QUYỂN ĐỆ NGŨ

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA
CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM
* * *

QUYỂN ĐỆ NGŨ

 

GIẢI KIẾT LỤC CĂN

A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như Lai tuy thuyết, đệ nhị nghĩa môn. Kim quán thế gian, giải kết chi nhân, nhược bất tri kỳ, sở kết chi nguyên, ngã tín thị nhơn, chung bất năng giải.

Thế Tôn! Ngã cập hội trung, hữu học thinh văn, diệc phục như thị. Tòng vô thủy tế, dữ chư vô minh, câu diệt câu sanh, tuy đắc như thị, đa văn thiện căn. Danh vi xuất gia, du cách nhật ngược.

Duy nguyện đại từ, ai mẫn luân nịch. Kim nhật thân tâm, vân hà thị kết, tòng hà danh giải. Diệc linh vị lai, khổ nạn chúng sanh, đắc miễn luân hồi, bất lạc tam hữu. Tác thị ngữ dĩ, phổ cập đại chúng, ngũ thể đầu địa, vũ lệ kiều thành, trữ Phật Như Lai, vô thượng khai thị.

Nhĩ thời Thế Tôn, lân mẫn A-nan, cập chư hội trung, chư hữu học giả, diệc vị vị lai, nhứt thiết chúng sanh, vi xuất thế nhân, tác tương lai nhãn.

Dĩ diêm-phù-đàn, tử quang kim thủ, ma A-nan đỉnh. Tức thời thập phương, phổ Phật thế giới, lục chủng chấn động. Vi trần Như Lai, trụ thế giới giả, các hữu bảo quang, tòng kỳ đảnh xuất.

Kỳ quang đồng thời, ư bỉ thế giới, lai Kỳ-đà lâm, quán Như Lai đỉnh. Thị chư đại chúng, đắc vị tằng hữu.

Ư thị A-nan, cập chư đại chúng, câu văn thập phương, vi trần Như Lai, dị khẩu đồng âm, cáo A-nan ngôn:.

Thiện tai A-nan! Nhữ dục thức tri, câu sinh vô minh, sử nhữ luân chuyển, sanh tử kết căn, duy nhữ lục căn, cánh vô tha vật.

Nhữ phục dục tri, vô thượng bồ đề, linh nhữ tốc đăng, an lạc giải thoát, tịch tĩnh diệu thường, diệc nhữ lục căn, cánh phi tha vật.

A-nan tuy văn, như thị pháp âm, tâm do vị minh. Khể thủ bạch Phật: Vân hà linh ngã, sinh tử luân hồi, an lạc diệu thường, đồng thị lục căn, cánh phi tha vật?

Phật cáo A-nan! căn trần đồng nguyên, phược thoát vô nhị. Thức tính hư vọng, do như không hoa.

A-nan! do trần phát tri, nhân căn hữu tướng. Tướng kiến vô tánh, đồng ư giao lô. Thị cố nhữ kim, tri kiến lập tri, tức vô minh bản. Tri kiến vô kiến, tư tức niết-bàn, vô lậu chân tịnh. Vân hà thị trung, cánh dung tha vật?

Nhĩ thời Thế Tôn, trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn:

Chơn tánh hữu vi không,
Duyên sanh cố như huyễn,
Vô vi vô khởi diệt,
Bất thật như không hoa.

Ngôn vọng hiển chư chơn,
Vọng chơn đồng nhị vọng,
Do phi chơn phi chơn,
Vân hà kiến sở kiến?

Trung gian vô thật tánh,
Thị cố nhược giao lô.
Kết giải đồng sở nhơn,
Thánh phàm vô nhị lộ.

Nhữ quán giao trung tánh,
Không hữu nhị cu phi,
Mê hối tức vô minh,
Phát minh tiện giải thoát.

Giải kiết nhân thứ đệ,
Lục giải nhứt diệc vong,
Căn tuyển trạch viên thông,
Nhập lưu thành chánh giác.

Đà-na vi tế thức,
Tập khí thành bộc lưu.
Chơn phi chơn khủng mê,
Ngã thường bất khai diễn.

Tự tâm thủ tự tâm,
Phi huyễn thành huyễn pháp,
Bất thủ vô phi huyễn,
Phi huyễn thượng bất sanh,

Huyễn pháp vân hà lập?
Thị danh diệu liên hoa,
Kim cang vương bảo giác.
Như huyễn tam-ma-đề,

Đờn chỉ siêu vô học.
Thử A-tì-đạt-ma,
Thập phương Bạc-già-phạm,
Nhất lộ niết-bàn môn.

Ư thị A-nan! cập chư đại chúng, văn Phật Như Lai, vô thượng từ hối, kỳ-dạ già-đà, tạp nhu tinh oánh, diệu lý thanh triệt. Tâm mục khai minh, kiến vị tằng hữu.

