QUYỂN ĐỆ LỤC

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA
CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM
* * *

QUYỂN ĐỆ LỤC

 

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

VIÊN THÔNG NHĨ CĂN

Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ-tát, tức tùng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Thế Tôn! ức niệm, ngã tích vô số, hằng hà sa kiếp. Ư thời hữu Phật, xuất hiện ư thế, danh Quán Thế Âm. Ngã ư bỉ Phật, phát bồ-đề tâm. Bỉ Phật giáo ngã, tòng văn tư tu, nhập tam-ma-địa.

Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở. Sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh. Như thị tiệm tăng, văn sở văn tận. Tận văn bất trụ, giác sở giác không. Không giác cực viên, không sở không diệt. Sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền.

Hốt nhiên siêu việt, thế xuất thế gian, thập phương viên minh, hoạch nhị thù thắng.

Nhất giả thượng hợp, thập phương chư Phật, bổn diệu giác tâm. Dữ Phật Như Lai, đồng nhất từ lực.

Nhị giả hạ hợp, thập phương nhất thiết, lục đạo chúng sanh. Dữ chư chúng sanh, đồng nhất bi ngưỡng.

 

TAM THẬP NHỊ ỨNG

Thế Tôn! do ngã cúng dường, Quán Âm Như Lai. Mông bỉ Như Lai, thọ ngã Như huyễn, văn huân văn tu, kim cang tam-muội. Dữ Phật Như Lai, đồng từ lực cố. Linh ngã thân thành, tam thập nhị ứng, nhập chư quốc độ. Thế Tôn!

1. Nhược chư Bồ-tát, nhập tam-ma-địa, tấn tu vô lậu, thắng giải hiện viên, ngã hiện Phật thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát.

2. Nhược chư hữu học, tịch tĩnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, ngã ư bỉ tiền, hiện Độc giác thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát.

3. Nhược chư hữu học, đoạn thập nhị duyên. Duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên. Ngã ư bỉ tiền, hiện Duyên giác thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát.

4. Nhược chư hữu học, đắc tứ đế không. Tu đạo nhập diệt, thắng tánh hiện viên. Ngã ư bỉ tiền, hiện Thanh văn thân. Nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát.

5. Nhược chư chúng sanh, dục tâm minh ngộ, bất phạm dục trần, dục thân thanh tịnh. Ngã ư bỉ tiền, hiện Phạm vương thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát.

6. Nhược chư chúng sanh, dục vi thiên chủ, thống lĩnh chư thiên. Ngã ư bỉ tiền, hiện Đế thích thân. Nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

7. Nhược chư chúng sanh, dục thân tự tại, du hành thập phương, ngã ư bỉ tiền, hiện Tự tại thiên thân. Nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

8. Nhược chư chúng sanh, dục thân tự tại, phi hành hư không, ngã ư bỉ tiền, hiện Đại Tự tại thiên thân. Nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

9. Nhược chư chúng sanh, ái thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, ngã ư bỉ tiền, hiện Thiên Đại tướng quân thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

10. Nhược chư chúng sanh, ái thống thế giới, bảo hộ chúng sanh, ngã ư bỉ tiền, hiện Tứ thiên vương thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

11. Nhược chư chúng sanh, ái sanh thiên cung, khu sử quỷ thần, ngã ư bỉ tiền hiện, Tứ thiên vương quốc Thái tử thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

12. Nhược chư chúng sanh, nhạo vi nhơn chủ, ngã ư bỉ tiền, hiện Nhơn vương thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

13. Nhược chư chúng sanh, ái chủ tộc tánh, thế gian suy nhượng, ngã ư bỉ tiền, hiện trưởng giả thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

14. Nhược chư chúng sanh, ái đàm danh ngôn, thanh tịnh kỳ cư. Ngã ư bỉ tiền, hiện cư sĩ thân. Nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

15. Nhược chư chúng sanh, ái trị quốc độ, phẫu đoán bang ấp. Ngã ư bỉ tiền, hiện Tể quan thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

16. Nhược chư chúng sanh, ái chư số thuật, nhiếp vệ tự cư, ngã ư bỉ tiền, hiện Bà-la-môn thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

17. Nhược hữu nam tử, hiếu học xuất gia, trì chư giới luật, ngã ư bỉ tiền, hiện tỷ-khưu thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

18. Nhược hữu nữ tử, hiếu học xuất gia, trì chư cấm giới. Ngã ư bỉ tiền, hiện tỷ-khưu-ni thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

19. Nhược hữu nam tử, nhạo trì ngũ giới, ngã ư bỉ tiền, hiện Ưu-bà-tắc thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

20. Nhược phục nữ tử, ngũ giới tự cư, ngã ư bỉ tiền hiện, Ưu-bà-di thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

21. Nhược hữu nữ nhơn, nội chánh lập thân, dĩ tu gia quốc, ngã ư bỉ tiền hiện, nữ chủ thân, cập quốc phu nhân, mạng phụ đại gia, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

