và vô lượng thể tánh đều khác nhau.

Ư nhất sát chủng trung            Ở trong một thế giới
Sát hình vô hữu tận,                  Hình cõi vô cùng tận
Giai do Phật nguyện lực            Đều do nguyện lực Phật
Hộ niệm đắc an trụ.                    Hộ niệm được an trụ.

Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng, hình cõi vô cùng vô tận. Ðủ thứ hình tướng đó đều do nguyện lực của chư Phật thành tựu. Nguyện lực của Phật là hộ niệm tất cả chúng sinh khiến cho được an trụ trong thế giới đó.

Hữu sát trụ nhất kiếp                  Có cõi trụ một kiếp
Hoặc trụ ư thập kiếp,                   Hoặc là trụ mười kiếp
Nãi chí quá bách thiên                 Trăm ngàn ức cõi nước.
Quốc độ vi trần số.                       Cho đến số hạt bụi

Con người có sinh già bệnh chết, thế giới thì có thành trụ hoại không, đều là vô thường. Có thế giới tuổi thọ là một đại kiếp. Có thế giới tuổi thọ là mười đại kiếp cho đến trăm ngàn vạn ức đại kiếp. Thậm chí có những thế giới tuổi thọ nhiều đại kiếp như số hạt bụi cõi Phật.

Hoặc ư nhất kiếp trung                   Hoặc ở trong một kiếp
Kiến sát hữu thành hoại,                 Thấy cõi có thành hoại
Hoặc vô lượng vô số,                        Hoặc vô lượng vô số
Nãi chí bất tư nghị.                            Cho đến không nghĩ bàn.

Có thế giới, ở trong một đại kiếp có thành trụ hoại không, hoặc trong vô lượng vô biên đại kiếp vẫn an nhiên tồn tại, cho đến trải qua bất tư nghì đại kiếp vẫn còn tồn tại.

Hoặc hữu sát hữu Phật,                   Hoặc có cõi có Phật
Hoặc hữu sát vô Phật,                      Hoặc có cõi không Phật
Hoặc hữu duy nhất Phật                  Hoặc chỉ có một Phật
Hoặc hữu vô lượng Phật.                  Hoặc có vô lượng Phật.

Có thế giới có Phật đang giáo hóa chúng sinh, hoặc chẳng có Phật. Chúng sinh căn lành sâu dày thì cảm hóa có Phật ra đời Chúng sinh căn lành cạn mỏng thì chẳng có Phật ra đời. Trong một thế giới có một vị Phật ra đời hoặc có vô lượng vị Phật ra đời.

Quốc độ nhược vô Phật              Nếu cõi nước không Phật
Tha phương thế giới trung,        Trong thế giới phương khác
Hữu Phật biến hóa lai,                 Có Phật biến hoá đến
Vì hiện chư năng sự.                     Vì hiện các Phật sự.

Thế giới đó, nếu chẳng có Phật thì có Phật ở thế giới phương khác biến hóa đến thế giới đó, để giáo hóa chúng sinh. Vì chúng sinh hiện ra đủ thứ Phật sự, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát bồ đề tâm.

Một Thiên dữ hàng thần                  Đâu Suất hàng nhân gian
Xứ thai cập xuất sanh,                      Trụ thai và sinh ra
Hàng ma thành chánh giác              Hàng ma thành Chánh Giác
Chuyển vô thượng pháp luân.         Chuyển pháp luân vô thượng.

Khi Ðức Phật muốn ra đời thì trước hết ở tại cung trời Ðâu Suất, hậu bổ Phật vị. Khi nhân duyên thành thục thì từ cung trời hàng sinh xuống nhân gian, trụ ở trong thai, đến lúc thì mới sinh ra bên hông phải của hoàng hậu Maya. Sinh ra rồi thì xuất gia tu đạo. Tu hành sắp thành đạo thì ma vương đến nhiễu loạn, nhưng Phật dùng định lực để hàng phục ma vương mà thành chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa chúng sinh, đó là tám tướng thành đạo.

Tùy chúng sanh tâm lạc                       Tùy tâm chúng sinh thích
Thị hiện chủng chủng tướng               Thị hiện đủ thứ tướng
Vì chuyển diệu pháp luân                     Vì chuyển diệu pháp luân
Tất ưng kỳ căn dục.                               Ứng với căn tánh họ.