 

LỤC KIẾT

A-nan hiệp chưởng, đảnh lễ bạch Phật: Ngã kim văn Phật, vô giá đại bi. Tánh tịnh diệu thường, chân thật pháp cú. Tâm do vị đạt, lục giải nhất vong, thư kiết luân thứ. Duy thùy đại từ, tái mẫn tư hội, cập dữ tương lai. Thí dĩ pháp âm, tẩy địch trầm cấu.

Tức thời Như Lai, ư sư tử toà, chỉnh niết-bàn tăng, kiểm tăng-già-lê, lãm thất bảo kỷ, dẫn thủ ư kỷ, thủ kiếp-ba- la thiên sở phụng hoa cân.

Ư đại chúng tiền, quán thành nhất kiết. Thị A-nan ngôn:, thử danh hà đẳng? A-nan đại chúng, câu bạch Phật ngôn: Thử danh vi kiết. Ư thị Như Lai, quán điệp hoa cân, hựu thành nhất kiết.

Trùng vấn A-nan! “Thử danh hà đẳng?”

A-nan đại chúng, hựu bạch Phật ngôn: Thử diệc danh kiết.

Như thị luân thứ, quán điệp hoa cân, tổng thành lục kiết. Nhất nhất kiết thành, giai thủ thủ trung, sở thành chi kiết.

Trì vấn A-nan! “Thử danh hà đẳng?”

A-nan đại chúng, diệc phục như thị. Thứ đệ thù Phật, thử danh vi kiết.

Phật cáo A-nan! Ngã sơ quán cân, nhữ danh vi kiết. Thử điệp hoa cân, tiên thực nhất điều, đệ nhị đệ tam, vân hà nhữ tào phục danh vi kiết?

A-nan bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Thử bảo điệp hoa, trấp tích thành cân. Tuy bổn nhất thể, như ngã tư duy. Như Lai nhất quán, đắc nhất kiết danh. Nhược bách quán thành, chung danh bá kiết. Hà huống thử cân, kỳ hữu lục kiết, chung bất chí thất, diệc bất đình ngũ. Vân hà Như Lai, chỉ hứa sơ thời, đệ nhị đệ tam, bất danh vi kiết?”

Phật cáo A-nan! ‘Thử bảo hoa cân, nhữ tri thử cân, nguyên chỉ nhất điều, ngã lục quán thời, danh hữu lục kiết. Nhữ thẩm quan sát, cân thể thị đồng, nhân kiết hữu dị.’

Ư ý vân hà? Sơ quán kiết thành, danh vi đệ nhất, như thị nãi chí, đệ lục kiết sanh. Ngô kim dục tương, đệ lục kiết danh, thành đệ nhất phủ?

A-nan bạch Phật ngôn: Phất dã Thế Tôn. Lục kiết nhược tồn, tư đệ lục danh, chung phi đệ nhất. Túng ngã lịch sinh, tận kỳ minh biện, như hà linh thị, lục kiết loạn danh?

Phật ngôn: ‘Lục kiết bất đồng. Tuần cố bổn nhân, nhất cân sở tạo. Linh kỳ tạp loạn, chung bất đắc thành. Tắc nhữ lục căn, diệc phục như thị. Tất cánh đồng trung, sinh tất cánh dị.

Phật cáo A-nan! ‘Nhữ tất hiềm thử, lục kiết bất thành, nguyện nhạo nhất thành, phục vân hà đắc?

A-nan bạch Phật ngôn:, ‘Thử kiết nhược tồn, thị phi phong khởi, ư trung tự sinh, thử kiết phi bỉ, bỉ kiết phi thử. Như Lai kim nhật, nhược tổng giải trừ. Kiết nhược bất sinh, tắc vô bỉ thử. Thượng bất danh nhất, lục vân hà thành.

Phật ngôn: ‘Lục giải nhất vong, diệc phục như thị.”

Do nhữ vô thủy, tâm tánh cuồng loạn. Tri kiến vọng phát, phát vọng bất tức, lao kiến phát trần. Như lao mục tinh, tắc hữu cuồng hoa, ư trạm tinh minh, vô nhân loạn khởi.

Nhất thiết thế gian, sơn hà đại địa, sinh tử niết-bàn, giai tức cuồng lao, điên đảo hoa tướng.

A-nan bạch Phật ngôn: “Thử lao đồng kiết, vân hà giải trừ ?”

Như Lai dĩ thủ, tương sở kiết cân, thiên xiết kỳ tả, vấn A-nan ngôn:. “Như thị giải phủ?.”

A-nan bạch Phật ngôn: “Phất dã, Thế Tôn.”

Như Lai dĩ thủ, thiên khiên hữu biên. Hựu vấn A-nan! “ Như thị giải phủ?”

A-nan bạch Phật ngôn: “Phất dã, Thế Tôn.”

Phật cáo A-nan! “Ngô kim dĩ thủ, tả hữu các khiên, cánh bất năng giải. Nhữ thiết phương tiện, vân hà thành giải?”