22. Nhược hữu chúng sanh, bất hoại nam căn, ngã ư bỉ tiền, hiện đồng nam thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

23. Nhược hữu xử nữ, ái nhạo xử thân, bất cầu xâm bạo, ngã ư bỉ tiền hiện đồng nữ thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

24. Nhược hữu chư thiên, nhạo xuất thiên luân, ngã hiện thiên thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

25. Nhược hữu chư long, nhạo xuất long luân, ngã hiện long thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

26. Nhược hữu dược-xoa, nhạo độ bổn luân, ngã ư bỉ tiền, hiện dược-xoa thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

27. Nhược càn-thát-bà, nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền hiện, càn-thát-bà thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

28. Nhược a-tu-la, nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, hiện a-tu-la thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

29. Nhược khẩn-đà-la, nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, hiện khẩn-đà-la thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

30. Nhược ma-hô-la-già, nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền hiện, ma-hô-la-già thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

31. Nhược chư chúng sinh, nhạo nhân tu nhân, ngã hiện nhân thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

32. Nhược chư phi nhơn, hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, nhạo độ kỳ luân, ngã ư bỉ tiền, giai hiện kỳ thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu.

Thị danh diệu tịnh, tam thập nhị ứng, nhập quốc độ thân. Giai dĩ tam muội, văn huân văn tu, vô tác diệu lực, tự tại thành tựu.

 

THẬP TỨ CHỦNG
* * *

Thế Tôn! Ngã phục dĩ thử, văn huân văn tu, kim cang tam muội, vô tác diệu lực, dữ chư thập phương, tam thế lục đạo, nhất thiết chúng sanh, đồng bi ngưỡng cố, linh chư chúng sanh, ư ngã thân tâm, hoạch thập tứ chủng, vô úy công đức.

1. Nhất giả do ngã, bất tự quán âm, dĩ quán quán giả, linh bỉ thập phương, khổ não chúng sanh, quán kỳ âm thinh, tức đắc giải thoát.

2. Nhị giả: Tri kiến triền phục, linh chư chúng sanh, thiết nhập đại hoả, hoả bất năng thiêu.

3. Tam giả: Quán thính triền phục, linh chư chúng sanh đại thủy sở phiêu, thủy bất năng nịch.

4. Tứ giả: Đoạn diệt vọng tưởng, tâm vô sát hại, linh chư chúng sanh, nhập chư quỷ quốc, quỷ bất năng hại.

5. Ngũ giả: Huân văn thành văn. Lục căn tiêu phục, đồng ư thanh thính. Năng linh chúng sanh, lâm đương bị hại, đao đoạn đoạn hoại. Sử kỳ binh qua, du như cát thủy, diệc như xuy quang, tánh vô dao động.

6. Lục giả: Văn huân tinh minh, minh biến pháp giới, tắc chư u ám, tánh bất năng toàn. Năng linh chúng sanh, dược-xoa la-sát, cưu-bàn-trà quỷ, cập tỳ-xá-già, phú- đan-na đẳng, tuy cận kỳ bàng, mục bất năng thị.

7. Thất giả: Âm tánh viên tiêu, quán thính phản nhập, ly chư trần vọng. Năng linh chúng sanh, cấm hệ già toả, sở bất năng trước.

8. Bát giả: Diệt âm viên văn, biến sanh từ lực, năng linh chúng sanh kinh quá hiểm lộ, tặc bất năng kiếp.

9. Cửu giả: Huân văn ly trần, sắc sở bất kiếp, năng linh nhất thiết, đa dâm chúng sanh, viễn ly tham dục.

10. Thập giả: Thuần âm vô trần, căn cảnh viên dung, vô đối sở đối, năng linh nhất thiết, phẫn hận chúng sanh, ly chư sân nhuế.

11. Thập nhất giả: Tiêu trần triền minh, pháp giới thân tâm. Du như lưu li, lãng triệt vô ngại. Năng linh nhất thiết, hôn độn tánh chướng, chư a-điên-ca, vĩnh ly si ám.

12. Thập nhị giả: Dung hình phục văn, bất động đạo tràng, thiệp nhập thế gian, bất hoại thế giới. Năng biến thập phương. Cúng dường vi trần, chư Phật Như Lai, các các Phật biên, vi pháp vương tử. Năng linh pháp giới, vô tử chúng sanh. Dục cầu nam giả, đản sanh phước đức, trí huệ chi nam.

13. Thập tam giả: Lục căn viên thông, minh chiếu vô nhị, hàm thập phương giới. Lập đại viên kính, không Như Lai tạng. Thừa thuận thập phương, vi trần Như Lai. Bí mật pháp môn, thọ lĩnh vô thất. Năng linh pháp giới, vô tử chúng sanh, dục cầu nữ giả, đản sanh đoan chánh, phước đức nhu thuận, chúng nhân ái kính, hữu tướng chi nữ.