Khi Phật chuyển pháp luân thì, tùy tâm của chúng sinh ưa thích mà nói pháp. Phật hay hiện ra đủ thứ tướng khác nhau để vì chúng sinh nói diệu pháp, đối trị căn tánh của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được pháp ích.

Nhất nhất Phật sát trung,               Trong mỗi mỗi cõi Phật
Nhất Phật xuất hưng thế,               Một Phật hiện ra đời
Kinh ư ức thiên tuế,                          Trải qua ức ngàn tuổi
Diễn thuyết vô thượng pháp.          Diễn nói pháp vô thượng.

Trong mỗi cõi Phật, có một vị Phật xuất hiện ra đời, trải qua ức ngàn tuổi, luôn luôn diễn nói diệu pháp vô thượng, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử mà đến bờ kia.

Chúng sanh phi pháp khí,                 Chúng sinh chẳng pháp khí
Bất năng kiến chư Phật,                   Không thấy được chư Phật
Nhược hữu tâm lạc giả,                    Nếu người tâm muốn thấy
Nhất thiết xứ giai kiến.                      Tất cả nơi đều thấy.

Hết thảy chúng sinh nếu chẳng phải là pháp khí, thì chẳng thấy được chư Phật. Nếu là pháp khí thí thường thấy được Phật, hoặc là thấy Phật ở trong mộng. Nếu có chúng sinh trong tâm muốn thấy Phật, thì mỗi nơi đều có thể thấy được. Tại sao bạn chẳng thấy được Phật? Vì bạn chẳng có tâm thành. Nếu có tâm thành thì nhất định sẽ thấy được Phật!

Pháp khí tức là « long tượng » của Phật môn, tức cũng là khí chở pháp. Chúng ta người xuất gia phải đặc biệt chú ý về điểm này. Các bạn xem! Tổ Sư, Bồ Tát, chư Phật trong quá khứ, đều là bậc giác ngộ đi trên con đường đầy gian nan. Nếu chẳng muốn tu hành thì việc gì cũng chẳng có. Bạn muốn tu hành, nhận chân tu hành, thì ma sẽ đến, hoặc là ma tiền tài, ma sắc đẹp, hoặc là đủ thứ ma bất như ý, đều đến nhiễu loạn tâm thanh tịnh tu đạo của bạn.

Lúc đó thật là một cửa ải khó qua, nhẫn cũng chẳng dễ gì nhẫn được. Vừa muốn ngồi thiền thì dục niệm sinh ra, thậm chí muốn thiêu thân cũng chẳng biết thế nào là tốt. Người nam thì khởi vọng tưởng người nữ, người nữ thì khởi vọng tưởng người nam, chẳng dễ gì khống chế dược. Lúc đó muốn tu nhẫn nại, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đủ thứ pháp môn đề hàng phục tâm, muốn công phá cửa ải đó! Tình hình như vậy giống như ở chiến trường, thân mặc áo giáp, tay cầm đao thương, xông pha hãm trận. Nếu bạn võ thuật không giỏi, động tác chậm chạp, thì không bị giết cũng bị bắt sống, hướng địch đầu hàng. Người tu đạo nhất định phải xem cái chết như trở về, công phá thành trì, hoàn thành sứ mạng, thắng lợi cuối cùng, như thế mới qua ải được.

Chúng ta tu đạo cũng như thế, phải phấn chấn tinh thần, dũng mãnh tiến về trước, mới có thể chiến thắng. Bằng không thì bạn sẽ bị ma vương đánh bại, không thể qua ải được. Bất cứ người xuất gia hoặc người tại gia, tu hành thì phải chiến thắng đối phương. Làm thế nào mới có thể chiến thắng? Tức là luôn luôn nhẫn nại, Luôn luôn nhường nhịn. Cũng có nghĩa là:

« Nhẫn những gì người khác không nhẫn được
Chịu đựng những gì người khác không chịu được
Tu những gì người khác tu không được
Làm những gì người khác làm không được ».

Người tu đạo tất cả tất cả đều phải có sự biểu hiện hơn người, phải khác với mọi người, có sự biểu hiện đặc thù, như thế mới qua được ải.