A-nan bạch Phật ngôn: “ Thế Tôn. Đương ư kiết tâm, giải tức phân tán.”

Phật cáo A-nan! “Như thị, như thị. Nhược dục trừ kiết, đương ư kiết tâm”.

A-nan! Ngã thuyết Phật pháp, tòng nhân duyên sinh, phi thủ thế gian, hòa hiệp thô tướng. Như Lai phát minh, thế xuất thế pháp, tri kỳ bổn nhân, tùy sở duyên xuất.

Như thị nãi chí, hằng sa giới ngoại, nhất trích chi vũ, diệc tri đầu số. Hiện tiền chủng chủng, tùng trực cức khúc, hộc bạch điểu huyền, giai liễu nguyên do.

Thị cố A-nan, tùy nhữ tâm trung, tuyển trạch lục căn, căn kiết nhược trừ, trần tướng tự diệt. Chư vọng tiêu vong, bất chân hà đãi.

A-nan! Ngô kim vấn nhữ. Thử kiếp-ba-la cân, lục kiết hiện tiền, đồng thời giải oanh, đắc đồng trừ phủ ?

Phất dã Thế Tôn! Thị kiết bổn dĩ, thứ đệ quán sanh. Kim nhật đương tu, thứ đệ nhi giải. Lục kiết đồng thể, kiết bất đồng thời, tắc kiết giải thời, vân hà đồng trừ?

Phật ngôn: “Lục căn giải trừ, diệc phục như thị. Thử căn sơ giải, tiên đắc nhân không. Không tính viên minh, thành pháp giải thoát. Giải thoát pháp dĩ, câu không bất sinh.

Thị danh Bồ tát, tòng tam-ma-địa, đắc vô sinh nhẫn.

 

25 VIÊN THÔNG

A-nan cập chư đại chúng, mông Phật khai thị, tuệ giác viên thông, đắc vô ngại hoặc. Nhất thời hợp chưởng, đảnh lễ song túc, nhi bạch Phật ngôn: “Ngã đẳng kim nhật, thân tâm kiểu nhiên, khoái đắc vô ngại.”

Tuy phục ngộ tri, nhất lục vong nghĩa. Nhiên do vị đạt, viên thông bổn căn.

Thế Tôn! Ngã bối phiêu linh, tích kiếp cô lộ. Hà tâm hà lự, dự Phật thiên luân. Như thất nhũ nhi, hốt ngộ từ mẫu. Nhược phục nhân thử, tế hội đạo thành, sở đắc mật ngôn, hoàn đồng bổn ngộ, tắc dữ vị văn, vô hữu sai biệt.

Duy thùy đại bi, huệ ngã bí nghiêm. Thành tựu Như Lai, tối hậu khai thị. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, thối tàng mật cơ, ký Phật minh thọ.

Nhĩ thời Thế Tôn! phổ cáo chúng trung, chư đại Bồ-tát. Cập chư lậu tận, đại A-la-hán. Nhữ đẳng Bồ Tát cập A La Hán, sanh ngã pháp trung, đắc thành vô học. Ngô kim vấn nhữ, tối sơ phát tâm, ngộ thập bát giới, thùy vị viên thông. Tòng hà phương tiện, nhập tam-ma-địa?

 

VIÊN THÔNG LỤC TRẦN

 1. VIÊN THÔNG THANH TRẦN

Kiều Trần Na

Kiều-trần-na ngũ tỷ-khưu, tức tùng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã tại Lộc uyển, cập ư Kê viên, quan kiến Như Lai, tối sơ thành đạo. Ư Phật âm thanh, ngộ minh tứ đế.

Phật vấn tỷ-khưu. Ngã sơ xưng giải, Như Lai ấn ngã, danh A-nhã-đa. Diệu âm mật viên, ngã ư âm thanh, đắc A-la-hán.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, âm thanh vi thượng.

 

 

VIÊN THÔNG LỤC TRẦN

 1. VIÊN THÔNG SẮC TRẦN

Ưu bà ni sa đà

Ưu-bà-ni sa-đà, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã diệc quán Phật, tối sơ thành đạo. Quán bất tịnh tướng, sinh đại yểm ly. Ngộ chư sắc tánh, dĩ tòng bất tịnh. Bạch cốt vi trần, quy ư hư không. Không sắc nhị vô. Thành vô học đạo.

Như Lai ấn ngã, danh Ni-sa-đà. Trần sắc ký tận, diệu sắc mật viên. Ngã tòng sắc tướng, đắc A-la-hán. Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, sắc nhân vi thượng.

 

VIÊN THÔNG LỤC TRẦN

 1. VIÊN THÔNG HƯƠNG TRẦN

Hương Nghiêm Đồng Tử

Hương Nghiêm đồng tử, tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã văn Như Lai, giáo ngã đế quán, chư hữu vi tướng.