14. Thập tứ giả: Thử tam thiên, đại thiên thế giới, bá ức nhật nguyệt. Hiện trụ thế gian, chư pháp vương tử, hữu lục thập nhị, hằng hà sa số, tu pháp thùy phạm, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh. Phương tiện trí huệ, các các bất đồng.

Do ngã sở đắc, viên thông bổn căn, phát diệu nhĩ môn. Nhiên hậu thân tâm, vi diệu hàm dung, biến chu pháp giới. Năng linh chúng sanh, trì ngã danh hiệu, dữ bỉ cộng trì, lục thập nhị hằng hà sa chư Pháp vương tử. Nhị nhơn phước đức, chánh đẳng vô dị.

Thế Tôn! Ngã nhất hiệu danh, dữ bỉ chúng đa, danh hiệu vô dị, do ngã tu tập, đắc chơn viên thông. Thị danh thập tứ, thí vô úy lực, phước bị chúng sanh.

 

TỨ VÔ TÁC DIỆU ĐỨC
* * *

Thế Tôn! Ngã hựu hoạch thị, viên thông tu chứng, vô thượng đạo cố, hựu năng thiện hoạch, tứ bất tư nghì, vô tác diệu đức.

1. Nhất giả: Do ngã sơ hoạch, diệu diệu văn tâm, tâm tinh di văn. Kiến văn giác tri, bất năng phân cách, thành nhất viên dung, thanh tịnh bảo giác. Cố ngã năng hiện chúng đa diệu dung. Năng thuyết vô biên, bí mật thần chú.

Kỳ trung hoặc hiện, nhất thủ tam thủ. Ngũ thủ thất thủ, cửu thủ thập nhất thủ. Như thị nãi chí, nhất bách bát thủ. Thiên thủ vạn thủ, bát vạn tứ thiên, thước-ca-la thủ.

Nhị tý, tứ tý, lục tý, bát tý. Thập tý, thập nhị tý, thập tứ thập lục. Thập bát, nhị thập, chí nhị thập tứ. Như thị nãi chí, nhất bách bát tý, thiên tý vạn tý. Bát vạn tứ thiên, mẫu- đà-la tý.

Nhị mục tam mục, tứ mục cửu mục. Như thị nãi chí, nhất bá bát mục, thiên mục vạn mục. Bát vạn tứ thiên, thanh tịnh bảo mục. Hoặc từ hoặc oai, hoặc định hoặc huệ. Cứu hộ chúng sanh, đắc đại tự tại.

2. Nhị giả: Do ngã văn tư, thoát xuất lục trần. Như thinh độ viên, bất năng vi ngại. Cố ngã diệu năng, hiện nhất nhất hình, tụng nhất nhất chú. Kỳ hình kỳ chú, năng dĩ vô úy, thí chư chúng sanh. Thị cố thập phương, vi trần quốc độ. Giai danh ngã vi, thí vô úy giả.

3. Tam giả: Do ngã tu tập, bổn diệu viên thông, thanh tịnh bổn căn, sở du thế giới, giai linh chúng sanh, xả thân trân bảo, cầu ngã ai mẫn.

4. Tứ giả: Ngã đắc Phật tâm, chứng ư cứu cánh. Năng dĩ trân bảo, chủng chủng cúng dường, thập phương Như Lai, bàng cập pháp giới, lục đạo chúng sanh.

Cầu thê đắc thê, cầu tử đắc tử, cầu tam-muội đắc tam-muội. Cầu trường thọ đắc trường thọ. Như thị nãi chí, cầu đại niết-bàn, đắc đại niết-bàn.

Phật vấn viên thông, ngã tòng nhĩ môn, viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại. Nhân nhập lưu tướng, đắc tam-ma-đề, thành tựu bồ-đề. Tư vi đệ nhất.

Thế Tôn! Bỉ Phật Như Lai, thán ngã thiện đắc, viên thông pháp môn. Ư đại hội trung, thọ ký ngã vi, Quán thế âm hiệu. Do ngã quán thính, thập phương viên minh, cố quán âm danh, biến thập phương giới.

Nhĩ thời Thế Tôn! ư sư tử toà, tòng kỳ ngũ thể, đồng phóng bảo quang, viễn quán thập phương, vi trần Như Lai, cập Pháp vương tử, chư Bồ-tát đỉnh.

Bỉ chư Như Lai, diệc ư ngũ thể, đồng phóng bảo quang, tòng vi trần phương, lai quán Phật đỉnh. Tinh quán hội trung, chư đại Bồ-tát, cập A-la-hán.

Lâm mộc trì chiểu, giai diễn pháp âm. Giao quang tương la, như bảo ty võng. Thị chư đại chúng, đắc vị tằng hữu. Nhất thiết phổ hoạch, kim cang tam-muội.

