Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang

Tadyathā: Như vậy, liền nói Chú là
Kume kume: Sức mạnh, sức lực
Ini me dehi: ban cho con năng lực
Mati mati: quyết tâm tin nhớ

Sapta-tathāgata-samādhi adhiṣṭhite: Thần Lực gia trì của bảy Như Lai Tam Ma Địa
Ate-mate: Tuệ siêu việt
Paripāpa śodhane: làm cho mọi tội lỗi được trong sạch
sarva pāpa nāśaya: Trừ diệt tất cả tội
Buddhe: Trong sự giác ngộ
Buddha-uttame ume: cột buộc trong sự giác ngộ tốt thượng

kume: Sức lực
Buddha-kṣatra pariśodhane: làm cho cõi Phật đều trong sạch
Dharme ni dharme: Pháp hiện ra trong Pháp
mero mero: Cao lớn, diệu thắng (màu nhiệm vượt hơn hẳn)
meruśikhare: Đỉnh Tu Di

Sarva akāla-mṛtyu nivāraṇi: Chận đứng tất cả sự chết yểu không đúng thời
Buddhiṣu buddhe: Giác ngộ trong mọi sự hiểu biết thông thái
buddha adhiṣṭhanena: Thần Lực gia trì của Đức Phật
rakṣa tume: Hộ giúp cho tôi
Sarva devā same asame: Tất cả hàng Trời không có gì ngang bằng
sāman-vā-harantu me: Thân thuộc (gần gũi) liền khiến cho tôi tiêu trừ tai họa

Sarva buddha bodhi-satva: tất cả Phật Bồ Tát
śame śame: Yên bình, vắng lặng
praśamyantu me: cho tôi sự yên bình thù thắng
Sarva ītī Upadhāva: Vượt qua khỏi tất cả não nạn bệnh tật
Sarva vyādhana: tất cả người mạnh mẽ
sarva satvānāṃca: với tất cả hữu tình
pūraṇe pūraṇe: Đầy đủ hai tư lương Phước Đức Trí Tuệ
pūraya me: tôi được đầy đủ

Sarva āśā vaiḍurya-prabhāse: tất cả ưa muốn ánh sáng lưu ly (Lưu Ly Quang)
Sarva pāpa kṣayaṃ-kare: làm sạch hết tất cả tội lỗi
Svāhā: thành tựu như ý

“Tức thuyết chú viết: Nhờ vào thần lực, xin ban cho con năng lực và quyết tâm tin tấn. Nhờ vào Thần Lực gia trì của bảy Như Lai Tam Ma Địa Tuệ Siêu, xin giúp cho mọi tội lỗi của con được trong sạch, diệt trừ tất cả phiền não, đưa con đến bờ giác ngộ, chứng đắc cứu cánh niết bàn chân chánh. Nhờ vào thần lực, xin giúp cho tâm của con được trong sạch, tâm Pháp hiện ra trong Pháp thù thắng vượt qua hẳn đỉnh núi Tu Di.

Giúp con chận đứng tất cả vạn pháp vô sanh, giác ngộ qua mọi sự hiểu biết thông suốt. Gia trì thần lực của đức Phật, chư thiên ở khắp mười phương, xin giúp cho con tiêu trừ mọi tai họa. Xin các chư vị Phật Bồ Tát an lạc, ban cho con sự an lành thù thắng để con vượt qua các phiền não, sức khỏe dồi dào, chan đầy hữu tình, và đầy đủ phước đức trí tuệ. Con xin nương theo ánh sáng lưu ly quang như lai để diệt tất cả tội lỗi, thành tựu như ý”.