Ngã thời từ Phật, yến hối thanh trai. Kiến chư tỷ-khưu, thiêu trầm thủy hương. Hương khí tịch nhiên, lai nhập tị trung. Ngã quán thử khí, phi mộc phi không, phi yên phi hoả. Khứ vô sở trước, lai vô sở tùng. Do thị ý tiêu, phát minh vô lậu.

Như Lai ấn ngã, đắc Hương Nghiêm hiệu. Trần khí thúc diệt, diêụ hương mật viên. Ngã tùng hương nghiêm, đắc A-la-hán. Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, hương nghiêm vi thượng.

 

VIÊN THÔNG LỤC TRẦN

 1. VIÊN THÔNG VỊ TRẦN

Dược Vương, Dược Thượng Bồ-tát

Dược Vương, Dược Thượng nhị pháp vương tử, tịnh tại hội trung, ngũ bá Phạm thiên, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: “Ngã vô thủy kiếp, vị thế lương y, khẩu trung thường thử, ta-bà thế giới, thảo mộc kim thạch, danh số phàm hữu, thập vạn bát thiên. Như thị tất tri, khổ thố hàm đạm, cam tân đẳng vị, tịnh chư hoà hợp, câu sanh biến dị. Thị lãnh thị nhiệt, hữu độc vô độc, tất năng biến tri.”

Thừa sự Như Lai, liễu tri vị tánh, phi không phi hữu. Phi tức thân tâm, phi ly thân tâm. Phân biệt vị nhân, tòng thị khai ngộ.

Mông Phật Như Lai, ấn ngã côn qúy, Dược Vương Dược Thượng, nhị Bồ-tát danh. Kim ư hội trung, vi Pháp vương tử. Nhân vị giác minh, vị đăng Bồ-tát.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, vị nhân vi thượng.

 

VIÊN THÔNG LỤC TRẦN

 1. VIÊN THÔNG XÚC TRẦN

Bạt-đà-bà-la

Bạt-đà-bà-la, tịnh kỳ đồng bạn, thập lục khai sĩ, tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Ngã đẳng tiên ư, Oai-âm-vương Phật, văn pháp xuất gia. Ư dục tăng thời, tùy lệ nhập thất, hốt ngộ thủy nhân. Ký bất tẩy trần, diệc bất tẩy thể. Trung gian an nhiên, đắc vô sở hữu.

Túc tập vô vong, nãi chí kim thời, tòng Phật xuất gia, kim đắc vô học. Bỉ Phật danh ngã, Bạt-đà-bà-la. Diệu xúc tuyên minh, thành Phật tử trụ.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, xúc nhân vi thượng.

 

VIÊN THÔNG LỤC TRẦN

 1. VIÊN THÔNG PHÁP TRẦN

Ma-ha Ca-diếp

Ma-ha Ca-diếp, cập Tử Kim Quang, tỷ-khưu ni đẳng, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Ngã ư vãng kiếp, ư thử giới trung, hữu Phật xuất thế, danh Nhật Nguyệt Đăng. Ngã đắc thân cận, văn pháp tu học. Phật diệt độ hậu, cúng dường xá-lợi, nhiên đăng tục minh. Dĩ tử kim quang, đồ Phật hình tượng. Tự nhĩ dĩ lai, thế thế sinh sinh, thân thường viên mãn, tử kim quang tụ. Thử Tử kim quang, tỷ-khưu ni giả. Tức ngã quyến thuộc, đồng thời phát tâm.

Ngã quán thế gian, lục trần biến hoại. Duy dĩ không tịch, tu ư diệt tận. Thân tâm nãi năng, độ bách thiên kiếp, do như đàn chỉ.

Ngã dĩ không pháp, thành A-la-hán. Thế Tôn thuyết ngã, đầu-đà vi tối. Diệu pháp khai minh, tiêu diệt chư lậu. Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, pháp nhân vi thượng.

 

VIÊN THÔNG NGŨ CĂN

 1. VIÊN THÔNG NHÃN CĂN

A-na-luật-đà

A-na-luật-đà, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã sơ xuất gia, thường nhạo thùy miên. Như Lai ha ngã, vi súc sinh loại. Ngã văn Phật ha, đề khấp tự trách, thất nhật bất miên, thất kỳ song mục.

Thế Tôn thị ngã, nhạo kiến chiếu minh, kim cang tam muội. Ngã bất nhân nhãn, quán kiến thập phương. Tinh chân đồng nhiên, như quán chưởng quả. Như Lai ấn ngã, thành A-la-hán.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, triền kiến tuần nguyên, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG NGŨ CĂN

 1. VIÊN THÔNG TỊ CĂN

Châu-lợi Bàn-đặc-ca

Châu-lợi Bàn-đặc-ca, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Ngã khuyết tụng trì, vô đa văn tính. Tối sơ trị Phật, văn pháp xuất gia, ức trì Như Lai, nhất cú già-đà, ư nhất bá nhật, đắc tiền di hậu, đắc hậu di tiền.