Tức thời thiên vũ, bá bảo liên hoa, thanh hoàng xích bạch, gián thố phân nhữu. Thập phương hư không, thành thất bảo sắc. Thử ta-bà giới, đại địa sơn hà, câu thời bất hiện. Duy kiến thập phương, vi trần quốc độ, hợp thành nhất giới. Phạm bái vịnh ca, tự nhiên sổ tấu.

 

BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI
UYỂN CHỌN CĂN VIÊN THÔNG

Ư thị Như Lai, cáo Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử: “Nhữ kim quán thử, nhị thập ngũ vô, học chư đại Bồ-tát, cập A-la-hán, các thuyết tối sơ, thành đạo phương tiện, giai ngôn tu tập, chơn thật viên thông. Bỉ đẳng tu hành, thật vô ưu liệt, tiền hậu sai biệt.

Ngã kim dục linh, A-nan khai ngộ, nhị thập ngũ hạnh, thùy đương kỳ căn? Kiêm ngã diệt hậu, thử giới chúng sanh, nhập bồ tát thừa, cầu vô thượng đạo. Hà phương tiện môn, đắc dị thành tựu?

Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, phụng Phật từ chỉ, tức tòng toà khởi, đỉnh lễ Phật túc. Thừa phật oai thần, thuyết kệ đối Phật:

Giác hải tánh trừng viên
Viên trừng giác nguyên diệu
Nguyên minh chiếu sanh sở
Sở lập chiếu tánh vong.

Mê vọng hữu hư không
Y không lập thế giới
Tưởng trừng thành quốc độ
Tri giác nãi chúng sanh.

Không sanh đại giác trung
Như hải nhất âu phát,
Hữu lậu vi trần quốc,
Giai tòng không sở sanh.

Âu diệt không bổn vô,
Huống phục chư tam hữu.
Quy nguyên tánh vô nhị
Phương tiện hữu đa môn.

Thánh tánh vô bất thông,
Thuận nghịch giai phương tiện,
Sơ tâm nhập tam muội,
Trì tốc bất đồng luân.

Sắc tưởng kết thành trần.
Tinh liễu bất năng triệt.
Như hà bất minh triệt.
Ư thị hoạch viên thông?

Âm thanh tạp ngữ ngôn.
Đãn y danh cú vị.
Nhất phi hàm nhất thiết.
Vân hà hoạch viên thông?

Hương dĩ hợp trung tri.
Ly tắc nguyên vô hữu.
Bất hằng kỳ sở giác.
Vân hà hoạch viên thông?

Vị tánh phi bản nhiên.
Yếu dĩ vị thời hữu.
Kỳ giác bất hằng nhất.
Vân hà hoạch viên thông?

Xúc dĩ sở xúc minh.
Vô sở bất minh xúc.
Hợp ly tánh phi định.
Vân hà hoạch viên thông?

Pháp xưng vi nội trần.
Bằng trần tất hữu sở.
Năng sở phi biến thiệp.
Vân hà hoạch viên thông?

Kiến tánh tuy đỗng nhiên.
Minh tiền bất minh hậu.
Tứ duy khuy nhất bán.
Vân hà hoạch viên thông?

Tỵ tức xuất nhập thông.
Hiện tiền vô giao khí.
Chi ly phỉ thiệp nhập.
Vân hà hoạch viên thông?

Thiệt phi nhập vô đoan.
Nhơn vị sanh giác liễu.
Vị vong liễu vô hữu.
Vân hà hoạch viên thông?

Thân dữ sở xúc đồng.
Các phi viên giác quán.
Nhai lượng bất minh hội.
Vân hà hoạch viên thông?

Ý căn tạp loạn tư.
Trạm liễu chung vô kiến.
Tưởng niệm bất khả thoát.
Vân hà hoạch viên thông?

Thức kiến tạp tam hoà.
Cật bổn xưng phi tướng.
Tự thể tiên vô định.
Vân hà hoạch viên thông?

Tâm văn đỗng thập phương.
Sanh vu đại nhân lực.
Sơ tâm bất năng nhập.
Vân hà hoạch viên thông?

Tỵ tưởng bổn quyền cơ.
Kỳ linh nhiếp tâm trụ.
Trụ thành tâm sở trụ.
Vân hà hoạch viên thông?

Thuyết pháp lộng âm văn.
Khai ngộ tiên thành giả.
Danh cú phi vô lậu.
Vân hà hoạch viên thông?

Trì phạm đãn thúc thân.
Phi thân vô sở thúc.
Nguyên phi biến nhất thiết.
Vân hà hoạch viên thông?

Thần thông bổn túc nhơn.
Hà quan pháp phân biệt.
Niệm duyên phi ly vật.
Vân hà hoạch viên thông?

