Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thọ Lượng

Kinh Hoa Nghiêm

Đại Phương Quảng Phật

giảng giải

Phẩm Thứ 31

Hòa Thượng TUYÊN HÓA
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

— o0o —

PHẨM THỌ LƯỢNG

Phẩm này dài hơn so với thọ lượng của cõi Phật, nên gọi là Phẩm Thọ Lượng.

 

Nhĩ thời, tâm Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát ư chúng hội trung cáo chư Bồ-tát ngôn:

Bấy giờ, đại Bồ Tát Tâm Vương, ở trong chúng hội bảo các Bồ Tát rằng:

Giảng: Lúc đó, vị đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong pháp hội Hoa Nghiêm, bảo các Bồ Tát rằng.

 

Phật tử !thử Ta Bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật sát nhất kiếp, ư Cực lạc thế giới A Di Đà Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Phật tử! Thế giới Ta Bà này, cõi của đức Phật Thích Ca một kiếp, thì ở thế giới Cực Lạc, cõi của đức Phật A Di Đà, là một ngày một đêm.

Giảng: Các vị đệ tử của Phật! Thời gian một đại kiếp ở thế giới Ta Bà (kham nhẫn), cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni (Năng nhân tịch mặc), thì ở thế giới Cực Lạc, cõi của Phật A Di Đà (Vô Lượng Thọ), là một ngày một đêm.

 

Cực-Lạc thế giới nhất kiếp, ư ca sa tràng thế giới Kim cương kiên Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Cực Lạc một kiếp, thì ở thế giới Ca Sa Tràng, cõi của đức Phật Kim Cang Kiên, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Cực Lạc, là thời gian một ngày một đêm ở thế giới Ca Sa Tràng, cõi của đức Phật Kim Cang Kiên.

 

Ca sa tràng thế giới nhất kiếp, ư Bất-thoái-chuyển âm thanh luân thế giới thiện thắng quang minh liên hoa khai phu Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Ca Sa Tràng một kiếp, thì ở thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân, cõi của đức Phật Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Ca Sa Tràng, là thời gian một ngày một đêm ở thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân, cõi của đức Phật Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu.

 

Bất thoái chuyển âm thanh luân thế giới nhất kiếp, ư ly cấu thế giới Pháp-Tràng Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân một kiếp, thì ở thế giới Ly Cấu, cõi của đức Phật Pháp Tràng, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân, thì ở thế giới Ly Cấu, cõi Phật Pháp Tràng, là một ngày một đêm.

 

Ly cấu thế giới nhất kiếp, ư Thiện Đăng thế giới Sư-tử Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Ly Cấu một kiếp, thì ở thế giới Thiện Đăng, cõi của đức Phật Sư Tử, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Ly Cấu, thì ở thế giới Thiện Đăng, cõi của đức Phật Sư Tử là thời gian một ngày một đêm.

 

Thiện Đăng thế giới nhất kiếp, ư diệu quang minh thế giới quang minh tạng Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Thiện Đăng một kiếp, thì ở thế giới Diệu Quang Minh, cõi của đức Phật Quang Minh Tạng, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Thiện Đăng, thì ở thế giới Diệu Quang Minh, cõi của đức Phật Quang Minh Tạng, là thời gian một ngày một đêm.

 

Diệu quang minh thế giới nhất kiếp, ư nan siêu quá thế giới pháp quang minh liên hoa khai phu Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Diệu Quang Minh một kiếp, thì ở thế giới Nan Siêu Quá, cõi của đức Phật Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Diệu Quang Minh, thì ở thế giới Nan Siêu Quá, cõi của đức Phật Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu, là thời gian một ngày một đêm.

 

Nan siêu quá thế giới nhất kiếp, ư trang nghiêm tuệ thế giới nhất thiết thần thông quang minh Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Nan Siêu Quá một kiếp, thì ở thế giới Trang Nghiêm Huệ, cõi của đức Phật Nhất Thiết Thần Thông Quang Minh, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Nan Siêu Quá, thì ở thế giới Trang Nghiêm Huệ, cõi của đức Phật Nhất Thiết Thần Thông Quang Minh, là thời gian một ngày một đêm.

 

Trang nghiêm tuệ thế giới nhất kiếp, ư kính quang minh thế giới nguyệt trí Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới Trang Nghiêm Huệ một kiếp, thì ở thế giới Cảnh Quang Minh, cõi của đức Phật Nguyệt Trí, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới Trang Nghiêm Huệ, thì ở thế giới Cảnh Quang Minh, cõi của đức Phật Nguyệt Trí, là thời gian một ngày một đêm.

 

Phật tử! như thị thứ đệ, nãi chí qua bách vạn a-tăng-kì thế giới

Phật tử! Lần lược như vậy, cho đến trải qua trăm vạn ức A tăng kỳ thế giới.

Giảng: Các vị đệ tử của Phật! Lần lược giống như vậy, cho đến trải qua trăm vạn ức A tăng kỳ thế giới.

 

Tối hậu thế giới nhất kiếp, ư thắng liên hoa thế giới hiền Thắng Phật sát vi nhất nhật nhất dạ

Thế giới cuối cùng một kiếp, thì ở thế giới Thắng Liên Hoa, cõi của đức Phật Hiền Thắng, là một ngày một đêm.

Giảng: Thời gian một đại kiếp ở thế giới cuối cùng, thì ở thế giới Thắng Liên Hoa, cõi của đức Phật Hiền Thắng, là thời gian một ngày một đêm.

 

Phổ Hiền Bồ Tát cập chư đồng hạnh đại Bồ-tát đẳng sung mãn kỳ trung.

Bồ Tát Phổ Hiền, và các đại Bồ Tát đồng hành, đầy dẫy ở trong thế giới đó.

Giảng: Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả đại Bồ Tát đồng hành, đầy dẫy ở trong thế giới Thắng Liên Hoa đó.