Phật mẫn ngã ngu, giáo ngã an cư, điều xuất nhập tức. Ngã thời quán tức, vi tế cùng tận, sinh trụ dị diệt, chư hạnh sát-na.

Kỳ tâm hoát nhiên, đắc đại vô ngại. Nãi chí lậu tận, thành A-la-hán. Trụ Phật toà hạ, tức thành vô học.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, phản tức tuần không, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG NGŨ CĂN

 1. VIÊN THÔNG THIỆT CĂN

Kiều-phạm-bát-đề

Kiều-phạm-bát-đề, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã hữu khẩu nghiệp, ư quá khứ kiếp, khinh lộng sa-môn. Thế thế sinh sinh, hữu ngưu si bệnh.

Như Lai thị ngã, nhất vị thanh tịnh, tâm địa pháp môn. Ngã đắc diệt tâm, nhập tam-ma-địa. Quán vị chi tri, phi thể phi vật. Ứng niệm đắc siêu, thế gian chư lậu.

Nội thoát thân tâm, ngoại di thế giới. Viễn ly tam hữu, như điểu xuất lung. Ly cấu tiêu trần, pháp nhãn thanh tịnh, thành A-la-hán. Như Lai thân ấn, chứng vô học đạo.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, hoàn vị triền tri, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG NGŨ CĂN

 1. VIÊN THÔNG THÂN CĂN

Tất-lăng-già Bà-ta

Tất-lăng-già Bà-ta, tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Ngã sơ phát tâm, tòng Phật nhập đạo. Số văn Như Lai, thuyết chư thế gian, bất khả lạc sự. Khất thực thành trung, tâm tư pháp môn. Bất giác lộ trung, độc thích thương túc. Cử thân động thống, ngã niệm hữu tri. Tri thử thâm thống, tuy giác giác thống. Giác thanh tịnh tâm, vô thống thống giác.

Ngã hựu tư duy, như thị nhất thân, ninh hữu song giác. Nhiếp niêm vị cửu, thân tâm hốt không. Tam thất nhật trung, chư lậu hư tận, thành A-la-hán. Đắc thân ấn ký, phát minh vô học.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, thuần giác di thân, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG NGŨ CĂN

 1. VIÊN THÔNG THÂN CĂN

Tu-bồ-đề

Tu-bồ-đề, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã khoáng kiếp lai, tâm đắc vô ngại. Tự ức thọ sanh, như hằng hà sa. Sơ tại mẫu thai, tức tri không tịch. Như thị nãi chí, thập phương thành không. Diệc linh chúng sinh, chứng đắc không tính.

Mông Như Lai phát, tính giác chân không. Không tính viên minh, đắc A-la-hán, đốn nhập Như Lai, bảo minh không hải. Đồng Phật tri kiến, ấn thành vô học. Giải thoát tính không, ngã vi vô thượng.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng. Chư tướng nhập phi, phi sở phi tận, triền pháp quy vô, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG LỤC THỨC

 1. VIÊN THÔNG NHÃN THỨC

Xá-lợi-phất

Xá-lợi-phất, tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã khoáng kiếp lai, tâm kiến thanh tịnh. Như thị thọ sinh, như hằng hà sa. Thế xuất thế gian, chủng chủng biến hoá, nhất kiến tắc thông, hoạch vô chướng ngại.

Ngã ư lộ trung, phùng Ca-diếp-ba, huynh đệ tương trục, tuyên thuyết nhân duyên. Ngộ tâm vô tế.

Tòng Phật xuất gia, kiến giác minh viên, đắc đại vô úy. Thành A-la-hán, vi Phật trưởng tử. Tòng Phật khẩu sinh, tòng pháp hoá sinh.

Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng. Tâm kiến phát quang, quang cực tri kiến, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG LỤC THỨC

 1. VIÊN THÔNG NHĨ THỨC

Bồ-tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Bồ-tát, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã dĩ tằng dữ, hằng sa Như Lai, vi Pháp vương tử. Thập phương Như Lai, giáo kỳ đệ tử. Bồ-tát căn giả, tu Phổ Hiền hạnh, tòng ngã lập danh.

Thế Tôn! Ngã dụng tâm văn, phân biệt chúng sanh, sở hữu tri kiến. Nhược ư tha phương, hằng sa giới ngoại, hữu nhất chúng sanh, tâm trung phát minh, Phổ Hiền hạnh giả, ngã ư nhĩ thời, thừa lục nha tượng, phân thân bách thiên, giai chí kỳ xứ, Túng bỉ chướng thâm, vị hợp kiến ngã. Ngã dữ kỳ nhân, ám trung ma đảnh. Ủng hộ an uỷ, linh kỳ thành tựu.