Nhược dĩ địa tánh quán.
Kiên ngại phi thông đạt.
Hữu vi phi thánh tánh.
Vân hà hoạch viên thông?

Nhược dĩ thủy tánh quán.
Tưởng niệm phi chơn thật.
Như như phi giác quán.
Vân hà hoạch viên thông?

Nhược dĩ hoả tánh quán.
Yếm hữu phi chơn ly.
Phi sơ tâm phương tiện.
Vân hà hoạch viên thông?

Nhược dĩ phong tánh quán.
Động tịch phi vô đối.
Đối phi vô thượng giác.
Vân hà hoạch viên thông?

Nhược dĩ không tánh quán.
Hôn độn tiên phi giác.
Vô giác dị bồ đề.
Vân hà hoạch viên thông?

Nhược dĩ thức tánh quán.
Quán thức phi thường trụ.
Tồn tâm nãi hư vọng.
Vân hà hoạch viên thông?

Chư hành thị vô thường.
Niệm tánh vô sanh diệt.
Nhân quả kim thù cảm.
Vân hà hoạch viên thông?

Ngã kim bạch Thế Tôn.
Phật xuất ta-bà giới.
Thử phương chơn giáo thể.
Thanh tịnh tại âm văn.

Dục thủ tam ma đề.
Thật dĩ văn trung nhập.
Ly khổ đắc giải thoát
Lương tai Quán Thế Âm.

Ư hằng sa kiếp trung.
Nhập vi trần phật quốc.
Đắc đại tự tại lực.
Vô úy thí chúng sanh.

Diệu âm Quán Thế Âm.
Phạm âm hải triều âm.
Cứu thế tất an ninh.
Xuất thế hoạch thường trụ.

Ngã kim khải Như Lai.
Như Quán Âm sở thuyết.
Thí như nhân tĩnh cư.
Thập phương câu kích cổ.

Thập xứ nhất thời văn.
Thử tắc viên chơn thật.
Mục phi quán chướng ngoại.
Khẩu tỵ diệc phục nhiên.

Thân dĩ hợp phương tri.
Tâm niệm phân vô tự.
Cách viên thính âm hưởng.
Hà nhĩ câu khả văn.

Ngũ căn sở bất tề.
Thị tắc thông chơn thật.
Âm thinh tánh động tĩnh.
Văn trung vi hữu vô.

Vô thinh hiệu vô văn.
Phi thật văn vô tánh.
Thinh vô ký vô diệt.
Thinh hữu diệc phi sanh.

Sanh diệt nhị viên ly.
Thị tắc thường chơn thật.
Túng linh tại mộng tưởng.
Bất vị bất tư vô.

Giác quán xuất tư duy.
Thân tâm bất năng cập.
Kim thử ta-bà quốc.
Thanh luận đắc tuyên minh.

Chúng sanh mê bổn văn.
Tuần thinh cố lưu chuyển.
A-nan túng cường ký.
Bất miễn lạc tà tư.

Khởi phi tùy sở luân.
Triền lưu hoạch vô vọng.
A-nan nhữ đế thính:
Ngã thừa Phật oai lực.

Tuyên thuyết Kim cang vương.
Như huyễn bất tư nghị.
Phật mẫu chơn tam muội.
Nhữ văn vi trần Phật.

Nhất thiết bí mật môn.
Dục lậu bất tiên trừ.
Súc văn thành quá ngộ.
Tương văn trì phật phật.

Hà bất tự văn văn?
Văn phi tự nhiên sanh.
Nhơn thinh hữu danh tự.
Triền văn dữ thinh thoát.

Năng thoát dục thùy danh?
Nhất căn ký phản nguyên.
Lục căn thành giải thoát.
Kiến văn như huyễn ế.

Tam giới nhược không hoa.
Văn phục ế căn trừ.
Trần tiêu giác viên tịnh.
Tịnh cực quang thông đạt.

Tịch chiếu hàm hư không.
Khước lai quán thế gian.
Du như mộng trung sự.
Ma-đăng-già tại mộng.

Thùy năng lưu nhữ hình?
Như thế xảo huyễn sư.
Huyễn tác chư nam nữ.
Tuy kiến chư căn động.

Yếu dĩ nhất cơ trừu.
Tức cơ quy tịch nhiên.
Chư huyễn thành vô tánh.
Lục căn diệc như thị.

Nguyên y nhất tinh minh.
Phân thành lục hoà hợp.
Nhất xứ thành hưu phục.
Lục dụng giai bất thành.

Trần cấu ứng niệm tiêu.
Thành viên minh tịnh diệu.
Dư trần thượng chư học.
Minh cực tức Như Lai.

Đại chúng cập A-nan.
Triền nhữ đảo văn cơ.
Phản văn văn tự tánh.
Tánh thành vô thượng đạo.

Viên thông thật như thị.
Thử thị vi trần Phật.
Nhất lộ niết-bàn môn.
Quá khứ chư Như Lai.

