Tứ Ðại Thiên Vương

Tứ Ðại Thiên Vương:
1. Phương đông Trì Quốc Thiên Vương,
2. Phương nam Tăng Trưởng Thiên Vương,
3. Phương tây Quảng Mục Thiên Vương,
4. Phương bắc Ða Văn Thiên Vương.

Tứ đại Thiên Vương ở giữa núi Tu Di, các vị Thiên Vương nầy đều bảo hộ tất cả chúng sinh ở thế giới nầy, cho nên gọi là hộ thế Tứ Vương, bốn ông vua giúp đời.

Tứ Vương Thiên là cõi trời gần với thế giới của chúng ta nhất. Người thế gian ai làm thiện hoặc làm ác đều do Tứ Vương Thiên xét xử; bởi chư thiên ở đó lo trông coi việc thiện ác của nhân gian chúng ta. Ðó là nói về Tứ Thiên Vương Thiên.