Phật vấn viên thông, ngã thuyết bản nhân, tâm văn phát minh, phân biệt tự tại, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG LỤC THỨC

 1. VIÊN THÔNG TỊ THỨC

Tôn-đà-la Nan-đà

Tôn-đà-la Nan-đà, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã sơ xuất gia, tòng Phật nhập đạo. Tuy cụ giới luật, ư tam-ma-đề, tâm thường tán động, vị hoạch vô lậu. Thế Tôn giáo ngã, cập Câu-hi-la, quán tị đoan bạch.

Ngã sơ đề quán, kinh tam thất nhật. Kiến tị trung khí, xuất nhập như yên. Thân tâm nội minh, viên đồng thế giới. Biến thành hư tịnh, do như lưu ly. Yên tướng tiệm tiêu. Tị tức thành bạch

Tâm khai lậu tận, chư xuất nhập tức, hoá vi quang minh, chiếu thập phương giới. Đắc A-la-hán, Thế Tôn ký ngã, đương đắc bồ-đề.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ tiêu tức, tức cửu phát minh. Minh viên diệt lậu, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG LỤC THỨC

 1. VIÊN THÔNG THIỆT THỨC

Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử

Phú-lâu-na, Di-đa-la-ni Tử, tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã khoáng kiếp lai, biện tài vô ngại. Tuyên thuyết khổ không, thâm đạt thật tướng. Như thị nãi chí, hằng sa Như Lai, bí mật pháp môn, ngã ư chúng trung, vi diệu khai thị, đắc vô sở úy.

Thế Tôn tri ngã, hữu đại biện tài, dĩ âm thanh luân, giáo ngã phát dương. Ngã ư Phật tiền, trợ Phật chuyển luân, nhân sư tử hống, thành A-la-hán. Thế Tôn ấn ngã, thuyết pháp vô thượng.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ pháp âm, hàng phục ma oán, tiêu diệt chư lậu, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG LỤC THỨC

 1. VIÊN THÔNG THÂN THỨC

Ưu-ba-ly

Ưu-ba-ly, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã thân tùy Phật, du thành xuất gia. Thân quán Như Lai, lục niên cần khổ. Thân kiến Như Lai, hàng phục chư ma, chế chư ngoại đạo, giải thoát thế gian, tham dục chư lậu.

Thừa Phật giáo giới, như thị nãi chí, tam thiên oai nghi, bát vạn vi tế, tánh nghiệp giá nghiệp, tất giai thanh tịnh. Thân tâm tịch diệt, thành A-la-hán.

Ngã thị Như Lai, chúng trung cương kỷ. Thân ấn ngã tâm, trì giới tu thân, chúng suy vô thượng.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ chấp thân, thân đắc tự tại. Thứ đệ chấp tâm, tâm đắc thông đạt. Nhiên hậu thân tâm, nhất thiết thông lợi, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG LỤC THỨC

 1. VIÊN THÔNG Ý THỨC

Mục-kiền-liên

Đại Mục-kiền-liên, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã sơ ư lộ, khất thực phùng ngộ, Ưu-lâu-tần-loa, Già-da Na-đề, tam Ca-diếp-ba, tuyên thuyết Như Lai nhân duyên thâm nghĩa. Ngã đốn phát tâm, đắc đại thông đạt.

Như Lai huệ ngã, ca-sa trước thân, tu phát tự lạc. Ngã du thập phương, đắc vô quái ngại. Thần thông phát minh, suy vi vô thượng, Thành A-la-hán.

Ninh duy Thế Tôn! thập phương Như Lai, thán ngã thần lực, viên minh thanh tịnh, tự tại vô úy.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ triền trạm, tâm quang phát tuyên. Như trừng trược lưu, cửu thành thanh oánh, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG THẤT ĐẠI

 1. VIÊN THÔNG HỎA ĐẠI

Ô-sô-sắc-ma

Ô-sô-sắc-ma, ư Như Lai tiền, hợp chưởng đảnh lễ, Phật chi song túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã thường tiên ức. Cửu viễn kiếp tiền, tánh đa tham dục. Hữu Phật xuất thế, danh viết Không Vương, thuyết đa dâm nhân, thành mãnh hoả tụ, giáo ngã biến quán, bách hài tứ chi, chư lãnh noãn khí.

Thần quang nội ngưng, hoá đa dâm tâm, thành trí huệ hoả. Tùng thị chư Phật, giai hô triệu ngã, danh vi hoả đầu.

Ngã dĩ hoả quang, tam-muội lực cố, thành A-la-hán. Tâm phát đại nguyện, chư Phật thành đạo, ngã vi lực sĩ, thân phục ma oán.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ đề quán, thân tâm noãn xúc, vô ngại lưu thông. Chư lậu ký tiêu, sanh đại bảo diệm, đăng vô thượng giác. Tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG THẤT ĐẠI

 1. VIÊN THÔNG ĐỊA ĐẠI

Trì Địa Bồ-tát

Trì Địa Bồ-tát, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã niệm vãng tích, phổ quang Như Lai, xuất hiện ư thế, ngã vi tỷ-khưu, thường ư nhất thiết, yếu lộ tân khẩu, điền địa hiểm ải, hữu bất như pháp. Phòng tổn xa mã, ngã giai bình điền, hoặc tác kiều lương, hoặc phụ sa thổ.