Tư môn dĩ thành tựu.
Hiện tại chư bồ tát.
Kim các nhập viên minh.
Vị lai tu học nhơn.

Đương y như thị pháp.
Ngã diệc tòng trung chứng.
Phi duy Quán Thế Âm.
Thành như Phật Thế Tôn.

Tuân ngã chư phương tiện.
Dĩ cứu chư mạt kiếp.
Cầu xuất thế gian nhơn.
Thành tựu niết-bàn tâm.

Quán Thế Âm vi tối.
Tự dư chư phương tiện.
Giai thị Phật oai thần.
Tức sự xả trần lao.

Phi thị trường tu học.
Thiển thâm đồng thuyết pháp.
Đảnh lễ Như Lai tạng.
Vô lậu bất tư nghị.

Nguyện gia bị vị lai.
Ư thử môn vô hoặc.
Phương tiện dị thành tựu.
Kham dĩ giáo A-nan.

Cập mạt kiếp trầm luân.
Đãn dĩ thử căn tu.
Viên thông siêu dư giả.
Chơn thật tâm như thị.

Ư thị A-nan, cập chư đại chúng, thân tâm liễu nhiên, đắc đại khai thị. Quán Phật bồ-đề, cập đại niết-bàn, du như hữu nhân, nhân sự viễn du, vị đắc quy hoàn. Minh liễu kỳ gia, sở quy đạo lộ.

Phổ hội đại chúng, thiên long bát bộ, hữu học nhị thừa, cập chư nhất thiết, tân phát tâm Bồ-tát, kỳ số phàm hữu, thập hằng hà sa, giai đắc bổn tâm, viễn trần ly cấu, hoạch pháp nhãn tịnh.

Tánh tỷ-khưu-ni, văn thuyết kệ dĩ, thành A-la-hán. Vô lượng chúng sanh, giai phát vô đẳng, đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu, tam-bồ-đề tâm.

 

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI
* * *

A-nan chỉnh y phục. Vọng đại chúng trung, hợp chưởng đảnh lễ. Tâm tích viên minh, bi hân giao tập. Dục ích vị lai, chư chúng sanh cố, khể thủ bạch Phật: “Đại bi Thế Tôn. Ngã kim dĩ ngộ, thành Phật pháp môn. Thị trung tu hành, đắc vô nghi hoặc.Thường văn Như Lai, thuyết như thị ngôn: ‘Tự vị đắc độ, tiên độ nhân giả, Bồ-tát phát tâm. Tự giác dĩ viên, năng giác tha giả, Như Lai ứng thế. Ngã tuy vị độ, nguyện độ mạt kiếp, nhất thiết chúng sinh’.”Thế Tôn!, thử chư chúng sanh,khứ Phật tiệm viễn. Tà sư thuyết pháp, như hằng hà sa. Dục nhiếp kỳ tâm, nhập tam-ma-địa, vân hà linh kỳ, an lập đạo tràng, viễn chư ma sự, ư bồ-đề tâm, đắc vô thối khuất?

Nhĩ thời Thế tôn, ư đại chúng trung, xưng tán A-nan: Thiện tai! Thiện tai! Như nhữ sở vấn, an lập đạo tràng, cứu hộ chúng sanh, mạt kiếp trầm nịch. Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết.

A-nan đại chúng, duy nhiên phụng giáo.

Phật cáo A-nan, nhữ thường văn ngã, tỳ-nại-da trung, tuyên thuyết tu hành, tam quyết định nghĩa.

Sở vị: nhiếp tâm vi giới, nhơn giới sanh định, nhơn định phát huệ. Thị tắc danh vi tam vô lậu học.

 

1. ĐOẠN TRỪ DÂM TÂM

A-nan! Vân hà nhiếp tâm, ngã danh vi giới? Nhược chư thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất dâm, tắc bất tùy kỳ, sanh tử tương tục.

Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần lao. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tất lạc ma đạo. Thượng phẩm ma vương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ.

Bỉ đẳng chư ma, diệc hữu đồ chúng. Các các tự vị, thành vô thượng đạo. Ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử ma dân, xí thạnh thế gian. Quảng hành tham dâm, vi thiện tri thức, linh chư chúng sanh, lạc ái kiến khanh, thất bồ-đề lộ. Nhữ giáo thế nhân, tu tam-ma-địa, tiên đoạn tâm dâm. Thị danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn! đệ nhất quyết định, thanh tịnh minh hối.

Thị cố A-nan! Nhược bất đoạn dâm, tu thiền định giả, như chưng sa thạch, dục kỳ thành phạn. Kinh bá thiên kiếp, kỳ danh nhiệt sa. Hà dĩ cố? Thử phi phạn bổn, thạch sa thành cố. Nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật diệu quả, túng đắc diệu ngộ, giai thị dâm căn. Căn bổn thành dâm, luân chuyển tam đồ, tất bất năng xuất. Như Lai niết-bàn, hà lộ tu chứng?