Nhất nhất sát độ trung               Trong mỗi mỗi cõi nước
Các hữu Phật hưng thế,             Đều có Phật ra đời
Nhất thiết sát trung Phật,          Phật trong tất cả cõi
Ức số bất tư nghị.                       Ức số không nghĩ bàn.

Trong mỗi cõi nước đều có Phật xuất hiện ra đời. Phật ở trong hết thảy tất cả cõi, có nhiều số ức không thể nghĩ bàn, đang ở đó giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát tâm bồ đề.

Thử trung nhất nhất Phật,            Mỗi mỗi Phật trong đó
Hiện vô lượng thần biến,               Hiện vô lượng thần biến
Tất biến ư Pháp giới,                       Đều khắp nơi pháp giới
Điều phục chúng sanh hải.            Điều phục biển chúng sinh.

Mỗi vị Phật trong mỗi cõi nước, đều hiện ra vô lượng vô biên thần thông biến hóa, khắp trong pháp giới, để điều phục những chúng sinh can cường, biển chúng sinh khó điều khó phục đều điều phục được.

Hữu sát vô quang minh,              Có cõi chẳng quang minh
Hắc ám đa khủng cụ,                    Đen tối nhiều sợ hãi
Khổ xúc như đao kiếm                  Khổ xúc như đao kiếm
Kiến giả tự toan độc.                     Người thấy tự đau xót.

Có thế giới chẳng quang minh, chỉ toàn là đen tối. Ðó là nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm mà ra, cho nên luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Hoàn cảnh khổ như thế giống như là sự thống khổ đao kiếm cắt thân. Phàm là người thấy được hoàn cảnh ác liệt đó, đều cảm thấy đau xót như trúng độc.

Hoặc hữu chư thiên quang               Hoặc có quang chư Thiên
Hoặc hữu cung điện quang,              Hoặc có quang cung điện
Hoặc nhật nguyệt quang minh,        Hoặc quang minh nhật nguyệt
Sát võng nan tư nghị.                          Lưới cõi khó nghĩ bàn.

Có thế giới có ánh sáng của chư thiên phóng ra chiếu sáng, hoặc có quang minh cung điện của chư Phật Bồ Tát phóng ra chiếu sáng, hoặc có ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra để chiếu sáng (thế giới của chúng ta ở là ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra). Lưới cõi nếu nghiên cứu thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn.

Hữu sát tự quang minh                       Có cõi tự quang minh
Hoặc thụ phóng Tịnh Quang,            Hoặc cây phóng tịnh quang
Vị tằng hữu khổ não                            Chưa từng có khổ não
Chúng sanh phước lực cố.                  Do phước đức chúng sinh.

Có thế giới, bổn thân phóng đại quang minh. Vì thế giới đó có quang luân nhiếp trì. Hoặc có tất cả cây rừng phóng ra quang minh thanh tịnh để chiếu sáng thế giới đó. Thế giới đó chẳng có tất cả khổ não. Tại sao ? Vì chúng sinh có phước báo, cho nên chẳng có khổ não.

Hoặc hữu sơn quang minh                  Hoặc có quang minh núi
Hoặc hữu ma-ni quang                         Hoặc có quang ma ni
Hoặc dĩ đăng quang chiếu                   Hoặc dùng ánh đèn chiếu
Tất chúng sanh nghiệp lực.                  Do nghiệp lực chúng sinh.

Có thế giới, có núi cao phóng quang minh, hoặc ma ni phóng quang minh, hoặc đèn phóng quang minh chiếu soi thế giới đó. Ðó đều là do nghiệp lực của chúng sinh chiếu cảm ra. Nếu chúng sinh tạo nghiệp ác, thì thế giới đó sẽ hiện ra hiểm ác. Nếu chúng sinh tạo nghiệp lành, thì thế giới đó sẽ hiện ra tốt đẹp. Cho nên nói tùy chúng sinh tạo nghiệp gì ? thì họ qủa báo đó.

Hoặc hữu Phật quang minh                  Hoặc có Phật quang minh
Bồ Tát mãn kỳ trung,                               Bồ Tát đầy trong đó
Hữu thị Liên Hoa Quang                         Hoặc có quang hoa sen
Diệm sắc thậm nghiêm hảo.                  Màu rực rỡ nghiêm đẹp.