Như thị cần khổ, kinh vô lượng Phật, xuất hiện ư thế. Hoặc hữu chúng sanh, ư hoàn hội xứ, yếu nhân kinh vật, ngã tiên vi kinh. Chí kỳ sở nghệ, phóng vật tức hành, bất thủ kỳ trực.

Tì-xá-phù Phật, hiện tại thế thời, thế đa cơ hoang, ngã vi phụ nhân. Vô vấn viễn cận, duy thủ nhất tiền. Hoặc hữu xa ngưu, bị ư hãm nịch, ngã hữu thần lực, vi kỳ thôi luân, bạt kỳ khổ não.

Thời quốc đại vương, diên Phật thiết trai, ngã ư nhĩ thời, bình địa đãi Phật. Tì-xá Như Lai, ma đảnh vị ngã, đương bình tâm địa, tắc thế giới địa, nhất thiết giai bình.

Ngã tức tâm khai, kiến thân vi trần, dữ tạo thế giới, sở hữu vi trần, đẳng vô sai biệt. Vi trần tự tánh, bất tương xúc ma, nãi chí đao binh, diệc vô sở xúc.

Ngã ư pháp tánh, ngộ vô sanh nhẫn, thành A-la-hán. Hồi tâm kim nhập, Bồ-tát vị trung. Văn chư Như Lai, tuyên Diệu liên hoa, Phật tri kiến địa. Ngã tiên chứng minh, nhi vi thượng thủ.

Phật vấn viên thông, ngã vi đế quán, thân giới nhị trần, đẳng vô sai biệt, bổn Như Lai tạng, hư vọng phát trần. Trần tiêu trí viên, thành vô thượng đạo, tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG THẤT ĐẠI

 1. VIÊN THÔNG THỦY ĐẠI

Nguyệt Quang Đồng Tử

Nguyệt Quang đồng tử, tức tòng toà khởi, Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã ức vãng tích, hằng hà sa kiếp. Hữu Phật xuất thế, danh vi Thủy Thiên, giáo chư Bồ-tát, tu tập thủy tinh, nhập tam-ma-địa.

Quán ư thân trung, thủy tánh vô đoạt. Sơ tòng thế thoá, như thị cùng tận, tân dịch tinh huyết, đại tiểu tiện lợi. Thân trung tuyền phục, thủy tính nhất đồng. Kiến thủy thân trung, dữ thế giới ngoại, Phù Tràng Vương sát, chư hương thủy hải, đẳng vô sai biệt.

Ngã ư thị thời, sơ thành thử quán, đãn kiến kỳ thủy, vị đắc vô thân.

Đương vị tỷ-khưu, thất trung an thiền. Ngã hữu đệ tử, khuy song quan thất, duy kiến thanh thủy, biến tại ốc trung, liễu vô sở kiến.

Đồng tử vô tri, thủ nhất ngoã lịch, đầu ư thủy nội, khích thủy tác thanh, cố miến nhi khứ. Ngã xuất định hậu, đốn giác tâm thống. Như Xá-lợi-phất, tao Vi hại quỷ.

Ngã tự tư duy, kim ngã dĩ đắc A-la-hán đạo, cửu ly bệnh duyên. Vân hà kim nhật, hốt sanh tâm thống. Tương vô thoái thất?

Nhĩ thời đồng tử, thiệp lai ngã tiền, thuyết như thượng sự. Ngã tắc cáo ngôn. Nhữ cánh kiến thủy, khả tức khai môn, nhập thử thủy trung, trừ khứ ngoã lịch. Đồng tử phụng giáo, hâụ nhập định thời, hoàn phục kiến thủy, ngoã lịch uyển nhiên, khai môn trừ xuất. Ngã hậu xuất định, thân chất như sơ.

Phùng vô lượng Phật. Như thị chí ư, Sơn Hải Tự Tại, Thông Vương Như Lai, phương đắc vong thân, dữ thập phương giới, chư hương thủy hải, tánh hợp chân không, vô nhị vô biệt. Kim ư Như Lai, đắc đồng chân danh, dự Bồ-tát hội.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ thủy tánh, nhất vị lưu thông. Đắc vô sanh nhẫn, viên mãn bồ-đề. Tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG THẤT ĐẠI

 1. VIÊN THÔNG PHONG ĐẠI

Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử

Lưu Ly Quang Pháp vương tử, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã ức vãng tích, kinh hằng sa kiếp. Hữu Phật xuất thế, danh Vô Lượng Thanh, khai thị Bồ-tát, bổn giác diệu minh. Quán thử thế giới, cập chúng sanh thân, giai thị vọng duyên, phong lực sở chuyển.