Tất sử dâm cơ, thân tâm câu đoạn. Đoạn tánh diệc vô. Ư Phật bồ-đề, tư khả hy ký. Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết, tức ba-tuần thuyết.
2. ĐOẠN TRỪ SÁT TÂM

A-nan! Hựu chư thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất sát, tắc bất tùy kỳ, sanh tử tương tục.

Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần lao. Sát tâm bất trừ, trần bất khả xuất.

Túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn sát, tất lạc thần đạo. Thượng phẩm chi nhơn vi đại lực quỷ. Trung phẩm tức vi, phi hành dạ-xoa, chư quỷ soái đẳng. Hạ phẩm thượng vi, địa hành la-sát.

Bỉ chư quỷ thần, diệc hữu đồ chúng. Các các tự vị, thành vô thượng đạo.

Ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử thần quỷ, xí thạnh thế gian. Tự ngôn thực nhục, đắc bồ đề lộ.

A-nan! Ngã linh tỷ-khưu, thực ngũ tịnh nhục. Thử nhục giai ngã, thần lực hóa sanh, bổn vô mạng căn. Nhữ Bà-la-môn, địa đa chưng thấp, gia dĩ sa thạch, thảo thái bất sanh. Ngã dĩ đại bi thần lực sở gia. Nhân đại từ bi, giả danh vi nhục. Nhữ đắc kỳ vị. Nại hà Như Lai, diệt độ chi hậu, thực chúng sanh nhục, danh vi Thích tử?

Nhữ đẳng đương tri, thị thực nhục nhân, túng đắc tâm khai, tợ tam-ma-đề, giai đại la-sát. Báo chung tất trầm, sanh tử khổ hải. Phi Phật đệ tử. Như thị chi nhân, tương sát tương thôn, tương thực vị dĩ. Vân hà thị nhân, đắc xuất tam giới?

Nhữ giáo thế nhân, tu tam-ma-địa, thứ đoạn sát sanh. Thị danh Như Lai, Tiên Phật Thế Tôn! đệ nhị quyết định, thanh tịnh minh hối.

Thị cố A-nan! Nhược bất đoạn sát, tu thiền định giả, thí như hữu nhân, tự tắc kỳ nhĩ, cao thanh đại khiếu, cầu nhân bất văn. Thử đẳng danh vi dục ẩn di lộ.

Thanh tịnh tỷ-khưu, cập chư Bồ-tát, ư kỳ lộ hành, bất đạp sanh thảo, huống dĩ thủ bạt. Vân hà đại bi, thủ chư chúng sanh, huyết nhục sung thực?

Nhược chư tỷ-khưu, bất phục đông phương, ty miên quyên bạch, cập thị thử độ, ngoa phú cừu thuế, nhũ lạc đề hồ. Như thị tỷ-khưu, ư thế chơn thoát. Thù hoàn túc trái, bất du tam giới.

Hà dĩ cố? phục kỳ thân phần, giai vị bỉ duyên. Như nhơn thực kỳ, địa trung bá cốc, túc bất ly địa. Tất sử thân tâm, ư chư chúng sanh, nhược thân, thân phần. Thân tâm nhị đồ, bất phục bất thực. Ngã thuyết thị nhân, chơn giải thoát giả.

Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết, tức ba-tuần thuyết.

 

3. ĐOẠN TRỪ THÂU TÂM

A-nan! Hựu phục thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất thâu. Tắc bất tùy kỳ, sanh tử tương tục.

Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần lao. Thâu tâm bất trừ, trần bất khả xuất.

Túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn thâu, tất lạc tà đạo. Thượng phẩm tinh linh, trung phẩm yêu mị, hạ phẩm tà nhơn, chư mị sở trước.

Bỉ đẳng quần tà, diệc hữu đồ chúng. Các các tự vị, thành vô thượng đạo.

Ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử yêu tà, xí thạnh thế gian, tiềm nặc gian khi, xưng thiện tri thức. Các tự vị dĩ, đắc thượng nhơn pháp. Huyễn hoặc vô thức, khủng linh thất tâm. Sở quá chi xứ, kỳ gia hao tán.

Ngã giáo tỷ-khưu, tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham, thành bồ-đề đạo. Chư tỷ-khưu đẳng bất tự thục thực, ký ư tàn sanh, lữ bạc tam giới. Thị nhất vãng hoàn, khứ dĩ vô phản.

Vân hà tặc nhơn, giả ngã y phục, tì bản Như Lai, tạo chủng chủng nghiệp, giai ngôn Phật pháp. Khước phi xuất gia, cụ giới tỷ-khưu, vi tiểu thừa đạo. Do thị nghi ngộ, vô lượng chúng sanh, đoạ vô gián ngục.

Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu tỷ-khưu, phát tâm quyết định, tu tam-ma-đề. Năng ư Như Lai, hình tượng chi tiền, thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất chỉ tiết, cập ư thân thượng, nhiệt nhất hương chú. Ngã thuyết thị nhân, vô thủy túc trái nhất thời thù tất. Trường ấp thế gian, vĩnh thoát chư lậu. Tuy vị tức minh, vô thượng giác lộ, thị nhơn ư pháp, dĩ quyết định tâm.

Nhược bất vi thử, xả thân vi nhân, túng thành vô vi, tất hoàn sanh nhân, thù kỳ túc trái. Như ngã mã mạch, chánh đẳng vô dị. Nhữ giáo thế nhơn, tu tam-ma-địa, hậu đoạn thâu đạo. Thị danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn! đệ tam quyết định, thanh tịnh minh hối.

Thị cố A-nan! Nhược bất đoạn thâu, tu thiền định giả, thí như hữu nhân, thủy quán lậu chi, dục cầu kỳ mãn. Túng kinh trần kiếp, chung vô bình phục.

Nhược chư tỷ-khưu y bát chi dư, phân thốn bất súc. Khất thực dư phần, thí ngạ chúng sanh. Ư đại tập hội, hợp chưởng lễ chúng. Hữu nhơn chủy mạ, đồng ư xưng tán. Tất sử thân tâm, nhị câu quyên xả. Thân nhục cốt huyết, dữ chúng sanh cộng. Bất tương Như Lai, bất liễu nghĩa thuyết, hồi vi dĩ giải, dĩ ngộ sơ học. Phật ấn thị nhơn, đắc chơn tam-muội.

Như ngã sở thuyết, danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết, tức ba-tuần thuyết.

4. ĐOẠN TRỪ VỌNG NGỮ

A-nan! Như thị thế giới, lục đạo chúng sanh, tuy tắc thân tâm, vô sát đạo dâm, tam hạnh dĩ viên, nhược đại vọng ngữ, tức tam-ma-đề, bất đắc thanh tịnh, thành ái kiến ma, thất Như Lai chủng.

Sở vị vị đắc, vị chứng ngôn chứng. Hoặc cầu thế gian, tôn thắng đệ nhất, vị tiền nhơn ngôn: Ngã kim dĩ đắc, Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, Bích-chi Phật thừa, Thập địa địa tiền, chư vị bồ-tát. Cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cung dưỡng.

Thị nhất-điên-ca, tiêu diệt Phật chủng. Như nhơn dĩ đao, đoạn đa-la mộc. Phật ký thị nhơn, vĩnh vẫn thiện căn, vô phục tri kiến. Trầm tam khổ hải, bất thành tam muội.

Ngã diệt độ hậu, sắc chư Bồ-tát cập A-la-hán, ứng thân sanh bỉ, mạt pháp chi trung. Tác chủng chủng hình, độ chư luân chuyển.

Hoặc tác sa-môn, bạch y cư sĩ, nhân vương tể quan, đồng nam đồng nữ. Như thị nãi chí, dâm nữ quả phụ, gian thâu đồ phán. Dữ kỳ đồng sự, xưng tán Phật thừa. Linh kỳ thân tâm, nhập tam-ma-địa.

Chung bất tự ngôn, ngã chơn bồ-tát, chơn A-la-hán. Tiết Phật mật nhân, khinh ngôn vị học.

Duy trừ mạng chung, âm hữu di phó. Vân hà thị nhân, hoặc loạn chúng sanh, thành đại vọng ngữ?

Nhữ giáo thế nhân, tu tam-ma-địa, hậu phục đoạn trừ, chư đại vọng ngữ. Thị danh Như Lai, Tiên Phật Thế Tôn! đệ tứ quyết định, thanh tịnh minh hối.

Thị cố A-nan! Nhược bất đoạn kỳ, đại vọng ngữ giả, như khắc nhơn phẩn, vi chiên đàn hình, dục cầu hương khí, vô hữu thị xứ.

Ngã giáo tỷ-khưu, trực tâm đạo tràng. Ư tứ oai nghi, nhất thiết hạnh trung, thượng vô hư giả. Vân hà tự xưng, đắc thượng nhơn pháp?

Thí như cùng nhân, vọng hiệu đế vương, tự thủ tru diệt. Huống phục pháp vương, như hà vọng thiết. Nhân địa bất trực, quả chiêu hu khúc. Cầu Phật bồ đề, như phệ tề nhân, dục thùy thành tựu?

Nhược chư tỷ-khưu tâm như trực huyền, nhất thiết chơn thật, nhập tam-ma-đề, vĩnh vô ma sự. Ngã ấn thị nhân, thành tựu Bồ-tát, vô thượng tri giác.

Như ngã thị thuyết, danh vi Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba-tuần thuyết.