Có thế giới có quang minh của Phật chiếu soi. Bồ Tát cũng đầy dẫy ở trong thế giới đó. Hoặc có quang minh của hoa sen chiếu soi, phóng ra màu sắc rực rỡ rất trang nghiêm tốt đẹp.

Hữu sát Hoa Quang chiếu                           Có cõi quang hoa chiếu
Hữu dĩ hương thủy chiếu                            Hoặc quang hương thủy chiếu
Đồ hương thiêu hương chiếu                      Hương bột hương đốt chiếu
Giai do tịnh nguyện lực.                               Đều do sức tịnh nguyện.

Có thế giới, có đủ thứ quang minh của hoa chiếu sáng hoặc có hương thủy phóng quang để chiếu soi hoặc hương bột phóng quang để chiếu soi hoặc hương đốt phóng quang chiếu soi. Ðó đều là do nguyện lực thanh tịnh mà thành tựu.

Hữu dĩ vân quang chiếu                     Có cõi quang mây chiếu
Ma-ni bạng quang chiếu                     Quang ma ni sò chiếu
Phật thần lực quang chiếu                  Quang thần lực Phật chiếu
Năng tuyên duyệt ý thanh.                  Diễn nói tiếng dễ nghe.

Có thế giới, có quang mây chiếu, hoặc có quang ma ni sò chiếu sáng, hoặc có quang thần lực của Phật chiếu soi. Trong Phật quang phổ chiếu lại có thể diễn nói diệu pháp vô thượng dễ nghe.

Hoặc dĩ Bảo quang chiếu                 Hoặc dùng quang báu chiếu
Hoặc Kim cương diệm chiếu            Hoặc kim cang rực chiếu
Tịnh âm năng viễn chấn,                  Tịnh âm chấn động xa
Sở chí vô chúng khổ.                          Đến đâu chẳng có khổ.

Có thế giới, có quang minh báu chiếu soi, hoặc có quang minh kim cang rực rỡ chiếu soi, hoặc có tiếng quang minh thanh tịnh chiếu soi. Âm thanh thanh tịnh đó chấn động các thế giới khác, đến nơi nào thì nơi đó tiêu diệt tất cả sự thống khổ.

Hoặc hữu ma-ni quang,                      Hoặc có quang ma ni
Hoặc thị nghiêm cụ quang,                Hoặc có quang nghiêm cụ
Hoặc đạo tràng quang minh              Hoặc quang minh đạo tràng
Chiếu diệu chúng hội trung.               Chiếu sáng trong chúng hội.

Có thế giới, có quang minh ma ni phóng ra, hoặc có quang minh phóng ra từ các thứ đồ trang nghiêm, hoặc có quang minh từ đạo tràng phóng ra, chiếu soi tất cả chúng hội các thế giới khác.

Phật phóng đại quang minh              Phật phóng đại quang minh
Hóa Phật mãn kỳ trung                      Hóa Phật đầy trong đó
Kỳ quang phổ chiếu xúc,                     Quang đó khắp chiếu soi
Pháp giới tất chu biến                          Hết thảy toàn pháp giới.

Trong thế giới có Phật phóng ra đại quang minh, biến hóa Phật đầy dẫy trong thế giới đó. Quang minh đó chiếu soi khắp tất cả thế giới, pháp giới đều khắp cùng.

Hữu sát thậm khả úy                         Có cõi rất đáng sợ
Hào khiếu đại khổ thanh,                  Kêu la tiếng thống khổ
Kỳ thanh cực toan sở                          Tiếng đó rất rùng rợn
Văn giả sanh yếm bố.                          Người nghe sinh chán sợ.

Có thế giới rất là đáng sợ, đầy dẫy tiếng kêu la thống khổ, khiến cho người nghe đều sinh cảm giác rùng rợn. Vì tiếng đó rất bi ai, cho nên khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỉ, làm cho họ nguyện ý y giáo phụng hành. Tại sao lại có âm thanh vừa ý êm tai vang ra ? Vì nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng mà ra.

Hoặc hữu quốc độ trung                   Hoặc có trong cõi nước
Hằng văn Đế Thích âm,                      Luôn nghe tiếng Đế Thích
Hoặc văn phạm thiên âm                  Hoặc nghe tiếng Phạm âm
Nhất thiết thế chủ âm.                       Tất cả tiếng thế chủ.