Ngã ư nhĩ thời, quán giới an lập, quán thế động thời, quán thân động chỉ, quán tâm động niệm. Chư động vô nhị, đẳng vô sai biệt.

Ngã thời liễu giác, thử quần động tánh, lai vô sở tòng, khứ vô sở chí. Thập phương vi trần, điên đảo chúng sanh, đồng nhất hư vọng. Như thị nãi chí, tam thiên đại thiên, nhất thế giới nội, sở hữu chúng sanh, như nhất khí trung, trử bách vạn nhuế, thu thu loạn minh, ư phân thốn trung, cổ phát cuồng não. Phùng Phật vị kỷ, đắc vô sanh nhẫn.

Nhĩ thời tâm khai, nãi kiến Đông phương, bất động Phật quốc, vi Pháp vương tử, sự thập phương Phật. Thân tâm phát quang, đỗng triệt vô ngại.

Phật vấn viên thông. Ngã dĩ quán sát, phong lực vô y. Ngộ bồ-đề tâm, nhập tam-ma-địa. Hợp thập phương Phật, truyền nhất diệu tâm. Tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG THẤT ĐẠI

 1. VIÊN THÔNG KHÔNG ĐẠI

Hư Không Tạng Bồ-tát

Hư Không Tạng Bồ-tát, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã dữ Như Lai, Định Quang Phật sở, đắc vô biên thân.

Nhĩ thời thủ chấp, tứ đại bảo châu, chiếu minh thập phương, vi trần Phật sát, hoá thành hư không.

Hựu ư tự tâm, hiện đại viên kính, Nội phóng thập chủng, vi diệu bảo quang, lưu quán thập phương, tận hư không tế.

Chư Tràng vương sát, lai nhập kính nội, thiệp nhập ngã thân. Thân đồng hư không, bất tương phương ngại.

Thân năng thiện nhập, vi trần quốc độ. Quảng hành Phật sự, đắc đại tùy thuận.

Thử đại thần lực, do ngã đế quán, tứ đại vô y, vọng tưởng sinh diệt. Hư không vô nhị, Phật quốc bổn đồng. Ư đồng phát minh, đắc vô sanh nhẫn.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ quán sát, hư không vô biên, nhập tam-ma-địa, diệu lực viên minh. Tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG THẤT ĐẠI

 1. VIÊN THÔNG THỨC ĐẠI

Di Lặc Bồ Tát

Di-lặc Bồ-tát, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã ức vãng tích, kinh vi trần kiếp. Hữu Phật xuất thế, danh Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ngã tòng bỉ Phật, nhi đắc xuất gia. Tâm trọng thế gian, hảo du tộc tính.

Nhĩ thời Thế Tôn! giáo ngã tu tập, duy tâm thức định, nhập tam-ma-địa. Lịch kiếp dĩ lai, dĩ thử tam muội, sự hằng sa Phật. Cầu thế danh tâm, yết diệt vô hữu.

Chí Nhiên Đăng Phật, xuất hiện ư thế, ngã nãi đắc thành, vô thượng diệu viên, thức tâm tam-muội.

Nãi chí tận không, Như Lai quốc độ, tịnh uế hữu vô, giai thị ngã tâm, biến hoá sở hiện.

Thế Tôn! Ngã liễu như thị, duy tâm thức cố, thức tánh lưu xuất, vô lượng Như Lai. Kim đắc thụ kí, thứ bổ Phật xứ.

Phật vấn viên thông, ngã dĩ đế quán, thập phương duy thức, thức tâm viên minh, nhập viên thành thật. Viễn ly y tha, cập biến kế chấp. Đắc vô sanh nhẫn. Tư vi đệ nhất.

 

VIÊN THÔNG THẤT ĐẠI

 1. VIÊN THÔNG KIẾN ĐẠI

Bồ-tát Đại Thế Chí

Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, dữ kỳ đồng luân ngũ, thập nhị Bồ-tát, tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Ngã ức vãng tích, hằng hà sa kiếp. Hữu Phật xuất thế, danh Vô Lượng Quang. Thập nhị Như Lai, tương kế nhất kiếp. Kỳ tối hậu Phật, danh Siêu Nhật Nguyệt Quang. Bỉ Phật giáo ngã, niệm Phật tam-muội.

Thí như hữu nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân chuyên vong. Như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến.

Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nãi chí, tòng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương thừa dị.

Thập phương Như Lai, lân niệm chúng sanh, như mẫu ức tử. Nhược tử đào thệ, tuy ức hà vi. Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sanh, bất tương vi viễn.

Nhược chúng sanh tâm, ức Phật niệm Phật. Hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật.

Khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai.

Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí. Thử tắc danh viết, hương quang trang nghiêm.

Ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ.

Phật vấn viên thông, ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam-ma-địa, tư vi đệ nhất.