Có cõi nước luôn luôn nghe được diệu âm nói pháp của Thích Ðế Hoàn Nhân, hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của Ðại Phạm Thiên Vương nói pháp, hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của tất cả các ông vua nói pháp.

Hoặc hữu chư sát độ                         Hoặc có các cõi nước
Vân trung xuất diệu thanh,              Trong mây vang diệu âm
Bảo hải ma-ni thụ,                              Biển báu cây ma ni
Cập nhạc âm biến mãn.                     Và âm nhạc đầy khắp.

Có các cõi nước, ở trong mây hiện ra âm thanh vi diệu. Hoặc có biển báu, và cây báu ma ni, luôn luôn vang ra âm nhạc vi diệu, đầy khắp cùng pháp giới.

Chư Phật viên quang nội,                         Trong viên quang chư Phật
Hóa thanh vô hữu tận,                               Hóa thanh vô cùng tận
Cập Bồ Tát Diệu-Âm,                                  Và diệu âm Bồ Tát
Châu văn thập phương sát.                      Nghe khắp mười phương cõi.

Mười phương thế giới đều có quang minh viên mãn của chư Phật. Trong viên quang lại diễn nói đủ thứ tiếng biến hóa đều vô cùng vô tận, Phật thì như vậy, Bồ Tát cũng như vậy. Diệu âm thuyết pháp của các Ngài vang đến khắp mười phương cõi nước.

Bất khả tư nghị quốc                             Cõi không thể nghĩ bàn
Phổ chuyển pháp luân thanh                Khắp chuyển tiếng pháp luân
Nguyện hải sở xuất thanh                      Tiếng vang ra biển nguyện
Tu hành diệu âm thanh.                         Tiếng vi diệu tu hành.

Có các cõi nước nhiều không thể nghĩ bàn, khắp vang ra âm thanh chuyển pháp luân vi diệu. Lại vang ra âm thanh diễn nói biển nguyện của chư Phật, và âm thanh phát nguyện tu hành vi diệu.

Tam thế nhất thiết Phật                    Ba đời tất cả Phật
Xuất sanh chư thế giới                       Sinh ra các thế giới
Danh hiệu giai cụ túc                         Danh hiệu đều đầy đủ
Âm thanh vô hữu tận                        Âm thanh chẳng cùng tận.

Nguyện lực của tất cả chư Phật mười phương ba đời, sinh ra tất cả thế giới, danh hiệu của Phật đều đầy đủ, Âm thanh diễn nói diệu pháp của Phật đầy khắp pháp giới, vô cùng vô tận.

Hoặc hữu sát trung văn                Hoặc trong cõi có nghe
Nhất thiết Phật lực âm                  Tiếng tất cả Phật lực
Địa độ cập vô lượng                       Địa, độ và vô lượng
Như thị pháp giai diễn                  Đều nói pháp như vậy.

Hoặc trong tất cả cõi Phật, có thể nghe âm thanh của tất cả Phật trong mười phương, hoặc nghe Tứ Diệu Ðế, sáu độ, mười địa, bốn tâm vô lượng, đủ thứ pháp môn, những pháp như thế đều diễn nói.

Phổ Hiền thệ nguyện lực             Thệ nguyện lực Phổ Hiền
Ức sát diễn Diệu-Âm                    Ức cõi diễn diệu âm
Kỳ âm nhược lôi chấn                   Âm đó như lôi chấn
Trụ kiếp diệc vô tận                      Trụ kiếp cũng vô tận.

Ðó là sức thệ nguyện của Bồ Tát phát thệ, Ngài luôn luôn ở trong ức cõi diễn nói diệu pháp âm. Âm thanh đó giống như tiếng sét chấn, khắp tất cả mọi nơi. Ngài diễn nói diệu âm vô cùng tận, kiếp trụ cũng vô cùng tận.

Phật ư thanh tịnh quốc                       Phật trong cõi thanh tịnh
Thị hiện tự tại âm                                 Thị hiện tiếng tự tại
Thập phương Pháp giới trung            Trong mười phương pháp giới
Nhất thiết vô bất văn                           Tất cả đâu chẳng nghe.

Ðức Phật ở trong cõi nước thanh tịnh, luôn luôn thị hiện pháp âm tự tại. Chúng sinh trong mười phương pháp giới thảy đều nghe được tiếng của Phật nói pháp.